Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over natuurbeleid en de Europese richtlijnen

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag

ons kenmerk
TRCJZ/2002/2156
datum
28-01-2002

onderwerp
Kamervragen lid Stellingwerf Nederlands natuurbeleid en de Europese richtlijnen
Trcnr. 2002/858

bijlagen
1

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door het lid Stellingwerf (ChristenUnie), inzake het Nederlandse natuurbeleid en de Europese richtlijnen.

datum
28-01-2002

kenmerk
TRCJZ/2002/2156

bijlage

1.
Ja.

2 en 3.
Een inbreukprocedure kan resulteren in een rechtszaak bij het Hof van Justitie in Luxem-burg. Hieraan voorafgaand wisselen de Commissie en de lidstaat vele stukken. Zolang de vermoedens van de Commissie niet vaststaan, hebben de gewisselde stukken in de regel een vertrouwelijk karakter, welke kenmerkend is voor een dergelijke procedure. Ik acht dat gewenst, omdat deze vertrouwelijkheid de beste garantie is voor een zorgvul-dige procedure, waarbij alle relevante gegevens en standpunten kunnen worden gewis-seld. Om deze redenen acht ik als regel een grotere openheid gedurende de procedure niet gewenst. Wel kan ik mij voorstellen dat zodra de procedure is afgerond, hetzij door een uitspraak van het Hof van Justitie, hetzij omdat de Commissie besluit geen beroep in te stellen bij het Hof, de gewisselde argumenten in beginsel openbaar kunnen worden gemaakt.

4.
Ook ik ga uit van de noodzakelijke eenheid van het Europese en Nederlandse natuurbe-leid. Naar mijn oordeel bestaat die ook. Het feit dat in sommige gevallen over de uitvoe-ring van dat beleid door de Europese Commissie vragen zijn gesteld, doet daaraan niet af. Indien de Kamer dat wil, zal de Kamer periodiek informeren over het aantal procedures.

5 en 6.
De Nederlandse regering gaat niet over het personeelsbeleid van de Commissie. Evenmin is er een regel dat bij de Commissie per beleidsterrein ambtenaren uit ieder taalgebied worden aangesteld. Zoals uit het in vraag 1 bedoelde radioprogramma blijkt, is de Com-missie gestopt met het 'lenen' van ambtenaren uit de lidstaten voor de behandeling van ingebrekestellingen. Alle aan de Commissie gezonden stukken worden door de Commis-sie vertaald, ongeacht de moedertaal van de eerst behandelend ambtenaar.
Ik acht het van belang dat het Nederlandse beleid bij de Commissie wordt getoetst door deskundige ambtenaren. De procedure biedt genoeg ruimte om de Commissie te voorzien van de informatie die de Nederlandse regering voor deze toets nodig acht. De deskundig-heid van de ambtenaren van de Commissie moet waarborgen dat de door de Nederlandse regering verstrekte gegevens op hun juiste waarde worden beoordeeld. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat de betrokken ambtenaren van de Commissie de Nederlandse taal spreken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


bijlage

Vragen

Vragen van het lid Stellingwerf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het Nederlands natuurbeleid en de Europese richtlijnen.(Ingezonden 9 -01-2002)

1
Heeft u kennis genomen van de radio-uitzending van maandag 7 januari 2002 met daarin een reportage over het Nederlandse natuurbeleid en de al dan niet vermeende strijdigheid met de op dat beleidsterrein vigerende Europese richtlijnen? 1

2
Wat is de reden dat klachtenprocedures bij de Europese Commissie zich vrijwel geheel in beslotenheid afspelen? Acht u dit een wenselijke situatie?

3
Acht u het wenselijk dat de procedures tussen de Europese Commissie en de Nederlandse regering zoveel mogelijk in openbaarheid dienen plaats te vinden? Zo nee, wat verzet zich daartegen? Welke mogelijkheden ziet u om de openbaarheid van deze procedures zoveel mogelijk te vergroten?

4
Bent u, gezien de noodzaak van overeenstemming tussen het Europese en het Nederlandse natuurbeleid en gezien de controlerende taak van het parlement, bereid de Kamer (bijvoorbeeld via een halfjaarlijkse rapportage) inzicht te geven in het aantal procedures en in de stand van zaken met betrekking tot deze procedures? Zo neen, waarom niet?

5
Klopt het dat al een half jaar lang geen (Nederlandstalige) ambtenaar meer bij de Europese Commissie werkzaam is om het Nederlandse natuurbeleid aan de Europese richtlijnen te toetsen, dat daardoor eventuele klachten van burgers of organisaties vanuit Nederland niet in behandeling kunnen worden genomen en dat alle lopende procedures hierdoor stil zijn komen te liggen?

6
Acht u het van belang dat het onderhavige beleid door de Europese Commissie kan worden getoetst op grond van informatie die door ambtenaren wordt vergaard die de Nederlandse taal machtig zijn en die voldoende kennis hebben van de specifieke Nederlandse omstandigheden (gebiedsbekendheid)? Wat kunt u doen, c.q. wat gaat u doen, om de betreffende vacature zo spoedig mogelijk opgevuld te krijgen en om zodoende ongewenste achterstanden te voorkomen?

1 Radio 1 , maandag 7 januari jl., EO: de Ochtenden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie