Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hengelo


Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt regelmatig dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Extra controle

De afgelopen week zijn vrachten gft uit verschillende delen van de Hasseler Es, de Hengelose Es en het buitengebied bij Deurningen afgekeurd. Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 februari wordt het groente-, fruit- en tuinafval in deze wijken opnieuw ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene container. Wanneer tussen het gft afval wordt gevonden dat er niet hoort, wordt de container niet geleegd.

Collecte


Tot en met 23 februari 2002 wordt er niet gecollecteerd.

Raadscommissies


Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 5 februari 2002 vanaf 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis (4e verdieping). Op de agenda staan onder meer:

* Presentatie Hengelo's Informatie Team sociale voorzieningen (HINT)
* Jeugdgezondheidszorg

* Stand van zaken Regionaal indicatie Orgaan
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 6 februari 2002 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Toepassen art. 19 lid 1/art. 19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. de herinrichting en uitbreiding van het winkelcentrum Hasselo in de woonwijk Hasseler Es met de daarbij behorende bouwkundige, technische en infrastructurele werken

* Nemen van het voorbereidingsbesluit Oosterveld
* Ontwerp bestemmingsplan Berflo Es deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein en Sybrandstraat

* Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 7 februari 2002 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
* Vaststellen Milieuprogramma 2002

* Herbevestiging aanwijzing Tuindorp t Lansink als beschermd dorpsgezicht

* Aandelenparticipatie Essent Milieu in Twente Milieu

Culturele Raad


De Culturele Raad voor Hengelo vergadert op donderdag 7 februari om 16.15 uur in het Stadhuis, kamer S 214.

Gids Hengelo 2002


De afgelopen weken is de Gids Hengelo 2002 verspreid in Hengelo. Heeft u geen gids ontvangen, dan kunt u er een afhalen bij de Gemeentewinkel in het stadhuis, achter de hoofdingang links.

Felicitatie-album bruidspaar


In het stadhuis ligt, ter gelegenheid van het koninklijk huwelijk, een felicitatie-album ter tekening. Dit album wordt aangeboden aan het koninklijk paar. Wilt u een felicitatie plaatsen of alleen uw naam vermelden, dan kunt u terecht in het stadhuis, tegenover de receptie bij de hoofdingang. Het album ligt er tot en met 18 februari.

Digitaal felicitatieregister

U kunt ook op internet uw gelukwensen aan het bruidspaar kenbaar maken via www.koninklijkhuis.nl/huwelijk.

Voorbereidingsbesluit


De raad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, bij besluit nr. 16358, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bergweg-Tapuitstraat e.o. Dit gebied wordt globaal omsloten door de Mussenstraat, Patrijsstraat, de Elsbeek, Wielewaalstraat en de Tapuitstraat.

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 30 januari 2002 voor de periode van een jaar.

Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend en de gronden van het bezwaar.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.

Bestemmingsplannen


Bestemmingsplan Westermaat Noord (TV-OOST) vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, besluit nr. 17630 het bestemmingsplan Westermaat Noord (TV-OOST) vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het plaatsen van een zendmast en zender mogelijk naast het omroepgebouw van TV-OOST aan de Hazenweg. De zendinstallatie bestaat uit een mast en een gebouwtje waarin de zender en de regelelektronica worden geplaatst. Deze zender is bestemd voor de lokale omroep.

In tegenstelling tot het ontwerp bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte van de mast teruggebracht naar 125 m. Tevens is in de toelichting een extra artikel toegevoegd met betrekking tot de invliegfunnels van vliegbasis Twente.

Ter inzage en bedenkingen

Het bestemmingsplan ligt van 6 februari tot 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld, kan tevens een ieder binnen de genoemde termijn tegen de wijziging bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten.

Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2002, bij besluit nr. 17220, het bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop vastgesteld. Veranderende trends hebben tot gevolg dat de huidige bioscoop aan de Enschedesestraat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief een eigentijdse bioscoop te vestigen is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van een nieuwe bioscoop mogelijk maakt op de huidige parkeerplaats tegenover discotheek New York aan de Beekstraat.
Ter inzage en bedenkingen

Het bestemmingsplan ligt van 6 februari tot 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Bouwplannen


Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* Bernardstraat 32, plaatsen dakkapel

* Christiaan Huygenslaan 3 A, oprichten serre
* Rozenstraat 11, plaatsen dakkapel

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Aquamarijnstraat 100 - 102, veranderen bedrijfshal(intern)
* Bellinckhof 4, veranderen en vergroten woonhuis
* Berendinastraat 12 A, oprichten woonhuis
* Elzenstraat 25, veranderen en vergroten woonhuis
* Glanestraat 5, oprichten tuinhuisje

* Glanestraat 7, oprichten tuinhuisje

* Johan Kaartstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Levantstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 21, veranderen en vergroten woning
* Rougoorweg 40, oprichten berging

* Simon Vestdijkstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Bouwvergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Anthoniusstraat 61, oprichten berging en plaatsen dakkapel
* Antwerpenstraat 46, veranderen en vergroten woonhuis
* Berlijnstraat 104, veranderen en vergroten woonhuis

* Cardiffstraat 18, oprichten schuur

* Cardiffstraat 20, oprichten schuur


* Chopinstraat 11, veranderen opslagruimte

* Deurningerstraat 49 P, oprichten schuur /garage

* Glasgowstraat 43, oprichten tuinhuisje

* Korenbloemstraat 10, veranderen en vergroten woonhuis
* Lansinkweg 87, veranderen en vergroten woonhuis
* Larvikstraat 6, plaatsen dakkapel

* Paul Pellastraat 58, veranderen en vergroten woonhuis
* Paulinastraat 16, oprichten bergruimte


* Piet Muyselaarstraat 90, veranderen en vergroten woonhuis

* Prinses Beatrixstraat 2, oprichten brug en vergroten bedrijfsrestaurant

* Straatsburg 160 - 168, veranderen 5 woonhuizen in 14 wooneenheden
* Tollensstraat 6, veranderen en vergroten woonhuis
* Vosboerweg 20, veranderen woon-/bedrijfspand in twee bedrijfspanden

* Wemenstraat 17, veranderen winkelpand

Sloopvergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Deldenerstraat 128, 132, 136 en Florisstraat 1, slopen automobielbedrijf, showroom en twee bovenwoningen
* Haaksbergerstraat 33, slopen berging/serre
* Oude Postweg 132, slopen woonhuis met garage en tuinhuisje
* Wegtersweg 16, slopen asbesthoudende gevelbeplating/boei
* Wolfkaterweg 61, slopen 2 varkensstallen (gebouw 3 en 4)
Reclamevergunningen

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* Aletta Jacobslaan 55, plaatsen reclamezuil en 2 neonreclame
* Backenhagenlaan 200, plaatsen lichtreclame en 1 reclamezuil
* Brinkstraat 1, plaatsen opschrift

* Carl Muckstraat 21, Wetstraat 48 t/m 116, Bornsestraat 4 t/m 10L aanbrengen 3 opschriften

* Hamerstraat 11, plaatsen opschrift

* Hennepstraat 4, plaatsen reclamezuil en een neonreclame
* Wegtersweg 33, plaatsen lichtbak

* Wemenstraat 17, plaatsen neonlichtreclame
Monumentenvergunning

In de week van 21 tot en met 25 januari is vergunning verleend voor:
* C T Storkstraat 27, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage en bezwaar

De verleende bouw-, sloop-, reclame- en monumentenvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 21 tot en met 25 januari 2002.

Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO)

Een verzoek is ingediend voor het oprichten van een tijdelijke kantoorunit op het perceel Deurningerstraat 250.
Het verzoek is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn echter van plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan en wel voor een periode van maximaal 5 jaar, gerekend vanaf het moment van vergunningverlening.

Ter inzage en bedenkingen

Het verzoek ligt van 6 februari tot 20 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van de gevraagde vrijstelling kunt u tot 20 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning


Een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet is ingediend voor:

* C T Storkstraat 33, veranderen woonhuis (intern)
Het desbetreffende object staan op de Rijksmonumentenlijst.
Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 5 februari 2002 twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 19 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Toewijzing tot Beschermd Dorpsgezicht


Op 29 januari 2002 heeft het College van B en W besloten de Raad te adviseren om het advies van de ministers van OCW en VROM, om Tuindorp t Lansink aan te wijzen tot Beschermd Dorpsgezicht, te herbevestigen. Na het Raadsbesluit zal dit advies aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten en de Rijksplanologische Commissie eveneens positief adviseren zal over worden gegaan tot de definitieve aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht.


Meer informatie

Heeft u vragen met betrekking tot dit advies of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer Stegeman van de afdeling Monumentenzorg, telefoon 2459120 of met mevrouw Müller, afdeling Stedenbouw en Verkeer, telefoon 2459671.

Wet Milieubeheer


Melding artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage de melding, als bedoelt in het hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde, Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, die ontvangen is van:

* Ikea Beheer BV Nederland, in verband met het oprichten van een tijdelijk gronddepot voor de overslag van grond, het Plein
Het gronddepot dient te voldoen aan de voorschriften die opgenomen zijn in de bijlage van het genoemde besluit.

Ter inzage

Tegen bovenstaande melding staat geen bezwaar of beroep open. De melding met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beschikking tot intrekking vergunningen

Besloten is om, op grond van artikel 8.25 lid 1 sub d van de Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht, over te gaan tot intrekking van de milieuvergunningen die eerder zijn verleend aan:

* Hemabo, ten behoeve van de handel in kunststoffabrikaten en kunststofbewerking, eerder gelegen aan de Smaragdstraat 11

Ter inzage en beroep

Het intrekkingbesluit met bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu. Volgens het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.11 van de Wet milieubeheer jo. de artikelen 6.7 en 6.8 Awb treedt dit besluit in werking op 20 maart 2002, tenzij voor genoemde datum bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk beroep is ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In het laatste geval wordt het besluit pas van kracht nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor meer informatie over het instellen van beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Stellen nadere geluideis

Besloten is om, in afwijking van de geldende geluidsvoorschriften op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, een nadere geluideis te stellen aan:

* Fa. Theeuwes- de Jong, Zuidelijke Havenweg 20
Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het besluit en bijbehorende stukken ligt van 6 februari tot en met 20 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het ondertekende en van een dagtekening voorziene bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo.

Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang het verzoek doen om een voorlopige voorziening te treffen. Een zodanig verzoek, dat moet worden gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een dagtekening dient u te richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag. Indien een zodanig verzoek wordt gedaan binnen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift treedt de nadere eis niet inwerking voordat op het verzoek is beslist. Bij een verzoek om een voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt griffiegeld geheven. Het griffiegeld ( 109,= (rechtspersonen 218,=)) moet worden voldaan binnen de daarvoor door de griffier van de Raad van State te stellen termijn.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 lid b van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* A.F. Pot, voor een paardenhouderij, Wolfkaterweg 63
De vergunning bevat voorschriften, die ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Ter inzage, bedenkingen en openbare zitting

De ontwerpbeschikking met de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 6 februari tot en met 6 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 6 maart 2002 schriftelijk indienen en richt u aan het gemeentebestuur, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Degene die bedenkingen inbrengt, kan het gemeentebestuur verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende de inzagetermijn kunt u verzoeken om een openbare zitting waar u mondeling bedenkingen kunt inbrengen en waar tevens gelegenheid is voor een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking.

Tegen de hierna op de aanvraag om vergunning te nemen beschikking kan later beroep worden ingesteld, zowel door degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbeschikking als door degene die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bezwaren in te brengen. Ook staat beroep open voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de beschikking in vergelijking tot het ontwerp daarvan worden aangebracht.

Verkeersbesluit


Instellen parkeerverbodzone Slachthuisweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbod in te stellen in de Slachthuisweg vanwege het veelvuldig (langdurig) langs de weg parkeren, waardoor de doorstroming van het doorgaande verkeer wordt bemoeilijkt en de bruikbaarheid van de weg afneemt. Aangezien in de Turbinestraat al een parkeerverbod is ingesteld, wordt nu een parkeerverbodzone ingesteld in de Slachthuisweg.
Ter inzage en bezwaar

Bovengenoemd besluit met bijbehorende tekeningen ligt van 6 februari tot 20 maart 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer R 115, Reitzstraat 15. Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verkiezing Vrouw van 't jaar 2001


Sinds 1993 stelt het Emancipatieplatform ieder jaar de verkiezing van de Vrouw van t jaar in.

Het Emancipatieplatform roept ook dit jaar een ieder op een vrouw kandidaat te stellen, die in 2001 zichtbaar een bijdrage heeft geleverd aan de emancipatie.

De Vrouw van t jaar kan onder meer een bijdrage geleverd hebben aan:
* het doorbreken van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen;

* de publieke/politieke discussie over emancipatie;

* aan bijzondere werkzaamheden op een specifiek terrein;
* óf is voor grote groepen herkenbaar in haar roldoorbrekende activiteiten voor de Hengelose samenleving.

Om enkele voorbeelden te noemen aan wie u zou kunnen denken:
* een vrouw die zich bijvoorbeeld in het onderwijs verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van meisjes;

* een vrouw in de gezondheidszorg die zich inspande voor de positie van de vrouw in de hulpverlening;


* een vrouw bij de politie die daar iets deed aan de beeldvorming over vrouwen binnen het apparaat.


Kandidaatstelling

Kent u een vrouw die aan een of meerdere punten voldoet, meldt uw kandidate dan voor 17 februari 2001 schriftelijk aan bij:
* Mevrouw R. Peters, Jan Kroezestraat 7, 7552 GS Hengelo
* Mevrouw L. Flentrop, Händelstraat 117, 7557 TV Hengelo.
Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 074 2459231.
Prijsuitreiking 8 maart

Een jury bestaande uit vrouwen van t jaar van de afgelopen vier jaren maken een keuze uit de voordrachten en nomineert drie kandidaten. Op 8 maart ontvangt de uiteindelijke winnares uit handen van Riet Peters, vrouw van het jaar 2000, tevens voorzitter van de jury, een wisseltrofee en een persoonlijk aandenken. De uitreiking vindt plaats tijdens het feest in het kader van Internationale Vrouwendag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie