Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amsterdam


-


Programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam

Op deze pagina vindt u een uitleg van het programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam. Er wordt uitgelegd op welke wijze de gemeente de aanpak van agressie en geweld geregeld heeft, onder andere met een overzicht van het op dit moment uitgezette beleid.

Ontwikkeling van aanpak
In 1999 is, op verzoek van de gemeenteraad, een plan van aanpak opgesteld tegen agressie en geweld in de openbare ruimte. Dit gebeurde naar aanleiding van enkele geweldsincidenten in Amsterdam en de rest van Nederland die voor grote publieke onrust zorgden. In Amsterdam leidde dat tot de oprichting van het programmabureau Aanpak Agressie & Geweld.

De onveiligheidsgevoelens waren hoog, maar onduidelijk was nog wat voor incidenten er plaatsvonden, en hoe vaak. Door het bij elkaar brengen van verschillende informatiebronnen en het uitzetten van nieuwe onderzoeken, kreeg het bureau voor het eerst een overzicht van alle geweldsdelicten in de (semi-)openbare ruimte van Amsterdam. De gegevens werden in juni 1999 vastgelegd in het eerste rapport, de discussienota Aanpak Agressie en Geweld Amsterdam.

Bij de eerste inventarisatie bleek, opvallend genoeg, dat de gewelddadige criminaliteit in Amsterdam op belangrijke fronten als het aantal straatroven, overvallen en meldingen van seksueel geweld tussen 1996 en 1998 gedaald was. Het aantal ernstige (wapen)incidenten was wel gestegen.

Excessief alcoholgebruik, wapenbezit en harddrugs zorgden voor de meeste problemen. Uitgaanssituatie voor nieuw beleid was dat het niveau van het aantal geweldsincidenten onaanvaardbaar hoog was.

Op basis van de gegevens is, waar nodig, een start gemaakt met het ontwikkelen van nieuw beleid. De uitwerking gebeurde in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. Tezamen met bestaand beleid kwamen zo al snel 14 acties van de grond in het Programma Aanpak Agressie & Geweld. De horeca en het uitgaansleven, in het bijzonder het Leidseplein en het Rembrandtsplein, kregen in het eerste beleidsprogramma volop aandacht.

Beleid: vorm en inhoud
In totaal 14 acties zijn gebundeld in het beleidsprogramma Aanpak Agressie & Geweld. Elke actie heeft zijn eigen karakteristieken; sommige zijn in het leven geroepen ter preventie, andere voor bestrijding. En waar de ene actie zich richt op een bepaalde doelgroep, bestrijkt de andere juist weer een geografisch gebied.

Hieronder zijn alle acties opgesomd en toegelicht met een passage uit de voortgangsrapportage. De namen van de verschillende acties, alsmede de plaats binnen het plan, verschillen soms per notitie.
* Cameratoezicht
Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de driehoek, de stadsdelen, de Dienst Binnenstad en de Dienst Stadstoezicht, presenteerde in november 2000 de nota Inzoomen op Veiligheid. In deze nota is voorgesteld om door middel van een drietal experimenten de werkingskracht van cameratoezicht onder verschillende condities vast te stellen.

* Amsterdam Wapenvrij
Het Amsterdamse beleid in het kader van de wapenontmoediging is gericht op het scheppen van een stedelijk klimaat, waarin het bezit van wapens onacceptabel is en dan ook niet zal worden getolereerd.
Concrete actie is ondernomen met de invoering van verplichte beveiligingsplannen voor de horeca, controles op wapens in de scholen en een grote inleveractie van wapens in november 2000.
* Bestrijding agressie gemeentelijk personeel Personeel van de Dienst Stadstoezicht, het GVB, de Sociale Dienst en afdelingen burgerzaken van stadsdelen worden incidenteel op kosten van de diensten getraind. Er is ook aandacht voor de fysieke beveiliging van het personeel.
Er ontbreekt echter een uniforme aanpak en er wordt onvoldoende geregistreerd. Een gemeentebrede uniforme anti-agressie opleiding van ambtenaren blijft gewenst.

* Jeugd en Veiligheid
Afgelopen jaar is door de Dienst Welzijn en AB/OOV intensief gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Hoofdlijnen Jeugd en Veiligheid 2001-2004. Hoofddoel van voorgenomen J&V-activiteiten wordt "een aantoonbare verhoging van de veiligheid in de (semi-) openbare ruimte, daar waar deze in het gedrang komt door onacceptabel gedrag van jongeren tot en met 24 jaar". Het nieuwe beleid richt zich voornamelijk op preventie. Logischerwijze is daarom de aanpak van de zogenaamde harde kernjeugd, die per definitie een meer repressief karakter draagt, uit het programma J&V gelicht en overgeheveld naar de portefeuille van de burgemeester.

* Veilig in en om School (VIOS)
VIOS beperkt zich thans tot het voortgezet onderwijs in de onderwijsregio's Oost, West en Zuid (incl. de Binnenstad). Het betreft 39 scholen met ca. 2100 personeelsleden en ca. 23.000 leerlingen.
In het schooljaar 2000/2001 is een daadwerkelijke start gemaakt met onder andere de aanstelling van veiligheidscoördinatoren op scholen en de invoering van een incidentenregistratiesysteem. Er wordt ook samengewerkt met instanties die rond de scholen veel te maken hebben met leerlingen, zoals stadsdelen, politie, justitie en GVB.

* Harde Kern
Bij de harde kernjeugd gaat het om jongeren in de leeftijd 12 tot 24 jaar, die zich een criminele levenswijze hebben aangemeten. Voortschrijdend inzicht (o.a. van het Amazoneteam van de politie) levert een beeld op van jongens en jonge mannen die de aansluiting op de reguliere maatschappij volledig hebben gemist De onberekenbaarheid in crimineel gedrag maakt definiëring van harde kernjeugd en dus ook schattingen van de omvang uiterst lastig. Volgens de, thans geldende, landelijke definitie telt Amsterdam 800 harde kernjongeren, die tezamen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Over de Aanpak Harde Kern Jeugdcriminaliteit is in oktober 2001 een ambtswoninggesprek gevoerd. Hier komt binnenkort meer informatie over beschikbaar.

* Versterking Stadstoezicht
In december 2000 is de eerste groep van 18 MTV'ers begonnen met een opleiding, nieuwe groepen met nog eens 18 medewerkers volgden in februari 2001 en april 2001.
Inmiddels is de MTV-groep op sterkte en heeft inzet plaats gevonden bij de wijkteams de Pijp, 's Gravesandeplein, Koninginneweg, Nieuwezijdsvoorburgwal, Flierbosdreef en Noord. Alle betrokken partijen zijn zeer te spreken over inzet van de MTV'ers.

* Verhoging veiligheid openbaar Vervoer
De aanpak van de sociale veiligheid binnen het GVB is vastgelegd in het Masterplan Veiligheid. In dit meerjarenplan wordt aan de hand van een groot aantal projecten getracht de verschillende problemen op het gebied van de veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer het hoofd te bieden. Het Masterplan heeft een looptijd van vijf jaar en richt zich zowel op locaties (materieel, stations) als op doelgroepen (schooljeugd, zwartrijders). Met het Masterplan wil het GVB bereiken dat de sociale veiligheid voor passagiers en personeel in 2004 beter is dan het landelijk gemiddelde voor openbaar vervoer.

* Uitgaan zonder brokken
Onder de noemer Uitgaan zonder brokken is sinds 1998 door een breed samenwerkingsverband van politie, justitie, gemeentelijke diensten en horecaondernemers een aantal maatregelen doorgevoerd dat bedoeld is excessen in met name de uitgaansgebieden Rembrandtsplein en Leidseplein tegen te gaan. Op en rond deze pleingebieden was, vooral in de weekenden, sprake van een toenemende problematiek. Die manifesteerde zich in steek- en vechtpartijen, wildplassen, verbale en fysieke agressie jegens toezichthouders, ongedisciplineerd gedrag van portiers etc. Hoewel niet verwacht kan worden dat het ooit 'rustig' zal worden op Rembrandtsplein en Leidseplein is de situatie medio augustus 2001 enigszins genormaliseerd. Het resultaat is met name te danken aan verhoogde politie-inzet, verbeteerde samenwerking met portiers, de invoering van beveiligingsplannen, scherpere controles op wapens en het afkoeluurtje.

De resterende acties zijn op dit moment nog in een vroeger stadium van ontwikkeling.

* Verkeersgeweld
Over de manier waarop de bestrijding van verkeersgeweld in beleidsmaatregelen kan worden vertaald bestaan nog veel onduidelijkheden. Via een expertmeeting zal geprobeerd worden inzicht te krijgen in wat voor soort verkeersgeweld in aanmerking komt voor beleid en aan wat voor soort maatregelen moet worden gedacht.

* Huiselijk Geweld
In april 2000 is de notitie Aanpak Huiselijk Geweld in Amsterdam verschenen. In deze notitie werd een aantal beleidsvoornemens voor de komende jaren geformuleerd. Hieronder vallen onder meer een intensivering van het hulpaanbod door een versterking van bestaande ambulante steunpunten voor slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld, en het ondersteunen van politie en OM bij het ontwikkelen en implementeren van slachtoffer- en dadergerichte werkwijzen. Met dergelijke werkwijzen is het afgelopen jaar in een tweetal pilots (o.a. GRIP) ervaring opgedaan.
* Veiligheid in winkels
Vanuit het programma is een onderzoek geïnitieerd naar de haalbaarheid van een verbeterde aanpak van ernstige incidenten (overvallen, afpersingen, bedreiging, ongevallen) in het winkelbedrijf. Een bij dit onderzoek behorende inventarisatie leverde een schatting van ongeveer 1.500 ernstige incidenten jaarlijks op.

* Communicatie
Op korte termijn zal op AT5 een eerste spot gaan lopen die als doel heeft duidelijk te maken wat de gemeente doet aan beleid. Het is de eerste spot in een reeks die voor komend jaar gepland staat. In 2000 droeg een mediacampagne "Een mes: doodgewoon?" bij aan het succes van een wapeninzamelactie.

Documenten

* Voortgangsrapport A&G Amsterdam 2001 (PDF, 182 Kb) Download de Acrobat Reader
Om een PDF-bestand te kunnen openen heeft u de Acrobat Reader nodig. Als u deze nog niet hebt, kunt u hem gratis downloaden door de link hierboven te volgen.

Vragen?
Op 26 februari 2002 zullen de nieuwe gegevens en plannen gepresenteerd worden in de Commissie Algemene Zaken. Te zijner tijd zal de informatie geüpdate worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan projectmedewerker Pieter Swinkels,
(pswinkels@bestuursdienst.amsterdam.nl)

Terug naar boven ^


-

© gemeente Amsterdam - 4-02-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie