Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 8 februari 2002

... B & W-nieuws week 6

Bestuursdienst
Omnibus 2001
Het college heeft kennis genomen van het Omnibusrapport 2001. De raadscommissie ABM ontvangt het rapport ter advisering aan het college.
Het is goed wonen in Haarlemmermeer, zowel in Hoofddorp en Nieuw-Vennep als in de kleinere kernen. Het groene en ruime woonklimaat speelt daarbij een grote rol. Goed onderhoud van dat groen vindt men heel belangrijk. Wel willen mensen meer uitgaansgelegenheden, waaronder een bioscoop en is het winkelcentrum in Hoofddorp niet aantrekkelijk om recreatief te winkelen. Over gemeentebestuur en de organisatie zijn mensen kritisch. Zo zouden politici en ambtenaren beter moeten luisteren naar de inwoners en meer betrokken moeten zijn. Dit zijn een paar conclusies uit het pas verschenen Omnibus-onderzoek. Daarin zijn de meningen van inwoners van de gemeente onderzocht over vrije tijd, openbare ruimte, wonen en voorzieningen, winkelen in Hoofddorp Centrum, relaties tussen inwoners en bestuur en ICT.

In tegenstelling tot andere jaren is dit keer niet met een enquête gewerkt. In plaats daarvan zijn groepen inwoners uitgenodigd om een avond over een bepaald thema te komen praten. In totaal hebben zo'n 115 mensen aan deze gesprekken deelgenomen.
Deze werkwijze maakt het mogelijk dieper op opvattingen en ideeën in te gaan. Met sommige uitkomsten is de gemeente al aan de slag. Zo wordt het Hoofddorpse winkelcentrum aangepakt en wordt bekeken wat een goede plek voor een bioscoop is. Andere uitkomsten krijgen de komende maanden aandacht. De gemeente verandert bijvoorbeeld haar beleid ten aanzien van vrije tijd en de onderzoeksuitkomsten krijgen daarin een plaats. Verder bekijkt de gemeenteraad mede naar aanleiding van de resultaten op welke manieren de relaties tussen de gemeente en de inwoners te verbeteren zijn. De gemeentekrant besteedt de komende tijd aandacht aan de resultaten en vervolgacties van de omnibus.

Dualisering
De raad zal vanaf 14 maart in nieuwe samenstelling en nieuwe werkwijze van start gaan. Dit betekent de werkwijze van het gemeentebestuur aanpassen aan de Wet Dualisering Gemeentebestuur en besluiten nemen over de nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van de raad. De werkgroep dualisering (bestaande uit de burgemeester en vier fractievoorzitters) heeft enkele producten voor deze nieuwe werkwijze opgesteld en aan de hand daarvan een aantal raadsvoorstellen voorbereid. Het college stelt de raad voor om in haar vergadering van 14 maart deze voorstellen vast te stellen. Het gaat hierbij om:

* het reglement van orde voor de raadsvergaderingen waarbij het recht van interpellatie, de griffier en de rol van wethouders als gasten van de raad nieuw is,

* een geactualiseerde verordening op de raadscommissies waarbij raadscommissies niet langer adviesorgaan zijn voor het college maar de besluitvorming van de raad voorbereiden en verder het aantal fractie-assistenten wordt teruggebracht tot één per fractie,

* een geactualiseerd delegatiebesluit 2002, waarin de nieuwe taakverdeling tussen college en raad tot uitdrukking komt.

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken rond het instellen van een raadsgriffie en de werving van een griffier. Een uitgewerkt functieprofiel wordt op 14 maart aan de raad voorgesteld. De raadscommissie ABM behandelt de onderwerpen ter advisering aan de raad.

Het college heeft besloten de vrijdagen 10 mei en 27 december 2002 als verplichte vrije dagen aan te wijzen. De gemeentelijke organisatie is dan gesloten.

Het college stelt de raad voor het Bijlagenboek bij de Meerjarenbeleidsbegroting 2002-2005 en de tweede wijziging van de begroting 2002 vast te stellen. De raadscommissie ABM ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad.

Brandweer
Het college heeft kennis genomen van het eindrapport 'Periodieke Bedrijfsdoorlichting Brandweer Haarlemmermeer' en het 'implementatieplan verbeterpunten'. Bij de doorlichting is gebruik gemaakt van een inmiddels beproefd model, waarin zes aspecten worden beoordeeld: organisatie en aansturing, personeelsmanagement, beleidsproces, bedrijfsprocessen, financieel proces en kwaliteitszorg.

De bedrijfsdoorlichting of audit is allereerst een instrument om processen door te lichten, vooral gericht op procesverbetering om in de toekomst beter te kunnen sturen. Het gaat dan om vragen als: welke processen en procedures zijn beschreven, wordt er in de praktijk naar gewerkt, en zijn de processen doelmatig en doeltreffend? Dit heeft een lijst sterke en zwakke punten opgeleverd, die uiteindelijk vertaald zijn in vijf, concrete verbeterpunten die de Brandweer voor de korte termijn (2002 en begin 2003) het meest urgent acht. Het gaat dan om:
1. Het vaststellen van een toekomstvisie Brandweer De toekomstvisie vormt het kader waarlangs de Brandweer de komende jaren haar activiteiten zal uitvoeren. Deze richt zich onder meer op vrijwilligheid nu en in de toekomst, de ontwikkelingen op Schiphol en de inzet op preventie en handhaving.
2. Het ontwikkelen van de aansturing van de Brandweer Voor een duidelijke en transparante aansturing van de dienst zijn goed ontwikkelde plannen nodig, zoals een sturingsvisie, personeelsbeleidsplan, automatiseringsplan en samenwerkingsovereenkomsten met DOW en FAD.
3. Het communiceren over toekomstvisie en wijze van aansturing De toekomstvisie en wijze van aansturing zijn van groot belang. Daarom is een overall in- en extern communicatieplan voor de Brandweer noodzakelijk.

4. Het realiseren van werkplannen
Een van de concrete uitwerkingen van punt 2 is het maken van werkplannen voor de sectoren. Hierin zijn de activiteiten per sector voor de komende jaren op gestructureerde wijze vastgelegd.
5. Het beschrijven van (risicovolle) werkprocessen Een tweede belangrijke, concrete uitwerking van punt 2 is het beschrijven van de meest risicovolle (financiële, juridische en politieke) werkprocessen. Dit vormt een van de waarborgen voor het rechtmatig en doelmatig handelen van de Brandweer.

Elk kwartaal rapporteert de Brandweer aan het college over de ontwikkeling, voortgang en uitvoering van de verbeterpunten. Voor de begeleiding en uitvoering vraagt zij externe ondersteuning, alsook ondersteuning van de afdeling Communicatie. De Brandweer is de eerste dienst (van de zes) die de audit heeft afgerond. Elke dienst van de gemeente wordt eens in de vier jaar doorgelicht. De raadscommissie ABM ontvangt de nota en het implementatieplan ter kennisname.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft een aanpassing in de Regeling voor het toewijzen van kavels voor individuele woningbouw vastgesteld. In de regeling is in 1978 een bepaling opgenomen dat diegene die al eerder een kavel aangekocht hebben niet binnen een termijn van 3 jaar weer in aanmerking kunnen komen voor een bouwkavel. In 1994 is de termijn gewijzigd in 6 jaar. Nu de inschrijving voor bouwkavels in Floriande start doet zich de vraag voor of deze bepaling nog steeds van kracht is c.q. zou moeten zijn. De 6-jaars bepaling is destijds in de regeling opgenomen omdat het aanbod van kavels lagers was dan de vraag. Inmiddels is door onder andere stijging van het prijsniveau de verhouding tussen het uiteindelijk aantal geïnteresseerden en het aanbod niet meer zo scheef. Reden voor het college om de 6-jaarsbepaling te laten vervallen.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van Stichting De Meerse, centrum voor kunst en cultuur. Het college stelt de subsidie definitief vast op ¤ 2.471.967,72. De raadscommissie WOC ontvangt de rekening en het verslag ter kennisname.

Het college heeft besloten een subsidie van ¤ 3.516,80 toe te kennen aan kunstenaar B. Nieuwenhuysen voor de promotie van zijn werk.

Openbare Werken
Het college verleent haar medewerking aan de planontwikkeling van de locatie hoek Venneperweg/ Beinsdorpstraat in Nieuw-Vennep (14 tot 16 woningen) en de locatie Venneperweg in Beinsdorp (20 woningen).

Het college heeft besloten om percelen grond met een oppervlakte van 5077 m² in Lisserbroek te verkopen aan Timpaan Zuid voor 25 grondgebonden koopwoningen voor een grondprijs van ¤ 2.823.390,00 en voor 16 koopappartementen voor een grondprijs van ¤ 1.479.820,76.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie