Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 26-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Vergunning aangevraagd en/of verleend week 7


* Circus Bongo, voor het geven van circusvoorstellingen op 10 t/m 13 mei 2001 op de locatie(s): grasveld in Camminghaburen, tussen Canterstate, Juckemastate en Jepmastate, 1910/HB/8-C.
* Leeuwarden HBO-Stad, voor het houden van een beach volleybal vanaf 11.00 uur t/m 14.00 uur en een muziekevenement "Nationale prijs voor Studentenbands 2001" vanaf 15.00 uur t/m 22.00 uur (De opbouw van de tent vindt plaats om 04.00 uur) op donderdag 31 mei 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 2814/RS/9-E.
* Friese Wouden Fietstoertocht, voor de doortocht van de deelnemers aan de Friese Wouden Fietstoertocht op zaterdag 28 april 2001: Vanaf Tytsjerk, Woelwijk, Alde Finnen en fietspad naar de stempelpost Kleine Wielen (camping). Na de stempelpost naar de Groningerstraatweg, richting Hurdegaryp., 22715/HB/35-T.
* Bolswarder Stepvereniging, voor de doortocht van de "Elfstedentocht per step" op 3 juni 2001, 997/RS/28-T.
* Sportvereniging Friesland Sint Jacobiparochie, voor de doortocht van de deelnemers van de Kleine Wielenloop op zaterdag 17 februari 2001: vanuit VV.Rood Geel, via de parallelweg richting Hardegarijp, de Groene Ster in, richting Tietjerk, terug langs de weg Leeuwarden-Hardegarijp, via de Groene Ster en dan terug naar VV.Rood Geel, 2656/RS/34-T.

* K.H.F. Bom, voor loopbrug + 3 meerpalen vanaf heden tot moment van opzegging v/d ligplaats op de locatie(s): Emmakade 198b, 1961/HB/23-B

Ligplaatsvergunning verleend week 7

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende ligplaatsvergunningen te verlenen op 1 februari 2001
* Westersingel 60,m/s De Hoop, lang 25 meter.
* Willemskade NZ 52,m/s Alcor, lang 26 meter.
* Oostersingel 86,w/s Silvana, lang 16 meter.
* Emmakade NZ 227,m/s Ervina, lang 20 meter.
* Emmakade ZZ 196,m/s Freonskip, lang 26 meter.
* Emmakade NZ 203,m/s Novare, lang 28 meter.
* Willemskade ZZ 73, m/s Abyss, lang 30 meter.
* Willemskade ZZ 65, m/s Encore, lang 28 meter.
Geluidsontheffing verleend week 7


* Circus Bongo, voor het houden van circusvoorstellingen op 10,11,12,13 mei 2001 op de locatie(s): grasveld tussen Canterstate, Juckemastate en Jepmastate in Camminghaburen, 1910-a/HB/9-O.

* Feestcommissie Goutum, voor dorpsfeest op 28, 29 en 30 juni 2001 op de locatie(s): ijsbaan van Goutum, 759/HB/8-O.
* Leeuwarden HBO-Stad, voor het houden van een muziekevenement "Nationale prijs voor studentenbands 2001" op Donderdag 31 mei 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 2814-a/RS/11- O

Informatieavonden herinrichting Willemskade (NO) en Oosterstraten

In het kader van de herinrichting van de Leeuwarder binnenstad is de gemeente Leeuwarden bezig plannen te ontwikkelen voor de herinrichting van de Willemskade Noord-Oostzijde (het gedeelte tussen de Prins Hendrikstraat en Zuiderstraat) en de Oosterstraten. Bewoners en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de in ontwikkeling zijnde plannen. Tijdens deze avonden zullen de ontwerpen voor de Willemskade en de Oosterstraten worden gepresenteerd en is er ruimte voor reacties en discussie.
* De informatieavond voor de Oosterstraten zal plaatsvinden op 12 februari a.s. om 19.30 uur in Zalen Schaaf.
* De informatieavond voor de Willemskade (NO) zal plaatsvinden op 13 februari a.s. om 19.30 uur in Zalen Schaaf.

Vergunning aangevraagd en/of verleend:


* Voliërevereniging "Leeuwarder Vogelvrienden", voor het tijdelijk plaatsen van een container voor oud papier op zaterdagen op de locatie(s): Van Harinxmaplein (op parkeerplaats), 600/HB/19-B.
* Gosse Wijnsma Kunststofkozijnen Metslawier, voor het plaatsen van een drijvend ponton van 9,5 meter lang en 3,5 meter breed ten behoeve van het plaatsen van de serres aan de Zwenkgras 150, 152 en 154 op 1 februari tot en met 28 februari 2001 op de locatie(s):? , 958/RS/5-G.

Aangevraagde vergunning

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn om de volgende vergunning te verlenen:
* Fifties winkel, voor het houden van een vlooienmarkt op de stoep aan de Vijzelstraat en de Noorderweg op zaterdag 10 maart 2001, 14 april 2001, 12 mei 2001, 9 juni 2001, 14 juli 2001, 11 augustus 2001, 8 september 2001 en 13 oktober 2001. De aanvang van de vlooienmarkt is vanaf 8.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Kranslegging 4 mei herdenking in de Prinsentuin

Vrijdag 4 mei vindt in de Prinsentuin te Leeuwarden de herdenking van de gevallenen plaats. Iedereen die namens een bepaalde groepering een krans wil leggen kan dit doen. Voor de organisatie is het echter van belang dat dit van te voren wordt aangemeld. Indien men een krans wil leggen, dan kan men dit tot uiterlijk woensdag 11 april melden bij mevrouw H. Reiding, telefoon (058) 233 82 53 of fax-nummer (058) 233 89 07.

Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die mogelijk in aanmerking komt voor een 'lintje', omdat hij of zij een belangrijke rol vervult in de maatschappij, vraag dan een koninklijke onderscheiding aan.

Sinds de vernieuwing van het decoratiestelsel stijgt het aantal koninklijke onderscheidingen gestaag en worden steeds meer mensen, waaronder veel vrijwilligers, onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten in de maatschappij.

Mensen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd kunnen in aanmerking komen voor een benoeming in de 'Orde van Oranje Nassau'. Er wordt niet alleen gelet op de tijd die iemand besteedt aan een maatschappelijke activiteit, ook zaken als maatschappelijke uitstraling, intensiteit, de aard, diversiteit en actualiteit van de activiteiten spelen een belangrijke rol. Ook personen die één of meer opvallende prestaties hebben geleverd of werkzaamheden hebben verricht met een bijzondere maatschappelijke waarde en zich daardoor onderscheiden van andere personen, kunnen voor deze benoeming in aanmerking komen.

De 'Orde van de Nederlandse Leeuw' kan worden toegekend aan personen met verdiensten van zeer uitzonderlijke aard. In veel gevallen gaat het om inspanningen of prestaties op basis van bijzondere talenten, die niet direct de bedoeling hebben een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling, maar wel dat effect hebben. Denk aan wetenschappers, kunstenaars of sporters die een uitmuntende prestatie hebben geleverd. Bij het aanvragen van een koninklijke onderscheiding gaat het dus om mensen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk zijn geweest; het accent ligt daarbij meer dan voorheen op vrijwilligerswerk. Maar ook mensen met bijzondere verdiensten in hun beroepsuitoefening kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Wel moet er dan sprake zijn van prestaties met een maatschappelijke betekenis die uitstijgen boven hetgeen normaal vanuit de functie verwacht mag worden. Denk aan ondernemers die belangrijke vernieuwingen hebben doorgevoerd of veel werkgelegenheid hebben gecreëerd.

Het is belangrijk dat u, voordat u een 'decoratievoorstel' indient, met de desbetreffende ambtenaar overlegt. Voor meer informatie kunt u bellen met (058) 233 82 53. Tevens kunt u in het informatiecentrum van het Stadskantoor terecht voor een folder over het landelijke decoratiestelsel.

De procedure voor de uitreiking rond Koninginnedag duurt circa negen maanden. De complete aanvragen hiervoor moeten dus voor 15 juli voorafgaand aan het jaar van eventuele uitreiking bij de gemeente ingediend zijn. Bij het aanvragen van een onderscheiding voor een bijzondere gelegenheid, te denken valt aan een afscheid, geldt een procedure van ongeveer vijf maanden.
Brieven kunt u richten aan: de burgemeester van Leeuwarden, Kabinetsmedewerker Sector Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
Evaluatie verkoop snippergroen
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2000 heeft besloten om het bestaande beleid t.a.v. verkoop snippergroen te wijzigen.

Kernpunten van dit gewijzigde beleid zijn:
* met behulp van vastgestelde criteria wordt getoetst of grond in aanmerking kan komen voor verkoop.
* per wijk worden verkoop of handhavingstekeningen gemaakt
* het illegaal in gebruik nemen van gemeentegrond wordt niet langer impliciet gedoogd. Dit geldt voor nieuwe gevallen die (na publicatie van het besluit) binnen de gehele gemeente worden geconstateerd en voor de "bestaande" gevallen in de actiegebieden waar een verkoop of handhavingstekening is gemaakt.
* de gemiddelde verkoopprijs wordt verhoogd met f 20 per vierkante meter.

Het raadsvoorstel nr 181, raadsbesluit nr 21041 van 18 december 2000 en de rapportage evaluatie snippergroen (29 november 2000) liggen gedurende 5 weken voor een ieder ter inzage bij de balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden. Ook kunt u de tekst inzien bij de bilbliotheek van het Facilitair Bedrijf in het stadskantoor (kamer 222) waar u ook tegen betaling een kopie kunt verkrijgen.

Openingstijden terrassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari het besluit genomen om aan de raad voor te stellen de openingstijden voor terrassen vast te stellen.

Het uitgangspunt is dat voor bedrijven waarvoor een openingstijd geldt van 03.00 uur, het terras tot 01.00 uur gebruikt mag worden. Voor bedrijven waarvoor een openingstijd geldt van 23.00 uur, respectievelijk een toelatingstijd van 00.00 tot 01.00 uur, een openingstijd tot 23.00 uur respectievelijk 24.00 uur toe te staan.

Verder heeft het college besloten dat exploitanten de terrassen gedurende het gehele jaar open mogen stellen.

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Leeuwarden ligt het conceptraadsvoorstel en -besluit de komende vier weken ter inzage. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid zijn of haar bezwaren kenbaar te maken. Het voorstel zal op 14 februari 2001 in de openbare raadsadviescommissie Bestuur en Middelen worden behandeld. Belanghebbenden krijgen tijdens deze vergadering de gelegenheid in te spreken.

Het raadsvoorstel zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 19 maart 2001.

Het voorstel is vanaf 31 januari 2001 verkrijgbaar bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden of kan worden geraadpleegd via de website van de gemeente Leeuwarden onder de rubriek Raadsinformatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: De heer E.R.M. Muller van de sector juridische en veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden (058) 233 85 92.

Verbouwplan Auckamastraatje 2 week 6

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend, dat bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, alhier (openingstijden 9.00 - 16.00 uur), vanaf 8 februari 2001, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ligt ten behoeve van inspraak een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Volgens artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke Algemene Inspraakverordening kunnen ingezeten van de gemeente, en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, bij de voorbereiding van een vrijstellingsprocedure, op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, betrokken worden.

Het volgende verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is binnengekomen:
* Een bouwplan voor de verbouw van de eerste verdieping van Auckamastraatje 2 (het Oranje Bierhuis) te Leeuwarden ten behoeve van een sociëteit.

Gedurende de inspraaktermijn kunt u uw reactie mondeling kenbaar maken door een afspraak te maken via de centrale balie in de stadshal, of schriftelijk door uw reactie te schrijven aan: Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Geluidsontheffing verleend:


* Stichting Lunato Kermis Leeuwarden, voor het houden/organiseren van de jaarlijkse wijkkermis op het Cambuurplein op woensdag 18 april 2001 van 13.00 uur tot 23.00 uur, vrijdag 20 april en zaterdag 21 april 2001 van 13.00 uur tot 24.00 uur en zondag 22 april 2001 van 13.00 uur tot 23.00 uur op de locatie(s): Cambuurplein, 22112-a/RS/5- O

Verleende reclamevergunning (gevelreclame) Vergunning voor het aanbrengen van reclametekens is verleend aan:
* 23 januari 2001; BV Nimag, aanbrengen reclametekens: Suzuki Cammingha, Uranusweg 2, 21169/AB/01/69.

Informatieavond Herinrichting de Nieuwe Wielen

Op donderdag 15 februari organiseert de gemeente om 20.00 uur een informatieavond over de herinrichting van het gebied de Nieuwe Wielen.

De informatieavond vindt plaats in restaurant de Grote Wielen, Butlân
1 te Leeuwarden.


U bent van harte welkom.

Inspraak aanvraag om vrijstelling artikel 19, lid 1 WRO

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend, dat bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, alhier (openingstijden 9.00 - 16.00 uur), vanaf
1 februari 2001, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ligt ten behoeve van inspraak een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Volgens artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke Algemene Inspraakverordening kunnen ingezeten van de gemeente, en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, bij de voorbereiding van een vrijstellingsprocedure, op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, betrokken worden.
Het volgende verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is binnengekomen:
* Een bouwplan voor het oprichten van een nieuwe woning aan de Ayttadyk 1 te Swichum.

Gedurende de inspraaktermijn kunt u uw reactie mondeling kenbaar maken door een afspraak te maken via de centrale balie, of schriftelijk door uw reactie te schrijven aan: Burgemeester en wethouders der gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Vergunning aangevraagd en/of verleend:


* Stichting Lunato Kermis Leeuwarden, voor het houden van de jaarlijkse wijkkermis op het Cambuurplein, georganiseerd door de Stichting Lunato Kermis van woensdag 18 april 2001 tot en met zondag 22 april 2001 op de locatie(s): Cambuurplein, 22112/RS/5-E

Bezwaarschrift en informatie

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: (058) 233 87 96 of 87 94.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...