Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Westervoort


NIEUWSBERICHTEN

Gemeentehuis gesloten

In verband met carnaval is het gemeentehuis, zowel overdag als s avonds gesloten op maandag 11 februari a.s. Ook de spreekuren van de wethouders vervallen die avond.


Programmaraad UPC

In de programmaraad Gelderland Zuid van UPC is een nieuwe vertegenwoordiger uit Westervoort gekozen. Dit is mevrouw B.Bouwman, Tiggelland 8, 6932 NL Westervoort, tel.: 3115205.
Inwoners van Westervoort kunnen zich rechtstreeks tot haar wenden met vragen en opmerkingen ten aanzien van het programma-aanbod op radio en de televisie.

Gemeentegids

In de gemeentegids 2002 die onlangs is verspreid is helaas één van de tandartspraktijken niet opgenomen. Voor de goede orde worden de gegevens hier vermeld:

"Maica Dentistry"
P.J.L. Luyenburg,
Het Vergun 15
tel.: 3118429

Honden in Westervoort

Bijna alle gemeenten in Nederland ontvangen klachten die te maken hebben met overlast van honden. Dé oplossing hiervoor bestaat waarschijnlijk niet. Toch heeft de gemeente enige jaren terug zich ten doel gesteld de overlast door honden zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is destijds een nieuw hondenbeleid ingevoerd. In de afgelopen tijd zijn er echter nogal wat op- en aanmerkingen binnengekomen. Om hier nu concreet iets aan te kunnen doen, is het nodig te onderzoeken hoe het destijds ingevoerde beleid wordt ervaren. Samen met de gebruikers van de openbare ruimten (alle inwoners) kunnen we proberen een aantal aanpassingen te doen die tot verbetering zouden moeten leiden.

Om te beginnen is daarvoor een vragenformulier gestuurd naar in totaal 800 hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen is de enquête steekproefsgewijs per wijk uitgezet. Wanneer zo veel mogelijk mensen het enquêteformulier terugsturen, kan er zo goed mogelijk worden ingespeeld op de wensen van de inwoners. Ook inwoners die geen enquêteformulier hebben ontvangen, kunnen uiteraard hun mening geven over het hondenbeleid. Wanneer u dit wilt, dan kunt u het beste een briefje sturen naar de Gemeente Westervoort, afdeling Openbare Werken/ evaluatie hondenbeleid, Postbus 40, 6931 AA Westervoort. U kunt het ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen of afgeven. Mailen kan ook. Het adres is:
(gemeente@westervoort.nl).

Hondenpenningen

Nieuw hondenjaar nieuwe kleur penning

Zoals u sinds het jaar 2000 van de gemeente Westervoort gewend bent krijgt u voor het komende jaar weer een nieuwe kleur hondenpenning. Voor het komende jaar is voor een goudkleurige penning gekozen. In de loop van de maand februari krijgt iedere hondenbezitter zijn nieuwe hondenpenning(en) thuis bezorgd. Vanaf 1 maart 2002 is het verplicht om deze te dragen.

Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken vanaf het begin van de invoering van de hondenpenningen volgen hieronder enkele gegevens.
In de aanloopperiode, januari tot maart 2000, van de invoering van de penning was er reeds een lichte stijging van 1200 naar 1227 honden. Eind april 2000 stond het aantal honden echter al op 1444. In de afgelopen twee jaar is er nog een lichte stijging geweest van het aantal aanmeldingen zodat er momenteel 1471 geregistreerde honden in Westervoort verblijven.

Het aantal hondenbezitters is momenteel 1285. Deze zijn onder verdeeld in het volgende aantal honden per eigenaar:


1 hond - 1111


2 honden - 155


3 honden - 9


4 honden - 1

kennelhouders - 9

Bestemmingsplan de Ijssel
2e voorbereidingsbesluit voor het winterbed van de rivier de IJssel.
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken op grond van de artikelen 14 en 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening respectievelijk de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.
In zijn vergadering van 14 januari 2002 heeft de gemeenteraad verklaard dat voor het gebied van het winterbed van de rivier de IJssel een (herziening van een) bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het betreft globaal gezegd het gebied vanaf de Veerdam/IJsseldijk tot aan de gemeentegrens voorbij de Rijksweg A 12. Hieraan ten grondslag ligt de voorgenomen actualisering van een aantal bestem-mingsplannen op grond van de in 1997 vastgestelde Ministeriële beleidslijn Ruimte voor de rivier. Deze beleidslijn heeft tot doel om meer rivierruimte te scheppen teneinde toekomstige hogere rivier-afvoeren op te kunnen vangen. Aan het voorbereidingsbesluit is een aanlegvergunningenstelsel ver-bonden.

Het besluit met het (de) daarbij behorende voorstel (tekening) liggen met ingang van de dag, die volgt op de datum van de bekendmaking daarvan, voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM
iedere werkdag van gedurende openingstijden en smiddags op afspraak van 14.00 - 16.00 uur

en op maandagavond, eveneens na het maken van een afspraak van 18.00 20.00 uur 9tel.nr.: 3179310).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag, die volgt op die van de bekendmaking daarvan.

Rechtsbescherming

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de datum van bekendmaking van dit besluit, bij de gemeenteraad schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Bij de behandeling daarvan zal een onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften worden betrokken. Aan de behan-deling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De indiening van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
In verband hiermede bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030 te 6800 EM Arnhem. Hierbij dient een kopie van het bezwaarschrift over te worden gelegd. Aan de behandeling van zon verzoek zijn overigens wel kosten (een griffierecht) verbonden.


Voorontwerp bestemmingsplan Lange Maat
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken in verband met het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de algemene inspraakverordening gemeente Westervoort het volgende bekend.
In voorbereiding is een ontwerp van de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat.
Deze wijziging heeft tot doel de bestemming van het perceel Heilweg 13 te wijzigen in een bestemming voor drie woningen (één vrijstaande en één dubbel woonhuis).

Het voorontwerpplan ligt ten behoeve van de inspraak met ingang van 24 januari 2002 gedurende vier weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage.
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).
Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke inspraakreacties bij ons college in te dienen.
Van de ingekomen inspraakreacties wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag zenden wij toe aan een ieder die aan de inspraak heeft deelgenomen. Tevens leggen wij dit verslag ter inzage. Eerst na afloop van de inspraakprocedure en tijdens de officiële terinzageligging is het mogelijk om bedenkingen kenbaar te maken bij ons college. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie