Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oostzaan

4 februari 2002

6 maart gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart kunnen beginnen! Op 22 januari zijn de kandidaatslijsten vastgesteld. Op maar liefst 98 mannen en vrouwen kan op 6 maart worden gestemd. Daarnaast kregen de zeven deelnemende partijen allemaal een lijstnummer toebedeeld. Hieronder volgt een overzicht van de partijen, hun lijsttrekker en hun lijstnummer: GroenLinks - Rob Monen - Lijst 1 VVD - Leo van der Linden - Lijst 2 PvdA - Eelco Taams - Lijst 3 Gemeentebelangen - Peter Visser - Lijst 4 CDA - Teun Flens - Lijst 5 Partij Luijendijk - Leo Luijendijk - Lijst 6 D66 - Paul Klarenbeek - Lijst 7 In week 7 (11-16 februari) ontvangt iedereen zijn oproepingskaart voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Wilt u iemand anders voor u laten stemmen in hetzelfde stembureau, dan kunt u die persoon machtigen. Als die persoon in hetzelfde stembureau zijn stem moet uitbrengen, dan vult u de achterkant van uw kaart goed en duidelijk in. Vergeet niet deze allebei te ondertekenen. Het kan ook zo zijn dat u iemand wilt machtigen die in een ander stembureau stemt, dan moet u naar Burgerzaken op het gemeenthuis komen om een volmachtformulier aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk 20 februari aanstaande. Kandidatenlijsten volgen in week 8.

Gemeente sluit akkoord met Schooltuinen

Het dagelijks bestuur van de schooltuinen De Vitaminebron en de gemeente kunnen weer door één deur. Na een maandenlange ijzige sfeer hebben de twee partijen een overeenkomst gesloten. Afgesproken is dat het akkoord nog door het algemeen bestuur moet worden bekrachtigd en dat er dan na 7 februari een intentieverklaring zal worden getekend. Dit houdt in dat de schoolkinderen nog een jaar verder kunnen schoffelen in de grond achter de begraafplaats. Vanaf 14 februari gaan de bestuurders weer om de tafel zitten om te kijken waar vanaf april 2003 de schooltuinen dan zouden moeten komen. De locatie die eerder geopperd werd in Zaandam, Poelenburg, is niet langer een optie. De gebruikers van de volkstuintjes gaan verhuizen naar een andere plek in het dorp. Met het akkoord hebben burgemeester en wethouders hun belofte ingelost dat een oplossing voor de schooltuinen zou worden gevonden.

Eén minuutje eerder thuis

Gehoord: Ik reed laatst over het Zuideinde. Daar stond die vervelende bus weer het verkeer te blokkeren. Ben ik lekker over de linkerbaan er langs gereden. Was ik toch mooi één minuutje eerder thuis Alleen jammer dat ik iemand aanreed! Het gebeurt steeds vaker dat automobilisten links van de vluchtheuvel, tegen het verkeer in, de bussen van het openbaar vervoer passeren. Dat dit levensgevaarlijk is, behoeft geen betoog. Terecht worden daar door verontruste bewoners opmerkingen over gemaakt. Het college van Oostzaan is zich terdege bewust van de gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan. Oostzaan is nu eenmaal een lintdorp, waarbij iedere dag weer veel en zwaar verkeer door een smalle straat moet. Dat mensen zo onverantwoord rijden en medeweggebruikers moedwillig in gevaar brengen is onvergeeflijk. De gemeente kan weinig meer doen dan iedereen te waarschuwen voor zulke verkeersovertreders. Let dus op, niet iedereen houdt zich aan de verkeersregels!

Milieubekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 16 januari 2002 een milieuvergunning is verleend aan Taams v/d Huysen Metaalbewerking BV., Ambacht 20 te Oostzaan, voor de uitbreiding van het bedrijfsoppervlak met een werkplaats en kantoor. Het betreft hier voornamelijk een logistieke uitbreiding, zonder een toename van de productiecapaciteit. Tegen deze vergunning kan gedurende 6 weken na genoemde datum van ter inzage legging beroep / voorlopige voorziening worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degene die tegen het besluit bedenkingen hebben ingebracht of diegene die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek dient tevens voor 13 maart 2002 aan hetzelfde adres, doch gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, te worden gezonden. De stukken behorende bij deze aanvraag liggen gedurende 6 weken, met ingang van 5 februari 2002, ter inzage in het gemeentehuis Oostzaan, bij de Publieksbalie Bouwen Wonen en Bedrijven, Ebbehout 31 te Zaandam, in het gemeentehuis van Zaanstad, Bennehof 1 te Zaandijk. en de Secretarie Noord te Krommenie.

Openbare bekendmaking van fiscale besluiten Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de verordeningen op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen en Roerende-zaakbelastingen zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Het gaat om een wijziging van de tarieven.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 28 januari twee aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen voor:
· het plaatsen van een dakkapel aan Kerkstraat 198, en voor het gedeeltelijk vernieuwen en
· het uitbreiden van een woning Kerkstraat 100. Tevens werd op 25 januari 2002 een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan Achterdichting 304. Op 29 januari 2002 zijn bouwvergunningen verleend voor:
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Anemoonstraat 19,
· het uitbreiden van een woning aan Dr. Boomstraat 13,
· het plaatsen van een dakkapel aan Brasem 2,
· het plaatsen van een dakkapel aan Draaikolk 8,
· het plaatsen van een dakopbouw aan Dromerstraat 31,
· het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Hooiijzer 9,
· het uitbreiden van een woning aan Rietschoot 243,
· het uitbreiden van een woning aan Waterput 11. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning / toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Vrijstellingsprocedures
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 3/19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van uitbreiding van woningen (achterzijde) aan:
· Kolkplantsoen 26,
· Dr. R. van der Loefstraat 16,
· De Wering 98.
De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 5 februari 2002 gedurende vier weken, derhalve tot en met 5 maart 2002 ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 12.00 uur en na telefonische afspraak (075- 6847777). Gedurende de termijn van ter inzage legging bestaat voor iedereen de gelegenheid om zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).

Burgerlijke stand
Ondertrouw: D. de Boer en O.M.R. Schoelitsz

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie