Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 29-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen

30 januari 2002

* Hoogeveen maakt zich op voor verkiezingen *
* Gemeentelijk woordenboek *

* Lezing over dualisme *

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften *
* Aanvraag vergunning Ronde van Drenthe *
* Vergunning Xpansie *

* Stremming zuidelijk deel Kaaplaantje *

* Collecte *

* Spreekuur vervalt *

* Gemeente europroof *

* De vlag gaat uit *

* De bibliotheek als zoekmachine *

* Sportgala tijdens de beurs Xpansie *

* Langs de lange ... Prunuslaan *

* Scholen voor primair onderwijs Hoogeveen houden open dagen *
+ Verkiezingen gemeenteraad *

+ Inspraak ontwerp structuurvisie Zuideropgaande *
+ Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
+ Intrekking invalidenparkeerplaats Hoofdstraat *
+ Intrekking invalidenparkeerplaats Carstenstraat *
+ Intrekking invalidenparkeerplaats Willem de Zwijgerstraat *
+ Aanwijzing invalidenparkeerplaats Korhoenlaan *
+ Taxistandplaats Korhoenlaan *

+ Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan de Wielewaal *

+ Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
+ Verleende bouwvergunningen *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Ingekomen sloopaanvragen, bouwaanvragen en bouwmeldingen *
+ Verleende vergunningen *

Hoogeveen maakt zich op voor verkiezingen

Op 6 maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks mogen plaatsnemen in de raadzaal van het gemeentehuis van Hoogeveen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen.

Met het oog op de verkiezingen van 6 maart plaatsen we de komende weken een serie artikelen over de gemeente: over het werk en het belang van het gemeentelijke bestuur. Deze week besteden we aandacht aan het bestuur van de gemeente.

Drieledig

Wie besturen de gemeente Hoogeveen en hoe doen ze dat? Hieronder geven we in het kort antwoord op deze vragen. Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie delen: de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester.

Als u denkt dat de burgemeester de hoogste baas van de gemeente is, dan heeft u het mis. Dat is namelijk de gemeenteraad, de afvaardiging van de bevolking. Als de burgemeester of de wethouders een plan bedenken dat de raad niet goedkeurt, gaat het dus niet door.

Raadscommissie

Stel, u leest in de krant dat de gemeente moet bezuinigen en dat zij van plan is uw voetbalclub daarom minder subsidie te geven. Voordat dit voorstel in de raad wordt behandeld, wordt het eerst in de raadscommissie Sportzaken voorbesproken. Deze commissie bekijkt het voorstel van alle kanten en geeft dan een advies aan de gemeenteraad.

Iedereen mag de vergaderingen van de raadscommissies bijwonen. In een raadscommissie mag u bovendien zelf het woord voeren.

Gemeenteraad

Na de raadscommissie is het woord aan de gemeenteraad. Die neemt de uiteindelijke beslissing. De raad kan het plan goedkeuren, verwerpen of er veranderingen in aanbrengen. Als u een raadsvergadering bijwoont kunt u beleven wat gemeentepolitiek is. Daar wordt namelijk duidelijk hoe elke politieke partij denkt over bijvoorbeeld het korten op subsidies voor sportverenigingen.

Het is gebruikelijk dat de grootste fracties één of meer wethouders 'leveren' voor het college van Burgemeester en Wethouders (B en W). De fracties die geen wethouder in het college hebben, worden vervolgens de 'oppositie' genoemd.

Wethouders

Kent u de namen van de wethouders in uw gemeente? Lang niet iedereen weet ze te noemen, maar toch zijn de wethouders belangrijke figuren in het bestuur van de gemeente. Zij zijn de leden van het college van B en W, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente.

Burgemeester

U kunt misschien geen namen noemen van raadsleden of van wethouders in uw gemeente, maar tien tegen één dat u wel weet wie de burgemeester is. Hij is het meest zichtbaar in de gemeente. Toch is de burgemeester het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koningin, voor een periode van zes jaar.

Elke zes jaar rapporteert de gemeenteraad aan de koningin of de burgemeester zijn werk wel goed heeft gedaan. Is dat het geval dan adviseert de raad de vorstin hem of haar opnieuw te benoemen.

Kijk op de website

Voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraadsverkiezingen surf naar www.hoogeveen.nl/verkiezingen.

Gemeentelijk woordenboek

Elk vak heeft zo z'n eigen jargon, 'taal'. In de politiek en bij de overheid is dat niet anders. Daarom treft u de komende weken op deze pagina delen uit een speciaal woordenboekje aan. Deze week de betekenis van een aantal woorden dat met het bestuur heeft te maken.

Collegepartij:
Politieke partij die met één of meer wethouders vertegenwoordigd is in het college van B en W.

Oppositiepartij:
Politieke partij die niet vertegenwoordigd is in het college van B en W.

Fractie:
Alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad.

Gemeenteraad:
De door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeente.

Kroon:
In de praktijk is dat de regering. De burgemeester wordt door de Kroon (de koningin) benoemd.

Portefeuille:
Pakket van beleidsterreinen waarvoor een wethouder of een burgemeester verantwoordelijk is, bijvoorbeeld financiën of verkeer en vervoer.

Raadscommissie:
Een commissie uit de raad die beleidsvoorstellen en andere kwesties bespreekt op specifieke terreinen, zoals financiën of verkeer en vervoer.
Lezing over dualisme
Burgemeester J.J. Stavast van Stadskanaal.
in werking treedt: de Wet dualisering gemeentebestuur. www.vernieuwingsimpuls.nl.

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt woensdag 6 februari een hoorzitting. De zitting, die openbaar is, wordt gehouden in Commissiekamer 2 van het raadhuis. De agenda ziet er als volgt uit.

14.45 uur:
Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van J.A. Seinen tegen het verlenen van een bouwvergunning aan L.W. Otten voor het bouwen van een antennemast aan de Coevorderstraatweg 59.

Aanvraag vergunning Ronde van Drenthe

De Stichting Ronde van Drenthe heeft een vergunning gevraagd voor de Ronde van Drenthe en de Albert Achterhess Classic. De evenementen worden respectievelijk 13 april en 14 april gehouden. De aanvraag, waaronder de routes, is in te zien bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken. Voor meer informatie kunt u bellen met 291 244.

Vergunning Xpansie

De burgemeester heeft op 24 januari een vergunning verleend aan Aero Verkoop BV voor het houden van de beurs Xpansie, op het braakliggende terrein van Actium aan de Willemskade. Xpansie is van 20 maart tot en met 23 maart. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (tel. 291 244).

Stremming zuidelijk deel Kaaplaantje

De gemeente sluit donderdag 7, vrijdag 8 en maandag 10 februari het zuidelijk gedeelte van het Kaaplaantje af voor alle verkeer. Dat heeft te maken met speciale werkzaamheden voor een bouwwerk op de hoek Het Haagje/Kaaplaantje. Op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2002 is er geen stremming.

Het verkeer wordt met borden ongeleid.

Collecte

De Stichting Kun Je Me Helpen houdt deze week een collecte in de gemeente Hoogeveen. .

Spreekuur vervalt

Het spreekuur van wethouder K.A. Holtrop op maandag 4 februari vervalt.
Hoogeveen (tel.nr. 264841)

Gemeente europroof

De gemeente heeft de overschakeling van guldens op euro's afgesloten. Het ingewikkelde veranderingsproces is voorspoedig verlopen. De parkeermeters en parkeerautomaten in de stad zijn allemaal omgebouwd en functioneren naar behoren. De cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hun uitkering voor het eerst in euro's gekregen. En vanaf 1 februari is ook de dubbele vermelding - euro's en guldens - van geldbedragen in de gemeentelijke correspondentie verleden tijd. Over niet al te lange tijd is de gulden alleen nog te zien in het museum.

De vlag gaat uit

Kroonprins Willem-Alexander trouwt zaterdag met zijn Maxima. Die dag zal de nationale driekleur met oranjewimpel wapperen van alle gemeentelijke gebouwen in Hoogeveen en de gemeente hoopt dat heel veel burgers dit voorbeeld zullen volgen.

In de Tamboerpassage houden de winkeliers en de Hoogeveense Ondernemers Vereniging/HOV een oranjeontbijt voor alle burgers van Hoogeveen. De wethouders Holtrop en Leistra zullen hierbij het college van B&W vertegenwoordigen.

Notitie 'De Openbare bibliotheek in Hoogeveen .. in perspectief''

De bibliotheek als zoekmachine

Het openbaar bibliotheekwerk in ons land is erg in beweging. De informatiestroom heeft bijna onmetelijke proporties aangenomen en in hoog tempo zijn nieuwe en snelle media ontstaan. Daarom is een concept bibliotheeknotitie gemaakt waarin de beleidslijnen voor de komende jaren worden aangegeven.

Mensen krijgen op allerlei manieren hun informatie. Toch verwacht bijna niemand dat het boek zal verdwijnen. De snelle ontwikkelingen betekenen wel dat gemakkelijk mensen tussen wal en schip kunnen raken, waarbij maar gedacht hoeft te worden aan de zogenaamde kwetsbare groepen.

Kenniscentrum

De openbare bibliotheek zal de komende tijd steeds meer de functie van 'kenniscentrum' krijgen. Zij vormt dan het middelpunt van zoveel mogelijk informatienetwerken, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Burgemeester en wethouders zien de functie van de bibliotheek als die van 'zoekmachine' in het woud van informatiedragers. Daarnaast bevordert ze als vanouds het lezen.

Een exemplaar van de concept bibliotheeknotitie ligt ter inzage bij het voorlichtingscentrum in het raadhuis in Hoogeveen. Wilt u hierop reageren dan heeft u daarvoor tot 9 maart 2002 in de gelegenheid.

Sportgala tijdens de beurs Xpansie

De Stichting Sportstimulering Hoogeveen houdt 20 maart tijdens de beurs Xpansie een Sportgala. Doel van dit gala is om zowel jonge als oudere talenten te stimuleren om vooral door te gaan met hun sport.

Er zijn aanmoedigingsprijzen voor de leeftijdscategorieën 6 tot en met 11 jaar, 12 tot en met 15 jaar, 16 tot en met 20 jaar en 20 jaar en ouder. Bovendien is er een groepsprijs en een prijs voor een onbekend sporttalent.

Aanmelden

U kunt bij de Stichting Sportstimulering Hoogeveen mensen aanmelden van wie u vindt dat ze een prijs verdienen. De sportmensen moeten wel in de gemeente Hoogeveen wonen. Reacties graag voor 11 februari. Telefonisch aanmelden kan op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur bij Leny Doedens (tel. 291463). Of u schrijft naar: Stichting Sportstimulering Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Een onafhankelijk comité beslist uiteindelijk aan wie de prijzen worden uitgereikt.
Kometenlaan 5 tot en met 15 is geworden:
Langs de lange ... Prunuslaan
De gemeente Hoogeveen begint volgende week woensdag 6 februari met het kappen van achttien linden aan het Zuideropgaande in Hollandscheveld. Die dag wordt het Zuideropgaande tussen het Hoekje en de Zandwijkstraat afgesloten voor het verkeer. Na het weghalen van de lindenbomen wordt de oude beuk aan de Kerkenkavel gekapt.

Linden

De lindenbomen verdwijnen op verzoek van de bewoners. De bomen zijn zo groot dat ze veel licht in de huizen wegnemen. Ook zaten er luizen in die in de zomer overlast veroorzaken doordat ze een plakkerige substantie afscheiden. De kleverige vloeistof laat zich moeilijk verwijderen van trottoirs en geparkeerde auto's. Voor de lindenbomen komen prunussen (Japanse sierkers) in de plaats. Deze soort wordt niet zo groot.

Grote beuk

Als de lindenbomen gekapt zijn gaat de grote beuk aan de Kerkenkavel in Hollandscheveld tegen de vlakte. Deze boom is al geruime tijd ziek en daardoor instabiel. Op de plek van de naar schatting 150 jaar oude beuk komt een nieuwe boom: een beuk van ongeveer 10 jaar.

Eik

De gemeente kapt dinsdag 5 februari een eik aan de Zuiderweg in Hoogeveen. De boom is ziek. Tijdens het karwei wordt de Zuiderweg afgesloten voor het verkeer. Ook voor deze eik wordt een nieuwe boom geplant.

De linden aan het Zuideropgaande in Hollandscheveld, die begin volgende maand worden geveld (foto: Gerrit Boer).

Scholen voor primair onderwijs Hoogeveen houden open dagen

De scholen voor primair onderwijs in de gemeente Hoogeveen houden volgende week open dagen. Belangstellenden kunnen dan kennis maken met deze scholen en onder meer informatie krijgen over de visie en uitgangspunten en het onderwijskundig en pedagogisch beleid van de scholen. Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten.

Maandag 4 februari

PCB De Sprong in Hoogeveen open huis van 10.30 - 11.45 en van 13.00 - 15.15 uur. Van 18.30 - 19.30 uur: inloopavond.

PCB De Krullevaar in Hoogeveen voor Jenaplan en regulier onderwijs. Afdeling Jenaplan: 9.00 - 9.45 uur info Jenaplan. 9.45 - 10.15 uur open huis. 20.15 - 21.00 uur info Jenaplan

Afdeling regulier: 10.30 - 11.00 uur info regulier. 11.00 - 10.45 uur open huis. 19.30 - 20.15 uur info regulier.

OBS 't Kienholt in Hoogeveen. 9.00 - 12.00 uur open huis.

Dinsdag 5 februari

OBS Apollo in Hoogeveen. 9.00 - 11.00 uur open huis.

PCB De Morgenster in Hoogeveen. 13.30 - 15.00 uur open huis. 18.30 - 19.30 uur inloopavond

PCB Juliana van Stolberg in Hoogeveen. 19.00 - 20.00 uur inloopavond.

RKB Professor Titus Brandsma in Hoogeveen. 9.00 - 10.15 uur open huis.

PCB 't Kofschip in Hoogeveen (daltonschool). 9.45 - 10.30 uur info Dalton. 10.30 - 11.30 uur open huis. 13.45 - 15.00 uur familiemiddag.

PCB De Regenboog in Hoogeveen. 9.00 - 11.45 uur open huis. 13.00 - 15.00 uur Opa & Oma middag.

Woensdag 6 februari

PCB Het Palet in Hoogeveen. 9.45 - 12.00 uur open huis.

OBS De Driesprong in Nieuwlande. 9.00 - 11.00 uur open huis en presentatie project.

Neutrale basisschool Het Blokland in Noordscheschut. 9.00 - 12.00 uur open huis.

OBS Het Spectrum in Hoogeveen. Locatie Centrum 9.00 -10.30 uur open huis. Locatie Zuid 9.00 -10.30 uur open huis.
PCB De Weidebloem in Hoogeveen. 8.30 tot 12.00 open huis.

Donderdag 7 februari

PCB De Palm in Elim. 9.00 -12.00 uur open huis.

OBS De Schuthoek in Hoogeveen. 9.00 -12.00 uur open huis.

School met de Bijbel De Hoeksteen in Nieuwlande. 9.00 - 11.45 uur open huis.

Montessorischool Hoogeveen.
Open dag van 9.00 - 12.00 uur

PCB Het Mozaïek in Hollandscheveld. Locatie Zandwijkstraat 9.00 -12.00 uur open huis. Locatie Zuideropgaande 9.00 -12.00 uur open huis.

PCB De Regenboog in Noordscheschut. 8.30 - 12.00 uur open huis.

OBS Oostenbrink/Vogelvlucht Elim. Locatie Elim 8.30 - 12.00 uur open dag. Locatie Hollandscheveld 8.30 - 12.00 uur open dag.

OBS 't Rastholt in Hoogeveen. 8.30 - 12.00 uur open dag.

PCB De Hoeksteen Nieuweroord. 9.00 -12.00 uur open huis.

Geen specifieke open dag

OBS J.C. Rahder in Tiendeveen

Voor meer informatie kunt u bellen met de scholen. Adressen en telefoonnummers vindt u in de Gemeentegids van Hoogeveen. Proces-verbaal zitting centraal stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 1, lid 2, van het kiesbesluit, bekend dat de voorzitter van het centraal stembureau heden op het gemeentehuis van deze gemeente ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidaten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 6 maart 2002 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

De voorzitter maakt voorts, ingevolge artikel I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan deze kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend:

lijstnummer aanduiding van de politieke groepering eerste kandidaat

1 Christen Democraten Appèl (CDA) Leistra, M. (Thijs)

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) van der Zwaag, W. (Wietze)

3 VVD Bottenheft, A.H.T.G. (Arnaud) (m)

4 Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. Stoefzand, J. (Jan) (m)

5 GROENLINKS (in combinatie met 6) Hein, J. (Jan)

6 Democraten 66 (D66) (in combinatie met 5) Slottje, C. (Cees)

7 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) van den Hoek, C.M.

8 Leefbaar Hoogeveen Fidom, G.H. (Gerard) (m)

9 ChristenUnie Braam, J.W. (Jan)

Proces-verbaal zitting hoofdstembureau

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoogeveen maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend dat het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

Inspraak ontwerp structuurvisie Zuideropgaande

Voor het Zuideropgaande is een structuurvisie voorbereid. In de structuurvisie zijn op grond van stedenbouwkundige en milieu criteria percelen of perceelsgedeelten aangegeven die in principe voor woningbouw in aanmerking komen. Het plangebied begint bij het Jan Wintersdijkje en loopt door tot de Van Echtenswijk. Ook het Jan Wintersdijkje en de gedeelten van de Carstensdijk nabij de kruising met het Zuideropgaande zijn in de structuurvisie opgenomen.

De structuurvisie Zuideropgaande ligt vanaf 31 januari tot en met 27 februari 2002 ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen (officiële inzage). Daarnaast kan de structuurvisie worden ingezien in het buurtgebouw Nieuw-Moscou op de tijdstippen wanneer het gebouw 's avonds open is. Gedurende deze periode kan een ieder zijn/haar zienswijze over de structuurvisie schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Wanneer er behoefte bestaat aan het mondeling inbrengen van een reactie kan daarover contact worden opgenomen met de heer J. Knol van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het rechtstreeks telefoonnummer is 291703.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen Erflanden 2e uitwerkingsplan, Beatrix, Wolfsbos en Ruinen Buitengebied (partiële herziening blad oost, plandeelvergroting 210-236, nr. 287) vrijstelling te verlenen aan:
* N.A. van der Bruggen, voor het bouwen van een woning met garage aan de Karper 9 te Hoogeveen;

* H.J.F. van Toor, voor het bouwen van een woning met garage aan de Karper 23 te Hoogeveen;

* D. Blokzijl, voor het bouwen van een woning met garage aan de Leiendijk 2 te Hoogeveen;

* B.J. ten Caat, voor het bouwen van een erker bij de woning De Wulp 38 te Hoogeveen;

* C.G.A. Deppe, voor het bouwen van stallen op het perceel Diepweg 24 te Stuifzand.

De bouwplannen liggen met ingang van 31 januari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Intrekking invalidenparkeerplaats Hoofdstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten verkeersbesluit nummer 24/1999, waarin een invalidenparkeerplaats op kenteken werd aangewezen achter modezaak Ten Oever, Hoofdstraat 219, in te trekken.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Intrekking invalidenparkeerplaats Carstenstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten verkeersbesluit nummer 18/1999, waarin een invalidenparkeerplaats op kenteken werd aangewezen aan de Carstenstraat, in te trekken.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.
het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Intrekking invalidenparkeerplaats Willem de Zwijgerstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten verkeersbesluit nummer 6/2000, waarin een invalidenparkeerplaats op kenteken werd aangewezen aan de Willem de Zwijgerstraat, in te trekken.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Aanwijzing invalidenparkeerplaats Korhoenlaan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om aan de Korhoenlaan te Hoogeveen één algemene invalidenparkeerplaats aan te wijzen.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Taxistandplaats Korhoenlaan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om aan de Korhoenlaan te Hoogeveen één taxistandplaats aan te wijzen.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan de Wielewaal

Burgemeester en Wethouders hebben voor de percelen de Wielewaal 2 tot en met 8, nummer 3, 32 en 34 van winkelcentrum de Wielewaal een bestemmingsplan voorbereid.

De bestemming die het winkelpand de Wielewaal 32 en 34 heeft, wordt gewijzigd in "geen detailhandel". De kiosk de Wielewaal 3 zal worden gesloopt, de bestemming van de locatie wordt gewijzigd in "winkelerf". De panden de Wielewaal 2 tot en met 8 worden uitgebreid.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 31 januari 2002 tot en met 28 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Wanneer er behoefte bestaat aan het mondeling inbrengen van een zienswijze kan daarover contact worden opgenomen met mevrouw S. Gerritsma van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het rechtstreeks telefoonnummer is 291714.

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplan Landelijk Gebied vrijstelling te verlenen aan:
* S. Everts, voor het bouwen van een pluimveestal aan de Riegshoogtendijk 146 te Hollandscheveld.

Het bouwplan ligt met ingang van 31 januari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Verleende bouwvergunningen


* A.S.E. Onroerend Goed B.V., voor het uitbreiden van kantoorruimte in het bedrijfspand Stephensonstraat 66 te Hoogeveen;
* H.V. Bouwontwikkeling B.V., voor het bouwen van zeven dubbele woningen aan De Boeten te Hollandscheveld;

* Herbers Interselling, voor het bouwen van een bedrijfshal aan de Zeppelinstraat te Hoogeveen;

* G. Jonkers, voor het uitbreiden van de woning en garage De Korte Lange 4 te Pesse;

* J. Wemmenhove, voor het bouwen van een schuur bij de woning Dorpsstraat 76 te Pesse;

* Y. Duran, voor het bouwen van een woning met bedrijfshal in Buitenvaart I kavel W29 te Hoogeveen;

* J. Faber, voor het uitbreiden van de woning Koelmanstraat 6 te Hoogeveen;

* J. Kroesen, voor het bouwen van een carport bij de woning Veldkampstraat 1 te Hollandscheveld;

* H.M. Tuls, voor het bouwen van een distributiehal te Europaweg te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Landelijk Gebied en Plan in Hoofdzaak ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* J.H. Benjamins, voor het uitbreiden van een woning aan de Coevorderstraatweg 113 te Nieuweroord.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 31 januari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Schoonvelde-West 5e uitwerking ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* L. Brand, voor het uitbreiden van een woning Swammerdamstraat 17 te Hoogeveen.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 31 januari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Ingekomen sloopaanvragen, bouwaanvragen en bouwmeldingen

Bouwaanvragen:

* Galiën van der A.K., bouwen van een woning, Karper 25
* N.V. Rendo, plaatsen van een transformatorstation, De Fazant, naast het ketelhuis

* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., uitbreiden van een woning, Eenendertigste Wijk-N 10

* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., plaatsen van een dakkapel, Noorderweg 35

* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld v.o.f., bouwen van een woning, Rechtuit

* Geffen van R.C., uitbreiden van een woning, Roggekamp 17
* Buikema J., uitbreiden van een woning, Wilgencamp 7
* Ende van der P.M., plaatsen van een hobbykas, Noord 223
* Kate ten W.J., bouwen van een garage, Maiskamp 2
* Voetbalvereniging H.Z.V.V., bouwen van een berging, Bentincksdijk 2

* Im- en export motoren Bé Thalen, uitbreiden van een bedrijfsverzamelgebouw en kantoren, Lindberghstraat 9
* Vereniging van Chr. scholen voor SO en VSO Hoogeveen e.o., uitbreiden van een schoolgebouw, Van Goghlaan 3
* Metselaar J., uitbreiden van een woning, Hendrik Raakweg 9
* Snippe T, uitbreiden van een woning, Julianalaan 4
* Meijer G., uitbreiden van een hal en berging, Swammerdamstraat 23
* Kikkert R., plaatsen van een antennemast, Bieleveldlaan 63
* Bouwbedrijf Fieko, bouwen van een verdieping boven een winkel, Zwarte Dijkje 26

Bouwmeldingen:

* Wachtmeester H., plaatsen van een dakkapel en vernieuwen van het dakhout, Meester Pieterswijk 100

* Wiggers E., uitbreiden van een woning, De Sikkel 4
* Botter Fik W., uitbreiden van een recreatiewoning, Hendrik Reindersweg 28-88

* Paul F.G., bouwen van een tuinhuisje, De Zende 15
* Zijthoff ten P., uitbreiden van een woning, Van Limburg Stirumstraat 61

* Kate ten W., bouwen van een garage, Dokter van de Veldestraat 49
* Strijker L., plaatsen van een dakkapel, Melkweg 51
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen

* Wachtmeester J., verbouwen van een woonboerderij tot twee woningen, Dorpsstraat 44

* C. Verheijen B.V., uitbreiden van een autoschade afdeling, Parmentierstraat 2

* E. de Boer & Zn., uitbreiden van een woning, De Ruyterstraat 39
* Oost R., bouwen van een woning met garage, Carstensdijk 82
* Pastoor M.R., uitbreiden van een woning, De Strekel 5
* Gemeente Hoogeveen, uitbreiden van een opslagloods, Schoonhovenweg 1a

* Fokker Special Products B.V., plaatsen van een antennemast, Marconistraat 11

* Fokker Special Products B.V., bouwen van een tijdelijke kantoorruimte, Edisonstraat 1

Sloopvergunning

* Stichting Dreei, slopen van een gymnastieklokaal, Voltastraat 4
Tegen deze verleende vergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...