Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002

* Stemmen bij volmacht

* Stemmen in een stembureau naar keuze

* Collecte

* Kapvergunningen

* Kapvergunningen

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Bevolkingscijfers gemeente Geldermalsen 2001 - 2002
* Eindverslag inspraakprocedure aanleg 7e fase Randweg/2e Lingebrug
* Minima-Voorlichting

Gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002

Op woendag 6 maart a.s. nemen in onze gemeente de volgende partijen aan de verkiezingen deel:

1. Partij van de Arbeid

2. Christen Democratisch Appèl (CDA)

3. VVD

4. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

5. Democraten 66

6. Dorpsbelangen

Ongetwijfeld zult u de komende weken via de media en eigen foldermateriaal het nodige van alle partijen horen. Enkele partijen zijn inmiddels zover dat zij hun informatie ook via internet beschikbaar stellen. Het gaat hier om:

* www.informarkt.nl/cdageldermalsen

* www.d66geldermalsen.nl

* betuwegids.nl/sgp

Wanneer zich andere partijen hierbij aansluiten zullen wij dit uiteraard via deze kolom en onze eigen gemeentelijke website melden.

Op woensdag 20 februari a.s. organiseren de Bedrijvenkring Groot Geldermalsen en de Ondernemersverenigingen Beesd en Geldermalsen in het gemeentehuis een politieke discussieavond. Aanvang: 20.00 uur. Onze lokale omroep SROB (voorheen LOGO) verzorgt een rechtstreekse tv-uitzending.

Collecte

In de periode van 11 tot en met 16 februari 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Stichting Dierenhulp Dierenambulance.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. A.T. Bulten, Lingedijk 45 te Tricht, voor het kappen van 1 perenboom (10 januari 2002, rectificatie). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant;
2. M. van Ravesteijn, Badweg 23 te Geldermalsen, voor het kappen van
1 berk (07 februari 2002);

3. P. Vasterman, Vergdstraat 11 te Deil, voor het kappen van 1 es en
1 meidoorn (07 februari 2002). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant.
4. N. Dingemans, Huis te Beestlaan 24 te Beesd, voor het kappen van 1 berk (07 februari 2002)


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 07 februari 2002

Kapvergunningen

I.v.m. het herprofileren van de watergangen en renovatie groenvoorziening is voor de volgende bomen kapvergunning aangevraagd:

Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 1 Esdoorns Peppelbos achter en naast nr. 22
* 1 Carpinus Peppelbos achter nr 18

* 1 Carpinus Peppelbos achter nr 12

Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 3 Taxodium Peppelbos achter nr 20 1 Wilg Peppelbos achter nr 14
* 2 Berken langs J.F. Kennedylaan t.h.v. Peppelbos 16
* 1 Els langs Kennedylaan t.h.v. Peppelbos 10
Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 1 Taxodium (wordt verplant binnen het werkgebied) naast van Utenhoveweg 2

* 1 Wilg naast v. Utenhoveweg 36

* 1 Esdoorn (aan waterzijde)naast Koningsweg 59
Vergunning aan de gemeente Geldermalsen:

* 3 Elzen en 1 Berk Koningsweg t.h.v. nr 52
* 1 Es Lange Akker naast nr 81

* 1 Wilg Lange Akker t.h.v. 101

Ter compensatie van bovenstaande bomen worden 29 eiken geplant in de berm langs de Kennedylaan.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. M. van Elteren, Achterstraat 33 te Beesd, oprichten berging (gewijzigde situatie) (7 februari 2002);

2. J.G.J. Klinkert, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 51 te Meteren, oprichten tuinhuisje (7 februari 2002);
3. R. van den Berg, Peppelbos 63 te Geldermalsen, oprichten schuur (7 februari 2002);

4. J. van Helten, Kerklaan 16 te Buurmalsen, oprichten voliere (7 februari 2002);

5. K. van Steenbergen, Laageinde 50 te Geldermalsen, vergroten woning (7 februari 2002);

6. M. Berendse, Peppelbos 71 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

7. C. van Santen, Peppelbos 73 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

8. J.R. Wahl, Peppelbos 75 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

9. J.A. Garcia, Glorie van Holland 27 te Geldermalsen, vergroten woning (7 februari 2002);

10. J. Peterse, Kooiweg Oost 47a te Beesd, oprichten dakkapel (7 februari 2002);

11. M.W. Kroeze, Dr. A. Kuyperweg 73 te Beesd, vergroten woning (7 februari 2002);

12. J.G. Coenraads, Coreanna 93 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (7 februari 2002);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 7 februari 2002.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. T.G. van Veldhoven, Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen, oprichten berging en vergroten/veranderen woning (30 januari 2002);

2. N.W.A. Middelkoop, Dorpsstraat 4 te Rhenoy, oprichten carport (29 januari 2002);

3. C.L. Steennis, J. van Oldenbarneveltstraat 10 te Geldermalsen, vergroten woning (31 januari 2002);

4. A.J. Jansen, J. van Oldenbarneveltstraat 8 te Geldermalsen, vergroten woning (31 januari 2002);

5. J.Th. Slootmaker, Laageinde 88 te Geldermalsen, oprichten garage (1 februari 2002);

6. M.L.S. Molenaar, W.J. van der Hooftstraat 52 te Meteren, vergroten woning (29 januari 200);

7. D.J. van der Markt, Goudrenet 43 te Geldermalsen, vergroten woning (1 februari 2002);

8. SKOR, Jeugdlaan 1 te Beesd, vergroten schoolgebouw (30 januari 2002);

9. O. Wellner, Prinses Julianaweg 2 te Geldermalsen, veranderen opslagloods (31 januari 2002);

10. Stichting Kinderopvang West-Betuwe, Waalstraat 23 te Geldermalsen, oprichten unit (28 januari 2002);

11. Mts. Beelen-de Bruin, Ridderslag 22 te Beesd, oprichten schapenstal/werktuigenberging, vergroten eierlokaal en vergroten leghennenstal (30 januari 2002);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 7 februari 2002.

Bevolkingscijfers gemeente Geldermalsen 2001 - 2002

Aantal inwoners 1 januari 2001: 24.883

Vertrokken naar een andere gemeenten: 366 m / 407 v - totaal 773

Vertrokken naar het buitenland: 29 m / 23 v - totaal 52

Overleden: 111 m / 84 v - totaal 195

Totaal uitgeschreven: 1020

Gekomen uit andere gemeenten: 363 m / 396 v - totaal 759

Gekomen uit het buitenland: 27 m / 30 v - totaal 57

Geboren: 194 m / 189 v - totaal 383

Totaal ingeschreven: 1199

Aantal inwoners 1 januari 2002: 25.062

Eindverslag inspraakprocedure aanleg 7e fase Randweg/2e Lingebrug

Het eindverslag van de inspraakprocedure rond de voorgenomen aanleg van de 7e fase Randweg/2e Lingebrug ligt voor belangstellenden vanaf vrijdag 8 t/m vrijdag 22 februari a.s. tijdens de gebruikelijke openstellingstijden ter inzage in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek Geldermalsen.

In dit eindverslag is overeenkomstig de inspraakverordening opgenomen:
1. Een overzicht van de gevolgde procedure tot nu toe.
2. Een weergave van de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties.
3. Een reactie op deze inspraakresultaten, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke onderdelen al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.
4. Een overzicht van de verdere procedure.

Het eindverslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer en aan de gemeenteraad. Degenen die schriftelijk van hun inspraakrecht gebruik hebben gemaakt ontvangen automatisch een exemplaar van het eindverslag. Anderen kunnen dit opvragen.

Tijdens de inspraakavond op 15 januari j.l. is toegezegd dat het eindverslag ook op de gemeentelijke website op internet wordt opgenomen (www.geldermalsen.nl). Dit wordt in de loop van volgende week geregeld.

Wij wijzen u op de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 februari a.s. Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad rond de voortgang van dit project een beslissing nemen. De ingekomen inspraakreacties zullen daarbij zeker in de afwegingen worden betrokken. Wanneer de gemeenteraad besluit dat de 7e fase Randweg en dus ook de 2e Lingebrug er moet komen, dan wil dat nog niet zeggen dat vervolgens enkele dagen later de eerste spade de grond in gaat. Het raadsbesluit zal dan planologisch moeten worden vertaald. Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet hiervoor de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure worden gevolgd met daarin opnieuw alle ruimte voor inspraak en uiteindelijk mogelijkheden van bezwaar en beroep

Minima-Voorlichting

Inmiddels heeft iedereen in groot-Geldermalsen de afrekening 2002 ontvangen van zuiverings-/waterschapslasten (Waterschap Rivierenland in Tiel) en afvalverwerkingskosten (AVRI in Geldermalsen).

Voor mensen met minimale inkomsten is er de mogelijkheid om kwijtschelding te vragen; u vult het onderste strookje in en stuurt dit op naar Waterschap en Avri. U krijgt dan een uitgebreid inlichtingenformulier thuis hetwelk u volledig ingevuld met bewijsstukken moet terug sturen.

Welnu, de afd. sociale zaken heeft in het kader van Minimabeleid een extra stukje dienstverlening opgepakt hetwelk betekent dat men behulpzaam is bij het invullen en compleet maken van verzoeken om kwijtschelding bij Waterschap en Avri.

Heeft u minimale inkomsten (te vergelijken met bijstandsniveau) en heeft u inmiddels een kwijtscheldingsformulier opgevraagd en ontvangen, neem dan contact op met de vakbalie Arbeid en Inkomen, tel. 586701 of 586702.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...