Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amsterdam


-


Programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam

Op deze pagina vindt u een uitleg van het programma Aanpak Agressie & Geweld Amsterdam. Er wordt uitgelegd op welke wijze de gemeente de aanpak van agressie en geweld geregeld heeft, onder andere met een overzicht van het op dit moment uitgezette beleid.

Ontwikkeling van aanpak
In 1999 is, op verzoek van de gemeenteraad, een plan van aanpak opgesteld tegen agressie en geweld in de openbare ruimte. Dit gebeurde naar aanleiding van enkele geweldsincidenten in Amsterdam en de rest van Nederland die voor grote publieke onrust zorgden. In Amsterdam leidde dat tot de oprichting van het programmabureau Aanpak Agressie & Geweld.

De onveiligheidsgevoelens waren hoog, maar onduidelijk was nog wat voor incidenten er plaatsvonden, en hoe vaak. Door het bij elkaar brengen van verschillende informatiebronnen en het uitzetten van nieuwe onderzoeken, kreeg het bureau voor het eerst een overzicht van alle geweldsdelicten in de (semi-)openbare ruimte van Amsterdam. De gegevens werden in juni 1999 vastgelegd in het eerste rapport, de discussienota Aanpak Agressie en Geweld Amsterdam.

Bij de eerste inventarisatie bleek, opvallend genoeg, dat de gewelddadige criminaliteit in Amsterdam op belangrijke fronten als het aantal straatroven, overvallen en meldingen van seksueel geweld tussen 1996 en 1998 gedaald was. Het aantal ernstige (wapen)incidenten was wel gestegen.

Excessief alcoholgebruik, wapenbezit en harddrugs zorgden voor de meeste problemen. Uitgaanssituatie voor nieuw beleid was dat het niveau van het aantal geweldsincidenten onaanvaardbaar hoog was.

Op basis van de gegevens is, waar nodig, een start gemaakt met het ontwikkelen van nieuw beleid. De uitwerking gebeurde in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. Tezamen met bestaand beleid kwamen zo al snel 14 acties van de grond in het Programma Aanpak Agressie & Geweld. De horeca en het uitgaansleven, in het bijzonder het Leidseplein en het Rembrandtsplein, kregen in het eerste beleidsprogramma volop aandacht.

Beleid: vorm en inhoud
In totaal 14 acties zijn gebundeld in het beleidsprogramma Aanpak Agressie & Geweld. Elke actie heeft zijn eigen karakteristieken; sommige zijn in het leven geroepen ter preventie, andere voor bestrijding. En waar de ene actie zich richt op een bepaalde doelgroep, bestrijkt de andere juist weer een geografisch gebied.

Hieronder zijn alle acties opgesomd en toegelicht met een passage uit de voortgangsrapportage. De namen van de verschillende acties, alsmede de plaats binnen het plan, verschillen soms per notitie.
* Cameratoezicht
Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de driehoek, de stadsdelen, de Dienst Binnenstad en de Dienst Stadstoezicht, presenteerde in november 2000 de nota Inzoomen op Veiligheid. In deze nota is voorgesteld om door middel van een drietal experimenten de werkingskracht van cameratoezicht onder verschillende condities vast te stellen.

* Amsterdam Wapenvrij
Het Amsterdamse beleid in het kader van de wapenontmoediging is gericht op het scheppen van een stedelijk klimaat, waarin het bezit van wapens onacceptabel is en dan ook niet zal worden getolereerd.
Concrete actie is ondernomen met de invoering van verplichte beveiligingsplannen voor de horeca, controles op wapens in de scholen en een grote inleveractie van wapens in november 2000.
* Bestrijding agressie gemeentelijk personeel Personeel van de Dienst Stadstoezicht, het GVB, de Sociale Dienst en afdelingen burgerzaken van stadsdelen worden incidenteel op kosten van de diensten getraind. Er is ook aandacht voor de fysieke beveiliging van het personeel.
Er ontbreekt echter een uniforme aanpak en er wordt onvoldoende geregistreerd. Een gemeentebrede uniforme anti-agressie opleiding van ambtenaren blijft gewenst.

* Jeugd en Veiligheid
Afgelopen jaar is door de Dienst Welzijn en AB/OOV intensief gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Hoofdlijnen Jeugd en Veiligheid 2001-2004. Hoofddoel van voorgenomen J&V-activiteiten wordt "een aantoonbare verhoging van de veiligheid in de (semi-) openbare ruimte, daar waar deze in het gedrang komt door onacceptabel gedrag van jongeren tot en met 24 jaar". Het nieuwe beleid richt zich voornamelijk op preventie. Logischerwijze is daarom de aanpak van de zogenaamde harde kernjeugd, die per definitie een meer repressief karakter draagt, uit het programma J&V gelicht en overgeheveld naar de portefeuille van de burgemeester.

* Veilig in en om School (VIOS)
VIOS beperkt zich thans tot het voortgezet onderwijs in de onderwijsregio's Oost, West en Zuid (incl. de Binnenstad). Het betreft 39 scholen met ca. 2100 personeelsleden en ca. 23.000 leerlingen.
In het schooljaar 2000/2001 is een daadwerkelijke start gemaakt met onder andere de aanstelling van veiligheidscoördinatoren op scholen en de invoering van een incidentenregistratiesysteem. Er wordt ook samengewerkt met instanties die rond de scholen veel te maken hebben met leerlingen, zoals stadsdelen, politie, justitie en GVB.

* Harde Kern
Bij de harde kernjeugd gaat het om jongeren in de leeftijd 12 tot 24 jaar, die zich een criminele levenswijze hebben aangemeten. Voortschrijdend inzicht (o.a. van het Amazoneteam van de politie) levert een beeld op van jongens en jonge mannen die de aansluiting op de reguliere maatschappij volledig hebben gemist De onberekenbaarheid in crimineel gedrag maakt definiëring van harde kernjeugd en dus ook schattingen van de omvang uiterst lastig. Volgens de, thans geldende, landelijke definitie telt Amsterdam 800 harde kernjongeren, die tezamen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Over de Aanpak Harde Kern Jeugdcriminaliteit is in oktober 2001 een ambtswoninggesprek gevoerd. Hier komt binnenkort meer informatie over beschikbaar.

* Versterking Stadstoezicht
In december 2000 is de eerste groep van 18 MTV'ers begonnen met een opleiding, nieuwe groepen met nog eens 18 medewerkers volgden in februari 2001 en april 2001.
Inmiddels is de MTV-groep op sterkte en heeft inzet plaats gevonden bij de wijkteams de Pijp, 's Gravesandeplein, Koninginneweg, Nieuwezijdsvoorburgwal, Flierbosdreef en Noord. Alle betrokken partijen zijn zeer te spreken over inzet van de MTV'ers.

* Verhoging veiligheid openbaar Vervoer
De aanpak van de sociale veiligheid binnen het GVB is vastgelegd in het Masterplan Veiligheid. In dit meerjarenplan wordt aan de hand van een groot aantal projecten getracht de verschillende problemen op het gebied van de veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer het hoofd te bieden. Het Masterplan heeft een looptijd van vijf jaar en richt zich zowel op locaties (materieel, stations) als op doelgroepen (schooljeugd, zwartrijders). Met het Masterplan wil het GVB bereiken dat de sociale veiligheid voor passagiers en personeel in 2004 beter is dan het landelijk gemiddelde voor openbaar vervoer.

* Uitgaan zonder brokken
Onder de noemer Uitgaan zonder brokken is sinds 1998 door een breed samenwerkingsverband van politie, justitie, gemeentelijke diensten en horecaondernemers een aantal maatregelen doorgevoerd dat bedoeld is excessen in met name de uitgaansgebieden Rembrandtsplein en Leidseplein tegen te gaan. Op en rond deze pleingebieden was, vooral in de weekenden, sprake van een toenemende problematiek. Die manifesteerde zich in steek- en vechtpartijen, wildplassen, verbale en fysieke agressie jegens toezichthouders, ongedisciplineerd gedrag van portiers etc. Hoewel niet verwacht kan worden dat het ooit 'rustig' zal worden op Rembrandtsplein en Leidseplein is de situatie medio augustus 2001 enigszins genormaliseerd. Het resultaat is met name te danken aan verhoogde politie-inzet, verbeteerde samenwerking met portiers, de invoering van beveiligingsplannen, scherpere controles op wapens en het afkoeluurtje.

De resterende acties zijn op dit moment nog in een vroeger stadium van ontwikkeling.

* Verkeersgeweld
Over de manier waarop de bestrijding van verkeersgeweld in beleidsmaatregelen kan worden vertaald bestaan nog veel onduidelijkheden. Via een expertmeeting zal geprobeerd worden inzicht te krijgen in wat voor soort verkeersgeweld in aanmerking komt voor beleid en aan wat voor soort maatregelen moet worden gedacht.

* Huiselijk Geweld
In april 2000 is de notitie Aanpak Huiselijk Geweld in Amsterdam verschenen. In deze notitie werd een aantal beleidsvoornemens voor de komende jaren geformuleerd. Hieronder vallen onder meer een intensivering van het hulpaanbod door een versterking van bestaande ambulante steunpunten voor slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld, en het ondersteunen van politie en OM bij het ontwikkelen en implementeren van slachtoffer- en dadergerichte werkwijzen. Met dergelijke werkwijzen is het afgelopen jaar in een tweetal pilots (o.a. GRIP) ervaring opgedaan.
* Veiligheid in winkels
Vanuit het programma is een onderzoek geïnitieerd naar de haalbaarheid van een verbeterde aanpak van ernstige incidenten (overvallen, afpersingen, bedreiging, ongevallen) in het winkelbedrijf. Een bij dit onderzoek behorende inventarisatie leverde een schatting van ongeveer 1.500 ernstige incidenten jaarlijks op.

* Communicatie
Op korte termijn zal op AT5 een eerste spot gaan lopen die als doel heeft duidelijk te maken wat de gemeente doet aan beleid. Het is de eerste spot in een reeks die voor komend jaar gepland staat. In 2000 droeg een mediacampagne "Een mes: doodgewoon?" bij aan het succes van een wapeninzamelactie.

Documenten

* Voortgangsrapport A&G Amsterdam 2001 (PDF, 182 Kb) Download de Acrobat Reader
Om een PDF-bestand te kunnen openen heeft u de Acrobat Reader nodig. Als u deze nog niet hebt, kunt u hem gratis downloaden door de link hierboven te volgen.

Vragen?
Op 26 februari 2002 zullen de nieuwe gegevens en plannen gepresenteerd worden in de Commissie Algemene Zaken. Te zijner tijd zal de informatie geüpdate worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan projectmedewerker Pieter Swinkels,
(pswinkels@bestuursdienst.amsterdam.nl)

Terug naar boven ^


-

© gemeente Amsterdam - 4-02-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...