Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 29 januari 2002

1. Locatiebeleid

2. Benoeming leden HAC-"bestuur"

3. Vergadering IPO-adviescommissie ZCS d.d. 31 januari 2002
4. Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening. Economie en Mobiliteit op 31 jan. 2002

5. IPO-adviescommissie MWLN d.d. 31 januari 2002
6. Voorziening uitgestelde intenties (VUI)

7. PKB Waddenzee; reactie op deel 3

8. Extra geluidruimte Circuit Zandvoort

9.Verdelingsvoorstel projectsubsidies ter uitvoering van het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002, eerste tranche
10. Onthouding van goedkeuring bestemmingsplan, Eerste partiŽle herziening, Westerblokker 1981, gemeente Hoorn

11. Beantwoording statenvragen van het statenlid K.W.C. Breunissen (GroenLinks) aangaande het Masterplan Media Park in de gemeente Hilversum

12. Vrijgeven ontwerp-hoofdlijnen van het streekplan Noord-Holland Zuid voor extern overleg

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
14. Bestemmingsplan Limmerbuurt, tweede fase, gemeente Castricum
15. Rapport cultuurmeting 2001

16. Jaarvergadering ARC Palma de Mallorca

17. Verslag uitgaande handelsmissie naar Shandong, China 23-31 oktober 2001

1. Locatiebeleid

* Kennis te nemen van de beantwoording van de door het college op 8 januari j.l. gestelde vragen

* Te besluiten conform het voorstel van 8 januari j.l., hetgeen inhoudt:

* Kennis te nemen van de startnotitie Locatiebeleid
* Op basis daarvan voorlopig in te stemmen met de uitgangspunten en richting die daarin is aangegeven, n.l. een flexibeler ruimtelijk kader voor het toetsen van gemeentelijke plannen - waarmee meer over wordt gelaten aan gemeenten - met als contramal het verkennen van de mogelijkheden voor provinciale regie op regionale schaal
* De startnotitie voor advies voor te leggen aan Cie ROB met uitnodiging van de Commissie ELE en aan het Sociaal Economische Overlegorgaan Noord-Holland

* Op basis van het advies van de Commissies te besluiten hoe het ambtelijk apparaat de provinciale regisseursrol dient uit te werken

* De startnotitie ter kennisname toe te zenden aan gemeenten, VNHG, gewesten en Kamers van Koophandel en de deelnemers aan de eerder gehouden workshop, vergezeld van bijgaande brief.


2. Benoeming leden HAC-"bestuur"

Het college besluit:

1. In beginsel te benoemen tot lid van de hoor-en adviescommissie rechtspositie GS- en Statenleden Noord-Holland
1. de heer mr. B.K. Olivier te Amsterdam, in de functie van voorzitter

2. de heer J. de Bruin te Bergen;

3. de heer H. de Vries te Almere;

2. In beginsel te benoemen tot plaatsvervangend lid van de hoor- en adviescommissie
rechtspositie GS- en Statenleden Noord-Holland 4. de heer mr. F.A. Bijlsma te Haarlem, in de functie van plaatsvervangend voorzitter;
5. de heer mr. P. H. Hugenholz te Amsterdam; 6. mevrouw M. van Maastricht- Thijssen te Bakkum;
3. Over deze voorgenomen benoemingen de Commissie ROB te raadplegen op 17 Januari 2002;

4. de heer Meijdam mandaat te verlenen de onder 1 en 2 genoemde personen definitief te benoemen, mits Commissie ROB met de voorgenomen benoemingen akkoord gaat.


3. Vergadering IPO-adviescommissie ZCS d.d. 31 januari 2002
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken van 31 januari 2002.


4. Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening. Economie en Mobiliteit op 31 jan. 2002

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de concept-agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 31 januari 2002.


5. IPO-adviescommissie MWLN d.d. 31 januari 2002
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur van 31 januari 2002.


6. Voorziening uitgestelde intenties (VUI)

Het college besluit voor zes doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren t/m 2000 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte bedragen in deze voorziening te handhaven en voor zeventien projecten en doeleinden de voor 2001 geraamde maar niet (volledig


7. PKB Waddenzee; reactie op deel 3

Het college besluit:

1. In te stemmen met de conceptreactie (bijlage1) op deel 3 van de planologische kernbeslissing Waddenzee, hetgeen onder anderen inhoudt dat er bij de Tweede Kamer op aangedrongen wordt dat: a. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de waddenprovincies steviger in de PKB worden verankerd; b. er in de PKB geen plangrensoverschrijdende uitspraken met de status van concrete beleidsbeslissing worden opgenomen; c. er geen concrete beleidsbeslissing inzake het maximum aantal ligplaatsen (4400)m.b.t. de recreatie in de pkb wordt opgenomen; d. er een duurzaam ontwikkelingsperspectief komt m.b.t. de militaire activiteiten;
e. het initiatief voor een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief wordt ondersteund. Daarbij dient aandacht te worden gegeven aan recreatie en aantal ligplaatsen; offshore-activiteiten; ontwikkeling van havens in Den Helder, Den Oever en Texel.

2. Deze reactie door het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies te laten versturen naar de vaste Tweede Kamer commissie van VROM.


8. Extra geluidruimte Circuit Zandvoort

Het college besluit om in principe positief te beschikken op de (Wet milieubeheer-) vergunningaanvraag voor extra geluidruimte van het Circuit Zandvoort.
De commissaris van de Koningin is niet voor het besluit, met het oog op de extra geluidhinder die hieruit voortvloeit.
9. Verdelingsvoorstel projectsubsidies ter uitvoering van het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002, eerste tranche

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna te noemen de deelverordening), voor de eerste tranche 2002 het bedrag van § 1.390.986,- toe te kennen conform het verdelingsvoorstel en het resterende beschikbare bedrag van de eerste tranche door te schuiven naar de tweede tranche (in het voorliggende voorstel is dit § 498,-);
2. Conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. De portefeuillehouder te machtigen dit verdelingsvoorstel- desgewenst bijgesteld op basis van het advies van de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur- vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;

4. Alle subsidieaanvragers door middel van een beschikking van deze besluitvorming op de hoogte te brengen.


10. Onthouding van goedkeuring bestemmingsplan, Eerste partiŽle herziening, Westerblokker 1981, gemeente Hoorn

Het college besluit:

* Reclamanten mee te delen, dat mede hun bedenkingen aanleiding hebben gegeven aan het plan de goedkeuring te onthouden;
* Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Eerste partiŽle herziening Westerblokker 1981


11. Beantwoording statenvragen van het statenlid K.W.C. Breunissen (GroenLinks) aangaande het Masterplan Media Park in de gemeente Hilversum Het college stelt de antwoorden vast.
12. Vrijgeven ontwerp-hoofdlijnen van het streekplan Noord-Holland Zuid voor extern overleg

Het college besluit:

1. Ontwerp-hoofdlijnen voor het streekplan Noord-Holland Zuid te formuleren die als basis dienen voor het opstellen van het concept-ontwerp Streekplan ( na afronding redactie te presenteren)
2. Over de ontwerp-hoofdlijnen door de portefeuillehouder RO bestuurlijk overleg te laten voeren met de betrokken gemeenten/gewesten/waterschappen

3. Over de ontwerp-hoofdlijnen ambtelijke consultaties te laten plaatsvinden met vertegenwoordigers van WLTO, KvK en natuur-en landschapsorganisaties

4. Het ontwerp om advies voor te leggen aan de Statencommissie ROB, de PPC en het SEON

5. De resultaten van het overleg te betrekken bij de opstelling van het concept-ontwerp Streekplan

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en Art.19; verklaringen van geen bezwaar

* Voor de bouw van een woning aan de Osdorperweg tussen 15 en 27, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam

* Voor de bouw van een woning aan de IJweg 1694 te Nieuw-Vennep,
* Voor de bouw van een woning aan de IJweg, naast 1670 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

* Voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte en de bouw van een bijgebouw aan de Akerdijk 117 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer

* Voor het legaliseren van het gebruik van een strook grond t.b.v. sportcomplex Calslagen

* Bouw kantoorgebouw tbv de NAM te gemeente Den Helder
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede
* Bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening", gemeente Uithoorn


14. Bestemmingsplan Limmerbuurt, tweede fase, gemeente Castricum Het college besluit aan het bestemmingsplan de goedkeuring te onthouden.
15. Rapport cultuurmeting 2001 Het college besluit het eindrapport te bespreken met de DR.

16. Jaarvergadering ARC Palma de Mallorca Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de vergaderingen van de Airport Regions Conference tijdens de jaarvergadering eind november in Palma de Mallorca.

17. Verslag uitgaande handelsmissie naar Shandong, China 23-31 oktober 2001

Het college besluit:

* Kennis te nemen van bijgaand verslag van de handelsmissie naar Shandong, China die heeft plaats gehad van 23-31oktober 2001;
* Akkoord te gaan met de tekst;

* Het te publiceren verslag openbaar ter beschikking te stellen aan belangstellenden en direct betrokkenen.
D.Berger tel. 06.183.000.64 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 16, 17 R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7, 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 tel. (023) 514 40 07 3, 9
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie