Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen Gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oud-Beijerland

Collecteopbrengst

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in de periode van 7 tot en met 13 oktober 2001 collecte gehouden in Oud-Beijerland. De netto-opbrengst van de collecte bedraagt 5.864,52 (f. 12.923,70).

Kledinginzameling

De Stichting Primaire Levensbehoeften Arme Landen heeft op 7 december 2001 een kledinginzamelingsactie gehouden in Oud-Beijerland. Zij hebben op deze dag 1300 kg aan kleding ingezameld.

Rectificatie asielzoekerswoning

RECTIFICATIE OPVANG ASIELZOEKERS IN POORTWIJK II

In de informatierubriek van 31 januari 2002 is de definitieve locatiekeuze van de asielzoekerswoningen in Poortwijk bekendgemaakt. Per abuis is een verkeerde tekst gepubliceerd. Hieronder volgt de correcte tekst en de plattegrond van Poortwijk II met daarop de definitieve locatiekeuze.

Op 25 juni 2001 heeft de gemeenteraad van Oud-Beijerland besloten tot de opvang van 80 asielzoekers in Poortwijk fase II voor een periode van 10 jaar. Er is een zoekgebied vastgesteld waarbinnen de ongeveer 12-16 woningen voor de asielzoekers gesitueerd zouden worden. Afgelopen najaar is binnen dit zoekgebied gezocht naar de meest geschikte locatie voor de asielzoekerswoningen in samenhang met een goede stedenbouwkundige afronding van Poortwijk.

Op de kaart vindt u de definitieve locatiekeuze van het college van Burgemeester en Wethouders weergegeven. Binnen het definitieve locatiegebied staan circa 17 woningen gepland, waarvan het merendeel bestemd zal zijn voor de opvang van asielzoekers. De definitieve locatiekeuze van het college is ter informatie aangeboden tijdens de commissievergadering Ruimtelijke en Economische Zaken op maandagavond 4 februari 2002.

Nu de definitieve locatiekeuze is vastgesteld zal het college verder gaan met de uitwerking van het project opvang asielzoekers. Op het moment dat meer details rond de opvang en begeleiding van asielzoekers bekend zijn, wordt een tweede voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd voor alle geïnteresseerden. We houden u op de hoogte wanneer deze bijeenkomst gehouden zal worden (verwachting is najaar 2002).

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dhr. M. Zuidam, projectleider opvang asielzoekers op nummer (0186)-646 728.

Beëdiging nieuwe raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2002, zijn twee nieuwe leden tot de raad toegetreden. Te weten de heer R. Veelenturf van Bint en de heer N. den Boer van het CDA. Hieronder volgt een korte kennismaking met beide personen.

Nico den Boer, fractievoorzitter van het CDA

Nico den Boer is 46 jaar oud, getrouwd met Inge en heeft twee zonen (Sven en Jens). Zijn beroep is Security Adviser bij Shell International B.V. in Den Haag. Geboren en getogen in Oud-Beijerland heeft hij altijd al belangstelling gehad voor het reilen en zeilen van het dorp. Naast activiteiten in sportverenigingen en de kerk is hij de afgelopen 10 jaar steeds meer betrokken geraakt bij de politiek, eerst als bestuurslid van het CDA en de afgelopen 4 jaar als CDA-fractiesecretaris en burgercommissielid van de commissie Openbare Werken. Deze interesse voor de politiek heeft hij overigens niet van een vreemde, ook zijn vader heeft namens het CDA vele jaren in de gemeenteraad gezeten en is tevens 12 jaar wethouder geweest. Wat hem trekt in het politieke werk is het feit dat daadwerkelijk een (tastbare) bijdrage geleverd kan worden aan het oplossen van de problemen waar Oud-Beijerland en de Oud-Beijerlanders mee geconfronteerd worden.

Remco Veelenturf, raadslid BINT

Remco Veelenturf is 35 jaar oud, getrouwd met Aria en vader van twee dochters (Eva en Tessa). Hij is werkzaam bij SGS (een certificatie en inspectie organisatie) als senior projectmanager voor de plantaardige sector en heeft als hobby's: vogels (o.a. coördinator vogelwerkgroep), joggen en politiek. Remco is BINT-lid van het eerste uur, want hij wil betrokken zijn bij de beleidsvorming en ontwikkelingen in het eigen dorp, zonder de ballast te hebben van standpunten van landelijke partijen. Hij is al sinds 1998 als burgerlid betrokken bij het fractiewerk, waar hij zich in het bijzonder bezig hield met natuur en milieu. Die beleidsterreinen hebben zijn speciale interesse, omdat hij zich daar professioneel en als hobby sterk bij betrokken voelt. Remco zal zijn portefeuille in de commissie Openbare Werken en Milieu blijven behouden, maar zal tevens zitting hebben in de commissie Welzijn, waar hij zich bezig zal houden met het Jeugd- en Jongerenwerk.

Verkiezingen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op woensdag 6 maart 2002 vinden nagenoeg in het gehele land - en dus ook in Oud-Beijerland - de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan wordt besloten wie de inwoners van Oud-Beijerland gedurende de periode van vier jaar zal gaan vertegenwoordigen. Op deze dag kan iedere stemgerechtigde Oud-Beijerlander naar het stembureau gaan om zijn of haar stem uit te brengen.

Niet iedereen is deze dag echter in de gelegenheid om te gaan stemmen. Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om zijn of haar stem door iemand anders uit te laten brengen, het zogenaamde stemmen bij volmacht. Voor de kiezer die hiervan gebruik wenst te maken bestaan twee mogelijkheden, te weten het machtigen op schriftelijke aanvraag en het machtigen door overdracht van de oproepingskaart.

Machtiging op schriftelijke aanvraag

Bij Publiekszaken zijn de formulieren voor verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen kosteloos verkrijgbaar. Het verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van stemming, dus voor of op 20 februari 2002, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een ander stembureau dan aangegeven op de oproepingskaart te gaan stemmen.

Tevens moet de gemachtigde (hij die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden) op de dag van kandidaatstelling bij de gemeente als kiezer zijn geregistreerd.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De gemachtigde mag de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Machtiging door overdracht van de oproepingskaart

De kiezer kan ook, na ontvangst van zijn oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer die in hetzelfde stemdistrict staat ingeschreven machtigen voor hem te stemmen. Hiervoor dient de oproepingskaart ingevuld te worden en door beiden ondertekend aan de kiezer (gemachtigde) te worden overgedragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. De op die wijze gemachtigde moet de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven.

Een kiezer mag niet meer dan twee machtigingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is het tevens mogelijk bij een ander stembureau in de gemeente Oud-Beijerland dan aangegeven op de oproepingskaart, uw stem uit te brengen. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Schriftelijk verzoek

Bij Publiekszaken zijn formulieren kosteloos verkrijgbaar voor verzoeken om in een stembureau naar keuze te mogen stemmen. Het verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van stemming, dus voor of op 20 februari 2002, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing vermeld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Mondeling verzoek

Na ontvangst van de oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, persoonlijk de oproepingskaart omzetten in een kiezerspas. Ook dit kan geregeld worden bij Publiekszaken van de gemeente, waar men op de dag van kandidaatstelling (22 januari 2002) als kiezer is geregistreerd (vergeet de oproepingskaart niet mee te nemen). Dit kan tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op vrijdag 1 maart 2002.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Publiekszaken, telefoon 646777.

Wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg

De wijkbijeenkomst Zuidwijk en Zinkweg, gepland op woensdag 13 februari 2002, gaat op deze datum niet door! De wijkbijeenkomst wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.
De nieuwe datum wordt in deze informatierubriek bekend gemaakt.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van een in het geldende bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsmogelijkheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het vergroten van een woning aan de Kloosring 19.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 8 februari 2002 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk hun zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 1238, 3260 AE Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 7 februari 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

29-01-02

het vergroten van een woning op het perceel Rietsnijder 33;

De heer A.J. van Zuuren Rietsnijder 33 2363 CD Oud-Beijerland

2

31-01-02

het uitbreiden van een verdieping op het perceel Poortlaan 106;

De heer W.N. van der Valk Poortlaan 106 3261 PB Oud-Beijerland

2

30-01-02

het vergroten van een schoolgebouw op het perceel Weegpad 13-15; Het gaat hierbij om een gewijzigd plan!

Gemeente Oud-Beijerland Mevrouw J.J. Hillebrand-Beuk W. van Vlietstraat 6 3262 GM Oud-Beijerland

2


01-02-02


het vergroten van een woning op het perceel Korengracht 24;

De heer R.P. Venema Korengracht 24 3262 CD Oud-Beijerland


201-02-02


het vergroten van een dakkapel op het perceel Stougjesdijk 299;

De heer M. Puype Stougjesdijk 299 3261 KV Oud-Beijerland


2


Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

05-02-02

het kappen van 1 eik en 1 sierkers ter plaatse van het plantsoen bij de PCPD Hoeksche Waard ter hoogte van Weegpad / Boerderijweg;

Gemeente Oud-Beijerland De heer J. van den Brand Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

25-01-02

het innemen van een standplaats t.b.v. van vis op dinsdagmorgen nabij de Thomaskerk tot en met 30 juni 2002;

Vishandel Hage en zn. Havenstraat 39 3281 XD Numansdorp


3


28-01-02

het plaatsen van 2 kansspelautomaten tot en met 31 december 2002;

Café Effe Om De heer P.A. van Kampen Molenaar 12 3262 DE Oud-Beijerland

3

29-01-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Duyvendakhof 1;

De heer H. van der Merwe Dokter Duyvendakhof 1 3261 CL Oud-Beijerland

3

30-01-02

het plaatsen van 2 kansspelautomaten tot en met 31 december 2002;

Café Havenzicht De heer J. Both Havendam 16 3262 AE Oud-Beijerland

3

30-01-02

het plaatsen van 2 kansspelautomaten tot en met 31 december 2002;

Café At Peppers De heer T.M. Smith Peperstraat 10 3262 JK Oud-Beijerland

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

22-01-02

het plaatsen van een berging/carport/ tuinmuur op het perceel Koninginneweg 104;

De heer H.W. Hulleman Koninginneweg 104 3262 JD Oud-Beijerland

22-01-02

het bouwen van een woning op het perceel Zinkweg 218;

De heer H.J. van Weereld Zinkweg 218 3262 BH Oud-Beijerland

25-01-02

het verbouwen van een woning op het perceel Zinkweg 161;

Mevrouw D. Franken Zinkweg 161 3262 BG Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie