Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentehuis elke woensdagmiddag open

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Heumen

05/02/2002

De Verbinding week 6

Gemeentehuis woensdagmiddag open

Het gemeentehuis in Malden is vanaf 1 februari ook op woensdagmiddag van 2 tot 4 uur open.
Die verruimde openstelling geldt voorlopig voor een half jaar. Het is een proefperiode waarbinnen wordt bekeken welke behoefte aan openstellingsuren er bij de bevolking is. In verband daarmee krijgt iedereen die na 1 februari het gemeentehuis bezoekt een vragenlijstje dat kan worden ingeleverd bij de receptie. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald wat in de verdere toekomst de openingsuren van het gemeentehuis zullen zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen 2002

Op 6 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Wie op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is mag dan de nieuwe leden van de raad van zijn of haar gemeente mee kiezen.
Het is belangrijk te gaan stemmen, want de gemeenteraad bepaalt voor een groot deel hoe de gemeente wordt bestuurd in de erop volgende vier jaar. Om een goede stem uit te kunnen brengen is het van belang te weten wat de verschillende partijen willen. In de gemeentegids staan hun namen en adressen voor wie ze om inlichtingen wil vragen. De deelnemende partijen en hun programma's zijn ook te vinden op de Website van de gemeente onder het knopje Verkiezingen 2002.

machtigen
De stembureaus zijn op 6 maart open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Er is dus ruim tijd om te gaan stemmen. Bent u de hele dag verhinderd, dan hoeft toch uw stem niet verloren te gaan, want in dat geval kan iemand gemachtigd worden om namens u te stemmen. Daarvoor dient u op uw oproepingskaart, die u half februari ontvangt, de naam van de gemachtigde in te vullen. Vervolgens ondertekenen de gemachtigde en u zelf de kaart en op 6 maart neemt de gemachtigde hem mee naar het stembureau. Vereiste is wel dat de gemachtigde in hetzelfde stemdistrict woont als u (in de praktijk betekent dat de gemachtigde in de gemeente Heumen moet wonen).
Wie langdurig uit de gemeente weg is kan ook schriftelijk een volmacht geven. Daarvoor moet het formulier L8 worden ingevuld. Het moet uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen worden ingediend in het gemeentehuis. Aan de hand van het verzoek krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Het L8-formulier kan worden aangevraagd en ingeleverd bij de coördinator van de verkiezingen in het gemeentehuis, de heer H. Straten. Zijn doorkiesnummer is 358 82 47. Mailen kan ook: (hstraten@heumen.nl).

financiën
Ook deze week hebben we weer een algemeen artikel over de gemeente. We vertellen op deze pagina iets over de gemeentelijke financiën.

De gemeentefinanciën

Net als in een huishouden probeert de gemeente niet meer geld uit te geven dan zij binnen krijgt. De inkomsten van de gemeente komen grotendeels uit 'Den Haag'. Maar ook u draagt bij aan de inkomsten van de gemeente door de gemeentelijke rekeningen te betalen die af en toe bij u in de bus vallen. De uitgaven van de gemeente liggen voor een deel vast. Over het andere deel mag de gemeente zelf beslissen.

Gemeentelijk huishoudboekje

'Het geld groeit me niet op de rug', zeggen ouders wel eens tegen hun kinderen (of tegen zichzelf). In de gemeente gaat het net zo. Hoeveel we kunnen uitgeven en waaraan, daar wordt in een gemeentehuis veel over nagedacht en gepraat. Dat gaat het hele jaar door. De gemeenteraad krijgt geregeld te horen hoe de gemeentelijke financiën ervoor staan.
Rond de herfstvakantie staat echt alles in het gemeentehuis in het teken van het gemeentelijke huishoudboekje. Dan praat de gemeenteraad over de jaarlijkse begroting. In de begroting staat wat het college van Burgemeester en Wethouders het komende jaar - en ook in grote lijnen in de jaren daarna - wil uitgeven en waaraan. Ook de verwachte inkomsten staan erin. De raadsleden beslissen waar ze het wel en niet mee eens zijn. Juist in de financiële keuzes die een gemeentebestuur maakt, spelen politieke afwegingen een grote rol. Wordt bijvoorbeeld volgend jaar de onroerende-zaakbelasting (ozb) verhoogd of niet: bij het beslissen daarover kunnen de partijen en hun wethouders flink van mening verschillen. Elke fractie in de gemeenteraad maakt hierbij een politieke keuze, afhankelijk van de 'kleur' van haar partij.

Wikken en wegen
Wikken en wegen, daar komt het maken van een gemeentebegroting op neer. Al in het voorjaar gaan het gemeentebestuur en de ambtenaren de begroting voor het jaar daarop voorbereiden. Alle afdelingen van de gemeente dienen hun wensen in en de financiële experts bekijken wat de gemeente aan inkomsten kan verwachten. Vervolgens wordt over deze cijfers veel nagedacht en gepraat. Een keuze waaraan het geld wordt uitgegeven, is, zoals gezegd, uiteindelijk een politieke keuze. De jaarlijkse begroting is weliswaar het financiële hoogte-punt, maar in het voorjaar en in het najaar wordt ook bekeken hoe het er met de lopende begroting voor staat. Er zijn dus jaarlijks een paar vaste momenten waarop de gemeenteraad kan ingrijpen als het gemeentelijke huishoudboekje er anders uitziet dan de raad wil.

Sommige uitgaven liggen vast
Gas en licht, huur of hypotheek: u heeft een aantal uitgaven waar u niet onderuit komt. Ook het gemeentebestuur kan lang niet alle gemeentelijke uitgaven zelf bepalen. Er zijn nu eenmaal nogal wat landelijke regelingen die de gemeente moet uitvoeren. Een voorbeeld is de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De gemeente is wettelijk verplicht om die wet uit te voeren. Zij moet elke gehandicapte die dat nodig heeft, een rolstoel bieden, aangepast vervoer of aanpassingen in huis. De gemeente krijgt daarvoor geld uit 'Den Haag'. Maar de gemeente kan natuurlijk wel geld besparen door een zo efficiënt moge-lijke vervoersregeling te maken.

Drie soorten inkomsten
U krijgt een salaris, een uitkering of een pensioen, maar meestal één van de drie. De gemeente echter, heeft drie soor-ten inkomsten. De Rijksoverheid zorgt voor een groot deel van de gemeentelijke inkomsten, onder andere via een speciaal fonds voor gemeenten, het Gemeentefonds. Een deel van de gemeentelijke inkomsten komt uit wat de gemeente aan de inwoners vraagt voor de diensten die zij biedt. Zo betaalt u voor het ophalen van het huisvuil, maar ook voor het schoonhouden van de omgeving, het onderhoud van wegen en parkeerterreinen, en voor het onderhoud en het schoonhouden van de riolering. De rekening krijgt u gepresenteerd in de vorm van enkele gemeentelijke heffingen en belastingen. De belangrijkste is de onroerende-zaakbelasting. Ook als u een hond heeft moet u een belasting betalen. Verder betaalt u voor de persoonlijke dienstverlening die u van de gemeente vraagt in de vorm van leges.

Stijgende lasten
De laatste jaren zijn de gemeentelijke heffingen nogal gestegen. Dat komt vooral doordat de gemeente meer kosten heeft gekregen en die aan u doorberekent. Zo is bijvoorbeeld het verwerken van afval veel duurder geworden. Een andere reden is dat de rijksoverheid het geld voor de gemeenten anders is gaan verdelen. Veel gemeenten krijgen daardoor minder geld uit 'Den Haag'.
Een gemeentelijke belasting waar iedereen mee te maken krijgt die in een huis woont of een bedrijfspand heeft, is de onroe-rende-zaakbelasting (ozb). U betaalt ozb over de getaxeerde waarde van het pand. Als uw woning of bedrijfspand meer waard is dan het perceel van uw buurman, of u het nu huurt of in eigendom heeft, betaalt u dus ook meer onroerende-zaakbelas-ting.

Documenten
Als u een rijbewijs nodig heeft moet u daar-voor een bepaald bedrag aan de gemeente betalen: de leges. De leges voor een rijbewijs bestaan uit een vast bedrag dat in 'Den Haag' wordt vastgesteld en een gemeentelijk deel. Dat laatste kan per gemeente variëren. Ook voor veel vergunningen moeten leges worden betaald, en niet te vergeten voor een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aldus besloten

Op 24 januari heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:
1. notulen van de vergaderingen van 12 november en 20 december: vastgesteld.

2. ingekomen stukken en mededelingen: voor kennisgeving aangenomen.
3. toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de verbouw van Worsumseweg 1 tot kinderdagverblijf: de raad gaat akkoord.

4. verzoeken van twee bewoners van de Kerkweg om vergoeding van planschade: de raad stemt in met de voorgestelde vergoedingen.
5. reconstructie Droogsestraat: de raad stelt het krediet beschikbaar voor de grondaankopen en de bestemmingsplanprocedure.
6. wegsleepverordening: de raad stelt de regeling vast.
7. verharding parkeerterreinen Ewijkseweg: de raad stelt het krediet ervoor beschikbaar.

8. Stichting WNO Support: de raad gaat akkoord met de statuten van de op te richten Stichting.

9. programma voorziening onderwijshuisvesting 2002: de raad stemt met het programma in. Fractie Thonen stemt tegen onderdelen voor de Regenboog en de Vuurvogel.

10. wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: de raad stelt de wijziging vast.

11. aankoop voormalige gymzaal aan de Randwijksingel: de raad gaat akkoord.

12. voorstel tot grondruil tussen gemeente en restaurant "La Stalla": de raad neemt het voorstel over.

13. personeelscapaciteit: de raad stelt het benodigde krediet beschikbaar.

14. verkoop aandelen Waterbedrijf Gelderland: de raad stemt in met het voorstel om de aandelen niet te verkopen. De VVD wil dat wel doen en stemt tegen.

15. begrotingswijzigingen met het oog op voorgaande voorstellen: akkoord.

Afval

Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 februari wordt de groene container geleegd.
Denkt u er aan dat vuilniszakken en groene container niet vóór 07.00 uur aan de weg gezet mogen worden. Vanaf 07.30 uur gaat de vuilniswagen rijden; dan moeten ze wel aan de weg staan. Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn, Gladiolenstraat 2a, maar niet in de carnavalsvakantie. U kunt hier ook batterijen inleveren. Op zaterdag 9 februari staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1.

gereedschap
Op vrijdag 8 februari kunt u tussen 18.30 en 20.30 uur gereedschap afgeven aan vertegenwoordigers van Milieudefensie in sociaal-cultureel centrum Maldensteijn en bij de heer Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Gereedschappen van elk vakgebied, naaimachines en medische hulpgoederen zijn welkom.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04, of zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

Winnende lootjes kerstboomversnippering

Op de volgende loten is een prijs gevallen:
Geel: 8, 158, 244, 319, 521, 640, 767, 896
Blauw: 948, 965
Roze: 5, 201, 232, 382, 453, 465, 503, 674, 746, 912

Tegen inlevering van het winnende lootje kunt u uw prijs, een cadeaubon, afhalen bij de balie van grondgebiedzaken op het gemeentehuis. Dit kan vanaf woensdag 30 januari.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunningen
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen: uitbreiden en aanpassen woning, Ericastraat 20
uitbreiden woning aan achterzijde, Dahliastraat 34 De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvrager het plan nog wijzigt.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen om een kapvergunning voor:

1 eik, Bongerd 67
3 platanen, Zilverbergweg nabij manegezijde
9 eiken en 1 berk, Zilverbergweg sportveldzijde 5 eiken, Ewijkseweg nabij tennisbaan

1 kastanje, Looistraat 45

1 plataan, nabij Raadhuisstraat 10

2 eiken, nabij Looistraat 46

1 appelboom en 1 treurwilg, nieuwbouwlocatie Beatrixstraat Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 19 februari.

C. Melding
B&W hebben in het volgende geval naar aanleiding van een melding meegedeeld dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 25 januari:
M20020003: bouw tuinhuisje, Iepenhof 2
Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder D.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 25 januari:
B20010348: bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand plat dak, Gladiolenstraat 23
B20010367: bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand plat dak, Gladiolenstraat 29
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.

Carnaval en gemeentehuis

Het gemeentehuis is tijdens de Carnavalsdagen (11 en 12 februari) in de ochtenduren gewoon open. Na de middag is in het gemeentehuis niemand bereikbaar, ook niet telefonisch.

Vrijstelling verbouw deel boerderij tot kinderdagverblijf

Worsumseweg 1
Bij de gemeente is een bouwplan ingediend voor verbouw van een deel van de boerderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, sectie G, nummer 689, plaatselijk bekend Worsumseweg 1 te Overasselt, tot kinderdagverblijf.

Het bouwplan en het beoogde gebruik zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1997)", ingevolge welk bestemmingsplan op het genoemde perceel de bestemming "Agrarische doeleinden I" rust. Burgemeester en wethouders zijn echter voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan teneinde uitvoering van het bouwplan en het beoogde gebruik mogelijk te maken.

Zienswijzen
Ten aanzien van het voornemen vrijstelling en bouwvergunning te verlenen, kan een ieder zienswijzen indienen. Dat kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Heumen, postbus 200, 6580 AZ Malden, vanaf donderdag 7 februari t/m woensdag 6 maart a.s. Gedurende die periode ligt het bouwplan en het aan de gemeenteraad gedane voorstel terzake tijdens de openingstijden ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis. De openingstijden zijn iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, op woensdag tevens van 14.00 tot 16.00 uur en op maandag tevens van 17.00 tot 18.30 uur. Gedurende genoemde termijn ligt het bouwplan en het raadsvoorstel tijdens de openingsuren daarvan ook ter inzage in de aan de Beatrixstraat gelegen openbare bibliotheek te Overasselt.

Malden, 5 februari 2002

Vrijstelling uitbreiden woning aan voorzijde

Tarwe 21
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 824, plaatselijk bekend Tarwe 21 Malden.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Maldensveld 2e fase part. herz. 5.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 7 februari 2001 tot en met woensdag 6 maart 2002. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 5 februari 2002

Wegsleepverordening

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2002 de wegsleepverordening Heumen vastgesteld. Deze verordening treedt in werking drie weken na de datum bekendmaking. Ingevolge de Tijdelijke Referendumwet gaat het om een referendabele verordening.

Malden, 5 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...