Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 05-02-2002

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van dinsdag 5 februari 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Bestuursdienst/Strategie en Onderzoek (2002/917) De gemeente Nieuwegein heeft voor de twee keer op acht thema's statistische- en onderzoeksgegevens op wijkniveau verzameld, geanalyseerd en in kaart gebracht.
Er is een analyse gemaakt voor de gehele gemeente Nieuwegein en een wijkvergelijking. Daarnaast is puntsgewijs een beeld geschetst van de Nieuwegeinse wijken. De Wijkmonitor 2001 wordt gebruikt als signaleringsinstrument en ter onderbouwing van beleid. De Wijkmonitor wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Zie ook het separate persbericht over dit onderwerp.

Bestuursdienst/Strategie en Bestuur (2002/911)
De resultaten van de Leefbaarheidsmonitor zijn door de gemeente Nieuwegein uitgewerkt in 10 aandachtspunten met bijbehorende acties. De aandachtspunten liggen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid. Met deze notitie laat de gemeente Nieuwegein in samenwerking met de Politie District Lekstroom zien wat zij met de resultaten van het onderzoek heeft gedaan. De notitie wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie ABZ. Zie ook het separate persbericht over dit onderwerp

Brandweer(2001/914)
Nieuwegein heeft in 2001 vier nieuwe brandweerautos besteld die in 2002 worden afgeleverd. Deze auto s moeten volgens landelijke normen worden ingericht, waarbij veiligheidseisen ten behoeve van het brandweerpersoneel via Arbo-wetgeving van groot belang zijn. Ook de samenleving is zich de laatste jaren anders gaan voorbereiden op mogelijke gevaren. Brandweerautos werden sterker, woningen en bedrijven veranderden in inbraakbestendige vestingen e.d. Voor de brandweer houdt dit in dat brandweergereedschap jaarlijks moet worden gekeurd en bestaand gereedschap steeds vaker wordt afgekeurd. Daarnaast moet het gereedschap om autos en woningen te openen steeds geavanceerder zijn.
Omdat deze ontwikkelingen niet binnen het budget vallen van de aanschaf van de vier brandweerautos, vraagt het college de raad (vergadering van 28-02-2002) hiervoor 214.759,00 beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari en de raadscommissie voor Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari. De raad besluit er op 28 februari over.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijnszaken/Welzijn (2002/1129)
In het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het overleg met SWN, De Kom en de bibliotheek over de invulling van de taakstelling R U I M T E maken. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de taakstelling is ingevuld. Een groot deel van de taakstelling is echter nog niet gehaald. Ook zijn de consequenties van bezuinigingsopties niet volledig in beeld. De taakstelling is echter al wel verwerkt in de meerjarenbegroting 2002 e.v. Vooral in de eerste jaren (waaronder 2002) leidt dit tot een tekort. Het college heeft daarom besloten om akkoord te gaan met het al ingevulde deel van de taakstelling en voor 2002 de rest van het bedrag voor eigen rekening te nemen. De instellingen wordt gevraagd de invulling van de resterende taakstelling met ingang van 2003 aan te geven. Het college wil hiermee de implementatie van R U I M T E maken zo snel mogelijk afronden, zodat aandacht besteed kan worden aan nieuwe ontwikkelingen.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer (2001/3813)
Bij verkeersbesluit van 27 maart 2001 heeft het college besloten tot verhoging van de maximumsnelheid op de Zandveldseweg tot 70 km/uur. Tegen dit besluit zijn een aantal bezwaarschriften ingediend. Eén van de bezwaarmakers heeft de gemeente gewezen op het ontbreken van een akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Conclusie is dat een verhoging van de maximum snelheid zonder geluidwerende maatregelen wettelijk niet mogelijk is. De betreffende bezwaarschriften zijn hierdoor dus gegrond en het verkeersbesluit van 27 maart 2001 wordt ingetrokken. De maximum snelheid wordt (voorlopig) op 50 km/uur gehandhaafd.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken(2001/13510) De heer R. Broeshart van Lucky Flowers heeft bezwaar gemaakt tegen de standplaatsvergunning voor de heer A.P.A. Hessing bij het winkelcentrum Galecop ten behoeve van de verkoop van bloemen en planten. Het college heeft dit bezwaar ongegrond verklaard en verleent alsnog de beoogde vergunning aan de heer Hessing.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/904) In het kader van de procedure Wensen Nieuw Beleid 2002 zijn middelen gereserveerd voor deelname aan het project Rivierenland Holland. Dit project is beëindigd.
De gemeente Nieuwegein wil blijven samenwerken met omliggende gemeenten en is hierover ambtelijk in gesprek met de gemeente Vianen. Hieruit kunnen activiteiten voortvloeien waarvoor financiële middelen nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld het overleg met Vianen voort te zetten en de voor Rivierenland Holland gereserveerde middelen niet af te ramen. Dit voorstel wordt besproken in de raadscommissie FRA van 21 februari 2002.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering (2002/908)
Er is een afsluitende rapportage opgesteld over het europroject. Hierin wordt geconcludeerd dat met de invoering van de euro het gemeentelijk europroject kan worden afgesloten. De algemene conclusie van de rapportage is dat er na de invoering in en door de Nieuwegeinse ambtelijke organisatie geen problemen zijn gemeld als gevolg van die invoering. Hiermee kan vastgesteld worden dat de voorbereidende werkzaamheden voor die invoering afdoende zijn geweest.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning en Control (2002/983) Jaarlijks wordt de gemeentelijke administratie door de accountant gecontroleerd. Naar aanleiding van een tussentijdse controle in de periode oktober/november 2001 heeft de accountant een zogenaamde managementletter uitgebracht. Deze managementletter omvat een scala aan onderwerpen en is primair bedoeld voor het management van de gemeente. In een reactie op de managementletter geeft het college van B&W aan, welke acties te verwachten zijn naar aanleiding van op- en aanmerkingen van de accountant. Deze reactie wordt besproken in de raadscommissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari 2002. Een van de onderwerpen gaat over de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering. Op dit moment worden door de gemeentelijke organisatie allerlei instrumenten ontwikkeld die de gemeentelijke bedrijfsvoering moeten verbeteren. Voorbeelden van deze instrumenten zijn bijvoorbeeld de productbegroting en de managementrapportages. De accountant geeft aan, dat duidelijk moet worden geformuleerd hoe deze instrumenten het best ingezet kunnen gaan worden. B & W geeft aan dat belang wordt gehecht aan een heldere visie over het gebruik en de toepassing van de genoemde instrumenten en zal daarom in de loop van 2002 hierover een voorstel doen. De accountant rapporteert daarnaast over een aantal andere onderwerpen. Het college geeft een reactie op de onderwerpen en doet waar nodig voorstellen tot verbetering van de bestaande situatie.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Welzijnszaken/Sport & Recreatie (2002/1130)
Het college stelt voor dat de zwembaden Merwestein en De Pinguin met ingang van 16 maart 2002 hun tarieven kunnen afronden op 0,10 euro. Daarbij zijn zowel afrondingen naar boven als naar beneden mogelijk. Per saldo mogen de zwembaden geen extra opbrengsten genereren door deze afrondingen. Voordeel van de prijsaanpassing is dat de doorstroom aan de kassa en dus de dienstverlening worden bevorderd. De afrondingen op 0,10 euro mogen geen aanleiding mogen vormen voor extra prijsverhogingen. Het voorstel wordt op 19 februari besproken door de raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs (PSO). De raad besluit erover op 28 februari.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/907) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

---

Invoerdatum 9-2-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie