Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Leeuwarden 29-01-2002

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten tijdens de afgelopen vergadering. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Oplossing conflict met voormalige huurder Frieslandhal ¦ Tentaccommodatie bij Elfstedentocht ¦ Verlenging openstelling zwembad Kalverdijkje ¦ Convenant voor rampbestrijding ¦ Plan voor 21 appartementen op Phoenixterrein ¦ Leeuwarden beëindigt zoektocht naar baggerdepot ¦ Fusievoornemen Regionale Indicatieorganen in Fryslân ¦ Presentatie van gemeentelijke ICT-visie Stroom ¦ Vernieuwing riolen in Westerparkwijk ¦ Nederlandse taallessen voor allochtone vrouwen ¦ Plan van aanpak beleidsplan toegankelijkheid openbare gebouwen

Oplossing conflict met voormalige huurder Frieslandhal

De gemeente Leeuwarden heeft . 210.599,40 aan de voormalige huurder van restaurantruimte van de Frieslandhal betaald. De gemeente betaalde dit bedrag tegen finale kwijting na onderhandelingen tussen de advocaten van de voormalige huurder, de heer H.L. Los te Grou, en van de gemeente. Op 1 januari 1994 moest Los het door hem reeds lang gehuurde restaurantruimte in de voormalige Frieslandhal ontruimen. Dit was een gevolg van een vonnis van de kantonrechter in 1993. De beoogde ontruiming hield verband met een door de gemeente beoogde andere exploitatievorm voor de Frieslandhallen. Los bestreed dit vonnis, doch tevergeefs. In 1996 dagvaardde Los de gemeente opnieuw. Dit resulteerde januari 1997 in een verstekvonnis van de kantonrechter, waarbij de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor volgens zeggen van Los het geven van een onjuiste voorstelling van zaken bij de eerdere procedures. In een daarop volgende schadestaatprocedure veroordeelde de kantonrechter de gemeente tot het betalen van 412.837,90 (. 909.775,-), alsmede de wettelijke rente vanaf 1 januari 1994. Los zou in totaal 547.027,97 (. 1.205.491,--) krijgen, zo bleek uit het vonnis. De gemeente tekende hiertegen beroep aan bij de rechtbank. De rechtbank gaf de gemeente bij tussenvonnis van 4 augustus 1999 ongelijk. Uit de uitspraak bleek echter wel dat het schadebedrag zou kunnen worden verminderd. Via de Hoge Raad heeft de gemeente nog geprobeerd de tijdsduur waarvoor zij Los moest compenseren te beperken. De Hoge Raad wees echter de betreffende stelling van de gemeente af.

Inmiddels waren er begin 2000 onderhandelingen gestart met de raadsman van Los. Deze resulteerden in de betaling van bovengenoemd bedrag aan Los. De gerechtelijke procedure wordt dan ook niet meer voortgezet.

Besluit: 29 januari 2002.

Tentaccommodatie bij Elfstedentocht

Een Elfstedentocht: het lijkt er niet op dat deze tocht der tochtenop korte termijn plaats vindt. Maar mocht het zo ver komen dan zal er een feesttent op het Wilhelminaplein worden geplaatst. De gemeente Leeuwarden is van plan met Entertainment International een overeenkomst te sluiten zodat deze firma de komende vijf jaren een tentaccommodatie mag plaatsen op het Wilhelminaplein tijdens de Nacht van Leeuwarden, de nacht vooraf aan de Elfstedentocht op de schaats. Er is besloten tot het plaatsen van één tent omdat de situatie van 1997 toen er op vier verschillende locaties stonden slecht is bevallen. Als er een elfstedentocht komt zal er in de feesttent een doorlopend programma voor de feestgangers komen. De feesttent dient als aanvulling op de bestaande horeca-accommodaties; tijdens de nacht worden plm. 70.000 bezoekers verwacht.

Besluit: 29 januari 2002.

Verlenging openstelling zwembad Kalverdijkje

In afwachting van de start van de nieuwbouw van zwembad het Kalverdijkje heeft het college van burgemeester en wethouders recentelijk besloten om het huidige zwembad nog open te houden tot medio 2004. Vanwege achterstallig onderhoud dienen een aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd. Aan de raad wordt voorgesteld om de structurele kortingen op de exploitatiesubsidie aan de BV Sport op te schorten, noodzakelijke technische investeringen voor een bedrag van 69.587,20 ten laste te laten komen van de beschikbare kredieten voor het Kalverdijkje en de benodigde middelen van 641.645,23 ten behoeve van de exploitatie van het zwembad tot 2004 te financieren door onderuitputting van de jaarlijkse kapitaallasten van de beschikbare kredieten voor het Kalverdijkje.

Besluit: 29 januari 2002.

Convenant voor rampbestrijding

Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft een convenant vastgesteld waarbij gemeenten het recht hebben bij buurgemeenten capaciteit aan te trekken bij rampbestrijdingsactiviteiten. Ervaring heeft geleerd dat voornamelijk bij voortduring van gemeentelijke rampbestrijdingsactiviteiten behoefte is aan intergemeentelijke samenwerking.

Besluit: 29 januari 2002.

Plan voor 21 appartementen op Phoenixterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met de verkoop van de grond van het voormalige Phoenixterrein, ten behoeve van de realisatie van 21 appartementen.

Vadémo Vastgoed BV heeft in samenwerking met het architectenbureau Heldoorn uit Leeuwarden een plan ontwikkeld voor de bouw van 21 appartementen op het terrein waar vroeger de Phoenix fietsenfabriek gehuisvest was. De 21 appartementen worden in drie bouwlagen gerealiseerd. In het plan is ook ruimte opgenomen voor commerciële activiteiten. Na verkoop van de grond zal Vadémo Vastgoed BV de bouwvergunningsaanvraag indienen, waarna de realisatie en de verkoop van de woningen van start kan gaan. Waarschijnlijk zal het plan eind 2003 klaar zijn.

Besluit: 29 januari 2002.

Leeuwarden beëindigt zoektocht naar baggerdepot

Burgemeester en wethouders geven geen vervolg aan de in 1999 gestarte zoektocht naar een locatie voor een depot voor zwaar vervuilde bagger in de omgeving van Leeuwarden. Het college komt tot dit besluit op basis van uitkomsten van een onderzoek van de provincie Fryslân naar nut en noodzaak van een baggerdepot in het noorden van de provincie. Dit onderzoek toont aan dat er veel minder zwaar vervuilde bagger in het noorden van Fryslân is dan tot nu toe werd aangenomen. Ervan uitgaande dat de uitbreiding van het baggerdepot De Wierde (nabij Heerenveen) en de ontwikkeling van het provinciale baggerdepot Tryehûs in de gemeente Boarnsterhim doorgaan, is een derde depot in Fryslan niet nodig. Leeuwarden heeft opslagcapaciteit voor bagger nodig in verband met de afvoer van bagger vanwege o.a. het uitdiepen van de grachten en kanalen.

Besluit: 22 januari 2002

Fusievoornemen Regionale Indicatieorganen in Fryslân

De gezondheidszorgsector kenmerkt zich door een tendens naar samenwerking. Schaalvergroting beoogt veelal een betere positionering, verbreding van het dienstenaanbod en synergievoordelen.

Ook de Regionale Indicatie Organen (RIOs) worden nu in dit proces van samenwerking en fusies betrokken. Momenteel zijn er drie RIOs in Friesland actief. Deze stichtingen verzorgen in de indicatiestelling met betrekking tot de aard en de omvang van de zorgbehoefte van burgers. Het gaat dan om zorg in het kader van de AWBZ en (deels) Wvg. Het voornemen is deze drie stichtingen (RION/Leeuwarden, RIO ZO/Drachten, RIO ZW/Sneek) op te laten gaan in één nieuwe stichting, de RIO Fryslân. Met het opstellen van een "opschalingsplan" is de aanzet gegeven voor het besluitvormingstraject door de 31 gemeentebesturen in Fryslân. Het gemeentebestuur van Leeuwarden stemt in met het fusievoornemen. Met het opheffen van de drie stichtingen en het oprichten van de nieuwe stichting, zullen ook de medewerkers overgaan naar de nieuwe organisatie. Een sociaal statuut dient hierbij als leidraad/procedure teneinde de overgang van de medewerkers van de huidige werkgever naar de nieuwe werkgever zorgvuldig en sociaal verantwoord uit te voeren.

Besluit: 22 januari 2002.

Presentatie van gemeentelijke ICT-visie Stroom

Het college heeft ingestemd met de gemeentelijke ICT-visie Stroom. Deze visie is een aanvulling op de Leeuwarder Visie 2030 (LEVI 2030), het meerjaren ontwikkelingsplan (MOP) en het ICT-actieplan uit 1998. Voor de integrale tekst van Stroom kunt u kijken op de bijbehorende website. Op deze site is het mogelijk interactief te reageren. Een aantal onderdelen uit de ICT-visie wordt op dit moment uitgevoerd; voor andere voorstellen wordt in een later stadium (bij de nieuw beleid-discussie) door het college een integrale afweging gemaakt m.b.t. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Zie ook onderstaande PDF-file.

Besluit: 22 januari 2002.

Vernieuwing riolen in Westerparkwijk

Uit onderzoek is gebleken dat de riolen in het zuidwestelijk deel van de Westerparkwijk in een slechte conditie verkeren. Daarom stemt het college in om de oude eivormige riolen te vervangen door 1008 meter nieuwe riolen in de Marnixstraat, Brederostraat, R. Visscherstraat, Anna Bijnstraat, Spieghelstraat en Ruusbroecstraat. De startdatum van de vervangingswerkzaamheden is gepland rondom 1 april, met uitzondering van de Brederostraat. Daar wordt op korte termijn met de vervangingsoperatie gestart in verband met de opening van de nieuwbouw van het CJIB (half maart). Voor de vervanging van de riolen is een bedrag van 594.000 (f 1.309.000) beschikbaar.

Besluit: 22 januari 2002.

Nederlandse taallessen voor allochtone vrouwen

Sinds 1997 organiseert het Friesland College samen met de Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL), in opdracht van de gemeente, taallessen voor allochtone vrouwen in diverse wijken. Op de lokatie waar de taallessen plaatsvinden is tevens opvang aanwezig voor de kinderen van de deelnemers. Doelgroep zijn allochtone vrouwen die in een sociaal isolement verkeren omdat zij om culturele redenen geen les met mannen mogen hebben, (alleen) verantwoordelijk zijn voor jonge kinderen en/of een vervoersprobleem hebben. Omdat de taallessen in een grote behoefte voorzien heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het project in 2002 te continueren in de wijken Schieringen/Heechterp, de Vrijheidswijk en Bilgaard. Allochtone vrouwen kunnen zichzelf aanmelden bij het Friesland College of HWL, maar kunnen ook via een reïntegratiebedrijf, in het kader van een reïntegratietraject, deelnemen aan het project.

Besluit: 22 januari 2002.

Plan van aanpak beleidsplan toegankelijkheid openbare gebouwen

De gemeente Leeuwarden laat een beleidsplan voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen opstellen. Een plan van aanpak hiervoor is door het college van b. en w. goedgekeurd. Het beleidsplan is gericht op mensen met een fysieke beperking, zoals een motorische of zintuiglijke handicap, maar ook op ouderen, kinderen, mensen met blessures, mensen met kinderwagens. In Leeuwarden is op dit moment geen beleid voorhanden met betrekking tot de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Naar aanleiding hiervan is in juni 2000 door de Socialistische Partij een motie ingediend waarin gevraagd wordt een integraal Beleidsplan Toegankelijkheid op te stellen. Het beleidsplan zal naar verwachting eind 2002 klaar zijn. De bedoeling hiervan is om vervolgens een uitvoeringsprogramma (inclusief kosten en fasering) op te stellen.

Besluit 22 januari 2002.

Architectuurnota 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...