Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouders H. van der Heyden, W. Vermunt en J. van Harssel zijn op vrijdag 1 februari aanwezig bij de officiële heropening van het activiteitencentrum Den Drempel aan de Halewijnstraat.

Enkele collegeleden zijn op zaterdag 2 februari aanwezig bij het jaarlijkse carnavalsbierproeven van de Stijloren en Leurse Leut, dat wordt gehouden bij Interbrew aan de Handelsweg.

Op zaterdagavond 2 februari zijn alle collegeleden aanwezig op de Oranjeavond van de Oranjestichting Etten-Leur en dansschool Goetjaer in de het Turfschip. Burgemeester Van Agt opent dit bal dat gehouden wordt naar aanleiding van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.

Burgemeester J. van Agt ontvangt op zaterdag 9 februari Prins Carnaval van De Stijloren samen met zijn gevolg op het gemeentehuis. Rond 13.15 uur overhandigt de burgemeester op het bordes aan de Markt de sleutels aan de Prins en de Jeugdprins.

Op carnavalsmiddag 11 februari doen enkele collegeleden mee aan het MAMI-spektakel. Dit keer is dat een recordpoging Skippy-ballen.

Besprekingen met Stichting Grafisch Historisch Centrum over gebouw De Ster beëindigd

Het college van b en w heeft besloten de besprekingen met het bestuur van de Stichting Grafisch Historisch Centrum (SGHC) over een verhuizing van het Drukkerijmuseum naar gebouw De Ster te beëindigen. Na intensief overleg is gebleken dat de verhuizing van het Drukkerijmuseum financieel niet haalbaar is te maken. Het college gaat nu op zoek naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor gebouw De Ster.

Protocol Wet Openbaarheid van Bestuur

Burgemeester en wethouders hebben het protocol over de toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur vastgesteld. De leden van de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (AZ) krijgen het protocol volgende week aangereikt. Op maandag 25 februari volgt behandeling in de Commissie AZ.

Bezwaarschrift Wereldhave ongegrond verklaard

Burgemeester en wethouders hebben, op advies van de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, besloten om het bezwaarschrift van Wereldhave tegen de bouwvergunning voor het realiseren van een parkeergarage in het centrum ongegrond te verklaren. De door Wereldhave genoemde bezwaren hebben betrekking op de uitvoering van de bouwplannen. Deze bezwaren worden niet genoemd in de Woningwet en kunnen dus niet leiden tot het weigeren van deze vergunning, zo vindt de Commissie. Het college kon niet anders besluiten dan deze bouwvergunning te verlenen.

Uitbreiding Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben aan het Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur een bijdrage van 4.383,51 toegekend voor een uitbreiding van het aantal spreekuren. Daarnaast vraagt het college bij het Gemeentelijk Samenwerkingsverband (GSV) een subsidie aan van 4.538,- voor deze uitbreiding. Omdat het enige tijd kan duren voordat het GSV een beslissing neemt over de aanvraag, heeft het college besloten om het bedrag van 4.538,- voor te schieten aan het Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur.

Samenwerkingsovereenkomst aanpak voortijdige schoolverlaters

Burgemeester en wethouders hebben de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 2002-2006 goedgekeurd. Op grond van de RMC-wet zijn de achttien West-Brabantse gemeentebesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor een integrale aanpak van de problematiek van voortijdige schoolverlaters. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2002, daarmee komt hij in de plaats van de huidige overeenkomst die tot 1 augustus 2002 zou doorlopen.

Subsidie voor maatregelen die verkeerslawaai beperken

Het Ministerie van VROM heeft aan de gemeente Etten-Leur een subsidie van bijna 390.000,- toegekend om maatregelen te treffen die het verkeerslawaai in het centrumplan beperken. Het b en w-college heeft hier kennis van genomen. Het ministerie heeft de hoogst toelaatbare waarde van geluidsbelasting voor de gevels van de woningen vastgesteld en de maatregelen die voor deze woningen genomen moeten worden. De beschikkingen met de stukken die hierop betrekking hebben, worden ter inzage gelegd voor de vergadering van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu op maandag 4 februari.

Project Particulier Landschapsbeheer

Burgemeester en wethouders hebben de beleidsregels voor uitvoering van de gemeentelijke Subsidieverordening Particulier Landschapsbeheer aangepast. Daarnaast stemt het college ermee in dat de afdeling Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken samen met het Brabants Landschap de subsidieplafonds voor 2002 bepaalt, uiteraard binnen het krediet en de begrotingspost die hiervoor aangewezen is. Tot slot heeft het college bepaald dat in afwachting van een eventuele toekomstige wijziging van de subsidieverordening nu al bijzondere elementen op erven gesubsidieerd mogen worden. Op erven komen soms bijzondere elementen voor, zoals bijvoorbeeld dikke knotbomen en oude houtwallen en - singels, die een grote landschappelijke betekenis en/of cultuurhistorische waarde hebben. Voor het behoud van deze elementen is een onderhoudsvergoeding van belang.

Brief en inspreeknotitie over Streekplan en glastuinbouw aan provinciale adviescommissie

Burgemeester en wethouders hebben een brief en inspreeknotitie verstuurd aan de Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Land- en Tuinbouw van de provincie Noord-Brabant over het Streekplan en de Beleidsnota Glastuinbouw. De inhoud van de brief en de notitie sluiten aan op de standpunten van de gemeenteraad, van de Commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport (ROVS) en van het college over het bestemmingsplan Buitengebied, de provinciale Beleidsnota Glastuinbouw en het ontwerp-Streekplan. Het college brengt de betreffende stukken ter kennis van de Commissie ROVS.

Brief aan Provinciebestuur over composteerinrichting Zwartenberg

Burgemeester en wethouders informeren het Provinciebestuur met een brief over de maatregelen die inmiddels genomen zijn om de milieuvoorschriften voor de composteerinrichting Zwartenberg na te leven. In 1998 heeft het Provinciebestuur een Wet Milieubeheervergunning verleend voor de composteerinrichting. Aan deze vergunning is een aantal voorschriften verbonden die het milieu moeten beschermen. De Regionale Milieudienst constateerde echter toch enkele tekortkomingen. In de brief aan het Provinciebestuur wijst het college op de getroffen maatregelen en de problemen die bij langdurige regenval ontstaan met de verwerking van het hemelwater. Hier wordt momenteel een structurele oplossing voor gezocht.

Planning woonrijp maken fase 1 Attelaken

Het b en w-college heeft de werkwijze en planning van het woonrijpmaken van fase 1 van het uitbreidingsplan Attelaken goedgekeurd. Volgens de planning kan er vanaf week 33 van dit jaar gestart worden met de werkzaamheden rondom het woonrijpmaken. Gezien het aantal nog niet verkochte percelen, is het mogelijk dat de startdatum nog naar achteren verschuift. Om toch snel die gedeelten waar alleen woningen gebouwd worden bouwrijp te maken, zal het bestek woonrijpmaken voor geheel fase 1 verder worden afgerond en in zijn geheel worden aanbesteed. Eventueel kan dan gefaseerd begonnen worden met het bouwrijpmaken van de woningpercelen.

Aanleg fietspaden Grauwe Polder in Commissie Openbare Werken

De aanleg van fietspaden langs de weg Grauwe Polder wordt op maandag 18 februari behandeld in de Commissie Openbare Werken alvorens het voorstel aan de orde komt in de raadsvergadering van 4 maart . Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. Eerder werd de aanleg van de fietspaden langs deze weg en het vaststellen van een voorbereidingsbesluit al verschoven van de raadsvergadering van 28 januari naar 4 maart.

Overzicht exploitatie jachthaven

Burgemeester en wethouders compenseren de overschrijding op de post 'exploitatie jachthaven' in 2001 door een deel van het budget voor 'bevordering toerisme en recreatie' 2001 hiervoor in te zetten. Het college stelt de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in kennis van het overzicht van de post 'exploitatie jachthaven' en de verdere kosten in verband met de aanleg en exploitatie van de jachthaven.

Bedrijfsvoeringsconcept gemeente Etten-Leur vastgesteld

Het college van b en w heeft het bedrijfsvoeringsconcept van de gemeente Etten-Leur vastgesteld. Eerder is het concept behandeld in de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (AZ) en is er advies gevraagd aan de Ondernemingsraad. De conclusie van de Commissie AZ is unaniem positief. Ook de Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht. Op 30 januari zijn alle medewerkers van de gemeente Etten-Leur tijdens een bijeenkomst in De Nobelaer geïnformeerd over dit bedrijfsvoeringsconcept en de gevolgen ervan voor de organisatie.

Brief over ontwikkelingen Munnikenheide college

Burgemeester en wethouders brengen de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport alsmede het bestuur van voetbalvereniging Unitas '30 met een brief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar de nieuwbouwlocatie voor het Munnikenheide college. Op 6 februari praten de wethouders Donders en Vermunt hierover met de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het OMO-bestuur wil nieuwbouw plegen op een gedeelte van het sportpark De Lage Banken. Zo mogelijk met de bouw van een dubbele sporthal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...