Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notitie Planschadevergoeding ex.art.49 WRO gemeente Emmen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Emmen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Emmen


Persbericht: verhalen of voorkomen planschade, 30 januari 2002

Notitie Planschadevergoeding ex.art.49 WRO
Mogelijkheden benutten om planschade te voorkomen, te matigen of te verhalen op derden

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de in de notitie genoemde instrumenten (o.a verplicht aanvraagformulier, het vooraf uitvoeren van een planschade risicoanalyse) waar kan en wenselijk is benutten om zodoende planschade in de toekomst te voorkomen, te matigen of door te verhalen op derden. Hiermee wil de gemeente een halt toeroepen aan het aantal en de omvang van de planschadeclaims en de daarmee gemoeide advieskosten. Ook wil het college de mogelijkheden onderzoeken om wellicht naast de inzet van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (die de huidige claims beoordeelt) andere bureaus als onafhankelijke schadebeoordelingscommmissie in te zetten of wellicht een eigen Drentse planschadebeoordelings-commissie te vormen.

Mogelijke instrumenten
· Aanvraagformulier: verzoek om planschadevergoeding kan alleen in behandeling worden genomen als verzoeker hiervoor een aanvraagformulier (al dan niet met waarborgsom) heeft ingevuld; · Risicoanalyse planschade: hierdoor kan vooraf inzicht worden verkregen in mogelijke financiële gevolgen van een planologische wijziging; deze dient bij voorkeur te worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding van een planologische maatregel resp. in de onderhandelingsfase over een beoogde planontwikkeling; · Vrijwaringsbrief: na bestuurlijke terugkoppeling kan besloten worden om in het concrete geval waarvoor een ex art.19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk is, de aanvrager een vrijwaringsbrief (met of zonder bankgarantie) te laten ondertekenen;

Advisering door schadebeoordelingscommissie
Op dit moment schakelt de gemeente Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam als onafhankelijke schadebeoordelingscommissie in. Dit bureau vervult haar taken naar behoren alleen kunnen zij de aanvragen niet altijd binnen een redelijke termijn (stel binnen 4 maanden na ontvangst van de aanvraag) afhandelen.

De procedureverordening, die een snellere afdoening voorschrijft moet op dit onderdeel worden aangepast. Daarnaast zou de gemeente meer bureaus kunnen inschakelen of zelf een eigen onafhankelijke commissie (al dan niet samen met andere gemeenten) oprichten.

Wijziging huidige schadevergoedingsregeling in art.49 WRO In de nabije toekomst kan het van kracht worden van de (nieuwe)wet Ruimtelijke Ordening (WRO) aanleiding geven om de mogelijkheden voor de inzet van de instrumenten in deze notitie genoemd te herzien. Zo wil de regering de huidige schadevergoedingsregeling in art.49 WRO wijzigen ten aanzien van de inhoudelijke elementen van het begrip schade en de mogelijkheden om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Schade die binnen het normaal maatschappelijk risico valt (marktschommelingen van 10% in de waarde van eigendommen en inkomensposities)wordt dan niet vergoed. Het verdient vermelding dat het merendeel van de bij ons tot op heden ingediende schadevergoedingen niet meer dan 10% bedragen van de waarde van de onroerende zaak. Deze regeling geldt niet tav waardevermindering van het eigen perceel in relatie tot wijziging van gebruiks/en of bebouwingsregelingen mbt het eigen perceel; tevens is in het voorontwerp opgenomen dat de aanvraag na vijf jaar verjaart (vanaf de dag waarop de schade is ontstaan).

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie