Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 30-01-2002

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barneveld


week 05 - 30 januari 2002

* OUD PAPIER

* ZWEMBAD GESLOTEN

* INFORMATIEAVOND STRUCTUURVISIE OP 14 FEBRUARI
* VLAG EN WIMPEL OP ZATERDAG 2 FEBRUARI AANSTAANDE!
* VONDSTEN ORANJERIE TE BEKIJKEN IN GEMEENTEHUIS
* AFSCHEIDSRECEPTIE SECTORDIRECTEUR OPENBARE WERKEN G.J. STRUNK
* AFSLUITING SPOORWEGOVERGANGEN

* AANVRAAG OM KAPVERGUNNING

* TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL IN VERBAND MET HET HISTORISCH MOTORSPORTEVENEMENT

* AANSCHAF NIEUWE KOLKENZUIGER

* RAADSVERGADERING

* COMMISSIEVERGADERING

* BOUWEN

* RUIMTELIJKE ORDENING

* AGENDA

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 2 februari: Barneveld
Woensdag 6 februari: Kootwijk

Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Voorthuizen
Hervormde Gemeente, vrijdag 1 februari van 13.30 17.00 uur en zaterdag 2 februari van 9.30 12.00 uur, container bij Bethabara tegenover Avondrust. Voor meer informatie: Dhr. Van Maanen, tel. (0342) 47 13 46.

Oost-Europa Commissie Geref. Kerk, dagelijks een container aan de Prinsenweg 33. Vodden graag naast de container. Voor meer informatie: Mevr. T Versteeg, tel. (0342) 47 45 49.

Barneveld
Oudervereniging Antoniusschool, elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 12.00 uur en iedere woensdag van 08.30 12.30 uur, container op de parkeerplaats van het Ds. Mensingapad tegenover De Schakel. Voor meer informatie: Dhr. A. Bos, tel. (0342) 49 27 69.

Hervormd Jeugdwerk Barneveld
Container elke zaterdag aanwezig op het Jan Seppenplein, parkeerplaats Goede Herder Kerk. Voor meer informatie: Dhr. H. van Reenen, tel. (0342) 49 16 97.

ZWEMBAD GESLOTEN

Zaterdagmiddag 2 februari aanstaande is het zwembad gesloten er is dus ook géén recreatief vrijzwemmen.

INFORMATIEAVOND STRUCTUURVISIE OP 14 FEBRUARI

Op donderdag 14 februari aanstaande is er een informatieavond over de structuurvisie. De bijeenkomst vindt plaats in het t Trefpunt in Voorthuizen en begint om 19.30 uur. Naast een toelichting op de visie door leden van het college, kunt u reageren op de inhoud ervan. U bent van harte welkom!

Visie op toekomstige ontwikkelingen
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat inwoners van onze gemeente over 15 jaar ook op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat te kunnen bereiken is het noodzakelijk om een visie te hebben op de wenselijke (ruimtelijke) ontwikkeling voor de toekomst. Het college heeft haar visie verwoord in de structuurvisie gemeente Barneveld 2015. Enkele aandachtspunten in de visie zijn:
* Het afstemmen van woningbouw aan de behoefte;
* Meer variatie in werkgelegenheid;

* Ruimte voor plaatselijk verzorgende bedrijvigheid;
* Bevorderen duurzame stedelijke ontwikkeling;
* Garanderen van de bereikbaarheid en terugdringen negatieve effecten van mobiliteit;

* Verbeteren (verkeers)veiligheid

* Zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs-, sport en welzijnsvoorzieningen.

U kunt uw mening geven!
Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad, heeft u de mogelijkheid om uw mening over de visie te geven. Daarvoor start vanaf 12 februari een inspraakperiode. Naast het omvangrijke officiële document beschikken we dan ook over een zogenoemde populaire versie waarin op een overzichtelijke wijze de inhoud van de structuurvisie is weergegeven.
We hebben ervoor gekozen om aan het begin van de inspraak een informatieavond te organiseren. U kunt dan direct horen van de collegeleden zelf wat de inhoud van de visie is en hoe zij daartoe gekomen zijn. Uiteraard heeft u tijdens deze avond ook de mogelijkheid om te reageren. De exacte termijn van de inspraakperiode zullen wij op een later tijdstip op de gemeentelijke pagina weergeven.

VLAG EN WIMPEL OP ZATERDAG 2 FEBRUARI AANSTAANDE!

Ter gelegenheid van het huwelijk van de Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta aanstaande zaterdag 2 februari, mag de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit. Voor overheidsinstanties en instellingen is zelfs een instructie uitgegaan, van deze organisaties wordt verwacht dat zij de Nederlandse vlag en oranje wimpel voeren op de huwelijksdag!

VONDSTEN ORANJERIE TE BEKIJKEN IN GEMEENTEHUIS

In november 1999 werden bij de kap van een bosperceel achter huize De Schaffelaar de fundamenten gevonden van de Oranjerie, die daar van 1890 tot 1950 heeft gestaan. Deze vondsten zijn tot 1 maart aanstaande te zien in een vitrine op de eerste verdieping van het Gemeentehuis, tegenover de kamer van de burgemeester.
Een oranjerie is een plantenkas, waarin in de winterperiode onder meer laurier- en sinaasappelboompjes tegen de kou werden beschermd. Deze boompjes sierden in andere seizoenen de tuinen van het landhuis. Aan de laatstgenoemde boomsoort dankte de kas zijn naam. De kas werd verwarmd door een in een stookhok geplaatste kachel. In dit verdiepte deel van de oranjerie werden in 1999 behalve eierkolen, lood, stukken glas en ander puin ook ornamenten (versieringen) gevonden, die op het bouwwerk aangebracht zijn geweest.Helaas is een groot deel hiervan naar een vuilstortplaats afgevoerd, maar de rest kon in veiligheid worden gesteld door de Barneveldse amateur-archeoloog Jaap Wisse. Het bewaarde deel kunt u tot 1 maart op het gemeentehuis bekijken.

AFSCHEIDSRECEPTIE SECTORDIRECTEUR OPENBARE WERKEN G.J. STRUNK

Op donderdag 14 februari aanstaande van 15.45 tot 17.30 uur bent u van harte welkom op de afscheidsreceptie van de heer G.J. Strunk in de kantine van de gemeentewerf aan de Kallenbroekerweg 121 in Barneveld. De heer Strunk verlaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 april 2002 de gemeentelijke dienst.

AFSLUITING SPOORWEGOVERGANGEN

In verband met de werkzaamheden spoorvernieuwing Amersfoort-Apeldoorn die duren van 7 januari tot en met 11 maart aanstaande zijn de volgende spoorwegovergangen afgesloten voor het verkeer:

Nijkerkerweg
Deze spoorwegovergang is voor alle verkeer gesloten van zaterdag 2 februari tot en met maandag 4 februari 2002 tussen 22.00 07.00 uur en van donderdag 7 februari tot en met zaterdag 9 februari tussen 22.00 06.00 uur.

Boerenoverweg gelegen tussen de Industrieweg en de Handelsweg Deze spoorwegovergang is gesloten van zondag 3 februari 22.00 tot en met 15 februari 16.00 uur.

De spoorvernieuwing is een opdracht van Rail Infrabeheer aan de aannemerscombinatie Triple A. De werkzaamheden die in de gemeente Barneveld plaatsvinden duren van 7 januari tot en met 11 maart 2002. De werkzaamheden vinden meestal plaats tussen 22.00 en 06.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Rail Infrabeheer, telefoon (038) 4974217.

AANVRAAG OM KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders zijn van plan een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 1 eik en 1 beuk, in verband met een tuinrenovatie op perceel Valkseweg 23 te Barneveld.
De aanvraag ligt ter inzage bij de informatie-/receptiebalie van de Sector Openbare Werken, Kallenbroekerweg 121 te Barneveld. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2002 hun zienswijze over de aanvraag schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Barneveld; voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer J. Kardol van de afdeling Groen bij de Sector Openbare Werken. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie, tel. (0342) 415156.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL IN VERBAND MET HET HISTORISCH MOTORSPORTEVENEMENT

Zaterdag 27 juli 2002 zal op het industrieterrein Harselaar-Oost het Historisch motorsportevenement worden georganiseerd. In het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van bezoekers en deelnemers aan dit evenement is besloten op die dag de volgende wegen af te sluiten voor alle verkeer:

* de Hanzeweg;

* de Hermesweg vanaf de Oostvenerweg tot de Compagnieweg;
* de Compagnieweg;

* de Energieweg vanaf de Compagnieweg tot de Mercuriusweg;
* de Mercuriusweg vanaf de Energieweg tot de Hanzeweg.
Het betreffende verkeersbesluit ligt voor een ieder tot 15 maart 2002 ter inzage bij de gemeente Barneveld, afdeling algemeen bestuur, kamer
1.19.


Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de president van de Arrondisementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de president van de Arrondisementsrechtbank te Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AANSCHAF NIEUWE KOLKENZUIGER

Sinds deze week heeft Openbare Werken een nieuwe kolkenzuiger. Dit is een voertuig dat wordt gebruikt om de putten langs de weg, ook wel kolken genoemd, twee maal per jaar leeg te zuigen. Het apparaat kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt zoals voor het ontstoppen van rioolaansluitingen en voor het verwijderen van een oliespoor op de weg. De nieuwe kolkenzuiger is ook arbeidsvriendelijk. Hij functioneert met een laag motortoerental, waardoor er minder lawaai wordt veroorzaakt. De motor heeft een automatische versnellingsbak, zodat de chauffeur niet bij elke kolk hoeft te koppelen, wat leidt tot een lagere kniebelasting.

RAADSVERGADERING

De gemeenteraad van Barneveld komt voor een openbare vergadering bijeen op 26 februari 2002 om 19.30 uur in. De vergadering wordt gehouden in de aula van de nieuwbouw van het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan 135 in Barneveld. Op de agenda staat:
* Opening.

* Trekken nummer stemmingen en eventuele mededelingen.
* Notulen van de op 22 januari 2002 gehouden vergaderingen.
* Vaststellen ingekomen stukken.

* Instemmen met fusie Waterbedrijf Gelderland met NUON Water en Water Maatschappij Overijssel.

* Realiseren van een hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg 119 te Barneveld.

* Ongegrond verklaren bezwaarschrift van de heer M. van den Brand te Voorthuizen tegen het besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2001 om zijn verzoek om planschadevergoeding af te wijzen.
* Ongegrond verklaren bezwaarschrift namens de heer G. van Ee te Barneveld tegen het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2001 om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het Project Actualisering Barneveld Centrum.

* Gedeeltelijk gegrond verklaren bezwaarschrift van advocate mr. I. Rijkelijkhuizen, namens de heer en mevrouw Van der Horst te Barneveld, tegen het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2001 om een pad aan de openbaarheid te onttrekken en een nadeelcompensatie toe te kennen van 25.000,--.
* Vaststellen voortgangsrapportage gemeentelijk Jeugdbeleid Barneveld 2002.

* Aangaan overeenkomst met ABP Verzekeringen inzake waardeovername c.q. waardeoverdracht pensioenen wethouders.
* Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van de herinrichting raadszaal.

* Vaststellen van de richtlijnen voor het op te stellen milieu-effectrapport Bedrijventerrein Harselaar-Zuid
* Aankopen van grond aan de Essenerweg van de heer A. Davelaar te Kootwijkerbroek.

* Aanpassen parkeertarieven Barneveld-Centrum.
* Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe in verband met dualisme in het lokaal bestuur
* Deelname aan en subsidiëring van de Stichting Kindercentra Barneveld inzake de Regelingen Voor- en vroegschoolse educatie.
* Vaststellen beleidsnota Hart voor cultuur.
* Vaststellen voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 WRO voor het industrieterrein Harselaar-West en Harselaar-Oost.
* Vaststellen voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 WRO voor een gebied dat begrensd wordt door de Woudseweg, Barneveldse Beek, Lunterseweg, de nieuwe ontsluitingsweg voor de woonwijk de Burgt en de Nederwoudseweg te Barneveld.

* Vaststellen voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 WRO voor de doortrekking van de Burgemeester Labreelaan naar de Nederwoudseweg gelegen in de woonwijk de Burgt te Barneveld.
* Vaststellen delegatiebesluit aan college van burgemeester en wethouders voor het voeren van een procedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening teneinde nieuwbouw van het verzorgingshuis Elim aan de Vliegersvelderlaan te Barneveld mogelijk te maken.

* Delegeren bevoegdheid ten behoeve van een procedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van 20 bungalows op recreatieterrein De Berkenhorst te Kootwijk.
* Vaststellen gedeeltelijke herziening Veluweweg IX.
* Vaststellen wijzigingen van de begroting voor het dienstjaar 2002.
* Rondvraag.

* Sluiting.

Bovenstaande agendapunten worden, vóór de behandeling door de gemeenteraad, besproken in de raadscommissies. De agenda van die raadscommissies vindt u vandaag en volgende week op deze pagina. In die commissieagendas worden specifiek de punten van de raadsagenda vermeld.
Wilt u de inhoudelijke discussie over een onderwerp volgen, dan raden wij u aan om in ieder geval de vergadering van de raadscommissie te bezoeken. Het kan namelijk zo zijn dat na de behandeling in de raadscommissie de gemeenteraad het voorstel zonder verdere discussie aanneemt.

De agenda en de voorstellen liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar bij Voorlichting, kamer 1.16 in het gemeentehuis. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De stukken liggen ook ter inzage in de openbare bibliotheken in Barneveld en Voorthuizen.

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Bestuurlijke Zaken wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.
Onderstaande commissie komt voor een openbare vergadering bijeen in het gemeentehuis:
De commissie Wonen en Welzijn op donderdag 7 februari om 19.30 uur. Op de agenda staat:

* Opening

* Mededelingen

* Verslag vergadering 10 januari

* Bespreking agendapunt van de raadsvergadering van 26 februari aanstaande, namelijk:

* Vaststellen voortgangsrapportage gemeentelijk Jeugdbeleid Barneveld 2002

* Informatie organisatieontwikkeling

* Regiozaken

De stukken voor de commissievergaderingen liggen ter inzage bij Voorlichting, kamer 1.16 in het gemeentehuis. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

BOUWEN

BOUWPLANNEN DIE AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

De onderstaande bouwplannen wijken af van het bestemmingsplan. In de derde kolom is aangegeven waaruit de afwijking bestaat. Het is de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om voor deze plannen een vergunning te verlenen.
Bouwadres Naam aanvrager Afwijking bestemmingsplan Barneveld
Reehorst 44 en 46 / J.H. de Groot en A. van Engelenhoven (b) Verbouwen en uitbreiden van 2 woningen bebouwing op deze bestemming is in principe niet toegestaan
Oostlaan (naast nr 5) / arch.bureau A.T. Hofland (a) Bouwen van een woning met kantoorruimte en een berging het betreft hier een kantoorruimte wat in principe niet is toegestaan Tesselschadestraat 16 / Woningstichting Barneveld (b) Uitbreiden van een woning bebouwing op deze bestemming is in principe niet toegestaan

Kootwijkerbroek
Topperbinnenweg 7 / W.Th.A. Schermer (b) Verbouwen van een schuur bouwplan past niet binnen het geldende, echter wel binnen het nieuwe bestemmingsplan
Nachtegaalweg 16 / C. Dekker (b) Bouwen van een paardenstal/opslagruimte vooruitlopend op nieuw bestemmingsplan

Stroe
Stroeërschoolweg 16 / D. van de Pol (b) Uitbreiden van een woning bouwplan past niet binnen het geldende, echter wel binnen het nieuwe bestemmingsplan

Inzien van plannen en reageren op besluiten over plannen?

Plannen inzien
Alle aanvragen en plannen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld.

Reageren op voorgenomen besluiten
Bent u het niet eens met de voorgenomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders over de bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders en geef daarin aan waarom u het er niet mee eens bent. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Het college zal uw reactie meewegen in het definitieve besluit. De inzagetermijn en reactietermijn zijn niet voor ieder plan dezelfde. Deze termijnen zijn twee weken (vanaf 11 januari tot en met 24 januari 2002) of vier weken (vanaf 11 januari tot en met 7 februari 2002). Achter het bouwadres is met een letter aangegeven welke termijn geldt: a= 2 weken, b= 4 weken.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

MELDING

Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen van de heer A. Otter te Zwartebroek voor het plaatsen van een hobbykas aan de Wielweg 4 te Zwartebroek.

Ten aanzien van dit plan hebben burgemeester en wethouders het voornemen vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Dit plan ligt van 1 tot en met 14 februari 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld. Voor meer informatie over dit plan kunt u terecht bij de balie Bouwen,Wonen en Leefomgeving, tel. (0342)495222.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn bedenkingen tegen dit plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

RUIMTELIJKE ORDENING

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KOOTWIJK-DORP 2002 TER INZAGE

Burgemeester en wethouders hebben een bestemmingsplan Kootwijk-dorp 2002 voorbereid. Dit plan heeft tot doel het opstellen van een actueel planologisch kader voor het dorp Kootwijk.
Daarbij wordt tevens een drietal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voorzien wordt in vervangende woningbouw (5 woningen en een bedrijfswoning) op het terrein achter restaurant 't Hilletje aan De Brink en realisering van een extra woning op zowel het perceel Nieuw Milligenseweg 1 als Nieuw Milligenseweg 2.

Van 1 februari tot en met 28 februari 2002 ligt het ontwerp voor dit bestemmingsplan voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Kootwijk-dorp 2002 kenbaar maken aan de gemeenteraad van Barneveld, postbus 63, 3770 AB Barneveld.

GEDEELTELIJKE HERZIENING BAKKERSWEG X ONHERROEPELIJK

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben de gedeeltelijke herziening Bakkersweg X van het bestemmingsplan Voorthuizen goedgekeurd. De gedeeltelijke herziening maakt de bouw van een woning aan de Bakkersweg 14 te Voorthuizen mogelijk.
Het besluit van gedeputeerde staten heeft van 7 december 2001 tot en met 17 januari 2002 voor een ieder ter inzage gelegen.

Gebleken is dat tegen deze goedkeuring geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gedeeltelijke herziening is nu onherroepelijk en ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

GEDEELTELIJKE HERZIENING VELUWEWEG X VASTGESTELD

De gemeenteraad heeft de gedeeltelijke herziening Veluweweg X van het bestemmingsplan Kootwijkerbroek-dorp 1994 vastgesteld. Deze herziening heeft tot doel de bouw van een kosterswoning aan de Veluweweg 86 in Kootwijkerboek mogelijk te maken.

Van 1 februari tot en met 28 februari 2002 ligt de vastgestelde herziening voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Over het ontwerp voor de gedeeltelijke herziening Veluweweg X heeft niemand zijn zienswijze kenbaar gemaakt. De gemeenteraad heeft de gedeeltelijke herziening vastgesteld zoals deze in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Als gevolg daarvan kunnen uitsluitend belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende genoemde termijn van terinzageligging bij gedeputeerde staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de gedeeltelijke herziening Veluweweg X.

HARDERWIJKERWEG IV

Burgemeester en wethouders hebben de gedeeltelijke herziening Harderwijkerweg IV van het bestemmingsplan Garderen I voorbereid. Deze herziening heeft tot doel het uitbreiden van een slagerij aan de Speulderweg 3 en het vervangen van een woning aan de Harderwijkerweg 2 te Garderen.

Het ontwerp voor deze gedeeltelijke herziening heeft van 23 maart tot en met 19 april 2001 ter inzage gelegen bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3. Naar aanleiding van deze publicatie zijn er zienswijzen ingediend.

Besloten is na aanleiding van de ingediende zienswijzen de bestemmingsplanprocedure gedeeltelijke herziening Harderwijkerweg IV stop te zetten.

AGENDA:

Maandag 4 februari, 11.00 12.00 uur: spreekuur wethouders Donderdag 7 februari 19.30 uur: commissie Wonen & Welzijn
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...