Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 29 januari 2002

1. Locatiebeleid

2. Benoeming leden HAC-"bestuur"

3. Vergadering IPO-adviescommissie ZCS d.d. 31 januari 2002
4. Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening. Economie en Mobiliteit op 31 jan. 2002

5. IPO-adviescommissie MWLN d.d. 31 januari 2002
6. Voorziening uitgestelde intenties (VUI)

7. PKB Waddenzee; reactie op deel 3

8. Extra geluidruimte Circuit Zandvoort

9.Verdelingsvoorstel projectsubsidies ter uitvoering van het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002, eerste tranche
10. Onthouding van goedkeuring bestemmingsplan, Eerste partiële herziening, Westerblokker 1981, gemeente Hoorn

11. Beantwoording statenvragen van het statenlid K.W.C. Breunissen (GroenLinks) aangaande het Masterplan Media Park in de gemeente Hilversum

12. Vrijgeven ontwerp-hoofdlijnen van het streekplan Noord-Holland Zuid voor extern overleg

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
14. Bestemmingsplan Limmerbuurt, tweede fase, gemeente Castricum
15. Rapport cultuurmeting 2001

16. Jaarvergadering ARC Palma de Mallorca

17. Verslag uitgaande handelsmissie naar Shandong, China 23-31 oktober 2001

1. Locatiebeleid

* Kennis te nemen van de beantwoording van de door het college op 8 januari j.l. gestelde vragen

* Te besluiten conform het voorstel van 8 januari j.l., hetgeen inhoudt:

* Kennis te nemen van de startnotitie Locatiebeleid
* Op basis daarvan voorlopig in te stemmen met de uitgangspunten en richting die daarin is aangegeven, n.l. een flexibeler ruimtelijk kader voor het toetsen van gemeentelijke plannen - waarmee meer over wordt gelaten aan gemeenten - met als contramal het verkennen van de mogelijkheden voor provinciale regie op regionale schaal
* De startnotitie voor advies voor te leggen aan Cie ROB met uitnodiging van de Commissie ELE en aan het Sociaal Economische Overlegorgaan Noord-Holland

* Op basis van het advies van de Commissies te besluiten hoe het ambtelijk apparaat de provinciale regisseursrol dient uit te werken

* De startnotitie ter kennisname toe te zenden aan gemeenten, VNHG, gewesten en Kamers van Koophandel en de deelnemers aan de eerder gehouden workshop, vergezeld van bijgaande brief.


2. Benoeming leden HAC-"bestuur"

Het college besluit:

1. In beginsel te benoemen tot lid van de hoor-en adviescommissie rechtspositie GS- en Statenleden Noord-Holland
1. de heer mr. B.K. Olivier te Amsterdam, in de functie van voorzitter

2. de heer J. de Bruin te Bergen;

3. de heer H. de Vries te Almere;

2. In beginsel te benoemen tot plaatsvervangend lid van de hoor- en adviescommissie
rechtspositie GS- en Statenleden Noord-Holland 4. de heer mr. F.A. Bijlsma te Haarlem, in de functie van plaatsvervangend voorzitter;
5. de heer mr. P. H. Hugenholz te Amsterdam; 6. mevrouw M. van Maastricht- Thijssen te Bakkum;
3. Over deze voorgenomen benoemingen de Commissie ROB te raadplegen op 17 Januari 2002;

4. de heer Meijdam mandaat te verlenen de onder 1 en 2 genoemde personen definitief te benoemen, mits Commissie ROB met de voorgenomen benoemingen akkoord gaat.


3. Vergadering IPO-adviescommissie ZCS d.d. 31 januari 2002
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken van 31 januari 2002.


4. Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening. Economie en Mobiliteit op 31 jan. 2002

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de concept-agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 31 januari 2002.


5. IPO-adviescommissie MWLN d.d. 31 januari 2002
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur van 31 januari 2002.


6. Voorziening uitgestelde intenties (VUI)

Het college besluit voor zes doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren t/m 2000 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte bedragen in deze voorziening te handhaven en voor zeventien projecten en doeleinden de voor 2001 geraamde maar niet (volledig


7. PKB Waddenzee; reactie op deel 3

Het college besluit:

1. In te stemmen met de conceptreactie (bijlage1) op deel 3 van de planologische kernbeslissing Waddenzee, hetgeen onder anderen inhoudt dat er bij de Tweede Kamer op aangedrongen wordt dat: a. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de waddenprovincies steviger in de PKB worden verankerd; b. er in de PKB geen plangrensoverschrijdende uitspraken met de status van concrete beleidsbeslissing worden opgenomen; c. er geen concrete beleidsbeslissing inzake het maximum aantal ligplaatsen (4400)m.b.t. de recreatie in de pkb wordt opgenomen; d. er een duurzaam ontwikkelingsperspectief komt m.b.t. de militaire activiteiten;
e. het initiatief voor een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief wordt ondersteund. Daarbij dient aandacht te worden gegeven aan recreatie en aantal ligplaatsen; offshore-activiteiten; ontwikkeling van havens in Den Helder, Den Oever en Texel.

2. Deze reactie door het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies te laten versturen naar de vaste Tweede Kamer commissie van VROM.


8. Extra geluidruimte Circuit Zandvoort

Het college besluit om in principe positief te beschikken op de (Wet milieubeheer-) vergunningaanvraag voor extra geluidruimte van het Circuit Zandvoort.
De commissaris van de Koningin is niet voor het besluit, met het oog op de extra geluidhinder die hieruit voortvloeit.
9. Verdelingsvoorstel projectsubsidies ter uitvoering van het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002, eerste tranche

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna te noemen de deelverordening), voor de eerste tranche 2002 het bedrag van € 1.390.986,- toe te kennen conform het verdelingsvoorstel en het resterende beschikbare bedrag van de eerste tranche door te schuiven naar de tweede tranche (in het voorliggende voorstel is dit € 498,-);
2. Conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. De portefeuillehouder te machtigen dit verdelingsvoorstel- desgewenst bijgesteld op basis van het advies van de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur- vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;

4. Alle subsidieaanvragers door middel van een beschikking van deze besluitvorming op de hoogte te brengen.


10. Onthouding van goedkeuring bestemmingsplan, Eerste partiële herziening, Westerblokker 1981, gemeente Hoorn

Het college besluit:

* Reclamanten mee te delen, dat mede hun bedenkingen aanleiding hebben gegeven aan het plan de goedkeuring te onthouden;
* Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Eerste partiële herziening Westerblokker 1981


11. Beantwoording statenvragen van het statenlid K.W.C. Breunissen (GroenLinks) aangaande het Masterplan Media Park in de gemeente Hilversum Het college stelt de antwoorden vast.
12. Vrijgeven ontwerp-hoofdlijnen van het streekplan Noord-Holland Zuid voor extern overleg

Het college besluit:

1. Ontwerp-hoofdlijnen voor het streekplan Noord-Holland Zuid te formuleren die als basis dienen voor het opstellen van het concept-ontwerp Streekplan ( na afronding redactie te presenteren)
2. Over de ontwerp-hoofdlijnen door de portefeuillehouder RO bestuurlijk overleg te laten voeren met de betrokken gemeenten/gewesten/waterschappen

3. Over de ontwerp-hoofdlijnen ambtelijke consultaties te laten plaatsvinden met vertegenwoordigers van WLTO, KvK en natuur-en landschapsorganisaties

4. Het ontwerp om advies voor te leggen aan de Statencommissie ROB, de PPC en het SEON

5. De resultaten van het overleg te betrekken bij de opstelling van het concept-ontwerp Streekplan

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en Art.19; verklaringen van geen bezwaar

* Voor de bouw van een woning aan de Osdorperweg tussen 15 en 27, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam

* Voor de bouw van een woning aan de IJweg 1694 te Nieuw-Vennep,
* Voor de bouw van een woning aan de IJweg, naast 1670 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

* Voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte en de bouw van een bijgebouw aan de Akerdijk 117 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer

* Voor het legaliseren van het gebruik van een strook grond t.b.v. sportcomplex Calslagen

* Bouw kantoorgebouw tbv de NAM te gemeente Den Helder
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede
* Bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening", gemeente Uithoorn


14. Bestemmingsplan Limmerbuurt, tweede fase, gemeente Castricum Het college besluit aan het bestemmingsplan de goedkeuring te onthouden.
15. Rapport cultuurmeting 2001 Het college besluit het eindrapport te bespreken met de DR.

16. Jaarvergadering ARC Palma de Mallorca Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de vergaderingen van de Airport Regions Conference tijdens de jaarvergadering eind november in Palma de Mallorca.

17. Verslag uitgaande handelsmissie naar Shandong, China 23-31 oktober 2001

Het college besluit:

* Kennis te nemen van bijgaand verslag van de handelsmissie naar Shandong, China die heeft plaats gehad van 23-31oktober 2001;
* Akkoord te gaan met de tekst;

* Het te publiceren verslag openbaar ter beschikking te stellen aan belangstellenden en direct betrokkenen.
D.Berger tel. 06.183.000.64 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 16, 17 R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7, 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 tel. (023) 514 40 07 3, 9
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
EuropaÂŽs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (ComitĂ© Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nĂłg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...