Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Landbouwraad 21 -01-2002 te Brussel

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2002/216
datum
04-02-2002

onderwerp
Verslag Landbouwraad 21 -01-2002 te Brussel
TRC 2002/1017

bijlagen

Geachte voorzitter,

Op maandag 21 januari jl. vond in Brussel een vergadering plaats van de ministers van Landbouw van de Europese Unie. Het was de eerste Landbouwraad onder Spaans voorzitterschap. De Spaanse minister, de heer Arias Cañete, gaf een toelichting op het werkprogramma van het voorzitterschap. Aansluitend werd gesproken over een gewijzigd voorstel voor een verordening over veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren. De Commissie gaf een uiteenzetting over de stand van zaken aangaande landbouwonderhandelingen met de Mercosur-landen. Verder werd van gedachten gewisseld over de contingenteringsregeling voor de aardappelzetmeelproductie. Een besluit is genomen over het toekennen van nationale steun door de Portugese overheid aan varkenshouders in de jaren 1994 en 1998. Afsluitend is op verzoek van verschillende lidstaten aandacht besteed aan het nog te presenteren rapport van de Commissie over de verschillen in dierenwelzijn tussen de EU en haar handelspartners, de schade toegebracht aan de Griekse landbouw als gevolg van de extreme weersomstandigheden en de noodzaak voor een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeders.

datum
04-02-2002

kenmerk
IZ. 2002/216

bijlage

Presentatie werkprogramma van het voorzitterschap

De heer Arias Cañete zette kort uiteen welke onderwerpen tijdens het Spaanse voorzitterschap voor het voetlicht gebracht zullen worden. Zoals in mijn brief van 18 januari jl. is aangegeven, zijn de prioriteiten:
* consolidatie van het Europese landbouwmodel en voortgang met de voorziene hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Mede met het oog op de WTO-onderhandelingen zal extra aandacht uitgaan naar de voorbereiding van de mid term review; * aandacht voor de uitbreiding van de EU op het gebied van de landbouw en plattelandsontwikkeling;
* plattelandsontwikkeling, dit onderwerp wordt het centrale thema van de Informele Raad te Murcia;
* het herstellen van het consumentenvertrouwen in de Europese voedselproductie. Veel aandacht zal uitgaan naar het Witboek voedselveiligheid en het aanpassen van wetgeving inzake salmonella, hormoongebruik, bestrijdingsmiddelen en pesticiden; * de gezondheid en welzijn van dieren, specifiek aandachtspunt hierbij zal zijn de Identificatie en Registratie bij schapen en geiten.

Afsluitend deelde de voorzitter mee dat het voorzitterschap voornemens was een discussiepaper over landbouwverzekeringen te presenteren als maatregel om inkomensfluctuaties te beperken bij onvoorziene risico's als natuurrampen. Daarnaast zal follow-worden gegeven aan de Internationale MKZ-conferentie van -12-2001, onder andere betreffende vaccinatie tegen dierziekten zoals MKZ.

Het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

Met het voorstel voor een verordening over veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren wordt een harmonisatie van de bestaande regelgeving nagestreefd. Bescherming van de volks- en dierengezondheid tegen rabiës is het belangrijkste element uit het voorstel. Volgens een vaststaande procedure moet het mogelijk worden om dieren (honden en katten) binnen de EU bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie. Vaccinatie en identificatie via micro-chip is onderdeel van de procedure.

De Commissie was van mening dat het reizen met gezelschapsdieren binnen de EU gemakkelijker zou moeten zijn. Nu is dat nog aan te veel regels gebonden. Bovendien gelden momenteel nog te veel verschillende regels in de lidstaten. De heer Byrne sprak de verwachting uit dat de verschillen die de lidstaten nog hebben oplosbaar zijn.

Er vond slechts een beperkte discussie plaats. Belangrijkste element hieruit was dat enkele lidstaten hun uitzonderingspositie willen handhaven omdat deze lidstaten claimen vanouds rabiës-vrij te zijn. Het voorstel is terugverwezen voor bespreking op technisch niveau voordat het weer aan de agenda van de Raad zal worden toegevoegd.

Akkoorden over veterinaire en fytosanitaire vraagstukken met derde landen

De voorzitter onderstreepte het belang van onderhandelingen met de Mercosur-landen over veterinaire en fytosanitaire vraagstukken. Door de exporteisen in een handelsakkoord vast te leggen kunnen deze niet eenzijdig gewijzigd worden en zijn de eisen transparant. In eerste instantie richten de onderhandelingen zich op Chili, als voorportaal van de Mercosur. Chili is op dit moment kandidaat voor de Mercosur.

De heer Byrne deelde mee dat de onderhandelingen met Chili al in een ver gevorderd stadium zijn. Veel aandacht gaat uit naar het helder definiëren van de onderdelen van het akkoord en de omvang van de werkingssfeer van het akkoord. Ervaringen met eerder afgesloten akkoorden heeft geleerd dat hiermee veel problemen voorkomen kunnen worden. De juiste interpretatie van fundamentele horizontale overeenkomsten zijn erg belangrijk. De EU streeft naar brede politieke betrekkingen met verschillende partners. Om die reden wordt gewerkt met raamverdragen die van toepassing zijn op een beperkt aantal producten.

Uit de discussie die volgde bleek dat een groot deel van de Raad het belangrijker vond dat bestaande verdragen goed nageleefd worden door de handelspartners. Specifiek werd hierbij het onderhandelingsverdrag met de VS aangehaald.

Nederland heeft zich bij deze zienswijze aangesloten. De tenuitvoerlegging van het verdrag met de VS dient hoge prioriteit te krijgen. De lopende onderhandelingen met Chili krijgt wel de volle steun van Nederland.

De Commissie bevestigde dat uitvoering van de bestaande overeenkomsten met de VS teleurstellend zijn. Voorkomen dient te worden dat dezelfde fouten worden gemaakt met Chili en de Mercosur-landen. De heer Byrne heeft benadrukt dat alles in het werk gesteld moet worden om de exportbelemmeringen, die de VS heeft ingesteld, op te lossen.

Contingenteringsregeling voor aardappelzetmeel

De Commissie heeft een verslag ingediend over de verdeling van contingenten voor aardappelzetmeel in de EU. Aanvullend heeft de Commissie een voorstel ingediend dat voor de komende drie jaar de verdeling van de contingenten vastlegt. Uit het verslag dat de Commissie heeft opgesteld, blijkt dat de regeling goed heeft gewerkt. De Commissie stelt daarom voor de productiequota voor de komende drie jaar vast te stellen op hetzelfde niveau als voor het seizoen 2001/2002. De Commissie doet dit voorstel onder het voorbehoud van eventueel later te nemen noodzakelijke maatregelen die zouden kunnen volgen uit het verslag van de Europese Rekenkamer over de zetmeelsector of uit het evaluatie verslag dat de Commissie laat doen naar deze sector.

Op aangeven van de voorzitter concentreerde het debat zich rond twee politieke kwesties: de hoogte van de contingenten en de looptijd van de verordening.

Nederland heeft steun uitgesproken voor het voorstel van de Commissie. De bestaande verordening voldoet aan de gestelde doelen. De uitgaven zijn beteugeld, de markt is in evenwicht en de productieschommelingen zijn gereduceerd tot een stabiel niveau. Om die reden kan Nederland instemmen met de voorgestelde looptijd en de omvang van de vastgestelde contingenten. Wel hanteert Nederland hetzelfde voorbehoud als de Commissie over de noodzaak van eventuele aanpassingen in het licht van het Europese Rekenkamerrapport en het evaluatie verslag.

Hoewel enkele lidstaten pleitte voor een verlenging van slechts één jaar en weer andere een hoger contingent wilde, tekende zich in de Raad een meerderheid af voor het Commissievoorstel.

In haar uitleg liet de Commissie weten niet in te kunnen gaan op verzoeken om een hoger contingent, omdat deze vastgelegd zijn binnen de afspraken van Agenda 2000. Verlenging van de verordening met drie jaar is nodig om het investeringsritme in de sector niet te verstoren. De heer Byrne benadrukte dat beslissing op korte termijn nodig is, omdat de huidige verordening eind -06-van dit jaar afloopt.

De heer Arias Cañete stelde vast dat er een meerderheid voor het voorstel is. Als het advies van het Europese Parlement beschikbaar is zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden voor de Raad. Ondertussen wordt het voorstel op ambtelijk niveau verder voorbereid.

Nationale steun aan Portugese varkenshouders

De Portugese minister, de heer Capoulas Santos, hield een pleidooi om de machtiging van de Raad te krijgen voor de nationale steun die de Portugese overheid in 1994 en 1998 aan haar varkenshouders had verleend. Hij benadrukte dat er nauwelijks sprake was van concurrentieverstoring en dat het slechts geringe bedragen betrof. Door deze affaire staat de Portugese minister in eigen land onder grote druk.

Nagenoeg alle lidstaten bleken geen bezwaar te hebben tegen het Portugese verzoek.

Nederland heeft, evenals het Verenigd Koninkrijk, in de Raad uitgesproken dat de wijze waarop Portugal de varkenshouders steun heeft verleend, indruist tegen de geldende principes. Voor het verlenen van nationale steun bestaan immers duidelijke Europese kaders. Om reden dat Nederland niet een consensus van de Raad heeft willen blokkeren heeft Nederland zich onthouden van stemming.

De Commissie bleef bij haar aanvankelijke standpunt, namelijk dat zij geen uitzonderingen op de staatssteunregeling toe staat. De Commissie behoudt zich het recht voor om een inbreukprocedure bij het Europese Hof aanhangig te maken.

Diversen

a) Dierenwelzijn (verzoek Frankrijk)

De Franse minister, de heer Glavany, verzocht de Commissie op korte termijn het toegezegde rapport te presenteren over de maatregelen voor dierenwelzijn in de EU en in die derde landen die handel drijven met de EU. De Commissie heeft tevens toegezegd voorstellen te presenteren met als doel voorkomende concurrentieverstoringen tegen te gaan. De heer Glavany betoogde dat de toenemende welzijnsmaatregelen binnen de EU, de concurrentiepositie heeft uitgehold. De leghennensector werd met name genoemd. De etiketteringseisen die na 2004 voor EU-producenten gaan gelden, zijn niet van toepassing op geïmporteerde eieren.

Het Verenigd Koninkrijk herinnerde de Commissie eraan dat ook een rapport was toegezegd over het welzijn van slachtdieren tijdens transport.
De heer Byrne zegde de Raad toe dat het betreffende rapport nog tijdens het Spaans voorzitterschap gepresenteerd zal worden. Het rapport is inmiddels in een ver gevorderd stadium waarbij de resultaten van de WTO-onderhandelingen in Doha ook verwerkt zijn. De Commissaris deelde mee dat het rapport over transport van slachtdieren waarschijnlijk in -03-beschikbaar is.

b) Schade als gevolg van extreme weersomstandigheden (verzoek Griekenland)

De Griekse minister, de heer Drys, betoogde dat door de extreme weersomstandigheden in Griekenland veel schade aan de landbouw is ontstaan, met name in de citrusvruchtensector. Het was echter - in dit stadium - nog niet mogelijk een adequate schatting van de totale schade te geven. De heer Drys verzocht de Commissie om de solidariteit die zij voelde met Griekenland ook in financiële zin uit te drukken om de crisis enigszins te verzachten.

De Italiaanse minister betoogde dat ook zijn land met grote problemen kampt als gevolg van het koude en droge weer. In Italië leeft de gedachte over te gaan tot het verlenen van nationale steun. De heer Allemano sprak de hoop uit dat hij op een gewillig oor bij de Commissie kon rekenen.

De Commissie betuigde haar medeleven met de Griekse situatie. De heer Byrne deelde mee dat er mogelijkheden waren mits er nieuwe prioriteiten gesteld werden voor de lopende plannen voor de besteding van de gelden uit het structuurfonds geoormerkt voor Griekenland. De Commissie zei toe de plannen in die zin op korte termijn te herzien.

De heer Arias Cañete voegde eraan toe dat de verzekerbaarheid tegen rampen deel zal uitmaken van een Europese conferentie over landbouwverzekeringen, dat onderdeel is van het werkprogramma van het voorzitterschap.

c) 'Rapid-alert'-systeem voor veevoeder (verzoek Duitsland)

Mevrouw Künast was van mening dat de invoering van een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeder analoog aan het 'rapid-alert'-systeem voor levensmiddelen noodzakelijk is. Recente gebeurtenissen in Duitsland met kalfsvlees en een partij in Nederland tot diermeel verwerktegarnalen onderstrepen dat. De Duitse minister pleitte voor een geïnstitutionaliseerd netwerk van contactpersonen in de lidstaten. Zij verzocht de Commissie alles in het werk te stellen om een 'rapid-alert'-systeem voor veevoeders zo spoedig mogelijk in te voeren.

Nederland heeft steun uitgesproken voor het pleidooi van mevrouw Künast.

De heer Byrne zei toe analoog aan het 'rapid-alert'-systeem voor levensmiddelen ook een dergelijk systeem voor veevoeders te ontwikkelen. De Commissie was eveneens van mening dat een geïnstitutionaliseerd netwerk zoals Duitsland voorstelde een waardevolle aanvulling kan zijn. Maar, zo vervolgde de Commissaris, een geïnstitutionaliseerd netwerk is feitelijk overbodig als alle lidstaten de EU-wetgeving goed implementeren en naleven. Goede wetgeving samen met de Voedselautoriteit en een stevige controle biedt meer dan voldoende bescherming tegen dergelijke incidenten.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up Reageren
Homepage

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie