Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


* Ter inzagelegging proces-verbaal I 12-2
* Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer
* Ter inzagelegging proces-verbaal 1.4

* Ter inzagelegging geldige lijsten van kandidaten
* Bebouwde kom...........of niet?

* Gemeenteraadsverkiezingen

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990" (Jeugdlaan 1 te Beesd.)

* Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Oude Waag Beesd
* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Activiteiten

* Wie mag bouwen

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

* Markt Dorpsplein Beesd
Ter inzagelegging proces-verbaal I 12-2

Op grond van het bepaalde in artikel I 15, lid 1, van de Kieswet maakt hij/zij tevens bekend, dat aan bovenbedoelde kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend:

De voorzitter van het centraal stembureau maakt conform het bepaalde in artikel I 1, lid 2, van het Kiesbesluit bekend, dat heden bij de Werkeenheid Burgerzaken van de gemeente Geldermalsen ter inzage is gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau betreffende het nummeren van de kandidatenlijsten alsmede het beslissen over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op de leden van de raad van de gemeente te houden verkiezing van woensdag 6 maart 20

Lijstnummer Aanduiding van de politieke groepering eerste kandidaat
1. Partij van de Arbeid Gradisen, C.J. (Cor)
2. Christen Democratisch Appèl (CDA) de Haas, M. (Marco)
3. VVD van Werkhooven, S.C. (Kees)

4. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) van Doorn, A.R.
5. Democraten 66 Davidse-Jonkman, P.C. (Lenie)
6. Dorpsbelangen Timmerman, G.

Plaats: Geldermalsen De voorzitter voornoemd,

Datum : 24 janauri 2002 Mr S.W. van Schaijck

Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer De burgemeester van Geldermalsen maakt bekend dat één ieder bij de Werkeenheid Burgerzaken, Kuipershof 2 de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.
Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.
De burgemeester voornoemd,
Datum : 31 januari 2002
Mr S.W. van Schaijck
Ter inzagelegging proces-verbaal 1.4
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, voor een ieder ter inzage is gelegd op het gemeentehuis bij de Werkeenheid Burgerzaken, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Plaats: Geldermalsen De voorzitter voornoemd,

Datum : 31 januari 2002 mr. S.W. van Schaijck

Ter inzagelegging geldige lijsten van kandidaten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Geldermalsen maakt bekend dat de geldige lijsten van kandidaten voor de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad, met vermelding van de daaraan toegekende nummer en - in voorkomend geval - de aanduidingen van de politieke groeperingen, op het gemeentehuis bij de Werkeenheid Burgerzaken, Kuipershof 2 te Geldermalsen voor een ieder ter inzage zijn gele

Plaats: Geldermalsen De voorzitter voornoemd,

Datum: 31 januari 2002 mr. S.W. van Schaijck

Bebouwde kom...........of niet?

Wanneer er bij de gemeente bouwplannen worden ingediend, dan worden deze getoetst aan het bestemmingsplan wat op de betreffende locatie van toepassing is. Soms zegt het bestemmingsplan dat aan het plan geen medewerking mag worden verleend, soms is er echter een vrijstelling mogelijk. We hebben het dan niet alleen over bouw of uitbreiding van woon- en andere gebouwen, maar ook over wijziging in het gebruik van gebouwen.

Voor plannen binnen de bebouwde kom gelden er - op basis van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 - ruimere vrijstellingsmogelijkheden dan voor plannen buiten de bebouwde kom, in het zogenaamde buitengebied.

Het is echter niet altijd eenvoudig precies te bepalen of een woning nu wel of niet in de bebouwde kom valt. Soms geldt dat voor de woning zelf wel, maar staat de bijbehorende schuur in het buitengebied en zo zijn er nog wel enkele twijfelgevallen te beschrijven. Gelijke monniken gelijke kappen. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komgrenzen opnieuw vast te stellen. Daardoor zijn de panden die in ruimtelijk/stedebouwkundige zin tot de kom behoren ook daadwerkelijk binnen de komgrenzen gebracht. De kaart waarop de nieuwe/herbevestigde komgrenzen zijn aangegeven, ligt tijdens de gebruikelijke openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen voor een ieder ter inzage.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 6 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Misschien regent het of heeft u het die dag erg druk. Loop dan toch even het stembureau binnen en breng uw stem uit. Of regel bij volmacht dat een ander voor u stemt. Want op 6 maart krijgt u de beste gelegenheid om de politiek in uw gemeente voor de komende vier jaar te beïnvloeden. U stemt dan immers voor de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en deze bepaalt de komende vier jaar hoe de zaken in de gemeente worden geregeld.

Elke stem telt

Het klinkt afgezaagd, maar toch is het nog steeds waar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook de uwe. Soms kan één stem meer of minder op partij X die partij een zetel meer of minder opleveren. Dat heeft te maken met de wijze waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde 'prijs', dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar kan pas na de verkiezingen worden berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 10.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de gemeenteraad, bijvoorbeeld 21. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen behaald, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde slechts één raadszetel toebedeeld. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels over blijven. Dat zijn de 'restzetels'. Die worden in een tweede ronde volgens een vrij ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X mogelijk nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht

Niet iedereen mag stemmen. Wie op 6 maart nog geen achttien jaar is, moet nog een 'ronde' wachten. Als u geen Nederlander bent maar u woont wel vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland en u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen.

Oproepingskaart en volmachtstem

Een paar weken voor de verkiezingen krijgt u een oproe-pingskaart thuisgestuurd. Op deze kaart staat het adres van het stembureau waar u kunt stemmen. Vergeet deze kaart niet mee te nemen; het is het bewijs dat u mag stemmen. Misschien bent u op 6 maart niet in staat om zelf uw stem uit te brengen. Geen nood. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit is de zogenaamde volmachtstem. Op de oproepingskaart staat hoe u dit regelt. Voorwaarde is wel dat die ander op hetzelfde stembureau moet stemmen als u. Dit kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken. Ook moet de 'gevolmachtigde' tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Kiezerspas

Misschien ziet u aankomen dat u niet in staat bent om te gaan stemmen op het stembureau dat op uw oproepingskaart vermeld staat. In dat geval kunt u uw oproepingskaart omzetten in een kiezerspas. Met deze pas kunt u op elk stembureau binnen uw gemeente uw stem uitbrengen. Het aanvragen van een kiezerspas moet u wel enige tijd van tevoren regelen, schriftelijk of bij het bureau Burgerzaken in het gemeentehuis. Vanaf 4 dagen voor de verkiezingen is dit niet meer mogelijk. Heeft u niet op tijd een kiezerspas aangevraagd en ziet u echt geen kans om in het toegewezen stembureau te stemmen? Dan kunt u altijd nog uw oproepingskaart omzetten in een volmachtbewijs en iemand anders voor u laten stemmen.

Elektronisch stemmen

Bij de komende verkiezingen maken we in onze gemeente gebruik van de elektronische stemmachine. Op het bedieningspaneel van deze stemmachine staan alle partijen met hun kandidatenlijst afgebeeld. Dit is vergelijkbaar met het 'ouderwetse' stemformulier. Bij het elektronisch stemmen maakt u geen hokje rood, maar drukt u in plaats daarvan op één toets: de toets met de naam van de kandidaat van uw keuze. Deze naam verschijnt dan in het venster van de stemmachine. Als deze naam klopt met uw keuze, drukt u vervolgens op de rode stemknop. Dat is de grote rode knop rechts van het venster. U heeft nu gestemd. Weet u niet zeker of u het goed doet of heeft u iets fout gedaan, dan kunt u altijd de hulp inroepen van de mensen achter de tafel. Dat zijn de leden van het stembureau en die zijn er om u te helpen.

Openingstijden stembureaus

De openingstijden van de stembureaus zijn dit jaar verruimd. U kunt op 6 maart vanaf half acht uur tot negen uur 's avonds op de stembureaus terecht. Alle tijd dus om uw stem uit te brengen. Klokslag negen (21.00) uur gaan de stembureaus echt dicht. Dan wordt direct met het tellen van de stemmen begonnen. Dat gaat per computer, dus meestal is de uitslag van de verkiezingen al snel bekend.

Deelnemende partijen

De volgende politieke partijen nemen in onze gemeente aan de gemeenteraadsverkiezingen deel:

1. Partij van de Arbeid (PvdA)

2. Christen Democratisch Appèl (CDA)

3. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
4. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

5. Democraten 66 (D66)

6. Dorpsbelangen

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Kom 1990" (Jeugdlaan 1 te Beesd.)
* Bekendmaking : artikel 10 en 6 van het geldende bestemmingsplan "Beesd Kom 1990".

* Ter inzage : schetsplan met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
voornemen om op verzoek van basisschool Sint Antoniusschool te Beesd, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Beesd Kom 1990" om het vergroten van een schoolgebouw op het perceel Jeugdlaan 1 te Beesd, mogelijk te maken.

* Datum publicatie : 31 januari 2002.
Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Oude Waag Beesd

Binnenkort wordt er weer gewerkt aan de spoorwegovergang Oude Waag op het baanvak Geldermalsen-Beesd. In verband daarmee wordt deze overgang tijdelijk voor alle verkeer afgesloten op donderdag 7 februari a.s. van 8.00 tot 16.00 uur. Omleidingsroutes zullen ter plaatse worden aangegeven.

Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Datum : dinsdag 5 februari 2002

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : Gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vorige vergadering

2. Realisatie Randweg 5e fase

3. Beheerplan kunstwerken

4. .Ingekomen stukken en mededelingen.

5. Rondvraag

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Oranjevereniging Beesd voor het houden van een feestavond op zaterdag 2 februari 2002 in Partycentrum "Het Betuwestrand" te Beesd van 21.00 tot 01.00 uur en voor het houden van een kinderdisco op zondag 3 februari 2002 om 14.30 uur en aansluitend om 17.00 uur een lampionnentocht (vertrek Betuwestrand, via de Parkweg en Wilhelminastraat naar het Dorpsplein te Beesd).
* Oranjevereniging Geldermalsen voor het houden van een lampionnentocht op zaterdag 2 februari 2002 van 19.00 tot 20.00 uur in en rond het centrum van Geldermalsen.
* Oranjevereniging Deil voor het houden van een lampionnenoptocht op zaterdag 2 februari 2002 om 19.30 uur in Deil.
* Buurtvereniging Pr. Willem Alexanderstraat te Deil voor het plaatsen van een boog op 26 januari a.s. in de Pr. Willem Alexanderstraat te Deil (t.h.v. nr. 7) ter ere van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima Zorriquietta (boog wordt op 9 februari 2002 verwijderd).

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vanaf vrijdag 1 februari 2002 ligt ter inzage:
Verleende vergunning:
Aan LTC Rijnvallei B.A. te Wageningen, voor het veranderen van (de werking van) een op- en overslagbedrijf voor kunstmeststoffen en granen, gelegen aan Lingeweg 18 te Geldermalsen. Het betreft een tijdelijke vergunning. De verandering betreft onder meer het beëindigen van de opslag van gewasbestrijdingsmiddelen, mengvoeders, kolen en houten palen, het beperken van de opslag van kunstmeststoffen en het treffen van veiligheidsvoorzieningen en maatregelen.

Beroep:

tot en met 14 maart 2002 uitsluitend voor:

* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Toelichting:
na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage. Geldermalsen, 31 januari 2002.

1. A. van Ginkel, Krugerstraat 3 te Deil, oprichten schuur/berging 24
2. W. Versteeg, Steenspil 29 te Geldermalsen, oprichten duivenhok (nieuwe aanvraag met gewijzigde situatie-tekening) (25 januari
3. T. Tielens, Lingedijk 35 te Geldermalsen, vernieuwen/vergroten schuur/berging (25 januari 2002);

4. Dhr. A.C. de Lang, Nieuwstraat 8 te Geldermalsen, vergroten/veranderen woning (25 januari 2002);
* Datum publicatie: 31 januari 2002.

1. M. van den Heuvel, Pietje Baltusstraat 30 te Beesd, vergroten woning (31 januari 2002);

2. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 39 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

3. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 141 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

4. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 156 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

5. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 146 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

6. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 142 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

7. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 35 te Meteren, vergroten berging (31 januari 2002);

8. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 13 te Meteren, vergroten berging (31 januari 2002);

9. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 11 te Meteren, oprichten carport (31 januari 2002);

10. Bouwfonds Wonen B.V., J.H. Derksenstraat 41 te Meteren, oprichten carport (31 januari 2002);

11. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 131 te Meteren, oprichten carport (31 januari 2002);

12. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 152 te Meteren, oprichten carport (31 januari 2002);

13. Bouwfonds Wonen B.V., Laan 1940-1945 143 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2002);

14. Greefa Machinebouw BV, Nieuwstraat 60-62 te Tricht, veranderen gevel montagehal (31 januari 2002);

15. H.R. Arents, Achterstraat 20 te Beesd, oprichten schuur (31
16. G.A. van Dalum, Schoresteijnstraat 62 te Deil, oprichten tuinhuisje (31 januari 2002);

* Datum publicatie: 31 januari 2002.

1. Comox MBC BV, hoek Beemdstraat/Mr. W.M. Kolffstraat te Deil, voor het slopen van een voormalige winkel en opslagruimte (31 januari 2002);

* Datum publicatie: 31 januari 2002.

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 12 februari 2002 de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

20.10 uur bezwaarschrift d.d. 3 januari 2002 ingediend door mevrouw A.E. Sturm, gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van Geldermalsen d.d. 27 november 2001 om haar planschade toe te kennen ad hfl. 25.000,--.

20.40 uur bezwaarschrift d.d. 10 december 2001 ingediend door de heer mr J.J.J. de Rooy van Linssen CS Advocaten namens de heer R. Borgstein, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2001 om met onmiddellijke ingang de verleende bouwvergunning d.d. 20 januari 2000 alsmede het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan d.d. 15 september 1999, in te trekken.

21.10 uur bezwaarschriften d.d. 19 november 2001 en 28 december 2001 ingediend door respectievelijk de heer A.M. van Kempen en de heer D.A. van Soelen, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders om niet handhavend op te treden tegen Eerland Certification, Stationsweg 18 te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

Mr W.J. Wierda

Markt Dorpsplein Beesd

Elke vrijdagmiddag is er op het Dorpsplein in Beesd een kleine markt. Tot nu toe stonden de kramen op het midden van het plein. Vanuit praktische overwegingen is besloten de kramen te verplaatsen in de richting van de Kerkstraat. Dit betekent dat de markt nu wordt gehouden op het het Dorpsplein direct aansluitend op de Kerkstraat. Omwonenden en winkelend publiek wordt opgeroepen die middag daar dus geen auto's te parkeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie