Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen ter verbetering controle op dierentransport

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2002/520
datum
07-02-2002

onderwerp
Maatregelen dierentransport

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de maatregelen die zijn getroffen om de controle en handhaving van het (internationale) dierentransport te verbeteren en welzijnsproblemen te voorkomen. Informatie over de maatregelen is toegezegd in de brief aan de Tweede Kamer van 29 augustus 2001.

datum
07-02-2002

kenmerk
TRCDL/2002/520

bijlage

Het transport van levende dieren over lange afstand levert Nederland klachten op van EU-lidstaten, actiegroepen en maatschappelijke organisaties over het niet naleven van de Transportrichtlijn door Nederlandse transporteurs. Klachten zijn zowel gerelateerd aan het overtreden van de Transportrichtlijn voor welzijn 91/628 als het overschrijden van maximum terreingewicht van voertuigen volgens de horizontale Transportrichtlijn 96/53. De genomen maatregelen richten zich op beide overtredingen. Overigens hebben de klachten voor een aanzienlijk deel betrekking op de overschrijding van het maximale terreingewicht krachtens de transportrichtlijn 96/53.

In het najaar van 2001 heb ik regelmatig overleg gepleegd met de handel en transportsector over de klachten die Nederland heeft ontvangen uit de EU lidstaten. Op deze bijeenkomsten is gesproken over de negatieve beeldvorming van Nederlandse veetransporten. Hierbij heb ik de sector nadrukkelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om binnen de wettelijke kaders te handelen. In december 2001 is met de sector overeenstemming bereikt over maatregelen om het aantal overtredingen en klachten structureel te verminderen. Hieronder treft u de concrete uitwerking van deze maatregelen aan. Met de sector is afgesproken dat in 2002 regelmatig overleg zal worden gevoerd over de werking van de maatregelen en ontwikkeling van klachten. Indien noodzakelijk zal een aanscherping of uitbreiding van de maatregelen volgen.

Het pakket omvat de volgende concrete maatregelen.

* Beleidsregels voor intrekken en schorsen van bedrijfserkenningen. Dit bestuursrechtelijke sanctieregime is een uitwerking van een algemeen artikel uit de Transportrichtlijn voor welzijn 91/628. Na registratie van geconstateerde administratieve en welzijnsovertredingen wordt via een vaste procedure de bedrijfserkenning voor een periode geschorst of ingetrokken. De beleidsregels zijn in december 2001 van kracht geworden en alle handelaren/ transporteurs zijn hierover per brief door de RVV geïnformeerd.

* Aanpak van een te hoog terreingewicht: om te voorkomen dat Nederlandse veewagens met een te hoog totaal terreingewicht vertrekken worden met ingang van maart 2002 alle Nederlandse veewagens met een buitenlandse bestemming voor vertrek en certificering gewogen. Uitgangspunt is dat het maximum terreingewicht bij vertrek niet hoger mag zijn dan het maximum toegestane terreingewicht in het land van bestemming. Hierbij is rekening gehouden met de transitie door midden-Europese landen. Het overeengekomen protocol voor weging wordt momenteel uitgewerkt in een werkinstructie van de RVV, welke eind februari operationeel is. Hierover zal ik ook in Europees verband met de lidstaten communiceren.

* Verbod op het gebruik van de 'biggenbak'. In navolging van Italië zal ik binnenkort een verbod instellen op het gebruik van de laadruimte onder de laadvloer, tussen de wielen ('de biggenbak'). Ik ben van mening dat deze laadruimte onvoldoende garanties biedt voor een welzijnsvriendelijk transport over lange afstand.

* Hanteren van een kwantitatieve beladingsnorm voor biggen. Ter voorkoming van interpretatieverschillen bij kwalitatieve norm uit de richtlijn 91/628 ('alle biggen moeten gelijktijdig kunnen staan en liggen) hanteert nu Nederland de kwantitatieve norm van 7 biggen per m2.

* Klimaatbeheersing voor de zomerperiode. Nederland ondersteunt het door de Europese Commissie uitgebrachte voorstel voor de verplichte mechanische ventilatie in veewagens en zal deze na vaststelling zo spoedig mogelijk in het Nederlandse Besluit Dierenvervoer implementeren.

* Communicatie met lidstaten: de communicatie en samenwerking met o.a. Luxemburg is sterk geïntensiveerd. Tevens wordt actief gecommuniceerd met lidstaten waar zich klachten of problemen voordoen en de Europese Commissie. Doel is het objectiveren van de klachten en het optimaliseren van vervolging.

De Nederlandse maatregelen ter verbetering van de controle en handhaving worden besproken met de Europese Commissie. De Commissie bereidt een voorstel tot aanpassing van de Transportrichtlijn 91/628 voor. De gebrekkige naleving van de Richtlijn in Europa vormt de aanleiding voor de aanpassing en de Commissie zal met voorstellen komen tot verbetering van de handhaving en controle. Naar verluidt zal de Commissie het voorstel omstreeks mei 2002 uitbrengen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie