Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verantwoording beleidsplan 1998-2002 in vogelvlucht

Datum nieuwsfeit: 30-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Capelle a/d IJssel

Verantwoording beleidsplan 1998-2002 in vogelvlucht

Na de verkiezingen van 1998 heeft het college een beleidsplan voor de periode van 4 jaar gepresenteerd. De plannen werden ingedeeld in vier themas: Kwaliteit van bestuur en organisatie, Kwaliteit van de openbare ruimte, Kwaliteit van de sociale infrastructuur en Middelen voor kwaliteit. Nu, vier jaar later, is een lijvig boekwerk verschenen waarin het college verantwoording aflegt over de prestaties in deze collegeperiode. Die zijn niet gering. Op tal van beleidsterreinen werden nieuwe plannen gesmeed en vaak ook al in uitvoering genomen. Een samenvatting:

Allereerst de kwaliteit van bestuur en organisatie. We noemen, onder vele andere, een ingrijpende aanpassing van de organisatie en het onderzoek naar de meningen van de Capelse burgers. Daarnaast de voorbereidingen op de wet dualisering gemeentebestuur, die 7 maart 2002 (de dag na de raadsverkiezingen) in werking treedt. Verder hebben burgers via het klachtrecht nu meer mogelijkheden om in relatie tot de overheid hun recht te halen. Onderzoek van de Capelse ombudsman toont bijvoorbeeld aan dat de gemeente zich tegenover klanten en in klachtenprocedures heel netjes gedraagt. Last but not least: voor allerlei informatie kunnen burgers nu terecht bij de gemeentelijke internetsite.

Dan de kwaliteit van de woonomgeving. Hier trok vooral de inmiddels afgeronde discussie over de normen voor de openbare ruimte veel aandacht. De uitkomsten daarvan laten zien dat er nog heel veel te doen is in Capelle. Er moet dan ook dringend extra geld worden gereserveerd om verloedering te voorkomen en de woonomgeving op een goed peil te brengen. Verder kreeg wijk- en buurtbeheer meer vorm en inhoud, zodat nu plannen per wijk worden opgesteld. Het verkeer in onze gemeente is een stuk veiliger geworden. Capelle scoort op dit gebied goed, vergeleken met andere gemeenten. Ook kwam een stedenbouwkundige visie tot stand, die de weg wijst in het afbouwen en -in de toekomst- vernieuwen van de stad.

Onder de kop Kwaliteit van de sociale infrastructuur werd veel energie gestoken in het armoedebeleid, dat in deze collegeperiode tot stand kwam. Daarnaast veel aandacht voor de Wet voorzieningen gehandicapten, bestrijding van werkloosheid en voor een betere positie van allochtone Capellenaren in de Nederlandse samenleving. En verder uiteenlopende initiatieven die bijdragen aan een gezonde lokale economie. Daaronder de bedrijvensite en themabijeenkomsten met het plaatselijk bedrijfsleven.

Onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid is speerpunt van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Daarmee hangen voornemens samen om te komen tot een zogenoemde brede school, het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en beheer van onderwijshuisvesting.

Sport & cultuur
Het sportbeleid van de gemeente streeft inmiddels naar gezonde en levensvatbare sportverenigingen. Daarnaast wordt steun gegeven aan een landelijk initiatief dat mensen wil stimuleren om sportief bezig te zijn. Het cultuurhoofdstuk staat niet alleen stil bij de opening van het Isala Theater, maar ook bij de vele initiatieven - particulier en door de gemeente - die bijdragen aan een levendige stad. Daaronder ook de verfraaiing van diverse plekken in de gemeente en het plaatsen van kunst in de openbare ruimte.

Jeugd en Jongeren
Het jeugd- en jongerenbeleid gaat uit van een positieve kijk op de jeugdigen in Capelle. Er zijn nieuwe initiatieven genomen in de vorm van de realisatie van een Jongeren Informatie Punt (JIP) en de aanstelling van een kinderwerker. Daarnaast zijn het jongerenwerk op straat en (sport)activiteiten in de jeugdhonken en wijkcentra gecontinueerd.

Handhaving en veiligheid
De gemeente heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor handhaving. Maar uit onderzoek van het ministerie van VROM blijkt dat extra inspanningen nodig zijn om de gemeentelijke planprocedure op niveau te brengen. Verder wordt verslag gedaan van de bestrijding van het inpikken van groen en van fraude. In het Veiligheidsbeleid komen diverse projecten aan bod; niet alleen gericht op scholen, verschillende groepen jongeren en hanggroepen, maar ook op het beveiligen van woningen en leefbaarheid in de wijken. Maar de hoofdzaak is hier het tot stand komen van een compleet plan voor verbetering van de veiligheid, waaraan velen in de samenleving een bijdrage leveren.

In Middelen voor Kwaliteit wordt de bedrijfsvoering onder de loep genomen, onder meer via themas als efficiënt werken en inzicht in het gemeentelijk handelen (planning en control). Kern van dit hoofdstuk is echter de financiële positie van de gemeente. Met name de reserves en voorzieningen worden in beeld gebracht. Ook het personeelsbeleid en de automatisering krijgen kort aandacht.

In het slothoofdstuk Strategische visie wordt geschetst hoe burgers en gemeentebestuur met elkaar hebben nagedacht over de toekomst van de stad. Die uitwisseling van ideeën heeft uiteindelijk geleid tot Capelle 2020; een visie voor de langere termijn met daaraan gekoppeld 10 opdrachten voor de stad. Deze blik vooruit zal de komende jaren in hoofdlijnen richting geven aan het beleid van de gemeente.
De verantwoording eindigt met 27 aanbevelingen van het huidige college voor de periode 2002-2006.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie