Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2003-2006 gereed

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Alphen aan den Rijn


Eerste Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2003-2006 gereed:

Naast wettelijke taken vooral regiefunctie

De Wet Collectieve preventie Volksgezondheid bepaalt dat iedere gemeente elke 4 jaar een nota gemeentelijk Volksgezondheidsbeleid moet uitbrengen, de eerste keer voor 2003. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft nu een eerste Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid voor de periode 2003-2006 gereed. De nota is tot stand gekomen in samenspraak met instellingen die betrokken zijn bij de volksgezondheid. Naast een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding, ziet het gemeentebestuur voor zichzelf vooral een regiefunctie weggelegd. In 2002 zullen 5 onderwerpen uit de nota verder uitgewerkt worden. De nota wordt voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, na advies van de commissie Bewonerszaken.

Lokaal gezondheidsbeleid is voor de gemeente belangrijk, omdat zij belang hecht aan een goede gezondheid van haar burgers. De gemeente heeft een aantal wettelijke verplichtingen zoals o.m. uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Taken die voor een groot deel worden uitgevoerd door de GGD, in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en consultatiebureaus. Zo zullen preventieve activiteiten worden opgestart voor risicovolle groepen zoals jongeren en ouderen, gericht op hun leefgewoonten.

Daarnaast ziet het gemeentebestuur voor zichzelf vooral een regiefunctie weggelegd om te zorgen voor communicatie tussen de partijen binnen de gezondheidszorg. De gemeente is bijvoorbeeld in overleg met zorgverzekeraars, ziekenhuis en thuiszorginstellingen om te praten over het aanbod van zorgvoorzieningen in Alphen aan den Rijn. Met de woningbouw stichting en organisaties voor ouderenzorg is afstemming over voldoende woon/zorg aanbod aan ouderen in de toekomst. Samen met de huisartsen probeert de gemeente bij te dragen aan het tot stand komen van groepspraktijken, bijvoorbeeld door gezamenlijk te zoeken naar geschikte en betaalbare locaties.

Het gemeentebestuur heeft ook een taak op het gebied van maatschappelijk opvang. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar oplossingen voor dìe mensen in de samenleving die om verschillende redenen extra zorg nodig hebben. Samen met andere instellingen wil het gemeentebestuur hier de komende periode meer aandacht aan geven.

Aandacht voor een gezonde stad zal met name specifiekere uitwerking krijgen in de zogenaamde ISV-wijken. Onderzoek geeft aan dat de woonomgeving van invloed kan zijn op de gezondheid. Op dit moment wordt er veel gedaan aan het onderhoud van deze wijken tegelijk met aandacht voor de mensen en hun leefsituatie die daar wonen.

De gemeente wil ook meer ondersteuning voor de mensen die, vaak minder zichtbaar, al jaren de zorg voor een ziek familielid of zieke vriend op zich hebben genomen, de zgn. mantelzorgers. Ook die mensen moeten van tijd tot tijd worden ontlast. Door partijen bij elkaar te brengen hoopt de gemeente dat het voorzieningenniveau in Alphen aan den Rijn voldoende afgestemd blijft op de vraag van de burger. Knelpunten die er zijn zullen niet altijd kunnen worden opgelost. Hierbij spelen ook regionale ontwikkelingen een rol, zoals fusies van instellingen.

De gemeente vindt inspraak bij dit onderwerp van groot belang. Als voorbereiding op de totstandkoming van deze nota zijn vier inspraakavonden georganiseerd als voorbereiding van de totstandkoming van deze nota. De reacties en meningen die op deze avonden naar voren kwamen zijn voor zover relevant en mogelijk opgenomen in de nota.

In 2002 zullen de volgende onderwerpen verder uitgewerkt worden:
* het volgen en zonodig initiëren van acties rond het vestigingsbeleid van de 1e lijnszorg;

* onderzoeken of een steunpunt Mantelzorg in de gemeente Alphen aan den Rijn te realiseren is;

* initiëren van relevante overlegstructuren op het gebied van volksgezondheid. Inventarisatie van behoefte en wensen;
* verder uitwerken van uitbreiding Maatschappelijke Opvang (afhankelijk van huisvesting);

* het beschrijven en uitwerken van de gemeentelijke regierol in het algemeen en ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.

Ook bij de verdere uitwerking van de nota zullen de lokale instellingen volksgezondheid betrokken worden.

Persbericht 6, 31 januari 2002

Nota Volksgezondheidsbeleid 2002

Acrobat Reader

Een pdf-bestand kunt u lezen met de Acrobat Reader. Als u nog geen Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd heeft, klik dan op onderstaande banner 'Get Acrobat Reader' om deze gratis te downloaden.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 31 januari 2002 laatste wijziging

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie