Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie op motie inzake ggo-vrije voedselketens

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tijdelijke Commissie Biotechnologie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA 02.403/SC
datum
04-02-2002

onderwerp
Motie nr. 52 (26 991) d.d. 1 -10-2001 inzake ggo-vrije voedselketens

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Conform de toezegging in het plenaire debat van 30 -01-j.l. over biotechnologie doe ik u hierbij mede namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de schriftelijke reactie op de motie toekomen van de leden Stellingwerf en Vos (kamerstukken II, 2001-2002, 26 991, nr. 52), * ingediend in het nota-overleg van 1 oktober 2001 over de Nota Voedselveiligheid.
* In deze motie wordt gevraagd om de voorlopige NVa advies te vragen inzake het op lange termijn kunnen garanderen van ggo-vrije ketens, alsmede inzake randvoorwaarden om dergelijke ketens te garanderen en stimuleren.

datum
04-02-2002

kenmerk
VVA 02.403/SC

bijlage

In mijn brief van 24 oktober 2001 (kamerstukken I, 2001-2002, 26 991, nr. 56) heb ik mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, reeds schriftelijk op de motie gereageerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de taken van de NVa zich met name richten op onderzoek, toezicht en controle, inclusief de controle op de naleving van relevante regelgeving dient ggo-voedingsmiddelen en voedingsmiddelen met de aanduiding 'geproduceerd zonder gentechniek'. In het kader van deze taakstelling van de NVa zou nog worden bezien of en , zo ja, welke vragen in de onderhavige motie dient ggovrije ketens aan de NVa zullen worden voorgelegd.

In aanvulling hierop wil ik kort refereren aan hetgeen ik in de debatten met de Commissie heb gezegd over het beleid van het kabinet ten aanzien van de garantie van ggo-vrije ketens. In dit beleid heeft de Nederlandse overheid nadrukkelijk te maken met beperkingen die worden opgelegd door de Europese en internationale dimensie van deze problematiek. Binnen deze dimensie moet de feitelijke realisatie van ggo-vrije ketens door marktwerking tot stand komen waarbij het niet slechts uitsluitend hoeft te gaan om de markt in Nederland,
doels die binnen de (t.z.t. ook nog uitgebreide) EU; de overheid kan het aanbod van ggo-vrije voedingsmiddelen als zodanig niet garanderen.

Vanuit het belang van het aanbod van ggo-vrije producten voor de keuzevrijheid neemt de overheid wel maatregelen die ggo-vrije ketens en producten stimuleren en faciliteren en hiervoor randvoorwaarden scheppen. Het scheiden van ketens kan op termijn worden verwezenlijkt door het streven naar eenduidige etiketteringsvoorschriften en een systeem voor de traceerbaarheid van ggo's. Het kabinet zal zich hiervoor blijven inspannen in de Europese Unie en in de Codex Alimentarius. Ook heb ik aangegeven te zullen investeren in onafhankelijke publieksinformatie om consumenten de gelegenheid te geven een geïnformeerde keuze te kunnen maken.

In de eerder genoemde brief van 24 oktober 2001 is de Kamer toegezegd dat het kabinet nog terug zal komen op de motie naar aanleiding van het beschikbaar komen van de resultaten van de studie door het CLM naar de uitkruising van ggo's naar de ggo-vrije landbouw (inclusief de biologische landbouw) en van de studie van het bedrijf DLV naar de traceerbaarheid en handhaafbaarheid van ggo's.
Over de resultaten van beide studies is in het nota-overleg van jongstleden 21 en 28 januari j.l. uitgebreid met de Commissie van mening gewisseld. Ik herhaal namens het kabinet de toezeggingen die u tijdens het debat zijn gedaan:
* De minister van LNV zal de Kamer dit voorjaar informeren over beleidsmaatregelen die mogelijk en wenselijk zijn om de gevolgen van uitkruising zoveel mogelijk te beperken. * De ministers van LNV en VWS zullen verdiepend onderzoek tot stand brengen dat inzicht geeft in de kosten die gepaard gaan met de invoering van een traceerbaarheidssysteem dat de scheiding van ggo-vrije en ggo-houdende ketens mogelijk maakt.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
(Niet in elektronische vorm beschikbaar)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie