Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002

* Stemmen bij volmacht

* Stemmen in een stembureau naar keuze

* Collecte

* Kapvergunningen

* Kapvergunningen

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Bevolkingscijfers gemeente Geldermalsen 2001 - 2002
* Eindverslag inspraakprocedure aanleg 7e fase Randweg/2e Lingebrug
* Minima-Voorlichting

Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002

Op woendag 6 maart a.s. nemen in onze gemeente de volgende partijen aan de verkiezingen deel:

1. Partij van de Arbeid

2. Christen Democratisch Appèl (CDA)

3. VVD

4. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

5. Democraten 66

6. Dorpsbelangen

Ongetwijfeld zult u de komende weken via de media en eigen foldermateriaal het nodige van alle partijen horen. Enkele partijen zijn inmiddels zover dat zij hun informatie ook via internet beschikbaar stellen. Het gaat hier om:

* www.informarkt.nl/cdageldermalsen

* www.d66geldermalsen.nl

* betuwegids.nl/sgp

Wanneer zich andere partijen hierbij aansluiten zullen wij dit uiteraard via deze kolom en onze eigen gemeentelijke website melden.

Op woensdag 20 februari a.s. organiseren de Bedrijvenkring Groot Geldermalsen en de Ondernemersverenigingen Beesd en Geldermalsen in het gemeentehuis een politieke discussieavond. Aanvang: 20.00 uur. Onze lokale omroep SROB (voorheen LOGO) verzorgt een rechtstreekse tv-uitzending.

Collecte

In de periode van 11 tot en met 16 februari 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Stichting Dierenhulp Dierenambulance.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. A.T. Bulten, Lingedijk 45 te Tricht, voor het kappen van 1 perenboom (10 januari 2002, rectificatie). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant;
2. M. van Ravesteijn, Badweg 23 te Geldermalsen, voor het kappen van
1 berk (07 februari 2002);

3. P. Vasterman, Vergdstraat 11 te Deil, voor het kappen van 1 es en
1 meidoorn (07 februari 2002). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant.
4. N. Dingemans, Huis te Beestlaan 24 te Beesd, voor het kappen van 1 berk (07 februari 2002)


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 07 februari 2002

Kapvergunningen

I.v.m. het herprofileren van de watergangen en renovatie groenvoorziening is voor de volgende bomen kapvergunning aangevraagd:

Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 1 Esdoorns Peppelbos achter en naast nr. 22
* 1 Carpinus Peppelbos achter nr 18

* 1 Carpinus Peppelbos achter nr 12

Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 3 Taxodium Peppelbos achter nr 20 1 Wilg Peppelbos achter nr 14
* 2 Berken langs J.F. Kennedylaan t.h.v. Peppelbos 16
* 1 Els langs Kennedylaan t.h.v. Peppelbos 10
Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 1 Taxodium (wordt verplant binnen het werkgebied) naast van Utenhoveweg 2

* 1 Wilg naast v. Utenhoveweg 36

* 1 Esdoorn (aan waterzijde)naast Koningsweg 59
Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 3 Elzen en 1 Berk Koningsweg t.h.v. nr 52
* 1 Es Lange Akker naast nr 81

* 1 Wilg Lange Akker t.h.v. 101

Ter compensatie van bovenstaande bomen worden 29 eiken geplant in de berm langs de Kennedylaan.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. M. van Elteren, Achterstraat 33 te Beesd, oprichten berging (gewijzigde situatie) (7 februari 2002);

2. J.G.J. Klinkert, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 51 te Meteren, oprichten tuinhuisje (7 februari 2002);
3. R. van den Berg, Peppelbos 63 te Geldermalsen, oprichten schuur (7 februari 2002);

4. J. van Helten, Kerklaan 16 te Buurmalsen, oprichten voliere (7 februari 2002);

5. K. van Steenbergen, Laageinde 50 te Geldermalsen, vergroten woning (7 februari 2002);

6. M. Berendse, Peppelbos 71 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

7. C. van Santen, Peppelbos 73 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

8. J.R. Wahl, Peppelbos 75 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

9. J.A. Garcia, Glorie van Holland 27 te Geldermalsen, vergroten woning (7 februari 2002);

10. J. Peterse, Kooiweg Oost 47a te Beesd, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

11. M.W. Kroeze, Dr. A. Kuyperweg 73 te Beesd, vergroten woning (7 februari 2002);

12. J.G. Coenraads, Coreanna 93 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (7 februari 2002);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 7 februari 2002.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. T.G. van Veldhoven, Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen, oprichten berging en vergroten/veranderen woning (30 januari 2002);

2. N.W.A. Middelkoop, Dorpsstraat 4 te Rhenoy, oprichten carport (29 januari 2002);

3. C.L. Steennis, J. van Oldenbarneveltstraat 10 te Geldermalsen, vergroten woning (31 januari 2002);

4. A.J. Jansen, J. van Oldenbarneveltstraat 8 te Geldermalsen, vergroten woning (31 januari 2002);

5. J.Th. Slootmaker, Laageinde 88 te Geldermalsen, oprichten garage (1 februari 2002);

6. M.L.S. Molenaar, W.J. van der Hooftstraat 52 te Meteren, vergroten woning (29 januari 200);

7. D.J. van der Markt, Goudrenet 43 te Geldermalsen, vergroten woning (1 februari 2002);

8. SKOR, Jeugdlaan 1 te Beesd, vergroten schoolgebouw (30 januari 2002);

9. O. Wellner, Prinses Julianaweg 2 te Geldermalsen, veranderen opslagloods (31 januari 2002);

10. Stichting Kinderopvang West-Betuwe, Waalstraat 23 te Geldermalsen, oprichten unit (28 januari 2002);

11. Mts. Beelen-de Bruin, Ridderslag 22 te Beesd, oprichten schapenstal/werktuigenberging, vergroten eierlokaal en vergroten leghennenstal (30 januari 2002);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 7 februari 2002.

Bevolkingscijfers gemeente Geldermalsen 2001 - 2002

Aantal inwoners 1 januari 2001: 24.883

Vertrokken naar een andere gemeenten: 366 m / 407 v - totaal 773

Vertrokken naar het buitenland: 29 m / 23 v - totaal 52

Overleden: 111 m / 84 v - totaal 195

Totaal uitgeschreven: 1020

Gekomen uit andere gemeenten: 363 m / 396 v - totaal 759

Gekomen uit het buitenland: 27 m / 30 v - totaal 57

Geboren: 194 m / 189 v - totaal 383

Totaal ingeschreven: 1199

Aantal inwoners 1 januari 2002: 25.062

Eindverslag inspraakprocedure aanleg 7e fase Randweg/2e Lingebrug

Het eindverslag van de inspraakprocedure rond de voorgenomen aanleg van de 7e fase Randweg/2e Lingebrug ligt voor belangstellenden vanaf vrijdag 8 t/m vrijdag 22 februari a.s. tijdens de gebruikelijke openstellingstijden ter inzage in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek Geldermalsen.

In dit eindverslag is overeenkomstig de inspraakverordening opgenomen:
1. Een overzicht van de gevolgde procedure tot nu toe.
2. Een weergave van de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties.
3. Een reactie op deze inspraakresultaten, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke onderdelen al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.
4. Een overzicht van de verdere procedure.

Het eindverslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer en aan de gemeenteraad. Degenen die schriftelijk van hun inspraakrecht gebruik hebben gemaakt ontvangen automatisch een exemplaar van het eindverslag. Anderen kunnen dit opvragen.

Tijdens de inspraakavond op 15 januari j.l. is toegezegd dat het eindverslag ook op de gemeentelijke website op internet wordt opgenomen (www.geldermalsen.nl). Dit wordt in de loop van volgende week geregeld.

Wij wijzen u op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 februari a.s. Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad rond de voortgang van dit project een beslissing nemen. De ingekomen inspraakreacties zullen daarbij zeker in de afwegingen worden betrokken. Wanneer de gemeenteraad besluit dat de 7e fase Randweg en dus ook de 2e Lingebrug er moet komen, dan wil dat nog niet zeggen dat vervolgens enkele dagen later de eerste spade de grond in gaat. Het raadsbesluit zal dan planologisch moeten worden vertaald. Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet hiervoor de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure worden gevolgd met daarin opnieuw alle ruimte voor inspraak en uiteindelijk mogelijkheden van bezwaar en beroep

Minima-Voorlichting

Inmiddels heeft iedereen in groot-Geldermalsen de afrekening 2002 ontvangen van zuiverings-/waterschapslasten (Waterschap Rivierenland in Tiel) en afvalverwerkingskosten (AVRI in Geldermalsen).

Voor mensen met minimale inkomsten is er de mogelijkheid om kwijtschelding te vragen; u vult het onderste strookje in en stuurt dit op naar Waterschap en Avri. U krijgt dan een uitgebreid inlichtingenformulier thuis hetwelk u volledig ingevuld met bewijsstukken moet terug sturen.

Welnu, de afd. sociale zaken heeft in het kader van Minimabeleid een extra stukje dienstverlening opgepakt hetwelk betekent dat men behulpzaam is bij het invullen en compleet maken van verzoeken om kwijtschelding bij Waterschap en Avri.

Heeft u minimale inkomsten (te vergelijken met bijstandsniveau) en heeft u inmiddels een kwijtscheldingsformulier opgevraagd en ontvangen, neem dan contact op met de vakbalie Arbeid en Inkomen, tel. 586701 of 586702.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie