Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Gravenzande


Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat zij op 22 januari 2002 hebben besloten dat:

1. door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de trottoirband, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan de noordzijde van de Fultonstraat voor het gedeelte vanaf de uitrit van de gemeentewerf, Fultonstraat 3 tot aan de uitrit van Fultonstraat 1, het verboden wordt te parkeren;
2. door het plaatsen van de borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en door het aanbrengen van haaientanden bij de kruising van het Graaf Florisplein met de Pastorielaan de voorrang wordt geregeld. Het verkeer komend uit de Pastorielaan moet nu voorrang verlenen aan het verkeer rijdend op het Graaf Florisplein.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande worden ingediend. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 Den Haag.

Gedurende die termijn liggen de besluiten voor een ieder ter inzage in het stadhuis, kamer 201.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* De heer J. Haaring voor het kappen van een dennenboom in de achtertuin van zijn woning aan de Zeestraat 152;
* De heer C.J. van der Bunt voor het kappen van een Abeel in de achtertuin van de woning aan de Monsterseweg 52.
Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Stadsjournaal december 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand december 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Bijzondere internationale prijs Quilten voor onze stadsgenoot Ted Storm

* Culturele Raad organiseert een declamatiewedstrijd voor de schooljeugd.

* Markant pand aan de Noordwind wordt gesloopt.
* Eerste lustrumviering van Maesemunde.

* Eerste paal voor het nieuwe De Driekleur -schoolgebouw Wilhelmina
* Muziek-workshop voor de basisscholen georganiseerd door De Glazen Stad.

* Nieuwe tuin rondom verzorgingshuis Sonnevanck.
* Intocht van Sint Nicolaas

* Laatste fase renovatie van de korenmolen aan de Naaldwijkseweg.
* Garage Beukers opent nieuw pand aan de Monsterseweg
Ken uw Stadsgenoot

In deze vaste rubriek maken wij kennis met Dirk Tholen. Meer dan 30 jaar heeft de heer Tholen met veel plezier gewerkt bij de gemeentereiniging van s-Gravenzande. In december veegde hij voor de laatste maal, samen met zijn vaste collega Martin, het Marktplein schoon.

Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. Pronk

Dakkapel

Eikenlaan 113

Westland Materiaal B.V.

Transformatorstation

Franklinstraat naast nr 2

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P.D. Visser

Verbouwen artsenpraktijk

Obrechtlaan 169

P. Pronk

Dakkapel (voorzijde)

Eikenlaan 113

A.A.M. Tolboom

Verbouwen woonhuis

Prof. Van Arkelstraat 8

W. van Dalen

Dakkapel (voorzijde)

Ahornplein 32

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Camping Jagtveld

Koelcel

Nieuwlandsedijk 41

A. Swaneveld

Loods, werkplaats,fundatie

Galgepad 22

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P.H.M. Bakker

2 dakkapellen

Naaldwijkseweg 245A

J.D. Krijgsman

Verbouwen woning

Noordwind 20

Van der Knaap Amarylles C.V.

Vernieuwen warenhuis

Groeneweg 3

Van der Knaap Amarylles C.V.

Bouw bedrijfsruimte

Groeneweg 3

M. Plasmans

Vergroten woning

Noordlandseweg 25

Dutchtone

Tijdelijke antennemast (1jaar)

Naaldwijkseweg 378

Telfort Mobiel

Antennemast

Naaldwijkseweg nabij 388

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.H. de Jong

Sloop konijnenhok (10m² asbest)

Komkommerlaan 1

Bio Star Tuinkers B.V.

Sloop warenhuis

Maasdijk 196

Wijziging bestemming

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J. Boers

Perceel

Maasdijk 53

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat zij actualisatie-vergunningen op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer hebben verleend aan de volgende bedrijven.

1. Glastuinbouwbedrijf N. Cakin, Noordlandseweg (achter) 27, actualisatie oprichtingsvergunning van 1 november 1994;
2. Glastuinbouwbedrijf Maatschap Boers Van Dam., Monsterseweg 38, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 december 1993;
3. Glastuinbouwbedrijf Firma M. van Zanten, Parallelweg 39, actualisatie oprichtingsvergunning van 11 oktober 1994.
De beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 februari 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Inzage kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw W. van Wijk op telefoonnummer 43 01 84.

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepsschrift, alsmede voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoon 070-4264426).

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3.
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.Informatie: 416286

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie