Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Papendrecht 31-01-2002

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Papendrecht


Bekendmakingen

Laatste update: 31.01.2002
Bouwactiviteiten

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend: Wijziging Referendumverordening
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2001 het besluit tot het wijzigen van de Referendumverordening voor de gemeente Papendrecht heeft vastgesteld. Dit besluit ligt vanaf heden gedurende vier weken ter inzake in de burgerleeskamer van het Raadhuis, Markt 22 te Papendrecht. Voor vragen kan contact worden opgenomen met drs. I. Evers (078-6418246).

Afgegeven gedoogbeschikking
Burgemeester en wethouders hebben op 22 januari 2002 besloten het tijdelijk geplaatst houden van een noodlokaal aan de Lindenzoom 3, bestaande uit vier units, te gedogen tot en met 31 maart 2002. Op 22 januari 2002 is deze gedoogbeschikking verzonden. Wanneer u bezwaar heeft tegen de afgegeven gedoogbeschikking, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na verzending van de gedoogbeschikking. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Markt 22.

Exploitatievergunning voor proefperiode van een jaar horecabedrijf Tapperij Tijdloos
De burgemeester van Papendrecht maakt bekend dat op 22 januari 2002 is besloten om aan het horecabedrijf Tapperij Tijdloos aan de Stellingmolen 178, een exploitatievergunning te verlenen voor de proefperiode van een jaar. Belanghebbenden die in een eerder stadium reeds hun zienswijze naar voren brachten kregen, voorzover ze dit niet anoniem deden, hierover persoonlijk bericht.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, binnen zes weken, gerekend vanaf donderdag 24 januari 2002, de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt aan belanghebbenden. Wanneer spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. Hiervoor dient griffierecht te worden betaald.
Het vragen van een voorlopige voorziening is niet mogelijk indien geen bezwaarschrift bij de burgemeester wordt ingediend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr J.J. van Opijnen (toestel 348) of de heer mr M.C. van Es (toestel 840) van het bureau beleidscoördinatie van de gemeente Papendrecht.

Inspraak ontwerp uitvoeringsplan 2002 onderhoud infrastructuur (wegen, riolering en openbaar groen) gebied Gerard Dousingel, Jan van Goyenstraat en de Ferdinand Bolstraat.
Zoals toegezegd op de op 7 januari 2002 gehouden informatieavond, betreffende het onderhoud aan de infrastructuur (wegen, riolering en openbaar groen) van het voornoemde gebied, ligt het verslag van de informatieavond met aangepaste tekeningen ter inzage op het raadhuis op de volgende plaatsen en tijdstippen:

- maandag 4 februari tot en met woensdag 6 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00,

- donderdag en vrijdag 7 en 8 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur, Desgewenst kunt u een toelichting vragen aan de medewerkers van het Ingenieursbureau (kamer 3.16),

- vrijdagavond 8 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 18.00 en 19.30 uur. Indien u op vrijdagavond een toelichting wilt dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 078 - 6418384.

Inspraak bij ontwerp uitvoeringsplan 2002 onderhoud infrastructuur (wegen, riolering en openbaar groen) gebied Burgemeester Keijzerweg tussen N3 en Ketelweg.
Zoals toegezegd op de op 9 januari 2002, gehouden informatieavond, betreffende het onderhoud aan de infrastructuur (wegen en openbaar groen) van het voornoemde gebied, ligt het verslag van de informatieavond met aangepaste tekeningen ter inzage op het raadhuis op de volgende plaatsen en tijdstippen:

- maandag 4 februari tot en met woensdag 6 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00,

- donderdag en vrijdag 7 en 8 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur, Desgewenst kunt u een toelichting vragen aan de medewerkers van het Ingenieursbureau (kamer 3.16),

- vrijdagavond 8 februari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 18.00 en 19.30 uur. Indien u op vrijdagavond een toelichting wilt dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 078 - 6418382.

Criteria voor toekennen éénmalige subsidies ter inzage. Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2001 criteria heeft vastgesteld voor het toekennen van éénmalige subsidies.
Bovengenoemde criteria liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage op de burgerleestafel in de hal van het Raadhuis, Markt 22 te Papendrecht.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer A. Goedegebuur (078-6418338).

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 31 januari 2002

De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin


Vrijstelling van bestemmingsplannen voor aanleg bergbezinkbassins. Van vrijdag 11 januari t/m donderdag 7 februari 2002 ligt ter inzage het verzoek tot vrijstelling van de geldende bestemmingsplannen voor de aanleg van bergbezinkbassins. Er worden op vier locaties, als onderdeel van het rioolstelsel, ondergrondse bassins aangelegd: in de groenstrook ten oosten van het parkeerterrein aan de Van der Palmstraat, ten westen van de westelijke rijbaan van de Kennedylaan, onder het parkeerterrein in de P.J. Oudstraat ter hoogte van huisnummer 164 t/m 322 en in de groenstrook tussen het voetpad langs de Vondellaan en de watergang. In de geldende bestemmingsplannen Westpolder 1995, KraaihoekNoord en Middenpolder de Kooy is de bouw van deze bassins niet geregeld.
Het college onderzoekt of aan dit vrijstellingsverzoek medewerking kan worden verleend middels toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Tijdens genoemde periode kunnen ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen op basis van artikel 6a van de Wet ruimtelijke ordening en de geldende inspraakverordening hun mening over genoemd verzoek kenbaar maken door hun schriftelijke reactie te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. De stukken voor deze procedure liggen ter inzage bij de afdeling Ontwikkeling op het gemeentehuis (kamer 2.12, Markt 22, van 9.00 tot 12.30 uur en verder na telefonische afspraak, 6418321).
Voor informatie over de technische aspecten en eventuele gevolgen voor omwonenden kunt u contact opnemen met het Ingenieursbureau van de gemeente via nummer 6418386. Op woensdag 16 januari is in zalencomplex de Palm (Van der Palmstraat 3) van 20.00 tot 21.30 uur een inloopavond. Dan kunnen de plannen worden ingezien en vragen worden gesteld.
Na afloop van de inspraaktermijn worden de ingekomen schriftelijke reacties betrokken bij de besluitvorming van het college over het al dan niet toepassen van artikel 19 WRO. Indien het college besluit medewerking te verlenen door toepassing van dit artikel wordt de procedure gestart en wordt het verzoek nogmaals ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 10 januari 2002

De secretaris, De burgemeester,
A. Boer (l.s.) C.J.M. de Bruin

Inspraak bij ontwerp Reconstructie Burgemeester Keijzerweg tussen Ketelweg en N3.
Om te voldoen aan artikel 5 van de Inspraakverordening hebben burgemeester en wethouders van Papendrecht het voornemen een reconstructie uit te voeren van de Burgemeester Keijzerweg tussen de Ketelweg en N3. Voor dat doel is voor het genoemde gebied een plan gemaakt.

Het plan, bestaande uit een plankaart, ligt voor ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen ter inzage op het raadhuis op de volgende plaatsen en tijdstippen: maandag 17 december 2001 tot en met woensdag 2 januari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 08.30 en 12.30 uur, en tussen 13.30 en 17.00 uur; donderdag en vrijdag 3 en 4 januari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op deze dagen kunt u desgewenst een toelichting vragen aan de medewerkers van het Ingenieursbureau; vrijdagavond 4 januari 2002 in de burgerleeskamer van het raadhuis tussen 18.00 en 19.30 uur. Indien u op vrijdagavond een toelichting wilt dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoon nummer 6418384; mogelijkheid voor indiening van mondelinge zienswijze op een informatieavond d.d. 9 januari 2002, waarvoor belanghebbende personen schriftelijk zijn uitgenodigd. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat, indien men verhinderd is op deze tijden, de mogelijkheid bestaat tussen 17 en 21 december 2001 een afspraak te maken om op een ander tijdstip het plan in te zien.
Op woensdag 9 januari 2002 wordt vanaf 20.00 uur een informatieavond gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Papendrecht. Wethouder drs. F.G. de Jong zit de avond voor en medewerkers van het Ingenieursbureau en de afdeling Beheer en Onderhoud lichten de plannen toe, benatwoorden vragen en bespreken suggesties voor aanpassingen van de plannen. Bij verhindering wordt u verzocht contact op te nemen met bovengenoemde afdeling. De binnengekomen reacties worden samengevat in een verslag van de informatieavond. Dit verslag en het eventuele gewijzigde plan worden, na een mededeling, van maandag tot en met vrijdag alsmede de vrijdagavond van 18.00 tot 19.30 uur ter visie gelegd. De laatste twee dagen van deze week kunnen, indien gewenst, de plannen mondeling worden toegelicht door medewerkers van het Ingenieursbureau. Indien u op vrijdagavond een toelichting, op het eventueel gewijzigde plan, wilt dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 6418384. Het verdere verloop van de inspraakprocedure is aangegeven in een bij de stukken ter inzage gelegd inspraakprocedurebesluit.

Inspraak bij ontwerp Reconstructie Gerard Dousingel, Jan van Goyenstraat en de Ferdinand Bolstraat.
Om te voldoen aan artikel 5 van de "Inspraakverordening" maken burgemeester en wethouders van Papendrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een reconstructie uit te voeren van de Gerard Dousingel, Jan van Goyenstraat en de Ferdinand Bolstraat. Voor dat doel is voor het genoemde gebied een plan gemaakt. Het plan ligt evenals op dezelfde tijdstippen als het bovenstaande plan ter, zij het dat de informatieavond over dit plan gehouden wordt op maandag 7 januari 2002. Wethouder drs. F.G. de Jong zit vanaf 20.00 uur de avond voor.

Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten.
Werden deze documenten de afgelopen jaren door de gemeente direct bij de aanvraag vervaardigd, vanaf 1 oktober worden de reisdocumenten om veiligheidsredenen op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. U kunt het nieuwe reisdocument daarom niet direct meenemen. Na een aantal dagen kunt u het document ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen vermeld.

Pasfoto
Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. De foto moet recht van voren zijn genomen tegen een lichte achtergrond.

Bijschrijven kinderen
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met 15 jaar kunt u ze als ouder ook laten bijschrijven in uw eigen paspoort. Om de identiteit van kinderen beter te kunnen controleren, dient u bij het aanvragen van een bijschrijving in het vervolg uw kind en een pasfoto van het kind mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming van de andere ouder (ook als uw kind al in uw oude paspoort staat) en een legitimatie van de andere ouder vereist. Vanaf 1 oktober kunnen kinderen ook worden bijgeschreven in een reeds eerder afgegeven reisdocument.

Spoedprocedure
Ingaande de tweede week van oktober kunt u een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Herinnering
Enkele weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het reisdocument stuurt de gemeente een herinnering aan de houder van het document.

Tarieven
De tarieven worden afgestemd op de werkelijk te maken kosten. Naar verwachting stelt de gemeenteraad op 27 september aanstaande daartoe de tweede wijziging van de Legesverordening 2001 vast. De tekst van de gewijzigde verordening wordt op 28 september a.s. onder L.2 opgenomen in het register Gemeentelijke verordeningen. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in de burgerleeskamer van het raadhuis, Markt 22 te Papendrecht en is in afschrift voor een ieder verkrijgbaar tegen betaling van leges.

De tarieven worden per 1 oktober 2001 als volgt:

a. Voor het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen: NLG 73,50 (¤ 33,35)

b. Voor het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder a. (zgn. zakenpaspoort) NLG 82,00 (¤ 37,21)

c. Voor het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (zgn. faciliteitenpaspoort): NLG 73,50 (¤ 33,35)

d. Voor het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in lid a, b en c, per kind:

1. direct bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument: NLG 15,00 (¤ 6,81)

2. bijschrijving middels een bijschrijvingssticker in een reeds uit gegeven reisdocument als bedoeld in lid a, b en c NLG 35,00 (¤ 15,88)

e. Voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK): NLG 59,00 (¤ 26,77)

f. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van een reisdocument, als bedoeld in de onderdelen a tot en met e, indien het oude reisdocument niet of niet volledig wordt ingeleverd NLG 24,50 (¤ 11,12)

g. Bij een spoedlevering (mogelijk vanaf 8 oktober 2001) worden de tarieven als genoemd in lid a, b, c en e vermeerderd met een bedrag van per reisdocument NLG 73,50 (¤ 33,35)

h. Het tarief als genoemd in lid g wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in lid a, b en c en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in lid d, slechts één keer per reisdocument berekend.

i. Het tarief als genoemd in lid d onderdeel 2 wordt bij een spoed levering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van NLG 35,00 (¤ 15,88).

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de gemeente. In de burgerleeskamer vindt u de folder "even weg? even wachten..." met nieuws over het paspoort. Op internet (www.paspoortinformatie.nl) is eveneens nadere informatie te vinden.

Papendrecht, 27 september 2001.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin.

Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening van diverse bestemmingsplannen in verband met de opheffing van het bordeelverbod Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend.
Na de gevolgde inspraakprocedure voor het voorontwerp ligt van vrijdag 28 september t/m donderdag 25 oktober 2001 het ontwerpbestemmingsplan voor de partiële herziening van diverse bestemmingsplannen in verband met de opheffing van het bordeelverbod voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan voegt aan diverse bestemmingsplannen een algemene verbodsbepaling toe voor het gebruik als seksinrichting en escortbedrijven. Deze verbodsbepaling zal gaan gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Ketelweg met als westelijke begrenzing de Rietgorsweg.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Markt 22, in de burgerleeskamer en bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 en verder na telefonische afspraak (0786418381).
Tijdens de terinzagelegginstermijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 27 september 2001, De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin.

Bekendmaking verwijderen voertuigen
Op twee parkeerplaatsen voor de kantoren van Itso Marine Spares BV aan de Biezen 28 en 29 te Papendrecht staan twee voertuigen geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden voertuigen die voor de recreatie of mede voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
Het eerste voertuig is een oude SRV wagen zonder kenteken. Deze wagen is van het merk Spijkstaal. Het tweede voertuig is een camper met het kenteken VHBH32.
Wij roepen de eigenaars of houders van de voertuigen op, deze binnen veertien dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien de voertuigen niet binnen de termijn zijn verwijderd, gaan wij (artikel 125 e.v. van de Gemeentewet) over tot verwijdering van de voertuigen. Na verwijdering worden de voertuigen opgeslagen en pas aan een eventuele rechthebbende teruggegeven als de kosten van bestuursdwang zijn voldaan. Wanneer de rechthebbende zich niet meldt kunnen de caravans worden verkocht. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kunnen de voertuigen zonodig worden vernietigd. De belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift bij ons indienen. Wanneer gelet op de betrokken belangen spoed is vereist, kan de belanghebbende de president van de arrondissementsrechtbank in Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 13 december 2001

De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

Bekendmaking sluitingsuren horecabedrijven rondom jaarwisseling De burgemeester van Papendrecht heeft besloten op grond (van artikel 2.3.1.5) van de Algemene Plaatselijke Verordening tot een algehele afwijking van het sluitingsuur voor horecabedrijven in verband met de jaarwisseling. Horecabedrijven kunnen op 1 januari 2002 de inrichting tot uiterlijk 05.00 uur openhouden. Onder horecabedrijven worden in dit verband verstaan bedrijven die beschikken over een geldige vergunning ingevolge de Drank en Horecawetgeving.

Aan dit besluit verbind ik de volgende extra voorschriften:
1. Vanaf 04.00 uur dient de deur te worden gesloten voor bezoekers. Dit betekent dat vanaf dit tijdstip alleen nog mensen het gebouw kunnen verlaten.

2. Het geluidsniveau dient zodanig te zijn dat de omwonenden hiervan geen overlast ondervinden.

3. Eventuele aanwijzingen of bevelen van de politie en/of brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

De burgemeester van Papendrecht, 13 december 2001

C.J.M. de Bruin

Verkeersmaatregelen

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Burgemeester en Wethouders van Papendrecht hebben besloten een nabij de Gerrit van Dalenstraat 7 gelegen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op te heffen en een nabij het Zwanebloemplein 19 gelegen parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van P. Ouwerkerk, in verband met verhuizing.

Aanwijzing en reservering gehandicaptenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben besloten een direct nabij de woning Magnoliahof 9 gelegen parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de heer H. Wetselaar.

De motiveringen, die aan bovenstaande twee maatregelen ten grondslag liggen, zijn nader omschreven in de besluiten, die op het publicatiebord van het gemeentehuis hangen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemde besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders hebben besloten een direct nabij de woning Constantijn Huygenslaan 353 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van mevrouw M.J. Elderson.

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders hebben besloten een direct nabij de woning Constantijn Huygenslaan 175 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de heer W.H. Kalb.

De motiveringen, die aan de twee reserveringen van invalidenparkeerplaatsen ten grondslag liggen, zijn nader omschreven in besluiten die op het publicatiebord van het gemeentehuis zijn opgehangen. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben besloten een direct nabij de woning Bosbesplein 12 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van L. van Gent. De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is hangt. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht (Postbus 11, 3350 AA Papendrecht). Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Papendrecht zijn voornemens vrijstelling te verlenen voor beroepsuitoefening aan huis (op grond van artikel 11, lid 5 van het bestemmingsplan Westpolder 1995) voor het inrichten van een deel van de zolder van de woning aan de Frans Mierisstraat 11 als atelier. In het atelier worden tiffanyvoorwerpen, glasinloodramen e.d vervaardigd, waarbij ook cursussen worden gegeven. Gedurende twee weken na publicatie (tot 21 december 2001) kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college.
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling, van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur (6418321).

Bekendmaking
Van vrijdag 7 december 2001 t/m donderdag 3 januari 2002 ligt voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Eilandstraat 38. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Eilandstraat", maar omdat het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om (op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Papendrecht:
hebben besloten een direct nabij de Schoolstraat 58 gereserveerd invalidenparkeervak in te trekken.
De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. maken bekend dat op 12 november 2001 aan Van der Vorm bouw bv vrijstelling is verleend van de geldende bestemmingsplannen 'Uitbreidingsplan 1950 Eilandstraat' en 'Herzien plan in onderdelen Slobbengors' (dit conform artikel 19, lid
1 en 4 en artikel 19a van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de realisering van een woonwijk met circa 340 woningen, enkele bedrijfsruimten/maatschappelijke voorzieningen waaronder een horecagelegenheid met terras, ondergrondse parkeergarage met toegangen, parkeer, groen en andere voorzieningen, speelgelegenheid, water(loop), kunst en bijbehorende infrastructuur op het voormalig Fokkerterrein. Dat wordt begrensd door Veerdam, Havenstraat, Eilandstraat, Slobbengors(weg) en de Beneden Merwede). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een ieder bij burgemeester en wethouders binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Tijdens deze periode ligt het besluit tijdens openingstijden ter inzage in de burgerleeskamer van het gemeentehuis, Markt 22.Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 22 november 2001 De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin

Bekendmaking (voorbereidingsbesluit)
Burgemeester en Wethouders van Papendrecht maken bekend dat (ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) de gemeenteraad bij haar besluit van 25 oktober 2001 (nummer 9163) heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied aan de Scheepvaartweg 11 in de gemeente Papendrecht, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 10.209. Het voorbereidingsbesluit treedt zaterdag 3 november 2001 in werking en ligt vanaf dan ter inzage op de burgerleestafel op de begane grond van het raadhuis (Markt 22 te Papendrecht).
Tegen dit besluit kan een ieder bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking Dit gemotiveerd bezwaar dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Indien spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank Dordrecht (sector bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC) een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voorwaarde hierbij is dat tevens bezwaar wordt gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 1 november 2001 De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin
Instellen van een maximum parkeerduur van twee uur in de Espenhof Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht besluit tot het per direct instellen van een maximum parkeerduur van twee uur op het parkeerterrein aan de Espenhof ten noorden van winkelcentrum Wilgendonk van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 19:00 uur.

Wie bezwaar heeft tegen dit besluit kan tot zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Bekendmaking
Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaatsen:

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten


* een direct nabij de Sterflat gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van H. Rijsdijk.


* een direct nabij P.J. Oudstraat 260 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van de mevrouw S. Gündog.

De motiveringen die aan deze verkeersmaatregelen ten grondslag liggen zijn nader omschreven in de op het publicatiebord van het raadhuis opgehangen besluiten.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 18 oktober 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin

Bouwactiviteiten

Weigering bouwvergunning
Bij ons besluit van 15 januari 2002 hebben wij de aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de bestaande artenpraktijk aan de Admiraal de Ruyterweg 1 t.b.v. een HOED (Huisartsen-Onder-Een-Dak) aan de Admiraal de Ruiterweg geweigerd. Deze beschikking hebben wij verzonden op 23 januari 2002.

Bouwaanvragen voor de bouw van drie bruggetjes rond het eiland in de wijk Oostpolder en voor de bouw van twee duikers aan de Oostkil ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 1 februari t/m donderdag 14 februari 2002 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (bij de afdeling Ontwikkeling, kamer
2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en ´s middags na telefonische afspraak, tel. 6418321) de bouwaanvragen voor de bouw van drie bruggetjes rond het eiland in de wijk Oostpolder (fase 2b) en voor de bouw van twee duikers aan de Oostkil.
De bouwplannen liggen binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoen aan de bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)'. De bouwaanvragen zijn in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan de bouwplannen. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Aanvraag om bouwvergunning kantoorgebouw aan Veerweg 165. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 25 januari 2002 t/m donderdag 21 februari 2002 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage ligt: een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een kantoorgebouw aan Veerweg 165. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Westpolder". Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Bouwaanvragen Oostpolder.
Van vrijdag 14 t/m donderdag 28 december 2001 liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Ontwikkeling (kamer 2.12, 's morgens van 9.00 tot 12.30 uur en ´s middags na telefonische afspraak, 6418321/6418377) de bouwaanvragen voor de bouw van 2 woningen in de wijk Oostpolder (fase 2), deelgebied Tiendzonewest ten zuiden van de Zuidkil.
Het bouwplan ligt binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoet aan de bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen UW(bv)'. De bouwaanvraag is in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan het bouwplan. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Bekendmaking
Van vrijdag 7 t/m donderdag 20 december 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, ´s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en 's middags na telefonische afspraak (6418321) de bouwaanvragen voor de bouw van twee woningen in de wijk Oostpolder, deelgebied Tiendzonewest ten zuiden van de Zuidkil.
Het bouwplan ligt binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoet aan de bestemming 'Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen UW(bv)'. De bouwaanvraag is in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan het bouwplan. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 16 november 2001 t/m donderdag 13 december 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen:

Een aanvraag om bouwvergunning voor het verplaatsen van de bestaande berging achter de woningen Fr. van Eedenstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Westpolder".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan
is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 15 november 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 16 november 2001 t/m donderdag 13 december 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen:

Een bouwmelding voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Cyrpessenlaan 9.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met het in procedure genomen ontwerpbestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwtoestemming te verlenen.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 15 november 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 16 november 2001 t/m donderdag 13 december 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen:

Een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Larikshof 46 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de beoogde dakopbouw op genoemde woning.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met het binnenkort van kracht zijnde nieuwe bestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 15 november 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 2 november 2001 t/m donderdag 29 november 2001 voor een ieder op het gemeentehuis op de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage zal liggen:
Een bouwmelding voor het plaatsen van tuinhuisje achter de woning Rietdreef 5.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met het in procedure genomen ontwerpbestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwtoestemming te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 1 november 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

Bekendmaking
Op 18 september 2001 is een bouwaanvraag ingediend voor het aan de voorzijde uit bouwen van de woning Trasmolen 6 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voor en achterdakvlak van genoemde woning.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning of bouwtoestemming, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. U kunt géén bezwaarschrift indienen tegen een aanvraag om bouwvergunning. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na verzending van de bouwvergunning of bouwtoestemming. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Markt 22.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 5 oktober 2001 t/m donderdag 1 november 2001 voor een ieder op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken (gemeentewinkel), Markt 22, ter inzage ligt:
Een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een blokhut voor de woning Karel Doormanlaan 10.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Middenpolder.
Daar het bouwplan in overeenstemming is met de toekomstige herziening van het bestemmingsplan Middenpolder is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 4 oktober 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin.

Aangevraagde bouwvergunningen:

Op 20 december 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, uitbreiden van de bestaande aanbouw aan de zijgevel en het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw aan de zijgevel behorende bij de woning Groen Prinstererstraat 63;

Op 14 januari 2002 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woningen Giebelhof 2 t/m 10, 21, 22, 24, 25, 26 en 31;

Op 14 januari 2002 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Pootstraat 38;

Op 14 januari 2002 voor het oprichten van een schuur achter de woning Bosch 61;

Op 15 januari 2002 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Marnixstraat 8;

Op 17 januari 2002 voor het plaatsen van een kortegolf antenne op de woning Meelbeshof 8;

Op 18 januari 2002 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kerkbuurt 116;

Op 21 januari 2002 voor het vergroten van de bestaande berging tegen de voorzijde van de woning Wilgenhof 161.

Op 20 december 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 19;

Op 18 december 2001 voor aan de achterzijde uitbouwen van de woning Lindenzoom 12;

Op 19 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de bij de woning Abelenhof 123 behorende garage;

Op 20 december 2001 voor het oprichten van een woning, kavel 11 sectie E nummer 2873;

Op 21 december 2001 voor het vergroten van de bestaande berging tegen de achtergevel van de woning Kamillehof 13;

Op 24 december 2001 voor het maken van een overkapping bij de woning Oosteind 142;

Op 24 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw alsmede een dakkapel op de woning Hazelaarhof 32;

Op 24 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw alsmede een dakkapel op de woning Hazelaarhof 34;

Op 2 januari 2002 voor het plaatsen van een opbouw op de garage achter de woning Pieter Breughelstraat 12;

Op 3 januari 2002 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Anemastraat 26;

Op 3 januari 2002 voor het vervangen van de bestaande houten berging tegen de voorgevel van de woningen Abelenhof 55 en 57 door een stenen berging.

Op 13 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Reviusstraat 14;

Op 19 november 2001 voor het aan de voor en achterzijde uitbouwen van de woning Potgieterstraat 22;

Op 22 november 2001 voor het aan de voorzijde uitbreiden van de bij de woning Anjerstraat 18 behorende garage;

Op 3 december 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Wipmolen 72;

Op 6 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning H. Memlingstraat 22.

Op 6 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Tjaskermolen 10;

Op 26 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Aserhof 9;

Op 27 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Zeeuwse Schouw 16;

Op 27 november 2001 voor het bouwen van een woning in de wijk Oostpolder (fase 2a kavel 3);

Op 27 november 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een tent bij het pand Noordhoek 7 t.b.v. opslag van verpakte zanderige producten ( ca. 8 maanden);

Op 27 november 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Schooldwarsstraat 2;

Op 27 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de bestaande zijuitbouw van de woning Koolzaadhof 23 alsmede het plaatsen van een opbouw op de genoemde zijuitbouw van de woning;

Op 28 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en aanbrengen dakterras van de woning Dorstense Aak 15;

Op 28 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Elzenzoom 125;

Op 28 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voor en achterdakvlak en voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Haagbeukhof 156;

Op 21 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Weidemolen 18;

Op 30 november 2001 voor het bouwen van een woning in de wijk Oostpolder (Tiendzone kavel 6);

Op 13 november 2001 voor het toevoegen van de buitenruimte tussen woning en berging tot de woning Stellingmolen 258;

Op 30 november 2001 voor het bouwen van een woning in de wijk Oostpolder (fase 2a kavel 1).

Op 12 november 2001 voor het uitbreiden van de bestaande dakopbouw op de woning Tjalk 16;

Op 20 november 2001 voor het maken van een opbouw op de woning Lodewijk van Deijsselstraat 3;

Op 22 november 2001 voor het vergroten van de woonkamer van de woning Potgieterstraat 22;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een opbouw op de garage van de woning Wilgenhof 312.

Op 2 november 2001 voor het plaatsen van een opbouw op de bij de woning Windhalmstraat 15b behorende garage;

Op 12 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Klipperaak 8;

Op 15 november 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van kantoorunits bij het pand Veerweg 165 (6 maanden);

Op 16 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Walmolen 47;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 16;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 18;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 20

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 22;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 24;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Hazelaarhof 26.

Op 5 november 2001voor de bouw van een woning in de wijk Oostpolder (kevel 10);

Op 6 november 2001 voor het vervangen van een garagedeur door een pui van de woning Heidezoom 7;

Op 6 november 2001 voor het plaatsen van een opbouw op de bij de woning Karel Doormanlaan 24 behorende garage alsmede het plaatsen van een dakkapel op het achterdak van genoemde woning;

Op 6 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Bilderdijkstraat 4;

Op 7 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning R. Visscherstraat 5;

Op 7 november 2001 voor het aan de zijgevel uitbouwen van de woning Schoorweg 109;

Op 8 november 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel op de woning Johannes Vermeerstraat 19.

Afgegeven bouwvergunningen:

Op 29 januari 2002 voor het oprichten van een opbouw op de bestaande aanbouw aan de zijgevel van de woning Karel Doormanlaan 24.
Op 15 januari 2002 voor het plaatsen van een hekwerk op de 2e verdieping van de woning Zeeuwse Schouw 1 ten behoeve van een dakterras;

Op 17 januari 2002 voor het aan de voorzijde uitbreiden van de woning Stellingmolen 258;

Op 23 januari 2002 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Larikshof 46 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de beoogde dakopbouw op genoemde woning;

Op 23 januari 2002 voor het verplaatsen van bestaande bergingen achter de woningen Frederik van Eedenstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12;

Op 23 januari 2002 voor het oprichten van een loopsteiger, enkele betonbruggen en een kunstwerk in het Vijverpark, gelegen ten westen van de Kennedylaan.

Op 20 december 2001 voor het oprichten van de aanbouw aan de achterzijde van de woning als het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning Haagbeukhof 156;

Op 2 januari 2002 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Reviusstraat 14 alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van genoemde woning;

Op 2 januari 2002 voor het vervangen van de bestaande garagedeur door een pui met loopdeur aan de voorzijde van de woning Heidezoom 7;

Op 8 januari 2002 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Rietdreef 7.

Op 6 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Roemer Visscherstraat 5;

Op 6 december 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw alsmede het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Oudaenstraat 34;

Op 11 december 2001 voor het oprichten van een aanobuw aan de zij en achtergevel van de woning Schoorweg 109;

Op 11 december 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Bilderdijkstraat 4.

Op 28 november 2001 voor het plaatsen van een blokhut voor de woning Karel Doormanlaan 10;

Op 3 december 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het vergroten van de dakkapel op het achterdakvlak van de woning Jan Steenlaan 68.

Op 21 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Trasmolen 58;

Op 21 november 2001 voor het veranderen van de voorgevel van de woning Albert Verweijstraat 19;

Op 21 november 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Beatrixstraat 7.

Op 15 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 5;

Op 15 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 7;

Op 15 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Ericahof 9;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Riethaak 12;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Riethaak 14.

Op 7 november 2001 voor het vergroten van een dakopbouw op de woning Dorstense Aak 2;

Op 15 november 2001 voor de bouw van 56 eengezinskoopwoningen en patiowoningen in de wijk Oostpolder (fase 2b)

Op15 november 2001 voor de bouw van 35 senioren huurappartementen in de wijk Oostpolder (fase 2b).

Verzonden bouwtoestemmingen:

Op 23 januari 2002 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Cypressenlaan 9;

Op 23 januari 2002 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Rietdreef 5.

Op 5 december 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Lisdreef 53;

Op 10 december 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Westeind 185.

Op 28 november 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Vincent van Goghlaan 52.

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zuidkil 5;

Op 19 november 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Esdoornlaan 25.

Op 7 november 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Korenbloemstraat 1e;

Op 7 november 2001 voor het plaatsen van een schuur achter de woning Grondmolen 37.

Op 23 oktober 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Abelenhof 57;

Op 23 oktober 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Hazelaarhof 8.

Op 10 oktober 2001 voor het plaatsen van een plantenkas naast de woning Weense Plein 8.

Ontvangen aanvraag om sloopvergunning

Op 11 september 2001 voor het slopen van het voormalig Fokkerterrein aan de Veerdam.

Op 16 augustus 2001 voor het slopen van diverse onderdelen van het kantoorgebouw Veerweg 165;

Op 27 augustus 2001 voor het slopen van een verkeersviaduct over de A15 ter hoogte van de Matenasche Scheidkade.

Afgegeven sloopvergunningen:

Op 7 oktober 2001 voor het slopen van een deel van het kantoorgebouw op het perceel Veerweg 165.

Op 17 oktober 2001 is een vergunning verzonden voor het slopen van de fabrieksgebouwen en andere opstallen op het voormalige Fokker terrein aan de Veerdam.

Op 12 oktober 2001 voor het slopen van asbesthoudende beplating in de gasmeterruimte in het gebouw Pieter Zandtstraat 13.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning of bouwtoestemming, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. U kunt géén bezwaarschrift indienen tegen een aanvraag om bouwvergunning. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na verzending van de bouwvergunning of bouwtoestemming. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Markt 22.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie