Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging besluiten

Bij het taakveld Milieu locatie Weerselo ligt vanaf 1 februari 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage het besluit tot het wijzigen van de vergunning van: Mevrouw Lansink-Veldhuis, Schiphorstdijk 3a te Rossum: een mestvarkenshouderij vergunningnr. 97024 d.d. 17 juni 1997. Bezwaren tegen dit besluit kan tot en met 15 maart 2002 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist.

Terinzagelegging meldingen

Eveneens ligt vanaf 1 februari 2002 op het taakveld milieu ter inzage de melding van:
Groothuis Schildersbedrijf, Eerste Stegge 22 te Ootmarsum: het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (art. 8.40 Wet milieubeheer). Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Milieupunt Overijssel
Milieupunt Overijssel is de nieuwe naam van de Milieuklachtentelefoon. Hier kunt u terecht voor al uw klachten, vragen en en meldingen op het gebied van milieu en veiligheid.Burgers kunnen bij het Milieupunt Overijssel terecht voor:milieuklachten over de grotere bedrijven, water en groen; klachten met betrekking tot de ruimtelijke ordening; meldingen over milieuonveilige situaties (bijvoorbeeld transport of opslag van gevaarlijke stoffen); algemene vragen over milieu.Bedrijven kunnen bij het Milieupunt Overijssel terecht voor:het melden van bedrijfsstoringen en calamiteiten; de provinciale afvalinfolijn met vragen over de Provinciale Milieuverordening en voor een verzoek tot plaatsing op de inzamelaarslijst of de be-/verwerkingslijst. Het milieupunt Overijssel zorgt ervoor dat uw klacht, vraag of melding door de juiste instantie wordt behandeld.Naast een nieuwe naam heeft het Milieupunt ook een nieuw telefoonnummer: 038-4252423. Voor geinteresseerden ligt er een folder gereed op de verschillende locaties van onze gemeente Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het taakveld milieu, locatie Weerselo, telefoon: 854234/854243.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie