Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Landbouwraad 21 -01-2002 te Brussel

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2002/216
datum
04-02-2002

onderwerp
Verslag Landbouwraad 21 -01-2002 te Brussel
TRC 2002/1017

bijlagen

Geachte voorzitter,

Op maandag 21 januari jl. vond in Brussel een vergadering plaats van de ministers van Landbouw van de Europese Unie. Het was de eerste Landbouwraad onder Spaans voorzitterschap. De Spaanse minister, de heer Arias Cañete, gaf een toelichting op het werkprogramma van het voorzitterschap. Aansluitend werd gesproken over een gewijzigd voorstel voor een verordening over veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren. De Commissie gaf een uiteenzetting over de stand van zaken aangaande landbouwonderhandelingen met de Mercosur-landen. Verder werd van gedachten gewisseld over de contingenteringsregeling voor de aardappelzetmeelproductie. Een besluit is genomen over het toekennen van nationale steun door de Portugese overheid aan varkenshouders in de jaren 1994 en 1998. Afsluitend is op verzoek van verschillende lidstaten aandacht besteed aan het nog te presenteren rapport van de Commissie over de verschillen in dierenwelzijn tussen de EU en haar handelspartners, de schade toegebracht aan de Griekse landbouw als gevolg van de extreme weersomstandigheden en de noodzaak voor een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeders.

datum
04-02-2002

kenmerk
IZ. 2002/216

bijlage

Presentatie werkprogramma van het voorzitterschap

De heer Arias Cañete zette kort uiteen welke onderwerpen tijdens het Spaanse voorzitterschap voor het voetlicht gebracht zullen worden. Zoals in mijn brief van 18 januari jl. is aangegeven, zijn de prioriteiten:
* consolidatie van het Europese landbouwmodel en voortgang met de voorziene hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Mede met het oog op de WTO-onderhandelingen zal extra aandacht uitgaan naar de voorbereiding van de mid term review; * aandacht voor de uitbreiding van de EU op het gebied van de landbouw en plattelandsontwikkeling;
* plattelandsontwikkeling, dit onderwerp wordt het centrale thema van de Informele Raad te Murcia;
* het herstellen van het consumentenvertrouwen in de Europese voedselproductie. Veel aandacht zal uitgaan naar het Witboek voedselveiligheid en het aanpassen van wetgeving inzake salmonella, hormoongebruik, bestrijdingsmiddelen en pesticiden; * de gezondheid en welzijn van dieren, specifiek aandachtspunt hierbij zal zijn de Identificatie en Registratie bij schapen en geiten.

Afsluitend deelde de voorzitter mee dat het voorzitterschap voornemens was een discussiepaper over landbouwverzekeringen te presenteren als maatregel om inkomensfluctuaties te beperken bij onvoorziene risico's als natuurrampen. Daarnaast zal follow-worden gegeven aan de Internationale MKZ-conferentie van -12-2001, onder andere betreffende vaccinatie tegen dierziekten zoals MKZ.

Het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

Met het voorstel voor een verordening over veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren wordt een harmonisatie van de bestaande regelgeving nagestreefd. Bescherming van de volks- en dierengezondheid tegen rabiës is het belangrijkste element uit het voorstel. Volgens een vaststaande procedure moet het mogelijk worden om dieren (honden en katten) binnen de EU bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie. Vaccinatie en identificatie via micro-chip is onderdeel van de procedure.

De Commissie was van mening dat het reizen met gezelschapsdieren binnen de EU gemakkelijker zou moeten zijn. Nu is dat nog aan te veel regels gebonden. Bovendien gelden momenteel nog te veel verschillende regels in de lidstaten. De heer Byrne sprak de verwachting uit dat de verschillen die de lidstaten nog hebben oplosbaar zijn.

Er vond slechts een beperkte discussie plaats. Belangrijkste element hieruit was dat enkele lidstaten hun uitzonderingspositie willen handhaven omdat deze lidstaten claimen vanouds rabiës-vrij te zijn. Het voorstel is terugverwezen voor bespreking op technisch niveau voordat het weer aan de agenda van de Raad zal worden toegevoegd.

Akkoorden over veterinaire en fytosanitaire vraagstukken met derde landen

De voorzitter onderstreepte het belang van onderhandelingen met de Mercosur-landen over veterinaire en fytosanitaire vraagstukken. Door de exporteisen in een handelsakkoord vast te leggen kunnen deze niet eenzijdig gewijzigd worden en zijn de eisen transparant. In eerste instantie richten de onderhandelingen zich op Chili, als voorportaal van de Mercosur. Chili is op dit moment kandidaat voor de Mercosur.

De heer Byrne deelde mee dat de onderhandelingen met Chili al in een ver gevorderd stadium zijn. Veel aandacht gaat uit naar het helder definiëren van de onderdelen van het akkoord en de omvang van de werkingssfeer van het akkoord. Ervaringen met eerder afgesloten akkoorden heeft geleerd dat hiermee veel problemen voorkomen kunnen worden. De juiste interpretatie van fundamentele horizontale overeenkomsten zijn erg belangrijk. De EU streeft naar brede politieke betrekkingen met verschillende partners. Om die reden wordt gewerkt met raamverdragen die van toepassing zijn op een beperkt aantal producten.

Uit de discussie die volgde bleek dat een groot deel van de Raad het belangrijker vond dat bestaande verdragen goed nageleefd worden door de handelspartners. Specifiek werd hierbij het onderhandelingsverdrag met de VS aangehaald.

Nederland heeft zich bij deze zienswijze aangesloten. De tenuitvoerlegging van het verdrag met de VS dient hoge prioriteit te krijgen. De lopende onderhandelingen met Chili krijgt wel de volle steun van Nederland.

De Commissie bevestigde dat uitvoering van de bestaande overeenkomsten met de VS teleurstellend zijn. Voorkomen dient te worden dat dezelfde fouten worden gemaakt met Chili en de Mercosur-landen. De heer Byrne heeft benadrukt dat alles in het werk gesteld moet worden om de exportbelemmeringen, die de VS heeft ingesteld, op te lossen.

Contingenteringsregeling voor aardappelzetmeel

De Commissie heeft een verslag ingediend over de verdeling van contingenten voor aardappelzetmeel in de EU. Aanvullend heeft de Commissie een voorstel ingediend dat voor de komende drie jaar de verdeling van de contingenten vastlegt. Uit het verslag dat de Commissie heeft opgesteld, blijkt dat de regeling goed heeft gewerkt. De Commissie stelt daarom voor de productiequota voor de komende drie jaar vast te stellen op hetzelfde niveau als voor het seizoen 2001/2002. De Commissie doet dit voorstel onder het voorbehoud van eventueel later te nemen noodzakelijke maatregelen die zouden kunnen volgen uit het verslag van de Europese Rekenkamer over de zetmeelsector of uit het evaluatie verslag dat de Commissie laat doen naar deze sector.

Op aangeven van de voorzitter concentreerde het debat zich rond twee politieke kwesties: de hoogte van de contingenten en de looptijd van de verordening.

Nederland heeft steun uitgesproken voor het voorstel van de Commissie. De bestaande verordening voldoet aan de gestelde doelen. De uitgaven zijn beteugeld, de markt is in evenwicht en de productieschommelingen zijn gereduceerd tot een stabiel niveau. Om die reden kan Nederland instemmen met de voorgestelde looptijd en de omvang van de vastgestelde contingenten. Wel hanteert Nederland hetzelfde voorbehoud als de Commissie over de noodzaak van eventuele aanpassingen in het licht van het Europese Rekenkamerrapport en het evaluatie verslag.

Hoewel enkele lidstaten pleitte voor een verlenging van slechts één jaar en weer andere een hoger contingent wilde, tekende zich in de Raad een meerderheid af voor het Commissievoorstel.

In haar uitleg liet de Commissie weten niet in te kunnen gaan op verzoeken om een hoger contingent, omdat deze vastgelegd zijn binnen de afspraken van Agenda 2000. Verlenging van de verordening met drie jaar is nodig om het investeringsritme in de sector niet te verstoren. De heer Byrne benadrukte dat beslissing op korte termijn nodig is, omdat de huidige verordening eind -06-van dit jaar afloopt.

De heer Arias Cañete stelde vast dat er een meerderheid voor het voorstel is. Als het advies van het Europese Parlement beschikbaar is zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden voor de Raad. Ondertussen wordt het voorstel op ambtelijk niveau verder voorbereid.

Nationale steun aan Portugese varkenshouders

De Portugese minister, de heer Capoulas Santos, hield een pleidooi om de machtiging van de Raad te krijgen voor de nationale steun die de Portugese overheid in 1994 en 1998 aan haar varkenshouders had verleend. Hij benadrukte dat er nauwelijks sprake was van concurrentieverstoring en dat het slechts geringe bedragen betrof. Door deze affaire staat de Portugese minister in eigen land onder grote druk.

Nagenoeg alle lidstaten bleken geen bezwaar te hebben tegen het Portugese verzoek.

Nederland heeft, evenals het Verenigd Koninkrijk, in de Raad uitgesproken dat de wijze waarop Portugal de varkenshouders steun heeft verleend, indruist tegen de geldende principes. Voor het verlenen van nationale steun bestaan immers duidelijke Europese kaders. Om reden dat Nederland niet een consensus van de Raad heeft willen blokkeren heeft Nederland zich onthouden van stemming.

De Commissie bleef bij haar aanvankelijke standpunt, namelijk dat zij geen uitzonderingen op de staatssteunregeling toe staat. De Commissie behoudt zich het recht voor om een inbreukprocedure bij het Europese Hof aanhangig te maken.

Diversen

a) Dierenwelzijn (verzoek Frankrijk)

De Franse minister, de heer Glavany, verzocht de Commissie op korte termijn het toegezegde rapport te presenteren over de maatregelen voor dierenwelzijn in de EU en in die derde landen die handel drijven met de EU. De Commissie heeft tevens toegezegd voorstellen te presenteren met als doel voorkomende concurrentieverstoringen tegen te gaan. De heer Glavany betoogde dat de toenemende welzijnsmaatregelen binnen de EU, de concurrentiepositie heeft uitgehold. De leghennensector werd met name genoemd. De etiketteringseisen die na 2004 voor EU-producenten gaan gelden, zijn niet van toepassing op geïmporteerde eieren.

Het Verenigd Koninkrijk herinnerde de Commissie eraan dat ook een rapport was toegezegd over het welzijn van slachtdieren tijdens transport.
De heer Byrne zegde de Raad toe dat het betreffende rapport nog tijdens het Spaans voorzitterschap gepresenteerd zal worden. Het rapport is inmiddels in een ver gevorderd stadium waarbij de resultaten van de WTO-onderhandelingen in Doha ook verwerkt zijn. De Commissaris deelde mee dat het rapport over transport van slachtdieren waarschijnlijk in -03-beschikbaar is.

b) Schade als gevolg van extreme weersomstandigheden (verzoek Griekenland)

De Griekse minister, de heer Drys, betoogde dat door de extreme weersomstandigheden in Griekenland veel schade aan de landbouw is ontstaan, met name in de citrusvruchtensector. Het was echter - in dit stadium - nog niet mogelijk een adequate schatting van de totale schade te geven. De heer Drys verzocht de Commissie om de solidariteit die zij voelde met Griekenland ook in financiële zin uit te drukken om de crisis enigszins te verzachten.

De Italiaanse minister betoogde dat ook zijn land met grote problemen kampt als gevolg van het koude en droge weer. In Italië leeft de gedachte over te gaan tot het verlenen van nationale steun. De heer Allemano sprak de hoop uit dat hij op een gewillig oor bij de Commissie kon rekenen.

De Commissie betuigde haar medeleven met de Griekse situatie. De heer Byrne deelde mee dat er mogelijkheden waren mits er nieuwe prioriteiten gesteld werden voor de lopende plannen voor de besteding van de gelden uit het structuurfonds geoormerkt voor Griekenland. De Commissie zei toe de plannen in die zin op korte termijn te herzien.

De heer Arias Cañete voegde eraan toe dat de verzekerbaarheid tegen rampen deel zal uitmaken van een Europese conferentie over landbouwverzekeringen, dat onderdeel is van het werkprogramma van het voorzitterschap.

c) 'Rapid-alert'-systeem voor veevoeder (verzoek Duitsland)

Mevrouw Künast was van mening dat de invoering van een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeder analoog aan het 'rapid-alert'-systeem voor levensmiddelen noodzakelijk is. Recente gebeurtenissen in Duitsland met kalfsvlees en een partij in Nederland tot diermeel verwerktegarnalen onderstrepen dat. De Duitse minister pleitte voor een geïnstitutionaliseerd netwerk van contactpersonen in de lidstaten. Zij verzocht de Commissie alles in het werk te stellen om een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeders zo spoedig mogelijk in te voeren.

Nederland heeft steun uitgesproken voor het pleidooi van mevrouw Künast.

De heer Byrne zei toe analoog aan het 'rapid-alert'-systeem voor levensmiddelen ook een dergelijk systeem voor veevoeders te ontwikkelen. De Commissie was eveneens van mening dat een geïnstitutionaliseerd netwerk zoals Duitsland voorstelde een waardevolle aanvulling kan zijn. Maar, zo vervolgde de Commissaris, een geïnstitutionaliseerd netwerk is feitelijk overbodig als alle lidstaten de EU-wetgeving goed implementeren en naleven. Goede wetgeving samen met de Voedselautoriteit en een stevige controle biedt meer dan voldoende bescherming tegen dergelijke incidenten.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up Reageren
Homepage

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...