Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hengelo


Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt regelmatig dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Extra controle

De afgelopen week zijn vrachten gft uit verschillende delen van de Hasseler Es, de Hengelose Es en het buitengebied bij Deurningen afgekeurd. Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 februari wordt het groente-, fruit- en tuinafval in deze wijken opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene container. Wanneer tussen het gft afval wordt gevonden dat er niet hoort, wordt de container niet geleegd.

Collecte


Tot en met 23 februari 2002 wordt er niet gecollecteerd.

Raadscommissies


Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 5 februari 2002 vanaf 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis (4e verdieping). Op de agenda staan onder meer:

* Presentatie Hengelo's Informatie Team sociale voorzieningen (HINT)
* Jeugdgezondheidszorg

* Stand van zaken Regionaal indicatie Orgaan
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 6 februari 2002 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Toepassen art. 19 lid 1/art. 19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. de herinrichting en uitbreiding van het winkelcentrum Hasselo in de woonwijk Hasseler Es met de daarbij behorende bouwkundige, technische en infrastructurele werken

* Nemen van het voorbereidingsbesluit Oosterveld
* Ontwerp bestemmingsplan Berflo Es deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein en Sybrandstraat

* Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 7 februari 2002 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
* Vaststellen Milieuprogramma 2002

* Herbevestiging aanwijzing Tuindorp t Lansink als beschermd dorpsgezicht

* Aandelenparticipatie Essent Milieu in Twente Milieu

Culturele Raad


De Culturele Raad voor Hengelo vergadert op donderdag 7 februari om 16.15 uur in het Stadhuis, kamer S 214.

Gids Hengelo 2002


De afgelopen weken is de Gids Hengelo 2002 verspreid in Hengelo. Heeft u geen gids ontvangen, dan kunt u er een afhalen bij de Gemeentewinkel in het stadhuis, achter de hoofdingang links.

Felicitatie-album bruidspaar


In het stadhuis ligt, ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk, een felicitatie-album ter tekening. Dit album wordt aangeboden aan het koninklijk paar. Wilt u een felicitatie plaatsen of alleen uw naam vermelden, dan kunt u terecht in het stadhuis, tegenover de receptie bij de hoofdingang. Het album ligt er tot en met 18 februari.

Digitaal felicitatieregister

U kunt ook op internet uw gelukwensen aan het bruidspaar kenbaar maken via www.koninklijkhuis.nl/huwelijk.

Voorbereidingsbesluit


De raad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, bij besluit nr. 16358, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bergweg-Tapuitstraat e.o. Dit gebied wordt globaal omsloten door de Mussenstraat, Patrijsstraat, de Elsbeek, Wielewaalstraat en de Tapuitstraat.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 30 januari 2002 voor de periode van een jaar.

Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend en de gronden van het bezwaar.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.

Bestemmingsplannen


Bestemmingsplan Westermaat Noord (TV-OOST) vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, besluit nr. 17630 het bestemmingsplan Westermaat Noord (TV-OOST) vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het plaatsen van een zendmast en zender mogelijk naast het omroepgebouw van TV-OOST aan de Hazenweg. De zendinstallatie bestaat uit een mast en een gebouwtje waarin de zender en de regelelektronica worden geplaatst. Deze zender is bestemd voor de lokale omroep.

In tegenstelling tot het ontwerp bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte van de mast teruggebracht naar 125 m. Tevens is in de toelichting een extra artikel toegevoegd met betrekking tot de invliegfunnels van vliegbasis Twente.

Ter inzage en bedenkingen

Het bestemmingsplan ligt van 6 februari tot 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld, kan tevens een ieder binnen de genoemde termijn tegen de wijziging bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten.

Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, bij besluit nr. 17220, het bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop vastgesteld. Veranderende trends hebben tot gevolg dat de huidige bioscoop aan de Enschedesestraat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief een eigentijdse bioscoop te vestigen is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van een nieuwe bioscoop mogelijk maakt op de huidige parkeerplaats tegenover discotheek New York aan de Beekstraat.
Ter inzage en bedenkingen

Het bestemmingsplan ligt van 6 februari tot 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Bouwplannen


Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* Bernardstraat 32, plaatsen dakkapel

* Christiaan Huygenslaan 3 A, oprichten serre
* Rozenstraat 11, plaatsen dakkapel

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Aquamarijnstraat 100 - 102, veranderen bedrijfshal(intern)
* Bellinckhof 4, veranderen en vergroten woonhuis
* Berendinastraat 12 A, oprichten woonhuis
* Elzenstraat 25, veranderen en vergroten woonhuis
* Glanestraat 5, oprichten tuinhuisje

* Glanestraat 7, oprichten tuinhuisje

* Johan Kaartstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Levantstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 21, veranderen en vergroten woning
* Rougoorweg 40, oprichten berging

* Simon Vestdijkstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Bouwvergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Anthoniusstraat 61, oprichten berging en plaatsen dakkapel
* Antwerpenstraat 46, veranderen en vergroten woonhuis
* Berlijnstraat 104, veranderen en vergroten woonhuis

* Cardiffstraat 18, oprichten schuur

* Cardiffstraat 20, oprichten schuur


* Chopinstraat 11, veranderen opslagruimte

* Deurningerstraat 49 P, oprichten schuur /garage

* Glasgowstraat 43, oprichten tuinhuisje

* Korenbloemstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Lansinkweg 87, veranderen en vergroten woonhuis
* Larvikstraat 6, plaatsen dakkapel

* Paul Pellastraat 58, veranderen en vergroten woonhuis
* Paulinastraat 16, oprichten bergruimte


* Piet Muyselaarstraat 90, veranderen en vergroten woonhuis

* Prinses Beatrixstraat 2, oprichten brug en vergroten bedrijfsrestaurant

* Straatsburg 160 - 168, veranderen 5 woonhuizen in 14 wooneenheden
* Tollensstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Vosboerweg 20, veranderen woon-/bedrijfspand in twee bedrijfspanden

* Wemenstraat 17, veranderen winkelpand

Sloopvergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Deldenerstraat 128, 132, 136 en Florisstraat 1, slopen automobielbedrijf, showroom en twee bovenwoningen
* Haaksbergerstraat 33, slopen berging/serre
* Oude Postweg 132, slopen woonhuis met garage en tuinhuisje
* Wegtersweg 16, slopen asbesthoudende gevelbeplating/boei
* Wolfkaterweg 61, slopen 2 varkensstallen (gebouw 3 en 4)
Reclamevergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Aletta Jacobslaan 55, plaatsen reclamezuil en 2 neonreclame
* Backenhagenlaan 200, plaatsen lichtreclame en 1 reclamezuil
* Brinkstraat 1, plaatsen opschrift

* Carl Muckstraat 21, Wetstraat 48 t/m 116, Bornsestraat 4 t/m 10L aanbrengen 3 opschriften

* Hamerstraat 11, plaatsen opschrift

* Hennepstraat 4, plaatsen reclamezuil en een neonreclame
* Wegtersweg 33, plaatsen lichtbak

* Wemenstraat 17, plaatsen neonlichtreclame
Monumentenvergunning

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* C T Storkstraat 27, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage en bezwaar

De verleende bouw-, sloop-, reclame- en monumentenvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 21 tot en met 25 januari 2002.

Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO)

Een verzoek is ingediend voor het oprichten van een tijdelijke kantoorunit op het perceel Deurningerstraat 250.
Het verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn echter van plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan en wel voor een periode van maximaal 5 jaar, gerekend vanaf het moment van vergunningverlening.

Ter inzage en bedenkingen

Het verzoek ligt van 6 februari tot 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van de gevraagde vrijstelling kunt u tot 20 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning


Een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet is ingediend voor:

* C T Storkstraat 33, veranderen woonhuis (intern)
Het desbetreffende object staan op de Rijksmonumentenlijst.
Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 5 februari 2002 twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 19 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Toewijzing tot Beschermd Dorpsgezicht


Op 29 januari 2002 heeft het College van B en W besloten de Raad te adviseren om het advies van de ministers van OCW en VROM, om Tuindorp t Lansink aan te wijzen tot Beschermd Dorpsgezicht, te herbevestigen. Na het Raadsbesluit zal dit advies aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten en de Rijksplanologische Commissie eveneens positief adviseren zal over worden gegaan tot de definitieve aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht.


Meer informatie

Heeft u vragen met betrekking tot dit advies of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer Stegeman van de afdeling Monumentenzorg, telefoon 2459120 of met mevrouw Müller, afdeling Stedenbouw en Verkeer, telefoon 2459671.

Wet Milieubeheer


Melding artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage de melding, als bedoelt in het hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde, Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, die ontvangen is van:

* Ikea Beheer BV Nederland, in verband met het oprichten van een tijdelijk gronddepot voor de overslag van grond, het Plein
Het gronddepot dient te voldoen aan de voorschriften die opgenomen zijn in de bijlage van het genoemde besluit.

Ter inzage

Tegen bovenstaande melding staat geen bezwaar of beroep open. De melding met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beschikking tot intrekking vergunningen

Besloten is om, op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht, over te gaan tot intrekking van de milieuvergunningen die eerder zijn verleend aan:

* Hemabo, ten behoeve van de handel in kunststoffabrikaten en kunststofbewerking, eerder gelegen aan de Smaragdstraat 11

Ter inzage en beroep

Het intrekkingbesluit met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu. Volgens het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. de artikelen 6.7 en 6.8 Awb treedt dit besluit in werking op 20 maart 2002, tenzij voor genoemde datum bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk beroep is ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt het besluit pas van kracht nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor meer informatie over het instellen van beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Stellen nadere geluideis

Besloten is om, in afwijking van de geldende geluidsvoorschriften op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, een nadere geluideis te stellen aan:

* Fa. Theeuwes- de Jong, Zuidelijke Havenweg 20
Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het besluit en bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het ondertekende en van een dagtekening voorziene bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo.

Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang het verzoek doen om een voorlopige voorziening te treffen. Een zodanig verzoek, dat moet worden gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een dagtekening dient u te richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag. Indien een zodanig verzoek wordt gedaan binnen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift treedt de nadere eis niet inwerking voordat op het verzoek is beslist. Bij een verzoek om een voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt griffiegeld geheven. Het griffiegeld ( 109,= (rechtspersonen 218,=)) moet worden voldaan binnen de daarvoor door de griffier van de Raad van State te stellen termijn.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 lid b van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* A.F. Pot, voor een paardenhouderij, Wolfkaterweg 63
De vergunning bevat voorschriften, die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage, bedenkingen en openbare zitting

De ontwerpbeschikking met de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 6 februari tot en met 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 6 maart 2002 schriftelijk indienen en richt u aan het gemeentebestuur, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Degene die bedenkingen inbrengt, kan het gemeentebestuur verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende de inzagetermijn kunt u verzoeken om een openbare zitting waar u mondeling bedenkingen kunt inbrengen en waar tevens gelegenheid is voor een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking.

Tegen de hierna op de aanvraag om vergunning te nemen beschikking kan later beroep worden ingesteld, zowel door degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbeschikking als door degene die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bezwaren in te brengen. Ook staat beroep open voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de beschikking in vergelijking tot het ontwerp daarvan worden aangebracht.

Verkeersbesluit


Instellen parkeerverbodzone Slachthuisweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbod in te stellen in de Slachthuisweg vanwege het veelvuldig (langdurig) langs de weg parkeren, waardoor de doorstroming van het doorgaande verkeer wordt bemoeilijkt en de bruikbaarheid van de weg afneemt. Aangezien in de Turbinestraat al een parkeerverbod is ingesteld, wordt nu een parkeerverbodzone ingesteld in de Slachthuisweg.
Ter inzage en bezwaar

Bovengenoemd besluit met bijbehorende tekeningen ligt van 6 februari tot 20 maart 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer R 115, Reitzstraat 15. Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verkiezing Vrouw van 't jaar 2001


Sinds 1993 stelt het Emancipatieplatform ieder jaar de verkiezing van de Vrouw van t jaar in.

Het Emancipatieplatform roept ook dit jaar een ieder op een vrouw kandidaat te stellen, die in 2001 zichtbaar een bijdrage heeft geleverd aan de emancipatie.

De Vrouw van t jaar kan onder meer een bijdrage geleverd hebben aan:
* het doorbreken van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

* de publieke/politieke discussie over emancipatie;

* aan bijzondere werkzaamheden op een specifiek terrein;
* óf is voor grote groepen herkenbaar in haar roldoorbrekende activiteiten voor de Hengelose samenleving.

Om enkele voorbeelden te noemen aan wie u zou kunnen denken:
* een vrouw die zich bijvoorbeeld in het onderwijs verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van meisjes;

* een vrouw in de gezondheidszorg die zich inspande voor de positie van de vrouw in de hulpverlening;


* een vrouw bij de politie die daar iets deed aan de beeldvorming over vrouwen binnen het apparaat.


Kandidaatstelling

Kent u een vrouw die aan een of meerdere punten voldoet, meldt uw kandidate dan voor 17 februari 2001 schriftelijk aan bij:
* Mevrouw R. Peters, Jan Kroezestraat 7, 7552 GS Hengelo
* Mevrouw L. Flentrop, Händelstraat 117, 7557 TV Hengelo.
Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 074 2459231.
Prijsuitreiking 8 maart

Een jury bestaande uit vrouwen van t jaar van de afgelopen vier jaren maken een keuze uit de voordrachten en nomineert drie kandidaten. Op 8 maart ontvangt de uiteindelijke winnares uit handen van Riet Peters, vrouw van het jaar 2000, tevens voorzitter van de jury, een wisseltrofee en een persoonlijk aandenken. De uitreiking vindt plaats tijdens het feest in het kader van Internationale Vrouwendag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...