Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC geeft beschikking afstoting belang Tetra Laval in Sidel

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/174

Brussel, 30 januari 2002

Commissie geeft beschikking inzake afstoting belang Tetra Laval in Sidel

De Commissie heeft vandaag een beschikking gegeven waarin maatregelen worden vastgesteld voor de scheiding van het in Zwitserland gevestigde Tetra Laval van de Franse onderneming Sidel via de afstoting van het belang van Tetra in Sidel. Dit volgt op het van 30 oktober 2001 daterende verbod op de acquisitie van Sidel door Tetra. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel biedt de beschikking Tetra voldoende ruimte om (een) passende koper(s) en een geschikte methode te kiezen om de participatie af te stoten binnen de door de Commissie vastgestelde termijn.

De acquisitie van Sidel door Tetra, die op 18 mei 2001 bij de Commissie werd aangemeld, werd op 30 oktober 2001 door de Commissie verboden omdat die acquisitie de mededinging in de Europese Economische Ruimte aanmerkelijk zou belemmeren op verschillende markten van verpakkingsapparatuur voor vloeibare levensmiddelen hetgeen nadelig zou zijn voor de innovatie alsook voor de keuzemogelijkheden en prijzen van de verbruikers (zie IP/01/1516).

Het bod van Tetra op Sidel was onvoorwaardelijk overeenkomstig de Franse beursvoorschriften. Tetra heeft reeds ongeveer 95% van de aandelen van Sidel verworven. Dergelijke acquisities zijn bij wijze van uitzondering in het geval van een openbaar bod zelfs voor de eindbeschikking van de Commissie toegestaan overeenkomstig de concentratieverordening.(1)

Dientengevolge heeft Tetra een concentratie die door de Commissie verboden is, reeds tot stand gebracht. Derhalve heeft de Commissie het noodzakelijk geacht een beschikking vast te stellen op grond van artikel 8, lid 4 van de concentratieverordening waarin is bepaald dat de Commissie "de scheiding van de samengevoegde ondernemingen of vermogensbestand delen (...) of elke andere passende maatregel gelasten om weer een daadwerkelijke mededinging te herstellen".

De Commissie heeft in een zeer gering aantal gevallen concentraties verboden (18 gevallen in 11 jaar op een totaal van ongeveer 1 900 aangemelde zaken).

Het aantal verboden maar reeds tot stand gebrachte concentraties is zelfs nog geringer (in totaal 4 zaken op grond van artikel 8, lid 4 met inbegrip van de beschikkingen van vandaag in de zaak Tetra Laval/Sidel en Schneider/Legrand, M.2283(2)
).

Bij het vaststellen van de beschikking van vandaag heeft de Commissie ernaar gestreefd de maatregelen goed te keuren die noodzakelijk zijn om de voorwaarden voor een daadwerkelijke mededinging te herstellen. Bij het vaststellen van de maatregelen heeft de Commissie rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel en de rechtmatige belangen van Tetra en Sidel.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat een voortgezette deelneming van Tetra in Sidel in de bijzondere omstandigheden van deze zaak het herstel van een daadwerkelijke mededinging zou belemmeren. Zonder daadwerkelijke scheiding van de twee ondernemingen zou het concurrentiegedrag van Tetra en Sidel worden beïnvloed en er zou geen sprake zijn van daadwerkelijke concurrentie tussen de twee ondernemingen of op de markten waarop zij actief zijn.

Een definitieve en permanente afstoting van het belang van Tetra in Sidel zou garanderen dat een daadwerkelijke concurrentie wordt hersteld omdat de rechtstreekse structurele/financiële band tussen Tetra en Sidel wordt doorgeknipt.

Methode en termijn voor de afstoting

Rekening houdend met het belang van Tetra om de waarde van zijn investering in Sidel te vrijwaren, heeft de Commissie Tetra voldoende ruimte geboden om de afstotingsmethode te kiezen. Tetra kan in beginsel ervoor kiezen de aandelen te verkopen op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, inclusief bijvoorbeeld een verkoop aan (een) derde partijen(en) of ze opnieuw op de markt te brengen. De Commissie moet de uiteindelijke afstotingsstructuur onderzoeken en goedkeuren alsook de identiteit van de koper of kopers ten einde het herstel van een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markten te garanderen.

De Commissie heeft een passende termijn voor de afstoting vastgesteld die haars inziens Tetra in staat stelt verschillende afstotingsmogelijkheden te onderzoeken en de waarde van haar investering in Sidel zo veel mogelijk te maximaliseren. Deze termijn is vertrouwelijk.

Tenslotte heeft de Commissie het noodzakelijk geacht dat Tetra een onafhankelijke gemachtigde zou aanstellen die toezicht moet houden op het afstotingsproces zolang Tetra een belang in Sidel heeft.

(1)
De concentratieverordening (Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad) verbiedt ondernemingen concentraties tot stand te brengen voordat de Commissie hieraan haar goedkeuring hecht in een eindbeschikking (artikel 7, lid 1). Bij wijze van uitzondering op dit beginsel staat de concentratieverordening (artikel 7, lid 3) toe dat ondernemingen een openbaar bod tot uitvoering brengen en de aandelen van de doelonderneming verwerven voordat de Commissie een eindbeschikking gegeven heeft op voorwaarde dat de verkrijger de aan de deelnemingen in het kapitaal verbonden stemrechten niet uitoefent zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie.

(2)
De twee andere dergelijke zaken zijn Kesko/Tuko (M.784) en Blokker/Toys « R » Us (M.890). Die twee concentraties hadden geen communautaire dimensie en waren tot stand gebracht op grond van het nationale recht maar het onderzoek ervan was naar de Commissie verwezen door de Finse (Kesko/Tuko) en Nederlandse (Blokker/Toys "R" Us) regeringen die ernstige concurrentieproblemen hadden onderkend maar destijds nog niet beschikten over voorschriften inzake de controle op concentraties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie