Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Solvay Groep Voorlopige Resultaten Voor 2001

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Solvay Groep Voorlopige Resultaten Voor 2001

Embargo : Brussel, 8 februari 2002 om 8.00 u.

SOLVAY GROEP - VOORLOPIGE RESULTATEN VOOR 2001

Netto courant resultaat van 403 miljoen EUR, met 7 % teruggelopen ten aanzien van het hoog niveau van het boekjaar 2000. Tweede halfjaar 2001 : een stijging met 10 % ten aanzien van het tweede halfjaar 2000 Sterke groei van de resultaten van de sector Farmaceutische Producten (+ 51 %) en de sector Chemie (+ 23 %), duidelijke achteruitgang van de sector Kunststoffen (- 70 %) en bestendigheid van de sector Kunststofverwerking Verdere implementatie in 2001 van de strategie van verandering : ü snellere stijging van de resultaten van de sector Farmaceutische Producten

ü snellere ontwikkeling van de Specialiteiten (verwerving van speciale polymeren van BP en lopende overname van Ausimont in de gefluoreerde specialiteiten)

De Solvay-Groep sluit het boekjaar 2001 af met een netto courant resultaat van 403 miljoen EUR, d.i. een terugval van 7 % ten aanzien van het hoog niveau van het boekjaar 2000 (433 miljoen EUR). Na een eerste halfjaar 2001 dat met 18 % teruggelopen was ten aanzien van het eerste halfjaar 2000, was het netto courant resultaat van het tweede halfjaar 2001 10 % hoger dan dat van het tweede halfjaar van 2000 - ondermeer dankzij een efficiënt kostencontrole -, en zulks ondanks de welgekende verslechtering van de wereldwijde economische omgeving na 11 september 2001.

Het begin van het boekjaar 2002 wordt nog gekenmerkt door onzekerheid betreffende de evolutie van de economische wereldconjunctuur. Niettemin zou de Groep tijdens het boekjaar 2002 de vruchten verder moeten kunnen plukken van de strategie die zij sinds meerdere jaren volgt en die erop gericht is sneller haar sector Farmaceutische Producten en de Specialiteiten met een hogere toegevoegde waarde te ontwikkelen, evenals het concurrentievermogen van haar portefeuille Essentiële producten en haar leiderschap op de international markt te versterken.

SOLVAY-GROEP - GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

(incl. belangen van derden)
MILJOEN EUR
2001 /2000

(EUR)
MUSD(1)

2000
2001 (2)
D %
2001

Omzet
8 863
8 725

- 2 %
7 689

Brutomarge
2 445
2 444

-
2 154

EBIT
666
628

- 6 %
553

Kosten op nettoschulden

-83

- 90

+ 8 %

- 79

Courante belastingen

-123

- 135

+ 10 %

- 119

Resultaat waarop vermogensmutatie is toegepast (3)
-27

-
n.s.

-

Netto courant resultaat
433
403

- 7 %
355

Netto uitzonderlijke resultaten

-

-

-

-

Nettoresultaat

Waarvan belangen van derden
433


-11
403


+ 5

- 7 %

n.s.
355


+ 5

Afschrijvingen
551
522

- 5 %
460

Cash flow (4)
984
925

- 6 %
815

EBITDA (5)
1217
1 150

- 6 %
1 013

Investeringsuitgaven
812
2 627 (6)
n.s.
2 315

Research & Development
360
341

- 5 %
301

(1) 1 EUR = 0,8813 USD (31 december 2001)

(2) cijfers zonder audit: de boekhoudkundige gegevens van deze permededeling werden niet door de commissaris-revisor geverifieerd.

(3) de resultaten van de PP-activiteiten werden volgens de vermogensmutatiemethode behandeld voor het jaar 2000 en gedeconsolideerd voor het jaar 2001

(4) Cash flow = netto resultaat + afschrijvingen

(5) EBITDA = EBIT + afschrijvingen

(6) Hierin begrepen de in december 2001 aangekondigde overname van Ausimont en de overname, via een ruil van activiteiten, van de speciale polymeren van BP.

De omzet van het boekjaar 2001 bedraagt 8.725 miljoen EUR, of een daling van 2 % ten aanzien van het boekjaar 2000. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de wijzigingen op het vlak van de consolidatiekring: het in joint venture brengen van de polyethyleenactiviteiten in het kader van onze akkoorden met BP, de overname van de speciale polymeren van BP, de deconsolidatie van de decoratieactiviteiten waarvan de verkoop plaatsvond in 2001, alsook de overgang naar een evenredige consolidatie vanaf 1 januari 2001 van Solvay Indupa, waarin Solvay een participatie van 51,2 % bezit. Deze wijzigingen hebben zich vertaald in een daling van - 2.5 % van het omzetcijfer. De koerswijziging van het geheel van de valuta's heeft een verwaarloosbare invloed gehad op de omzet, vermits de kracht van de USD gecompenseerd werd door de zwakte van de andere valuta's.

De kosten op nettoschulden bedragen 90 miljoen EUR, het zij + 8 % hoger dan in 2000. Deze stijging is toe te schrijven aan het feit dat de Groep zich, in de loop van het jaar 2001, een belangrijkere financiële soepelheid heeft toegekend, met het oog op de mogelijke overname van Ausimont. Noteren we immers dat, in het kader van deze overname (1,3 miljard EUR) en de financieringsmiddelen die Solvay heeft aangebracht om deze operatie te financieren zonder de balansratio's blijvend aan te tasten, de Groep haar uitmuntende A/A2-ratings heeft bevestigd gezien door de agentschappen Standard & Poors en Moody's.

De courante belastingen zijn met + 10 % gestegen ten aanzien van 2000, dat van een niet terugkerend belastingkrediet had genoten. Het gemiddeld belastingpercentage is + 25 % voor 2001.

Gezien het verwaarloosbaar klein saldo van de uitzonderlijke resultaten, komt het nettoresultaat zoals het netto courant resultaat op 403 miljoen EUR. De belangen van derden (5 miljoen EUR) omvatten niet meer de aan derden toegewezen verliezen van Solvay Indupa, rekening houdende met de evenredige consolidatie sinds 1 januari 2001 van Solvay Indupa waarin de Groep een participatie bezit van 51,2 %

De cash flow over het boekjaar 2001 bedraagt 925 miljoen EUR, of een daling van 6 %, waarbij de afschrijvingen met 5 % verminderd zijn ten gevolge van de toepassing van een geharmoniseerd afschrijvingbeleid binnen de Groep.

RESULTATEN PER AANDEEL

Resultaten per aandeel
(excl. belangen van derden)
EUR/AANDEEL
2001/2000
USD/AANDEEL(1)

2000
2001 (2)
D %
2001

Netto courant resultaat
5,20
4,72

- 9 %
4.16

Nettoresultaat
5,27
4,72

- 10 %
4.16

Cashflow
11,39
10,82

- 5 %
9.54

Aantal aandelen (000)
84 376
84 445
n.s.
84 445

(1) 1 EUR = 0,8813 USD (31 december 2001), (2) Cijfers zonder audit

Het netto courant resultaat komt uit op 4,72 EUR per aandeel na afschrijving van de goodwill, of een daling van 9 % ten aanzien van het boekjaar 2001. Vóór afschrijving van de goodwill bedraagt het netto courant resultaat 5,02 EUR per aandeel.

STRATEGIE VAN VERANDERING VAN DE SOLVAY-GROEP

De Solvay Groep implementeert verder haar strategie, m.n.:

De snellere ontwikkeling van haar sector Farmaceutische Producten en van haar Specialiteiten; De groei van het concurrentievermogen van haar Essentiële Producten, En de versterking van het leiderschap in haar activiteiten door onophoudelijk haar concurrentievermogen en de innovatie te ontwikkelen.

De lopende overname van Ausimont, producent van gefluoreerde specialiteiten, aangekondigd op het einde van 2001, zou de belangrijkste overname zijn in de geschiedenis van de Solvay Groep. De Groep zou zo een wereldleider worden in een sterk groeiende sector met zeer hoge toegevoegde waarde, en gekenmerkt door een intensief onderzoek: de gefluoreerde specialiteiten; zij zou beschikken over een unieke integratie in de betrokken sector, gaande van de vloeispaatmijnen in Namibië tot de marketing van uitzonderlijk geavanceerde producten.

Deze overname volgt op de niet minder belangrijke akkoorden met BP. Deze akkoorden, met uitwerking op 1oktober 2001, hebben betrekking op de overname van de speciale polymeren van BP in de Verenigde Staten, de oprichting van twee joint ventures in hogedichtheid-polyethyleen (HDPE) tussen Solvay en BP en de verkoop van de polypropyleen (PP) van Solvay aan BP.

Bovendien moeten we ook de aandacht trekken op :

De oprichting, begin 2002, van een joint venture met de Groep Kali und Salz (K+S) in de zoutsector in Europa. De verkoop van de activiteit woningdecoratie van Solvay, gedeconsolideerd op 1 januari 2001, aan de Duitse groep Langbein-Pfanhauser Werke (LPW), samen met de overname door Solvay van de activiteit industriële folies in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De verkoop van de luchtinlaatsystemen voor de auto-industrie aan de Duitse Groep Mann + Hummel begin 2002. Al deze initiatieven zijn beslissende stappen in de strategie van verandering van de Solvay Groep.

TOELICHTING PER ACTIVITEITSSECTOR

Zowel het omzetcijfer als de resultaten zijn op een tegenstrijdige wijze geëvolueerd volgens de activiteitssectoren

Miljoen EUR
Omzet
EBIT

2000
2001 (1)

01/00D %
2000
2001 (1)

01/00D %


Farmaceutische Producten
1 548
1 769

+ 14 %
134
203

+ 51 %

Chemie
2 585
2 751

+ 6 %
233
286

+ 23 %

Kunststoffen
3 000
2 624

- 13 %
230
70

- 70 %

Kunststofverwerking
1 730
1581

- 9 %
69
68

- 1 %


GROEP

8 863

8 725

- 2 %

666

628

- 6 %


(1) cijfers zonder audit

SECTOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN

Sterke groei van de omzet (+ 14 %) en de resultaten (+ 51 %) Verdere ontwikkeling van de portefeuille Research
De omzet is in 2001 gestegen met 14 %.

Alle therapeutische gebieden hebben bijgedragen tot die groei (hormoonsubstitutietherapieën +38%, cardiologie +42% en gastro-enterologie +12%), met uitzondering van de psychiatrie (- 19%)

Ondanks de daling van de verkopen van Luvoxâ , dat een generiek geneesmiddel geworden is in de Verenigde Staten, gingen de verkopen in Noord-Amerika erop vooruit met 27% dankzij het succes van de hormoonsubstitu-therapie voor mannen, Androgelâ , de eetlustopwekker Marinolâ en de behandeling van maagzweren en maagzuuroprispingen, Pantacolâ in Canada. De verkopen van Tevetenâ en Aveonâ voor de behandeling van te hoge bloeddruk kenden eveneens een vooruitgang in de Verenigde Staten.

De verkoop groeit eveneens in de andere landen van de wereld (+ 10 %), meer bepaald in de voormalige Oostbloklanden, alsmede in Latijns Amerika, dankzij de bijdrage van Sintofarma sedert oktober 2000.

In Japan stijgen de verkopen met 15 % in locale munt en weerspiegelen de groei van de verkopen van het anti-depressivum Luvoxâ in dit land.

De resultaten hebben het recordniveau bereikt van 203 miljoen EUR, of een groei met 51 % ten aanzien van het boekjaar 2000 en dit ondanks de volgehouden marketing - en researchinspanningen en de homologatieprocedures die in de Verenigde Staten nog steeds aan de gang zijn met de FDA

Op het gebied van Research, zet Solvay op een actieve manier Fase III verder van het in juli 2001 gestart klinisch onderzoekswerk in verband met Cilansetronâ , een veelbelovend project, en Tedisamilâ tegen hartkamers fibrillatie. Klinische testen van Fase II hebben de te verwachten therapeutische doeltreffendheid bevestigd van SLV 306, een nieuw cardiologisch geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk en congestief hartfalen. Solvay heeft eveneens haar portefeuille van producten in ontwikkeling uitgebreid door de overname van de rechten tot commercialisatie in een bepaald aantal landen in Europa van Omacorâ , bestemd als secundaire preventie tegen een hartinfarct en dat momenteel geregistreerd wordt, evenals de Noord-Amerikaanse rechten van twee anale gels Anohealâ en Incostopâ , in Fase III van de research. Solvay vervolgt verder zijn plan voor de reorganisatie van de R&D waarmee beoogd wordt de interne investeringen te heroriënteren en daarbij steeds meer beroep te doen op externe middelen bij gespecialiseerde en hooggekwalificeerde partners. Het akkoord dat in juli 2001 met Quintiles werd ondertekend om onder meer het klinisch onderzoek m.b.t. cilansetronâ te optimaliseren, is een voorbeeld van deze strategie van allianties dankzij welke investeringen en bekwaamheden op specifieke gebieden kunnen worden gedeeld. SECTOR CHEMIE

Stijging van de omzet (+ 6%) en van de resultaten (+ 23%) dankzij een specifiek samengestelde portefeuille :

Van de Essentiële (voornamelijk anorganische) zeer competitieve producten die op wereldniveau over een leidinggevende positie beschikken. Noteren we hier in het bijzonder de zeer opmerkelijke groei van natriumcarbonaat en natriumhydroxide; Van een bepaald aantal Specialiteiten die van hogere marges genieten en minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur;

De activiteit natriumcarbonaat heeft in 2001 een groei gekend. In Europa draaien de productiebedrijven op volle toeren, Bulgarije inbegrepen. In Noord-Amerika begint de markt zijn evenwicht te herstellen, dankzij de rationalisering van de productiecapaciteiten. De Amerikaanse marges worden echter nog steeds ongunstig beïnvloed door de hoge energiekosten.

De resultaten van de Electrolyse - activiteiten en de afgeleide specialiteiten zijn in aanzienlijke mate gestegen dankzij de sterke prijstijgingen van natriumhydroxide en de inspanningen om de business te herstructureren.

De resultaten van de Peroxy-Producten en van de Barium - en Strontiumcarbonaten hebben de negatieve invloed ondergaan van een verslechtering van de marktvoorwaarden tijdens de tweede helft van 2001.

Wat betreft de Fluorspecialiteiten, kennen de verkopen van organische producten Solkaneâ opnieuw een groei, terwijl de situatie van de anorganische specialiteiten moeilijker is geworden, tengevolge van de zwakte van sommige afzetmogelijkheden (bijv. de auto-industrie). De overige specialiteiten, namelijk de Advanced Functional Minerals (fillers) en de Caprolactonen ontwikkelen zich eveneens heel behoorlijk.

SECTOR KUNSTSTOFFEN

Resultaten (- 70 %) werden voornamelijk ongunstig beïnvloed door de zwakte van de Amerikaanse markten Integratie sedert 1 oktober 2001 van de speciale polymeren van BP en oprichting van twee joint ventures met BP voor hogedichtheid-polyethyleen (HDPE).

De resultaten van de Vinyls zijn gedaald in 2001. De situatie in Europa en Azië blijft niettemin bevredigend, daar waar de situatie van de Mercosur zeer ongunstig beïnvloed wordt door de crisis in Argentinië.

De resultaten van de Hogedichtheid-polyethyleen (HDPE) zijn in vergelijking met die van vorig jaar sterk teruggelopen, in het bijzonder in de Verenigde Staten, ter gevolge van de sterke daling van de marges en de economische vertraging.

De resultaten voor de Speciale Polymeren en de Technische compounds hebben eveneens de vertraging gevoeld van bepaalde eindmarkten zoals de electronica en de telecommunicatie. De consolidatie van de hoogwaardige polymeren van BP in het vierde trimester van 2001 is een gunstige stap in de ontwikkeling van onze speciale polymeren. SECTOR KUNSTSTOFVERWERKING

Bestendigheid van de resultaten, ondanks de zwakte van de eindmarkten, o.a. de bouw- en de auto-industrie. Verdere heroriëntering van de activiteiten met het grootste concurrentievermogen: verkoop van de activiteit woningdecoratie en luchtinglaatsystemen voor de auto-industrie. De activiteiten Industriële Folies groeien dankzij onder meer de ontwikkeling van medische toepassingen, van laminaatproducten en waterdichtheid voor zwembaden. De omzet van Inergy Automotive Systems (joint venture in brandstofsystemen) is gestegen met 10 % dankzij de lancering van een twingtigtal nieuwe brandstoftanks, de kosten voor het opstarten van de nieuwe éénheden die bestemd waren om aan de nieuwe bestellingen te kunnen voldoen, hebben een ongunstige invloed gehad op de resultaten. De resultaten van Pipelife (joint venture in buizen en hulpstukken) werden ongunstig beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden in de bouwsector, en het bijzonder in Duitsland, Polen en de Verenigde Staten, daar waar Scandinavië zich handhaaft en Azië verder groeit. Anderzijds zijn er meerdere herstructureringsmaatregelen hangende. INVESTERINGEN, RESEARCH & DEVELOPMENT

De investeringen in 2001 bedragen 2.627 miljoen EUR, waarin begrepen de in december 2001 aangekondigde overname van Ausimont (1,3 miljard EUR) en de overname, via een ruil van activiteiten, van de speciale polymeren van BP (606 miljoen EUR). Voor 2002 bedraagt het investeringsbudget 842 miljoen EUR en het budget R&D 392 miljoen EUR (waarvan 262 miljoen EUR, het zij 67 % voor de Farmaceutische Producten)

Belangrijke datums in de komende zes maanden


22 maart 2002 : Publicatie van de dividendsaldo voor te stellen aan de Algemene VergaderingEind april 2002 : Financieel gedeelte van het Jaarverslag beschikbaar op Internet


6 juni 2002 : Algemene Vergadering

31 juli 2002 : Publicatie van de resultaten over het eerste halfjaar 2002

Meer informatie te verkrijgen bij Solvay Investor Relations, (investor.relations@solvay.com), T. 32/2/509.60.16, F. 32/2/509.72.40

Raadpleging van de presentatie van de resultaten op de persconferentie van vandaag : www.solvay-investors.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...