Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Leeuwarden 29-01-2002

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten tijdens de afgelopen vergadering. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Oplossing conflict met voormalige huurder Frieslandhal ¦ Tentaccommodatie bij Elfstedentocht ¦ Verlenging openstelling zwembad Kalverdijkje ¦ Convenant voor rampbestrijding ¦ Plan voor 21 appartementen op Phoenixterrein ¦ Leeuwarden beëindigt zoektocht naar baggerdepot ¦ Fusievoornemen Regionale Indicatieorganen in Fryslân ¦ Presentatie van gemeentelijke ICT-visie Stroom ¦ Vernieuwing riolen in Westerparkwijk ¦ Nederlandse taallessen voor allochtone vrouwen ¦ Plan van aanpak beleidsplan toegankelijkheid openbare gebouwen

Oplossing conflict met voormalige huurder Frieslandhal

De gemeente Leeuwarden heeft . 210.599,40 aan de voormalige huurder van restaurantruimte van de Frieslandhal betaald. De gemeente betaalde dit bedrag tegen finale kwijting na onderhandelingen tussen de advocaten van de voormalige huurder, de heer H.L. Los te Grou, en van de gemeente. Op 1 januari 1994 moest Los het door hem reeds lang gehuurde restaurantruimte in de voormalige Frieslandhal ontruimen. Dit was een gevolg van een vonnis van de kantonrechter in 1993. De beoogde ontruiming hield verband met een door de gemeente beoogde andere exploitatievorm voor de Frieslandhallen. Los bestreed dit vonnis, doch tevergeefs. In 1996 dagvaardde Los de gemeente opnieuw. Dit resulteerde januari 1997 in een verstekvonnis van de kantonrechter, waarbij de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor volgens zeggen van Los het geven van een onjuiste voorstelling van zaken bij de eerdere procedures. In een daarop volgende schadestaatprocedure veroordeelde de kantonrechter de gemeente tot het betalen van 412.837,90 (. 909.775,-), alsmede de wettelijke rente vanaf 1 januari 1994. Los zou in totaal 547.027,97 (. 1.205.491,--) krijgen, zo bleek uit het vonnis. De gemeente tekende hiertegen beroep aan bij de rechtbank. De rechtbank gaf de gemeente bij tussenvonnis van 4 augustus 1999 ongelijk. Uit de uitspraak bleek echter wel dat het schadebedrag zou kunnen worden verminderd. Via de Hoge Raad heeft de gemeente nog geprobeerd de tijdsduur waarvoor zij Los moest compenseren te beperken. De Hoge Raad wees echter de betreffende stelling van de gemeente af.

Inmiddels waren er begin 2000 onderhandelingen gestart met de raadsman van Los. Deze resulteerden in de betaling van bovengenoemd bedrag aan Los. De gerechtelijke procedure wordt dan ook niet meer voortgezet.

Besluit: 29 januari 2002.

Tentaccommodatie bij Elfstedentocht

Een Elfstedentocht: het lijkt er niet op dat deze tocht der tochtenop korte termijn plaats vindt. Maar mocht het zo ver komen dan zal er een feesttent op het Wilhelminaplein worden geplaatst. De gemeente Leeuwarden is van plan met Entertainment International een overeenkomst te sluiten zodat deze firma de komende vijf jaren een tentaccommodatie mag plaatsen op het Wilhelminaplein tijdens de Nacht van Leeuwarden, de nacht vooraf aan de Elfstedentocht op de schaats. Er is besloten tot het plaatsen van één tent omdat de situatie van 1997 toen er op vier verschillende locaties stonden slecht is bevallen. Als er een elfstedentocht komt zal er in de feesttent een doorlopend programma voor de feestgangers komen. De feesttent dient als aanvulling op de bestaande horeca-accommodaties; tijdens de nacht worden plm. 70.000 bezoekers verwacht.

Besluit: 29 januari 2002.

Verlenging openstelling zwembad Kalverdijkje

In afwachting van de start van de nieuwbouw van zwembad het Kalverdijkje heeft het college van burgemeester en wethouders recentelijk besloten om het huidige zwembad nog open te houden tot medio 2004. Vanwege achterstallig onderhoud dienen een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd. Aan de raad wordt voorgesteld om de structurele kortingen op de exploitatiesubsidie aan de BV Sport op te schorten, noodzakelijke technische investeringen voor een bedrag van 69.587,20 ten laste te laten komen van de beschikbare kredieten voor het Kalverdijkje en de benodigde middelen van 641.645,23 ten behoeve van de exploitatie van het zwembad tot 2004 te financieren door onderuitputting van de jaarlijkse kapitaallasten van de beschikbare kredieten voor het Kalverdijkje.

Besluit: 29 januari 2002.

Convenant voor rampbestrijding

Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft een convenant vastgesteld waarbij gemeenten het recht hebben bij buurgemeenten capaciteit aan te trekken bij rampbestrijdingsactiviteiten. Ervaring heeft geleerd dat voornamelijk bij voortduring van gemeentelijke rampbestrijdingsactiviteiten behoefte is aan intergemeentelijke samenwerking.

Besluit: 29 januari 2002.

Plan voor 21 appartementen op Phoenixterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met de verkoop van de grond van het voormalige Phoenixterrein, ten behoeve van de realisatie van 21 appartementen.

Vadémo Vastgoed BV heeft in samenwerking met het architectenbureau Heldoorn uit Leeuwarden een plan ontwikkeld voor de bouw van 21 appartementen op het terrein waar vroeger de Phoenix fietsenfabriek gehuisvest was. De 21 appartementen worden in drie bouwlagen gerealiseerd. In het plan is ook ruimte opgenomen voor commerciële activiteiten. Na verkoop van de grond zal Vadémo Vastgoed BV de bouwvergunningsaanvraag indienen, waarna de realisatie en de verkoop van de woningen van start kan gaan. Waarschijnlijk zal het plan eind 2003 klaar zijn.

Besluit: 29 januari 2002.

Leeuwarden beëindigt zoektocht naar baggerdepot

Burgemeester en wethouders geven geen vervolg aan de in 1999 gestarte zoektocht naar een locatie voor een depot voor zwaar vervuilde bagger in de omgeving van Leeuwarden. Het college komt tot dit besluit op basis van uitkomsten van een onderzoek van de provincie Fryslân naar nut en noodzaak van een baggerdepot in het noorden van de provincie. Dit onderzoek toont aan dat er veel minder zwaar vervuilde bagger in het noorden van Fryslân is dan tot nu toe werd aangenomen. Ervan uitgaande dat de uitbreiding van het baggerdepot De Wierde (nabij Heerenveen) en de ontwikkeling van het provinciale baggerdepot Tryehûs in de gemeente Boarnsterhim doorgaan, is een derde depot in Fryslan niet nodig. Leeuwarden heeft opslagcapaciteit voor bagger nodig in verband met de afvoer van bagger vanwege o.a. het uitdiepen van de grachten en kanalen.

Besluit: 22 januari 2002

Fusievoornemen Regionale Indicatieorganen in Fryslân

De gezondheidszorgsector kenmerkt zich door een tendens naar samenwerking. Schaalvergroting beoogt veelal een betere positionering, verbreding van het dienstenaanbod en synergievoordelen.

Ook de Regionale Indicatie Organen (RIOs) worden nu in dit proces van samenwerking en fusies betrokken. Momenteel zijn er drie RIOs in Friesland actief. Deze stichtingen verzorgen in de indicatiestelling met betrekking tot de aard en de omvang van de zorgbehoefte van burgers. Het gaat dan om zorg in het kader van de AWBZ en (deels) Wvg. Het voornemen is deze drie stichtingen (RION/Leeuwarden, RIO ZO/Drachten, RIO ZW/Sneek) op te laten gaan in één nieuwe stichting, de RIO Fryslân. Met het opstellen van een "opschalingsplan" is de aanzet gegeven voor het besluitvormingstraject door de 31 gemeentebesturen in Fryslân. Het gemeentebestuur van Leeuwarden stemt in met het fusievoornemen. Met het opheffen van de drie stichtingen en het oprichten van de nieuwe stichting, zullen ook de medewerkers overgaan naar de nieuwe organisatie. Een sociaal statuut dient hierbij als leidraad/procedure teneinde de overgang van de medewerkers van de huidige werkgever naar de nieuwe werkgever zorgvuldig en sociaal verantwoord uit te voeren.

Besluit: 22 januari 2002.

Presentatie van gemeentelijke ICT-visie Stroom

Het college heeft ingestemd met de gemeentelijke ICT-visie Stroom. Deze visie is een aanvulling op de Leeuwarder Visie 2030 (LEVI 2030), het meerjaren ontwikkelingsplan (MOP) en het ICT-actieplan uit 1998. Voor de integrale tekst van Stroom kunt u kijken op de bijbehorende website. Op deze site is het mogelijk interactief te reageren. Een aantal onderdelen uit de ICT-visie wordt op dit moment uitgevoerd; voor andere voorstellen wordt in een later stadium (bij de nieuw beleid-discussie) door het college een integrale afweging gemaakt m.b.t. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Zie ook onderstaande PDF-file.

Besluit: 22 januari 2002.

Vernieuwing riolen in Westerparkwijk

Uit onderzoek is gebleken dat de riolen in het zuidwestelijk deel van de Westerparkwijk in een slechte conditie verkeren. Daarom stemt het college in om de oude eivormige riolen te vervangen door 1008 meter nieuwe riolen in de Marnixstraat, Brederostraat, R. Visscherstraat, Anna Bijnstraat, Spieghelstraat en Ruusbroecstraat. De startdatum van de vervangingswerkzaamheden is gepland rondom 1 april, met uitzondering van de Brederostraat. Daar wordt op korte termijn met de vervangingsoperatie gestart in verband met de opening van de nieuwbouw van het CJIB (half maart). Voor de vervanging van de riolen is een bedrag van 594.000 (f 1.309.000) beschikbaar.

Besluit: 22 januari 2002.

Nederlandse taallessen voor allochtone vrouwen

Sinds 1997 organiseert het Friesland College samen met de Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL), in opdracht van de gemeente, taallessen voor allochtone vrouwen in diverse wijken. Op de lokatie waar de taallessen plaatsvinden is tevens opvang aanwezig voor de kinderen van de deelnemers. Doelgroep zijn allochtone vrouwen die in een sociaal isolement verkeren omdat zij om culturele redenen geen les met mannen mogen hebben, (alleen) verantwoordelijk zijn voor jonge kinderen en/of een vervoersprobleem hebben. Omdat de taallessen in een grote behoefte voorzien heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het project in 2002 te continueren in de wijken Schieringen/Heechterp, de Vrijheidswijk en Bilgaard. Allochtone vrouwen kunnen zichzelf aanmelden bij het Friesland College of HWL, maar kunnen ook via een reïntegratiebedrijf, in het kader van een reïntegratietraject, deelnemen aan het project.

Besluit: 22 januari 2002.

Plan van aanpak beleidsplan toegankelijkheid openbare gebouwen

De gemeente Leeuwarden laat een beleidsplan voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen opstellen. Een plan van aanpak hiervoor is door het college van b. en w. goedgekeurd. Het beleidsplan is gericht op mensen met een fysieke beperking, zoals een motorische of zintuiglijke handicap, maar ook op ouderen, kinderen, mensen met blessures, mensen met kinderwagens. In Leeuwarden is op dit moment geen beleid voorhanden met betrekking tot de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Naar aanleiding hiervan is in juni 2000 door de Socialistische Partij een motie ingediend waarin gevraagd wordt een integraal Beleidsplan Toegankelijkheid op te stellen. Het beleidsplan zal naar verwachting eind 2002 klaar zijn. De bedoeling hiervan is om vervolgens een uitvoeringsprogramma (inclusief kosten en fasering) op te stellen.

Besluit 22 januari 2002.

Architectuurnota 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie