Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 28-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 24 januari 2002

Vragenhalfuur
Bereikbaarheid vreemdelingenpolitie
De werkprocessen van de vreemdelingenpolitie zijn nu op orde, maar dat heeft nog niet geleid tot het volledig wegwerken van de achterstand. De wachttijd voor telefoongesprekken via het 0900-nummer is gedaald, omdat sinds 14 januari rechtstreeks wordt doorgeschakeld naar de helpdesk van de vreemdelingenpolitie. Formulieren voor de aanvraag van een verblijfsvergunning worden nu per omgaande opgestuurd. De aanvragen van mensen die getrouwd zijn in het land van herkomst lopen via Buitenlandse Zaken; pas als het ministerie een visum heeft verstrekt komt de vreemdelingenpolitie in beeld. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat aanvragen tot verlenging van verblijfstitels vertraging oplopen. Er wordt hard gewerkt aan oplossing van de problemen, maar een exacte datum is nog niet te geven, omdat de vreemdelingenpolitie niet de enige partij in het geheel is. Dat heeft burgemeester mr. I.W. Opstelten, als korpsbeheerder van de politie, geantwoord op vragen van mw. M.A.Knol (PvdA). Ze stelde de vragen omdat de bereikbaarheid van de vreemdelingenpolitie nog steeds slecht is. In oktober heeft de korpsbeheerder in de commissie voor Algemene Bestuurszaken, Politie & Veiligheid aangekondigd dat de problemen per 1 januari opgelost zouden zijn.

Opschorten uitkeringen
Als een uitkering wordt opgeschort omdat cliënten onvoldoende medewerking geven gaat daar een uitnodiging voor een gesprek of een verzoek om meer informatie aan vooraf. Er wordt een termijn aangeboden om alsnog te reageren. Als cliënten alsnog aan hun verplichtingen voldoen worden veel uitkeringen hersteld. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet bezig met een opschoningsoperatie en er is geen relatie met het geld dat de minister beschikbaar stelt. Momenteel zijn ca. 3000 uitkeringen al dan niet tijdelijk opgeschort. Bij ca. 1000 gaat het om mensen die niet reageren op oproepen van de dienst. Andere oorzaken zijn onder meer dat cliënten werk hebben, verhuizen, overlijden of een andere uitkering krijgen. In 20 gevallen is sprake van fraude. Dit heeft wethouder J. van der Tak (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geantwoord op vragen van mw. dr. B.T.H.M. Palm (SP). Ze stelde de vragen naar aanleiding van berichten in de media dat de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind vorig jaar 10% van de bijstandsuitkeringen, aan ruim 3700 betrokkenen, heeft stopgezet. Wethouder Van der Tak kreeg van de meerderheid van de gemeenteraad complimenten over de wijze waarop het verbeterplan voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd.

Gemeenteraad selecteert elf rijksmonumenten
De Gemeenteraad heeft in de deelgemeenten Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Hoek van Holland elf gebouwen geselecteerd die in aanmerking komen voor de status van rijksmonument. Rotterdam zal de staatssecretaris van OCW adviseren ze op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. In Overschie gaat het om de kerk aan de Overschiese Dorpsstraat 95, het landhuis aan de Delftweg 166 en de verffabriek aan de Overschieseweg 35. In Hillegersberg zijn aan de C.N.A. Looslaan de deelgemeentesecretarie en een woonhuis op nr. 15 geselecteerd en de panden Straatweg 206, Grindweg 93-95 en 97-99. In Prins Alexander gaat het om de grafkapel aan de Laan van Oud Kralingen en in Hoek van Holland om het fort en de torpedoloods aan de Stationsweg.

Meer leefkwaliteit uitdaging voor milieubeleid
De Gemeenteraad heeft ingestemd met het Ontwerp Rotterdams Milieuperspectief (RMP) 2002-2007en het vrijgegeven voor inspraak. Uitgangspunten van het RMP zijn leefkwaliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en maatwerk. Het RMP geeft een kader voor de gemeentelijke activiteiten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. De komende jaren worden programma's ontwikkeld om de kwaliteit van de stad te versterken, milieuknelpunten aan te pakken en om te bevorderen dat partijen hun verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De deelgemeenten zullen een gebiedsgerichte aanpak verder uitwerken. Naast nieuw beleid ligt in dit plan vooral de nadruk op de manier waarop de gemeente met milieu aan de slag gaat. Een van de grote opgaven voor de stad is volgens het RMP om zo slim mogelijk activiteiten en functies zoals wonen, werken, mobiliteit en recreëren in te passen en kansen zo goed mogelijk te benutten. Volgens het RMP kan een aanpak van milieuproblemen in en om de stad alleen slagen in samenwerking met Rotterdammers, bedrijven en instellingen. Een amendement van PvdA-raadslid mw. M.A. Knol is met algemene stemmen aangenomen. Daarin staat dat in 2004 vijftig procent van het energiegebruik van de gemeentelijke diensten groene stroom moet zijn en in 2006 honderd procent.

Raad akkoord met Bestuurlijke Overeenkomst RandstadRail Behalve de Stadspartij hebben alle fracties van de Gemeenteraad ingestemd met de bestuurlijke overeenkomst over RandstadRail die de minister van Verkeer en Waterstaat met de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden heeft gesloten. De onderhandelingen met het Rijk hebben tot een contract geleid, dat op belangrijke punten voldoet aan de wensen van de Gemeenteraad en de Regioraad. Ondanks de sombere inschatting aan het begin van de onderhandelingen is er behoorlijk wat geld bijgekomen voor RandstadRail. Zo betaalt het Rijk het station Melanchtonweg en kan het station Statenweg 125 meter lang worden. Uit het verwachte overschot bij de bouw van de Beneluxmetro wordt, naast een bijdrage aan RandstadRail, ook de aanleg van tourniquets op het hele Rotterdamse metronet gefinancierd. Met het Rijk zijn goede afspraken gemaakt over verder overleg en over de afkoop van risico's. De Gemeenteraad is ook akkoord gegaan met de overeenkomst tussen de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden over de uitvoering van eigen deelprojecten en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezamenlijke projecten. Omdat op het grondgebied van de stadsregio het zwaartepunt van RandstadRail binnen Rotterdam ligt, zal de gemeente verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en realisatie van het project, in nauw overleg met de stadsregio en de betrokken gemeenten.

Horecanota Rotterdam 2002 - 2006
De ambitie om Rotterdam te versterken als uitgaansstad en verdere benutting van de economische potentie van de horeca staan aan de basis van de nieuwe horecanota waarin het beleid voor de periode 2002-2006 uiteen wordt gezet. De Gemeenteraad heeft de nota vastgesteld. De regelgeving en de stringente toepassing van handhaving die het huidige beleid kenmerken worden behouden en verder aangescherpt, omdat is gebleken dat dit een gunstig effect heeft gehad om de overlast die horeca kan veroorzaken te beperken. Het gaat om de uniforme openings- en sluitingstijden, het nachtzakenbeleid, het weren van horeca in woongebieden en wijken met overlast-problematiek en de sanctionering van horeca door middel van bestuurlijke maatregelen. In de nieuwe nota is echter ook oog voor het belang van horeca voor het functioneren van de stad en voor de economie en werkgelegenheid. Hiertoe zijn ambities geformuleerd die in deelgemeentelijke horecanota's en economische deelplannen verder worden uitgewerkt. Er is ruimte gecreëerd om in wijken buurt- of winkelondersteunende horeca mogelijk te maken, zoals lunchrooms, broodjeszaken, afhaalcentra, buurthuizen etc. Verder biedt de nota mogelijkheden voor 'maatwerk', zoals het toestaan van kleine uitbreidingen en wordt het aantal 'verlaatjes' verdubbeld van vijf naar tien per jaar.

Verantwoording collegebeleid 1998 - 2002
De Gemeenteraad is van oordeel dat een groot deel van de activiteiten uit het collegeprogramma 'Met raad en daad' is uitgevoerd. Inzet van het programma was de keuze voor meer werk, een krachtige wijkaanpak en een sterk sociaal beleid. In de periode 1998 - 2002 is hard gewerkt aan de uitvoeringsprogramma's. Onderdelen van programma's als Duurzame Stad, Veiligheid, Bestrijding Sociaal Isolement en Armoede, Veelkleurige Stad en Overheid 2000+ zijn echter niet, of nog onvoldoende uitgevoerd. Van de 'bakens' uit het collegeprogramma, die het effect moeten meten, is meer dan de helft op of voor op schema. Waar de cijfers achterblijven is vaak wel verbetering waar te nemen, maar minder dan verwacht. En voor sommige bakens wordt erkend dat bij nader inzien de lat heel hoog is gelegd. De organisatiestructuur, met 12 uitvoeringsprogramma's met een eigen organisatie rond een programmamanager, heeft niet altijd het gewenste effect gehad. Mede doordat de gemeente op verzoek van het Rijk met een Stedelijke Visie moest komen, die ook weer een eigen structuur heeft, is het allemaal erg ingewikkeld geworden. Desondanks is er volgens de raad veel gepresteerd. Er is een koers ingezet waarvan het gemeentebestuur hoopt dat die in de volgende collegeperiode wordt voortgezet. Sommige fracties gaven in hun beoordeling van het collegebeleid een rapportcijfer (PvdA: 7, VVD: 7, SP: 4 , Stadspartij: 6), andere fracties vonden dat dit vooral moest worden overgelaten aan de kiezers op 6 maart.
Wethouder Els Kuijper gaf in een reactie namens het college aan dat de evaluatie niet is bedoeld als 'borstklopperij' maar als een oprechte vorm om verantwoording af te leggen over het beleid waarvan de hoofdlijnen door niemand worden betwist. Zij sloot af met de mededeling dat het college van mening was dat het gedurende de afgelopen vier jaar plezierig met deze raad heeft samengewerkt in het 'gezamenlijke besef het beste te doen voor Rotterdam en de Rotterdammers'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...