Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 25-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Westervoort

Inspraak Het Ambacht
Inleiding
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het geldende bestemmingsplan voor bedrijventerrein Het Ambacht te herzien. Het nieuwe conceptplan is opgesteld door het stedenbouwkundige adviesbureau Kuiper Compagnons te Arnhem, in nauw overleg met de gemeente Westervoort.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
De huidige bestemmingsplannen Het Ambacht en Het Ambacht 1992 dateren uit respectievelijk 1989 en 1995 en zijn op enkele punten niet meer toereikend. Daarnaast geldt dat de huidige plankaarten verouderd en zeer onoverzichtelijk zijn.

Plangebied
Het bestemmingsplan betreft het bestaande bedrijventerrein ten noorden van de spoorbaan, met inbegrip van het perceel op de hoek van de Hamersestraat en de Rivierweg. Het gedeelte ten oosten van de Rivierweg en ten noorden van Het Hazeland maakt geen onderdeel uit van dit nieuwe plan. Hiervoor is een apart bestemmingsplan in voorbereiding.

Wat verandert er ten opzichte van geldende bestemmingsplan Het Ambacht?

Het nieuwe concept-bestemmingsplan "Het Ambacht" is voornamelijk een zogenaamd "beheerplan", dat wil zeggen dat het belangrijkste doel bestaat uit het vastleggen van de bestaande situatie. Slechts op de hoek Rivierweg/Hamersestraat is een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen zijn de volgende:

Milieuwetgeving
Op grond van bestaande milieuwetgeving is een regeling opgenomen ten aanzien van LPG. De bestaande vulpunten en reservoirs zijn van een zonering voorzien, waarbinnen bepaald gebruik van gebouwen (zoals kantoren van bedrijven en werkplaatsen) niet meer zijn toegestaan;

De bestaande vuurwerkopslag is opgenomen middels een zonering (externe veiligheid) die is ontleend aan het ontwerp-vuurwerkbesluit voor wat betreft consumentenvuurwerk (februari 2001), in werking tredend naar verwachting in maart 2002. Binnen deze zone zijn geen gebouwen toegestaan.

Bedrijfswoningen
Bedrijfswoningen leveren in milieutechnische zin vaak problemen op. In het nieuwe plan worden daarom geen nieuwe bedrijfswoningen meer toegestaan. Bestaande bedrijfswoningen zijn positief bestemd met een mogelijkheid om deze van de plankaart te verwijderen indien het gebruik als zodanig daadwerkelijk is beëindigd. Het initiatief tot beëindiging van dit gebruik zal echter van de eigenaar uit dienen te gaan.

Detailhandel
Detailhandel is in de regel niet op een bedrijventerrein toegestaan. Voor bepaalde vormen van (volumineuze) detailhandel is een vrijstellingsregeling opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld meubelen, keukens en badkamers, autos, sanitair, caravans, boten en bouwmarkten.

Bestaande detailhandelsbedrijven, welke niet binnen deze vrijstellingsregeling vallen, zijn positief bestemd in het nieuwe plan.

Beeldkwaliteit
Ten aanzien van de op te richten bebouwing is in de toelichting van het plan een paragraaf "Beeldkwaliteit" opgenomen. Hierin worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden ten aanzien van nieuw op te richten bebouwing verwoord. De belangrijkste langs de Rivierweg en Hamersestraat zijn:

* situering van representatieve bedrijfsgedeelten aan de wegzijde;
* het minder opvallend situeren en vormgeven van opslag- en/of productieloodsen en laad- en losdeuren;

* een harmonieus en terughoudend kleur- en materiaalgebruik; Ook voor de overige wegen geldt de voorwaarde van een verzorgde vormgeving van bedrijfsbebouwing en erven. Daarnaast geldt in principe per bedrijfskavel één in/uitrit naar de openbare weg. In bijzondere situaties kan een tweede in/uitrit worden toegestaan.

Het is de bedoeling dat deze paragraaf bij de raadsbehandeling van het plan expliciet wordt vastgesteld als beeldkwaliteitplan voor het Ambacht, waarmee deze ook gevolgen heeft voor de juridische toetsing, in tegenstelling tot het bestaande Beeldkwaliteitplan.

Wegen/verkeer
Er is een onderscheid gemaakt in wegen met een functie voor doorgaand verkeer (Rivierweg) en wegen met primair een verblijfsfunctie (overige wegen) conform het vastgestelde Verkeersveiligheidsplan.

Inspraakmogelijkheden en verdere procedure
Omdat het bestemmingsplan nu in concept gereed is, geven burgemeester en wethouders u de mogelijkheid om uw reactie kenbaar te maken.

Het voorontwerpplan ligt ten behoeve van de inspraak met ingang van 31 januari 2002 gedurende vier weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage. Inzage kan worden verkregen:

* op maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur Gedurende deze termijn is het mogelijk om uw schriftelijke inspraakreactie bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Van de ingekomen inspraakreacties zal een verslag worden opgemaakt. Hierin vindt een beantwoording plaats van iedere reactie en er wordt tevens aangegeven of, en op welke manier, de ingekomen reacties aanleiding zijn voor een aanpassing van het plan. Dit verslag wordt toegezonden aan een ieder die aan de inspraak heeft deelgenomen. Tevens wordt dit verslag ter inzage gelegd.

Hierna volgt het ontwerpplan de wettelijke vaststellingsfase door de gemeenteraad. Het plan wordt daartoe opnieuw voor 4 weken ter inzage gelegd en een ieder kan zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Te zijner tijd volgt hierover een afzonderlijke publicatie in de Westervoort Post.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Van Gompel van de afdeling AJZ/VROM, telefoonnummer 3179311.

Bestemmingsplan Hoogeind

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland (25 oktober 2001; nr. RE2001.85317) betreffende het bestemmingsplan Hoogeind-II (bouw van een woning naast het perceel Heilweg 76), onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2002 ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur en op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur, en tevens maandagavond op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.

Bestemmingsplan Steenderens

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan Steenderens -de wijziging van de bestemming maatschappelijke doeleinden van het perceel Heilweg 63 in een bestemming vrijstaande woningen en kantoren en dienstverlening onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op
Viering Vrouwendag

Jaarlijks wordt in Westervoort de Viering van de Internationale Vrouwendag georganiseerd door de Emancipatie Werkgroep Westervoort. Het is de bedoeling om ook dit jaar op of omstreeks 8 maart weer aandacht te besteden aan de Viering van de Internationale Vrouwendag. De EWW is op zoek naar een aantal enthousiaste mensen die samen met een aantal leden van de EWW de viering wil voorbereiden.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met Ans Steenblik van de afdeling Onderwijs en Welzijn, telefoon 026 3179642.

Belastingen

Eind januari 2002 wordt een aantal aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden die nog betrekking hebben op het jaar 2001.

Het betreft aanslagen voor belastingplichtigen die bijvoorbeeld in de loop van 2001:

* in de gemeente zijn komen wonen;

* een hond hebben aangeschaft;

* de kleine container hebben omgewisseld voor een grote container. Bij belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven wordt het belastingbedrag in acht gelijke termijnen afgeschreven, mits het termijnbedrag hoger is dan 40,00.

Voor belastingplichtigen die geen automatische incasso hebben afgegeven dient het belastingbedrag in twee gelijke termijnen betaald te worden. Deze termijnen vervallen eind februari en eind mei 2002.

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij het bureau belastingen of telefonisch 026-3179412.

HANDHELD BELLEN IN DE AUTO WORDT VERBODEN

Het mobiel bellen met de telefoon in de hand (het zogeheten handheld bellen) wordt met ingang van maart 2002 verboden. Dat geldt ook voor SMS-en en internetten achter het stuur. Reden hiervoor is het toenemende aantal ongevallen als gevolg van het telefoneren. Uit onderzoek blijkt dat de rijprestatie dramatisch verslechtert als autorijden gecombineerd wordt met telefoneren.

Hoewel ook handsfree bellen de aandacht van het verkeer afleidt, is dat straks (nog) wel toegestaan. Wel kan de politie optreden als het rijgedrag als gevolg van het bellen gevaar oplevert voor andere weggebruikers. Bijvoorbeeld als u gaat slingeren, te dicht op uw voorganger kruipt, plotseling snelheid vermindert of juist harder gaat rijden.

Wees daarom wijs, bel liever helemaal niet als u aan het rijden bent, en laat binnenkomende telefoontjes opvangen door de voice-mail. Mocht u onverhoopt toch dringend moeten bellen, zoek dan een geschikte plek waar u uw auto stil kunt zetten. Uiteindelijk is dat de enige veilige manier van bellen in de auto.

Afvalbrengstation

Aan de Beijerinckweg in Arnhem wordt momenteel een nieuw afvalbrengstation gebouwd. Vanaf het moment van openstelling kunnen ook de Westervoortse inwoners hier terecht. Hierover volgt nog nadere berichtgeving.

Zolang het afvalbrengstation in Arnhem nog niet klaar is, kunt u met uw overtollige huishoudelijke afval terecht bij de gemeentewerf aan Het Ambacht 62 op:

donderdag: 15.00 uur 17.00 uur

zaterdag: 13.00 uur 16.00 uur

Daarnaast kunt u terecht bij het Afvalbrengstation-Zuid. Adres: Industrieterrein Overmaat 17 (Arnhem-Zuid). Openingstijden: 09.00 uur tot 17.00 uur. Bij een bezoek aan dit afvalbrengstation is legitimatie verplicht. Meer informatie: ARA NV, Arnhem, tel. (026-)4460490

Oud papier inzameling is succesverhaal

"PAPIER HIER!" was de kreet van Holle Bolle Gijs in de pretparken vroeger. Met plezier en ontzag gaven de kinderen gehoor aan zijn oproep. Geen snippertje lieten ze meer op de grond vallen. Is Holle Bolle Gijs er eigenlijk nog? Zou hij ook de dagjesmensen van nu opvoeden? Gezien de enorme hoeveelheid zwerfafval in ons land, is zijn werk nog steeds actueel.

Vreemd eigenlijk, dat het zo lastig is om het probleem van het zwerfafval op te lossen terwijl de oud papier-inzameling zon succesverhaal is. Daar blijkt toch uit dat mensen graag bereid zijn om mee te werken aan een efficiënte afvalinzameling. In Nederland wordt maar liefst 68 procent van het oud papier ingezameld en gerecycled. Het gemiddelde percentage in Europa ligt op 50 procent. Duitsland is het enige land dat beter scoort dan Nederland (72 procent).

Verse houtvezels
De hoeveelheid papier in Nederland die weer terugkeert in de kringloop bedraagt 2 ½ miljoen ton per jaar. Zowel huishoudens als bedrijven werken hieraan mee. Ondanks deze grootschalige recycling blijft voor de productie van papier ook hout vereist. Papier kan namelijk niet oneindig worden hergebruikt. Na vier tot zes keer recyclen is de vezel versleten. Verse houtvezels blijven dus altijd nodig.

Europese bossen
Toch pleegt onze papierindustrie geen grote aanslag op de bossen. De Nederlandse papierproducenten halen hun hout uit bossen die op verantwoorde wijze worden beheerd. Voor iedere boom die wordt gekapt, wordt er minimaal één teruggeplant. Op Europees niveau is het niet veel anders: 94 procent van het hout dat wordt gebruikt is afkomstig uit Europese bossen (die verantwoord worden beheerd). De rest komt uit Noord-Amerika.

Niet voor niets
U zet dus niet voor niets elke maand uw doosje oud papier buiten. Daarmee maakt u de papier-recycling mede mogelijk. Misschien wel eens leuk om te horen dat uw inzet iets oplevert! De komende weken zullen verschillende artikelen verschijnen over de inzameling van oud papier (en glas) en gaan we nader in op de ins en outs van deze bedrijfstakken.

Bronnen: FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) en Informatiecentrum papier en karton.

Kijk op
www.peuleschil.nl voor meer informatie.

Doe mee aan de webstrijd en sleep 113,45 euro in de wacht als u degene bent met de meeste afvalkennis!

WEL / NIET BIJ HET OUD PAPIER

WEL

Kranten
Tijdschriften
Reclamedrukwerk
(zonder plastic folie)
Boeken
Telefoongidsen
Schrijfpapier
Tekenpapier
Enveloppen zonder venster
Computerprints
Cadeaupapier
Papieren zakken
Papieren verpakkingen
Kartonnen verpakkingen
(maar geen melkpakken e.d.)

NIET

Geplastificeerd papier
Carbonpapier
Behangpapier
Fotos
Etiketten en stickers
Enveloppen met venster
Vloeistofdichte verpakkingen (zoals melkpakken en pakken van vloeibaar wasmiddel)
Ordners en ringbanden
Piepschuim
Plastic tassen
Diepvriesverpakkingen
Sanitair papier (zoals zakdoekjes en luiers)
Vervuild papier (koffiefilters, theezakjes, gebruikte servetten)

Oud papier kunt u het beste aanbieden in een kartonnen doos of gebundeld met een touwtje.

Het gebruik van plastic draagtasjes is niet wenselijk; het hindert de recycling in grote mate.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie