Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 31-01-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Wieringen


- Bouwen en Wonen (1 februari 2002)

- Ter inzage, Wet op de Ruimtelijke Ordening (1 februari 2002)
- Algemene wet bestuursrecht (1 februari 2002)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (1 februari 2002)
- Eén loket Werk en Inkomen (1 februari 2002) Bouwen en wonen (1 februari 2002)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 25 januari 2002:
het veranderen van een woning op het perceel Koningsweg 82; ontvangen 29 januari 2002:
het oprichten van een lichtmast met GSM zendapparatuur op het perceel Oosterkruisweg 5;
ontvangen 30 januari 2002:
het heroprichten van een speeltuin, vergroten van een berging op het perceel Heldersestraat 12;
het oprichten van een dakkapel en het veranderen van een dakconstructie op het perceel Laan Bloys van Treslong 6.

B. Ontvangen melding

ontvangen 30 januari 2002:
het oprichten van een berging op het perceel Damsterpad 3.

C. Verleende bouwvergunningen

verzonden 31 januari 2002:
het oprichten van een dakkapel op het perceel Blauwe Jaap 2; het vergroten van een aanbouw op het perceel De Weel 72; het oprichten van een aanbouw op het perceel Witkoppe 25.

D. Verleende bouwvergunningen met vrijstelling

verzonden 1 februari 2002:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 19;
het oprichten van 3 winkels en 3 appartementen op de percelen Hoofdstraat 20, 22 en 24 (in hoofdlijnen).

E. Verleende sloopvergunning

Verzonden 1 februari 2002:
het slopen van panden op de percelen Hoofdstraat 20, 22 en 24.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Tegen de onder C, D en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 1 februari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (1 februari 2002)

artikel 19 lid 2 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 4 februari 2002 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het vergroten van een visrestaurant Basalt.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 1 februari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (1 februari 2002)

Op 29 januari 2002 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene Wet Bestuursrecht vallen:

Verleende ventvergunning aan Fa. P. Kooijman voor het op de donderdagen, vrijdagen en zaterdagen venten met bloemen en planten voor 2002.

Verleende vergunning aan G.H. Haller voor het innemen van een standplaats voor een oliebollenkraam op het Kerkplein van 14 t/m 31 december 2002.

Verleende vergunning aan St. Wereldwinkel voor het aanbrengen van een banier en puibord aan de gevel van de nieuwe wereldwinkel aan de Hoofdstraat 19.

Verleende vergunning aan CNS De Haven voor het houden van een huis-aan-huis verkoop van kerststukjes op 14 december 2002.

Verleende vergunning aan P.C. Lont voor aansluiting op het riool t.b.v. perceel Zandburen 18.

Verleende gebruiksvergunning aan S.M. Boersen t.b.v. perc. Haventerrein 6, Visrestaurant "De Basalt".

Iedereen die door de genomen beslissing(en rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 1 februari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (1 februari 2002)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan de Gemeente Wieringen voor 4 populieren in de berm t.o. perceel Westerklief 11 te Hippolytushoef.
Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 16 februari 2002 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 1 februari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Eén loket voor werk en inkomen (1 februari 2002)

Per 1 januari 2002 is de wet SUWI in werking getreden, de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Deze wet betekent een grote verandering op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland.

Het uitgangspunt van de wet SUWI is: werk gaat boven inkomen. Mensen met een uitkering die om wat voor reden dan ook geen baan hebben, moeten zo snel mogelijk aan het werk. Om het hun zo makkelijk mogelijk te maken, komt er één loket: het Centrum voor Werk en Inkomen, kortweg CWI. Het CWI beschikt over vacatures. Daarnaast verzorgt het CWI voortaan de aanvraag van een uitkering. Het Arbeidsbureau is per 1 januari 2002 opgeheven.

Een andere verandering is dat alle instellingen die werknemersverzekeringen uitvoeren, samen komen in één instituut: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, kortweg UWV.

De gemeente Wieringen is samen met de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna en Texel aangesloten bij het Centrum voor Werk en Inkomen te Den Helder. Het CWI verzorgt met ingang van 1 januari 2002 voor deze gemeenten de aanvraag van de uitkering.

Ook zorgt het CWI dat herintredende vrouwen die voor een bij- of omscholingstraject in aanmerking komen, worden doorverwezen naar de verantwoordelijke gemeente. Mensen uit de gemeente Wieringen kunnen terecht bij het CWI in Den Helder aan de Spuistraat 10, 1781 JK Den Helder. Telefoonnummer 0223-620444.

Mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering blijven deze van de sociale dienst ontvangen. De sociale dienst behandelt nog wel de aanvraag voor bijzondere bijstand en voor een uitkering voor zelfstandigen, mensen die 65 jaar of ouder zijn en mensen die in een inrichting verblijven.

Meer weten?

Kijk op www.cwinet.nl
www.gemeente.nl
www.uwv.nl

Hippolytushoef, 1 februari 2002
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie