Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verwerking dierlijke bijproducten/Destructiebeleid

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA 02.305
datum
29-01-2002

onderwerp
Verwerking dierlijke bijproducten/Destructiebeleid

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de hoofdlijnen van het beleid voor verwerking van dierlijke bijproducten toekomen. Om aan te sluiten bij toekomstige Europese regelgeving heeft de notitie een breder karakter dan de medio 2001 toegezegde notitie over de toekomst van het destructiebestel. De nadere uitwerking op onderdelen vindt nog plaats. U wordt hier in het voorjaar over geïnformeerd.

datum
29-01-2002

kenmerk
VVA 02.305

bijlage

Aanleiding tot herziening destructiebeleid
Met name de BSE-maatregelen hebben de afgelopen jaren geleid tot aanpassing van de regelgeving voor de destructie. Een meer fundamentele herziening is echter noodzakelijk, nieuwe Europese regelgeving noodzaakt hiertoe. In de EU-verordening houdende vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (hierna: de EU-verordening) zal worden vastgelegd op welke wijze bepaalde dierlijke materialen verwerkt dienen te worden. De EU-verordening, die naar verwachting eind van dit jaar van toepassing wordt, maakt een duidelijk onderscheid tussen dierlijke materialen die uit de voedselketen geweerd moeten worden en materialen die afkomstig zijn van goedgekeurde dieren en waarvoor een nuttige bestemming mogelijk is. In de landbouwraad van -11-jl. heb ik deze verordening, die ook de basis zal vormen voor het nationale destructiebeleid, gesteund. De EU-verordening wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de herziening van het destructiebestel.

De herziening van het beleid is ook nodig omdat zich, als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, nieuwe vraagstukken hebben voorgedaan. Zo heeft de BSE-crisis geleid tot het besef dat veel grotere hoeveelheden dierlijke bijproducten uit de voedselketen moeten worden geweerd. Dit heeft onder andere de diermeelproblematiek tot gevolg gehad. De bijna gelijktijdige MKZ-crisis legde scherp bloot dat de overheid, om dierziekten adequaat te bestrijden, de beschikking moet hebben over een infrastructuur voor het snel en veilig verwerken van risicovolle materialen en restproducten. De herziening dient op dergelijk vraagstukken in te spelen.

Speerpunten van het destructiebeleid
De veilige en definitieve verwijdering van risicovolle dierlijke materialen uit de voedselketen dient ook in het herziene destructiebeleid centraal te staan. We moeten er zeker van kunnen zijn dat er geen SRM in de voedselketen terecht komt en dat restproducten, ook met het oog op de diergezondheid, veilig worden verwerkt.

Speerpunten bij de herziening van het destructiebeleid zijn dan ook: * het verder reguleren en waarborgen van de ketens voor verwerking van risico-materialen, van oorsprong tot definitieve vernietiging; * het verder tot ontwikkeling brengen van een markt voor de verbranding van restproducten, hierbij wordt vooral ingezet op uitbreiding van verbrandingscapaciteit in Nederland; * te komen tot kaderafspraken met verwerkers, onder meer over de werkwijze en beschikbare capaciteit in geval van crisis; * de betaalbaarheid van destructie, onder andere door in te zetten op Europees beleid met betrekking tot financiering;

Tegen de achtergrond van de EU-verordening en de genoemde speerpunten wordt gekeken naar het nationale destructiebestel en de positie van de destructor Rendac. Onderstaand zijn de hoofdlijnen van het beleid verwoord en is aangegeven welke acties in het kader van de herziening van het destructiebeleid c.q. het beleid voor het verwerken van dierlijke bijproducten zijn opgestart of op korte termijn zullen worden opgestart.

EU-verordening: eisen en voorschriften aan verwerking en vernietiging van dierlijke bijproducten
De EU-verordening is het uitgangspunt voor het toekomstig beleid voor de verwerking van dierlijke bijproducten, waaronder destructie. De EU-verordening onderscheidt drie categorieën dierlijke materialen. Per categorie worden verwerkingseisen gesteld en wordt aangegeven welke toepassing c.q. bestemming onder welke voorwaarden mogelijk is. De volgende categorieën worden onderscheiden:
* Categorie 1-materiaal betreft de meest risicovolle materialen met een duidelijk gezondheidsrisico. Dit zijn met name het gespecificeerd hoog risicomateriaal (SRM: hersenen, ruggenmerg e.d.) en kadavers van runderen, schapen en geiten. Dit materiaal dient, eventueel na voorbewerking, vernietigd te worden middels verbranding.
* Categorie 2-materiaal bestaat uit kadavers van onder andere varkens en kippen en ander dierlijk materiaal dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Na bewerking van dit materiaal is verbranding of aanwending als meststof of als grondstof voor technische producten mogelijk.
* Categorie 3-materiaal betreft materialen afkomstig van dieren die voor menselijke consumptie zijn goedgekeurd. Deze categorie is vergelijkbaar met het 'oude' LRM. Het materiaal kan na voorbewerking worden gebruikt als grondstof voor petfood en diervoeders of worden toegepast in technische producten.

Materialen uit de categorieën 1 en 2 dienen uit de voedselketen geweerd te worden. Hierbij is sprake van destructie. Alleen categorie 3-materialen kunnen, onder voorwaarden, worden gebruikt als grondstof voor diervoeders. Het toepassen van verwerkte dierlijke eiwitten van een diersoort in diervoeders voor diezelfde soort (kannibalisme) wordt niet toegestaan.
Het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders voor landbouwhuisdieren is nu nog door de zogenaamde Europese feedban verboden. De feedban is vorig jaar voor onbepaalde tijd verlengd. Bij het van toepassing worden van de EU-verordening komt dit verbod niet automatisch te vervallen. Ik heb tot nu toe gesteld dat een definitieve feedban voor Nederland niet aan de orde is. Een toekomstig Europees besluit over de feedban zal bepalen of verwerkte dierlijke eiwitten, onder voorwaarden, in diervoeders voor landbouwhuisdieren kunnen worden verwerkt. Dit kan echter alleen indien de kanalisatie van verwerkte dierlijke eiwitten door middel van controle en toezicht voldoende kan worden gewaarborgd.

In tegenstelling tot de bestaande regelgeving stelt de verordening meer in detail voorschriften voor de gehele keten, van oorsprong tot vernietiging of benutting als grondstof. Er is derhalve sprake van een verdergaande regulering, vooral met betrekking tot het laatste deel van de keten: de wijze waarop vernietiging van (rest)producten dient plaats te vinden.

Heldere verantwoordelijkheidsverdeling
De verwerking en eventuele vernietiging van dierlijke materialen, is en blijft de verantwoordelijkheid van de sector. Dit geldt voor de categorie 1, 2 en 3-materialen. De voorwaarden waaraan bij verwerking en vernietiging moet worden voldaan, zijn in de EU-verordening opgenomen. Aanbieders, verwerkers en verbranders zullen hier op aangesproken worden en moeten op elk moment, middels een duidelijke administratie, kunnen aantonen dat de verwerking of verbranding op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.
Voor de veilige verwerking en eventuele vernietiging van dierlijke materialen is een adequate infrastructuur noodzakelijk. Het is aan het bedrijfsleven om die te realiseren. Hierbij is het echter van belang dat gewaarborgd wordt dat kadavers in heel Nederland snel en veilig worden verwijderd en dat er voldoende capaciteit is om de verwerking van dierlijke materialen adequaat en volgens voorschriften te kunnen laten plaatsvinden. De overheid zal hier op toe zien. Overigens zal ook een beroep op het bedrijfsleven worden gedaan waar het gaat om het bevorderen van de marktwerking en het ontwikkelen van alternatieven voor de benutting van afvallen en restproducten.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de overheid in dit kader is de bescherming van de volks- en diergezondheid. Door middel van het afgeven van erkenningen, het uitoefenen van controle en toezicht wordt zeker gesteld dat verwerking volgens de regels plaatsvindt en dat materialen die een risico inhouden voor de volks- en diergezondheid niet in de voedselketen terecht komen. Controle en toezicht zal derhalve vooral gericht zijn op de ketens en eindbestemming van categorie 1 en 2-materiaal en, indien de feedban wordt opgeheven, het voorkomen van kannibalisme bij categorie 3-materiaal.

Verder reguleren en borgen van verwerkingsketens In het kader van de BSE-maatregelen en op basis van de aanbevelingen door de Algemene Rekenkamer is de regelgeving ten aanzien van destructie en de verwerking van dierlijke bijproducten aangescherpt. De EU-verordening maakt het verder scheiden en kanaliseren van categorie 1, 2 en 3-materiaal noodzakelijk. De verwerking van dierlijke bijproducten is alleen mogelijk als een bedrijf door de overheid als verwerkingsbedrijf is erkend. Per categorie worden, overeenkomstig de verordening, erkenningen afgegeven. Materialen uit een andere categorie dan waar de erkenning voor afgegeven is, mogen dan niet verwerkt worden. Er ontstaan zo gescheiden stromen van categorie 1, 2 en 3-materiaal. Het materiaal dient door de gehele keten getraceerd te kunnen worden. Het borgen van de ketens is van groot belang om kruiscontaminatie te voorkomen.

Uitbreiding verbrandingscapaciteit
Naar aanleiding van de diermeelproblematiek is vorig jaar, in het kader van het Plan van aanpak Diermeel, gestart met het uitbreiden van de verbrandingscapaciteit voor restproducten (SRM-diermeel). Om ook in geval van een crisis het destructieproces goed te laten verlopen, is en blijft de inzet gericht op voldoende, nationale verbrandingscapaciteit.

De binnenlandse verbrandingscapaciteit zal medio dit jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Aangezien risicovolle materialen ook in de toekomst vernietigd moeten worden, is het behouden van deze capaciteit van groot belang. Momenteel wordt bezien hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij acht ik het van belang dat de verbrandingscapaciteit door verschillende energiebedrijven wordt gerealiseerd, zodat er geen afhankelijkheid ontstaat van één verbrander. Gekeken wordt of de overheid hier met energiebedrijven structurele afspraken over kan maken of dat de destructoren hiertoe kunnen worden verplicht.

Naast de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit voor SRM-diermeel wordt onderzocht op welke wijze de omvang van het destructiemateriaal (categorie 1 en 2-materiaal) kan worden gereduceerd en welke alternatieve verwerkingsmethoden, onder andere voor slachterijen, mogelijk zijn. Momenteel vindt een inventarisatie plaats van initiatieven en ideeën uit de sector. Te denken valt hierbij aan compostering en vergisting, eventueel in combinatie met carbonisatie. Dergelijke alternatieven bieden wellicht mogelijkheden voor kostenreductie. Alternatieve methoden zullen echter moeten voldoen aan onder andere de veterinaire en volksgezondheidsvoorschriften zoals die zijn geformuleerd in de EU-verordening en aan andere geldende regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het milieu. Ik zie dan ook vooral op langere termijn mogelijkheden voor alternatieve verwerkingsmethoden. Aan de hand van de inventarisatie wordt bezien of, en op welke wijze de ontwikkeling van alternatieve verwerkingsmethoden kan worden gestimuleerd.

Kaderafspraken over reservecapaciteit destructie Bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte dient de overheid zorg te dragen voor een adequate bestrijding. Om de dierziektenbestrijding goed te laten verlopen en de risiso's voor de diergezondheid te minimaliseren zie ik het als een belangrijke taak van de overheid om, in samenwerking met bestuurlijke partners en de sector, er voor te zorgen dat er voldoende destructiecapaciteit in Nederland beschikbaar is. In dat kader zullen de verschillende stadia van de destructieketen (transport, destructie, opslag en verbranding) worden bezien. Daar waar zich in geval van een dierziekteuitbraak knelpunten voordoen, worden voorzieningen getroffen. Hierover dienen vooraf duidelijke afspraken gemaakt te worden. Ik verwacht dat vooral gecontroleerde tijdelijke opslag, op goedgekeurde locaties, mogelijkheden biedt. Naast de reguliere wijze van destructie, dient ook de directe verbranding van kadavers in ogenschouw genomen te worden.
In het Calamiteitenplan Destructie Nederland wordt momenteel vastgelegd welke reservecapaciteit in diverse schakels nodig is en ook gerealiseerd kan worden. Dit calamiteitenplan zal begin 2002 met betrokken partijen worden besproken en vervolgens worden afgerond.

Destructiebestel en positie Rendac
De positie van destructor Rendac is een belangrijk aandachtspunt bij de herziening van het destructiebestel. De markt voor verwerking van destructiemateriaal en de positie van Rendac daarin hebben zich door de jaren heen zodanig ontwikkeld dat Rendac nu feitelijk de enige verwerker is van SRM.
Hoewel een dergelijke unieke positie idealiter voorkomen zou moeten worden, is het ook in de toekomst van primair belang dat het transport en de verwerking van categorie 1 en 2-materiaal, vanuit het oogpunt van volks- en diergezondheid, veilig en adequaat plaatsvindt. Dit houdt in dat pas een erkenning voor verwerking wordt afgegeven als een bedrijf kan voldoen aan de voorschriften, ook als dit betekent dat er daardoor slechts één of een beperkt aantal bedrijven op de markt actief kunnen zijn.
Bijzonder aandachtspunt bij het afgeven van erkenningen is het ophalen en verwerken van kadavers. Met het huidige logistieke systeem kunnen kadavers de dag na melding overal in Nederland worden opgehaald. Alternatieven voor het huidige systeem van kadaverophaling dienen minimaal eenzelfde mate van effectiviteit te garanderen. In lijn met de EU-verordening wordt overwogen om het transport en de verwerking (bijvoorbeeld van kadavers) niet meer aan elkaar te koppelen. Tevens worden alternatieve verwerkingsmethoden onderzocht. Deze initiatieven dragen bij aan een meer open markt.

Indien zich in de toekomst slechts één of enkele marktpartijen voor een erkenning als transporteur en/of verwerker aanbieden, is het van belang dat misbruik van die positie wordt voorkomen. De overheid zal dan een sterke, controlerende rol moeten hebben. Het is in dat kader van belang dat er helder inzicht is in de kosten die bij aanbieders van destructiemateriaal in rekening worden gebracht. Hier zullen duidelijke afspraken met verwerkingsbedrijven over gemaakt worden. Waar voor de financiering gebruik gemaakt wordt van tarieven of heffingen, dient door middel van audits, met deskundigheid uit verschillende disciplines, en financiële controles zicht gehouden te worden op de kosten en kostenstructuur.

Financiering van de verwerking van dierlijke bijproducten Uitgangspunt voor de financiering is en blijft dat 'de vervuiler betaalt'. De kosten voor verwerking van categorie 1, 2 en 3-materialen zijn derhalve in eerste instantie voor de sector. Met het van kracht worden van de verordening zullen de omvang en
toepassings-mogelijkheden van categorie 1, 2 en 3-materiaal in vergelijking met de huidige SRM- en LRM-stromen enigszins wijzigen. Daar waar de kosten van verwerking niet kunnen worden gedekt door de opbrengsten uit de afzet als grondstof zal aanvullende financiering vanuit de sector nodig zijn. De financieringswijze dient ook dan zodanig gestructureerd te zijn dat illegale dumping van kadavers en ander dierlijk materiaal zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Tevens zal gekeken worden naar de wijze van financiering in andere EU-lidstaten. Overigens heeft de Europese Commissie in de verordening aangekondigd met voorstellen voor de financiering te zullen komen. Bij de discussie over de wijze van financiering zal het bedrijfsleven nauw betrokken worden.

Nadere uitwerking
De bovenstaande hoofdlijnen zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt. Het verder vormgeven van het destructiebestel zal hierbij parallel lopen aan het uitwerken van de EU-verordening. Op onderdelen zal de betrokkenheid van het bedrijfsleven en andere overheden van groot belang zijn.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...