Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie ruimtelijke ordening gemeente Maassluis

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

30-1-2002

Commissie ruimtelijke ordening c.a. vergadert op 5 februari

Op dinsdag 5 februari 2002 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, groenvoorziening, verkeer en vervoer en civiele werken. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

Het college heeft besloten een aan de commissie Ruimtelijke Ordening gerichte brief van Heemskerk namens Bouhuizen voor kennisgeving voor te leggen aan die commissie. Verkeersdrempels Lijsterlaan
De bewoners van het gedeelte van de Lijsterlaan tussen de Uiverlaan en de Nachtegaallaan hebben per brief d.d. 30 oktober 2001 aan de raad hun verontrusting uitgesproken over het rijden over het trottoir door bromfietsers en fietsers. Het college stelt voor als experiment tussen het trottoir en de verkeersdrempels en
-plateaus in de Lijsterlaan niveauverschillen aan te doen brengen en de bewoners daarover schriftelijk te informeren. Parkeeronderzoek
Uitvoering gevend aan motie nr 2 van de begrotingsraad van 7 november 2000 is in de nacht van 18 op 19 oktober 2001 een parkeeronderzoek in Maassluis uitgevoerd. Het college neemt de resultaten van het parkeeronderzoek voor kennisgeving aan. De resultaten van dit onderzoek, neergelegd in het rapport Parkeeronderzoek Maassluis, beschouwt het college samen met het advies als een discussienota aan de hand waarvan een discussie kan worden gevoerd over mogelijke knelpunten en mogelijke oplossingen zoals is aangegeven in de motie.
Ontwikkelingen op het gebied van riolering en waterbeheer Door een de notitie "Ontwikkelingen op het gebied van riolering en waterbeheer d.d. 30 oktober 2001" wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van riolering en waterbeheer. WegonderhoudsplanTijdens de begrotingsbehandeling van 13 november 2001 is een motie aangenomen om binnen de begroting van de sector Stads- en Milieubeheer voor wegonderhoud alsnog (extra) middelen vrij te maken en op korte termijn met een plan van aanpak c.q. wegonderhoudsplan te komen. Onder toevoeging van extra middelen aan het budget is hiervoor een plan opgesteld. In dat plan is gelet op de overwegingen die aan de motie ten grondslag liggen aandacht besteed aan het fietsbeleid en de 30 km gebieden. Het college stelt voor in te stemmen met dit plan, met dien verstande dat eerst in het kader van de discussie over de financiele situatie van de gemeente voor de jaren 2002 e.v. (de januaribrief) vast kan komen te staan of het bedrag van f 200.000,- (bewegwijzering) beschikbaar komt en aangewend kan worden voor het wegonderhoud.
Intentieovereenkomst Herstructurering Rechtermaasoever In het kader van het ROM-Rijnmondproject Herstructurering Rechtermaasoever, waarvan ook de Maassluise projecten Balkon/Haven en De Dijk deel uitmaken, wordt voorgesteld rond de themas Milieu, Financiën en Infrastructuur tot regionale samenwerking te komen. Om de eerste stap in deze richting te zetten wordt voorgesteld een intentieovereenkomst te sluiten. Het college besluit in te stemmen met deze overeenkomst.
Locaties HOED
Aan de wens van de HOED-artsen (Huisartsen Onder Eén Dak) voor geschikte vestigingslocaties van een praktijkruimte kan worden tegemoetgekomen met de locaties Wagenstraat en De Vloot. Voor deze locaties kan de intentie worden uitgesproken dat voor een bouwplan, dat voldoet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit, zal worden meegewerkt aan de noodzakelijke toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (de zelfstandige projectprocedure, ZZP). Het college besluit de raad voor te stellen de toepassing van deze procedure voor beide locaties te delegeren aan het college en de raad tevens voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie De Vloot. Nieuwe Wegsleepregeling
Op 1 januari 2002 is het nieuwe Besluit wegslepen van voertuigen in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat, in plaats van aan de burgemeester, aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het wegslepen en in bewaring stellen van autos toekomt, maar ook dat de mogelijkheden tot het wegslepen worden verruimd. In een verordening dienen nadere regels te worden gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid. Het college besluit de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 februari 2002 voor te stellen over te gaan tot de vaststelling van een dergelijke verordening.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag zijn de vergaderstukken in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie