Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 01-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouders H. van der Heyden, W. Vermunt en J. van Harssel zijn op vrijdag 1 februari aanwezig bij de officiële heropening van het activiteitencentrum Den Drempel aan de Halewijnstraat.

Enkele collegeleden zijn op zaterdag 2 februari aanwezig bij het jaarlijkse carnavalsbierproeven van de Stijloren en Leurse Leut, dat wordt gehouden bij Interbrew aan de Handelsweg.

Op zaterdagavond 2 februari zijn alle collegeleden aanwezig op de Oranjeavond van de Oranjestichting Etten-Leur en dansschool Goetjaer in de het Turfschip. Burgemeester Van Agt opent dit bal dat gehouden wordt naar aanleiding van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.

Burgemeester J. van Agt ontvangt op zaterdag 9 februari Prins Carnaval van De Stijloren samen met zijn gevolg op het gemeentehuis. Rond 13.15 uur overhandigt de burgemeester op het bordes aan de Markt de sleutels aan de Prins en de Jeugdprins.

Op carnavalsmiddag 11 februari doen enkele collegeleden mee aan het MAMI-spektakel. Dit keer is dat een recordpoging Skippy-ballen.

Besprekingen met Stichting Grafisch Historisch Centrum over gebouw De Ster beëindigd

Het college van b en w heeft besloten de besprekingen met het bestuur van de Stichting Grafisch Historisch Centrum (SGHC) over een verhuizing van het Drukkerijmuseum naar gebouw De Ster te beëindigen. Na intensief overleg is gebleken dat de verhuizing van het Drukkerijmuseum financieel niet haalbaar is te maken. Het college gaat nu op zoek naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor gebouw De Ster.

Protocol Wet Openbaarheid van Bestuur

Burgemeester en wethouders hebben het protocol over de toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur vastgesteld. De leden van de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (AZ) krijgen het protocol volgende week aangereikt. Op maandag 25 februari volgt behandeling in de Commissie AZ.

Bezwaarschrift Wereldhave ongegrond verklaard

Burgemeester en wethouders hebben, op advies van de Commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, besloten om het bezwaarschrift van Wereldhave tegen de bouwvergunning voor het realiseren van een parkeergarage in het centrum ongegrond te verklaren. De door Wereldhave genoemde bezwaren hebben betrekking op de uitvoering van de bouwplannen. Deze bezwaren worden niet genoemd in de Woningwet en kunnen dus niet leiden tot het weigeren van deze vergunning, zo vindt de Commissie. Het college kon niet anders besluiten dan deze bouwvergunning te verlenen.

Uitbreiding Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben aan het Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur een bijdrage van 4.383,51 toegekend voor een uitbreiding van het aantal spreekuren. Daarnaast vraagt het college bij het Gemeentelijk Samenwerkingsverband (GSV) een subsidie aan van 4.538,- voor deze uitbreiding. Omdat het enige tijd kan duren voordat het GSV een beslissing neemt over de aanvraag, heeft het college besloten om het bedrag van 4.538,- voor te schieten aan het Steunpunt Opvoedingsondersteuning Etten-Leur.

Samenwerkingsovereenkomst aanpak voortijdige schoolverlaters

Burgemeester en wethouders hebben de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 2002-2006 goedgekeurd. Op grond van de RMC-wet zijn de achttien West-Brabantse gemeentebesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor een integrale aanpak van de problematiek van voortijdige schoolverlaters. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2002, daarmee komt hij in de plaats van de huidige overeenkomst die tot 1 augustus 2002 zou doorlopen.

Subsidie voor maatregelen die verkeerslawaai beperken

Het Ministerie van VROM heeft aan de gemeente Etten-Leur een subsidie van bijna 390.000,- toegekend om maatregelen te treffen die het verkeerslawaai in het centrumplan beperken. Het b en w-college heeft hier kennis van genomen. Het ministerie heeft de hoogst toelaatbare waarde van geluidsbelasting voor de gevels van de woningen vastgesteld en de maatregelen die voor deze woningen genomen moeten worden. De beschikkingen met de stukken die hierop betrekking hebben, worden ter inzage gelegd voor de vergadering van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu op maandag 4 februari.

Project Particulier Landschapsbeheer

Burgemeester en wethouders hebben de beleidsregels voor uitvoering van de gemeentelijke Subsidieverordening Particulier Landschapsbeheer aangepast. Daarnaast stemt het college ermee in dat de afdeling Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken samen met het Brabants Landschap de subsidieplafonds voor 2002 bepaalt, uiteraard binnen het krediet en de begrotingspost die hiervoor aangewezen is. Tot slot heeft het college bepaald dat in afwachting van een eventuele toekomstige wijziging van de subsidieverordening nu al bijzondere elementen op erven gesubsidieerd mogen worden. Op erven komen soms bijzondere elementen voor, zoals bijvoorbeeld dikke knotbomen en oude houtwallen en - singels, die een grote landschappelijke betekenis en/of cultuurhistorische waarde hebben. Voor het behoud van deze elementen is een onderhoudsvergoeding van belang.

Brief en inspreeknotitie over Streekplan en glastuinbouw aan provinciale adviescommissie

Burgemeester en wethouders hebben een brief en inspreeknotitie verstuurd aan de Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Land- en Tuinbouw van de provincie Noord-Brabant over het Streekplan en de Beleidsnota Glastuinbouw. De inhoud van de brief en de notitie sluiten aan op de standpunten van de gemeenteraad, van de Commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport (ROVS) en van het college over het bestemmingsplan Buitengebied, de provinciale Beleidsnota Glastuinbouw en het ontwerp-Streekplan. Het college brengt de betreffende stukken ter kennis van de Commissie ROVS.

Brief aan Provinciebestuur over composteerinrichting Zwartenberg

Burgemeester en wethouders informeren het Provinciebestuur met een brief over de maatregelen die inmiddels genomen zijn om de milieuvoorschriften voor de composteerinrichting Zwartenberg na te leven. In 1998 heeft het Provinciebestuur een Wet Milieubeheervergunning verleend voor de composteerinrichting. Aan deze vergunning is een aantal voorschriften verbonden die het milieu moeten beschermen. De Regionale Milieudienst constateerde echter toch enkele tekortkomingen. In de brief aan het Provinciebestuur wijst het college op de getroffen maatregelen en de problemen die bij langdurige regenval ontstaan met de verwerking van het hemelwater. Hier wordt momenteel een structurele oplossing voor gezocht.

Planning woonrijp maken fase 1 Attelaken

Het b en w-college heeft de werkwijze en planning van het woonrijpmaken van fase 1 van het uitbreidingsplan Attelaken goedgekeurd. Volgens de planning kan er vanaf week 33 van dit jaar gestart worden met de werkzaamheden rondom het woonrijpmaken. Gezien het aantal nog niet verkochte percelen, is het mogelijk dat de startdatum nog naar achteren verschuift. Om toch snel die gedeelten waar alleen woningen gebouwd worden bouwrijp te maken, zal het bestek woonrijpmaken voor geheel fase 1 verder worden afgerond en in zijn geheel worden aanbesteed. Eventueel kan dan gefaseerd begonnen worden met het bouwrijpmaken van de woningpercelen.

Aanleg fietspaden Grauwe Polder in Commissie Openbare Werken

De aanleg van fietspaden langs de weg Grauwe Polder wordt op maandag 18 februari behandeld in de Commissie Openbare Werken alvorens het voorstel aan de orde komt in de raadsvergadering van 4 maart . Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten. Eerder werd de aanleg van de fietspaden langs deze weg en het vaststellen van een voorbereidingsbesluit al verschoven van de raadsvergadering van 28 januari naar 4 maart.

Overzicht exploitatie jachthaven

Burgemeester en wethouders compenseren de overschrijding op de post 'exploitatie jachthaven' in 2001 door een deel van het budget voor 'bevordering toerisme en recreatie' 2001 hiervoor in te zetten. Het college stelt de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in kennis van het overzicht van de post 'exploitatie jachthaven' en de verdere kosten in verband met de aanleg en exploitatie van de jachthaven.

Bedrijfsvoeringsconcept gemeente Etten-Leur vastgesteld

Het college van b en w heeft het bedrijfsvoeringsconcept van de gemeente Etten-Leur vastgesteld. Eerder is het concept behandeld in de Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (AZ) en is er advies gevraagd aan de Ondernemingsraad. De conclusie van de Commissie AZ is unaniem positief. Ook de Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht. Op 30 januari zijn alle medewerkers van de gemeente Etten-Leur tijdens een bijeenkomst in De Nobelaer geïnformeerd over dit bedrijfsvoeringsconcept en de gevolgen ervan voor de organisatie.

Brief over ontwikkelingen Munnikenheide college

Burgemeester en wethouders brengen de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport alsmede het bestuur van voetbalvereniging Unitas '30 met een brief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar de nieuwbouwlocatie voor het Munnikenheide college. Op 6 februari praten de wethouders Donders en Vermunt hierover met de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het OMO-bestuur wil nieuwbouw plegen op een gedeelte van het sportpark De Lage Banken. Zo mogelijk met de bouw van een dubbele sporthal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie