Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaten Dexia

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Jaarresultaten - 08/02/2002

Dexia - Aanzienlijke uitbreiding van de activiteitsbasis 2001

P E R S B E R I C H T

Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - (pressdexia@dexia.be)

EMBARGO 17.40u

07/02/2002 / 6 p.
«MEDIA»

«NOM»

Aanzienlijke uitbreiding van de activiteitsbasis 2001 Stevige groei in de meeste sectoren bij gelijkblijvende consolidatiekring Forse heropleving in alle kernactiviteiten van de Groep tijdens het vierde kwartaal 2001 stijgingspercentage op jaarbasis

Financiering van collectieve voorzieningen en credit enhancement

Uitstaande langetermijnfinancieringen* : +12,4%

(+ 8,4% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Productie langetermijnfinancieringen* : +20,7%

(+ 18,3 % bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Door FSA uitgegeven premies : + 55,4%

Financiële diensten aan de retailcliënteel

Uitstaande cliëntentegoeden: + 34,7%

(+ 0,7% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Uitstaande kredieten: + 45,5%

(+ 8,1% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Premie-incasso verzekeringen: + 95,3%

(+ 18,5% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Beheer van financiële activa

Uitstaande tegoeden Private-Bankingcliënteel : + 22,2%

(- 3,8% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Uitstaande beheerde activa vermogensbeheer + 48,1%

(-2,9% bij gelijkblijvende consolidatiekring)

Aantal uitgevoerde transacties als transferagent : + 16,9%


* Duitsland niet meegerekend

De raad van bestuur van Dexia die plaatsvond op donderdag 7 februari 2002 heeft kennisgenomen van het activiteitsverslag. In een veel moeilijker marktomgeving dan in 2000 werd de activiteit gekenmerkt door de zeer goede resultaten voor alle kernactiviteiten van de Groep, en werden in bepaalde sectoren uitstekende prestaties geleverd.

Financiering van collectieve voorzieningen en credit enhancement

De totale uitstaande langetermijnfinancieringen (balans en buitenbalans, zonder de dochterondernemingen waarop vermogensmutatie werd toegepast) beliepen op 31 december 2001 150,4 miljard EUR, d.i. een stijging met 10,4 % (+12,4% zonder de uitstaande bedragen van de Duitse dochter DHB). De gewijzigde consolidatiekring van de Groep als gevolg van de integratie van Artesia droeg ten belope van 4,0 miljard EUR bij tot deze evolutie (waarvan 1,0 miljard EUR in de eigenlijke openbare sector en 3,0 miljard EUR in die van de grote ondernemingen). Als we geen rekening houden met de gewijzigde consolidatiekring, beliep de groei + 7,2% (en + 8,4% zonder de uitstaande bedragen van de Duitse dochteronderneming DHB).

Deze erg bevredigende evolutie vindt haar oorsprong in een zeer goede algemene prestatie in de belangrijkste markten waar de Groep actief is :

In Frankrijk, op een markt die voor het vijfde opeenvolgende jaar werd gekenmerkt door een verdere algemene schuldafbouw van de lokale besturen, steeg het uitstaand bedrag van Dexia Crédit Local met +1,2% tot 52,8 miljard EUR. De productie nam toe met + 10,0% tot 0,52 miljard EUR wat de gestructureerde financieringen betreft. In de lokale openbare sector steeg de productie met + 7,5% tot 6,4 miljard EUR. Ook het uitstaand bedrag nam toe door de overname van een schuldvorderingsportefeuille (0,4 miljard EUR) in 2001. Bovenop het afsluiten van nieuwe kredieten was er een zeer stevige activiteit inzake het actief schuldbeheer van de lokale besturen, die betrekking had op bijna 5 miljard EUR aan kapitaal.

In België, in een postelectoraal klimaat dat traditioneel leidt tot een vertraging van de activiteit, zijn de uitstaande langetermijnbedragen van de openbare sector (zonder Artesia) lichtjes toegenomen (+1% tot 20,7 miljard EUR). Net als in Frankrijk haalde de activiteit op het vlak van het actief schuldbeheer een zeer bevredigend niveau, nl. 840 miljoen EUR. Wat de grote ondernemingen (zonder Artesia) betreft, werd het beleid van verlaging van de uitstaande bedragen voortgezet, wat leidde tot een omloop van 2,1 miljard EUR (tegen 3,4 miljard EUR einde 2000).

Op internationaal vlak was de toename van de uitstaande bedragen van de volledig geïntegreerde dochterondernemingen (Duitsland niet meegerekend) over het geheel genomen zeer goed, nl. + 29,6%, en dat in een contrastrijke marktomgeving. De uitstaande bedragen beliepen eind 2001 44,0 miljard EUR. In Italië slaagde Dexia Crediop er in om, in een context van zeer scherpe concurrentie, het niveau van de uitstaande langetermijnbedragen te doen groeien met 0,6% tot 14,7 miljard EUR. In Groot-Brittannië, in een eveneens erg concurrerende omgeving, nam het uitstaand bedrag toe met 4,1% tot 2,7 miljard EUR. In Spanje haalde Dexia Sabadell Banco Local wat de uitstaande bedragen betreft een niveau van 2,3 miljard EUR na slechts 9 maanden activiteit en uitgaande van een basis van uitstaande bedragen van 1,4 miljard EUR. In Zweden klom het uitstaand bedrag met 24,3% naar 2,6 miljard EUR. In de overige Europese landen en in Azië, waar Dexia Crédit Local eveneens actief is, hetzij via zijn dochterondernemingen (Israël, Slovakije), hetzij rechtstreeks, liet het uitstaande bedrag een forse stijging noteren (+ 56,9% tot 4,3 miljard EUR, waarvan 0,4 miljard EUR werd ingebracht door de Israëlische dochteronderneming OSM, die vanaf 2001 volledig werd geïntegreerd). In Noord-Amerika ten slotte werd de meest opmerkelijke prestatie geleverd: de uitstaande langetermijnfinancieringen bedragen 17,4 miljard EUR, d.i. een stijging met 46,1%, waarbij deze regio in 2001 binnen de Groep de eerste plaats bekleedt wat de nieuwe productie betreft (7,7 miljard EUR, op een totaal van 23,3 Duitsland niet meegerekend), wat kan worden verklaard door zowel de commerciële activiteit van de teams van Dexia Credit Local in New York, als door het toenemend belang van de synergieën met FSA (zie verder).

NB : in Oostenrijk, waar op dochteronderneming KommunalKredit Austria vermogensmutatie werd toegepast, steeg het uitstaand bedrag met 46,8% tot 4,0 miljard EUR.

De productie aan langetermijnfinancieringen is in 2001 sterk toegenomen ( + 20,7% zonder Duitsland, + 18,3% bij gelijkblijvende consolidatiekring) en droeg zo bij tot de hierboven aangehaalde evolutie van de uitstaande bedragen. Bovendien werd in alle markten zonder uitzondering vastgesteld dat de activiteit tijdens het vierde kwartaal nog toenam :

(Miljarden EUR)
Productie vierde kwartaal 2001
Productie van het jaar 2001
Percentage verwezenlijkt tijdens het vierde kwartaal

Frankrijk
3,70
6,94
53,3%

België *(openbare sector)
0,66

1,85
35,7%

Amerika

2,06
7,69
26,8%

Italië
2,10

3,11
67,5%

Oostenrijk
0,50

1,37
36,5%

Spanje
0,25
0,74
33,8%

Zweden
0,23
0,76
30,3%

Groot-Brittannië
0,25
0,43
58,1%

Israël
0,03
0,09
33,3%

Slovakije
0,02
0,05
40,0%

Vestiging (Azië)
0,15
0,31
48,4%

Vestiging (Overige)
0,42

1,09
38,5%


* zonder Artesia BC

Credit enhancement - Activiteit van FSA

2001 was verreweg het beste jaar in de geschiedenis van FSA, met een totaal aan gegenereerde brutopremies in geactualiseerde waarde van 790 miljoen EUR, wat neerkomt op een stijging met 55,4% ten opzichte van 2000. Deze uitstekende prestatie werd verwezenlijkt voor elke kernactiviteit van FSA, zowel in de sector van de Amerikaanse gemeenteobligaties als op het vlak van de ABS (Asset Backed Securities) in de Verenigde Staten en Europa.

In de lokale sector bedroeg de totale markt van de uitgiften 286,3 miljard US$, het tweede hoogste volume ooit in deze markt, terwijl het percentage verzekerde obligaties 46% bedroeg, tegen slechts 40% een jaar eerder. FSA was de beste van zijn concurrenten, met een marktaandeel van 27%. De nieuwe productie nam fors toe (+34,1% gemeten naar brutopremies, d.i. 267 miljoen EUR).

In de sector van het credit enhancement van geëffectiseerde activa (ABS - Asset Backed Securities), werd de vraag zeer sterk ondersteund door de rentestand, en kon FSA de beste prestatie uit zijn geschiedenis neerzetten, met een stijging van 69% van de geactualiseerde brutopremies tot 523 miljoen EUR. Deze stijging had vooral plaats op de VS-markt, die 77% van de activiteit van FSA in deze sector vertegenwoordigt (+ 77,9% gemeten naar geactualiseerde brutopremies).

Net als voor de activiteit inzake langetermijnfinancieringen werd ook wat credit enhancement betreft een versnelling van de activiteit vastgesteld op het einde van het jaar, ondanks de gebeurtenissen van 11 september 2001.

Miljoenen EUR
Productie vierde

kwartaal 2001
Productie van het jaar 2001
Percentage verwezenlijkt tijdens het vierde kwartaal

Geactualiseerde brutopremies
301
790
38,1%

waarvan lokale sector
78
267
29,2%

waarvan ABS
223
523
42,6%

Geactualiseerde nettopremies
191
525
36,4%

waarvan lokale sector
49
179
27,4%

waarvan ABS
142
346
41,0%

De synergieën tussen FSA en Dexia zijn aanzienlijk toegenomen : 56 gezamenlijke transacties in 2001, tegen 15 in 2000, zowel in de locale sector (37 transacties) als voor de ABS (19 transacties). In totaal werd sinds de toetreding van FSA tot de groep Dexia voor 32,2 miljard EUR aan kapitaal verzekerd door FSA in het kader van gezamenlijke transacties (d.w.z. bijna 10% van het totaal uitstaand bedrag aan door FSA verzekerd kapitaal), en werden voor 157,7 miljoen EUR aan premies gegenereerd, met een ROE van meer dan 25% (voor meer informatie over de activiteit en de resultaten van FSA in 2001 verwijzen wij naar de internetsite fsa.com).

Overige activiteiten in de sector

De uitstaande kortetermijnfinancieringen, die eind 2001 4,4 miljard EUR (zonder Artesia) beliepen, boekten 7,6% vooruitgang. Dit was vooral het geval in Frankrijk, waar we een toename van de opnemingen vaststelden (+ 36% ten opzichte van 2000), en in mindere mate in België (+2,8%). De activiteit van Dexia Sofaxis op het vlak van de statutaire verzekeringen voor het personeel van de lokale openbare besturen, nam eveneens sterk toe. Het premie-incasso voor 2001 beliep 230 miljoen EUR, d.i. +52,8% ten opzichte van 2000, met name als gevolg van een overeenkomst met CNP, die 80 miljoen EUR aan premies vertegenwoordigt. Ten slotte bedroegen de cliëntentegoeden van deze activiteit (deposito's en vermogensbeheer, waarbij geen rekening werd gehouden met de inbreng van Artesia ten belope van 4,7 miljard EUR) 10,5 miljard EUR, d.i. een daling met 624 miljoen EUR, met name als gevolg van de vrijwillige inkrimping in de sector van de grote ondernemingen in België.


2. Financiële diensten aan de retailcliënteel2001 werd voor Dexia gekenmerkt door uiteenlopende evoluties afhankelijk van de producten, als gevolg van de daling van de aandelenmarkten, de gewijzigde fiscaliteit t.a.v. obligatie-effecten in Europa en ten slotte de voortzetting van commercialiseringsprogramma's m.b.t. de levensverzekeringsproducten van de Groep. Tijdens het voorbije jaar werd eveneens de laatste hand gelegd aan de organisatie van het kantorennet : op 1 januari 2002 behoren alle agentschappen van Dexia Bank tot één van de 159 sterstructuren. Dexia Bank behield globaal gezien zijn marktaandeel voor de belangrijkste productcategorieën, behalve bij de kasbons, waar de daling (27,6% eind september 2001, tegen 29,0% eind december 2000) deel uitmaakt van een bewust beleid.

Voor alle producten samen kon de commerciële activiteit zich normaal ontwikkelen, parallel met het begin van de integratie van Dexia Bank en Artesia, die een inspanning van alle teams vereiste, zonder daarom minder tijd en inspanningen te besteden aan de commerciële actie.

Cliëntentegoeden

De uitstaande cliëntentegoeden (traditionele deposito's, kasbons, producten inzake collectief beheer en levensverzekeringen, Dexia-obligaties, maar zonder de effectenrekeningen) belopen 79,7 miljard EUR eind 2001, d.i. een stijging met 34,7% (+ 0,7% bij gelijkblijvende consolidatiekring zonder Artesia). Als we de resultaten van einde 2000 voor Dexia Bank en Artesia samentellen, zijn de uitstaande tegoeden op 1 jaar tijd toegenomen met 1,6%. De evolutie van de diverse producten tijdens het voorbije jaar weerspiegelt zowel de marktomstandigheden als de voortgezette desintermediatie, die deel uitmaakt van een bewust beleid van de Groep.

Uitstaande bedragen aan het einde van het kwartaal

Miljarden EUR
Dec 00 pro forma
Mrt 01
Juni 01
Sept 01
Dec 01
Jaarlijkse groei

Deposito's
28,0
28,3
28,6
28,4
29,2

+ 4,5%

Kasbons
21,2
20,3
19,6
19,0
18,8

-11,3%

Euro-obligaties Dexia
6,2
6,7
6,9
7,0
7,0

+13,9%

Coöperatieve aandelen Artesia

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

+2,8%


ICBE'S
17,2
16,8*
17,5
16,4
17,8

+3,8%

Levensverzekeringen

4,9

5,1

5,5
5,3
5,7

+17,2%

Totale cliëntentegoeden
78,5
78,3
79,4
77,3
79,7

+1,6%

* raming voor Artesia : 4,1

Kredieten

Op 31 december 2001 beliepen de uitstaande retailkredieten van de Groep (Artesia meegerekend) 20,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 45,5% (+ 8,1% bij gelijkblijvende consolidatiekring zonder Artesia). Voor Dexia Bank en Artesia samen t.e.m. einde 2000 lieten de uitstaande bedragen op 1 jaar tijd een stijging met 6,2% optekenen. De evolutie over het hele jaar was contrastrijk, afhankelijk van de markten : de hypothecaire kredieten stegen in totaal met + 5,9% (+ 8,1% in het kantorennet van Dexia en + 1,5% in dat van Artesia), terwijl de consumentenkredieten en de debetsaldo op zichtrekeningen van particulieren in totaal met 8,7% terugliepen ( - 9,6% in het kantorennet van Dexia en - 5,6% in dat van Artesia), en de beroepskredieten en de kredieten aan kleine ondernemingen globaal met 13,4% toenemen (+ 15,4% in het kantorennet van Dexia en + 2,5% in dat van Artesia).

Uitstaande bedragen op het einde van het kwartaal

In miljarden EUR
Dec 00 pro forma
Mrt 01
Juni 01
Sept 01
Dec 01
Jaarlijkse groei

Hypothecaire kredieten
11,6
11,7
11,9
12,1
12,3

+5,9%

Consumentenkredieten en debetsaldo op zicht-

rekeningen particulieren

2,4

2,2

2,2

2,5

2,2

-8,7%

Beroepskredieten en kredieten aan KMO's
5,5
5,9

6,0
6,0
6,3

+13,4%

Totaal
19,5
19,8
20,1
20,6
20,7

+6,2%

In toaal blijft de structuur van de kredietportefeuille na de integratie van Artesia vnl. een aangelegenheid van de particuliere cliënteel (70% van het totaal). Dit percentage bedroeg eind 2000 67% vóór de toetreding van Artesia tot de consolidatiekring.

Bankverzekeren

Voor alle producten samen beliep de productie van verzekeringspremies t.a.v. de retailcliënteel van de Groep in 2001

1 927 miljoen EUR, d.i. een toename met + 95,3% ten opzichte van de productie van 2000 (+ 18,5% bij gelijkblijvende consolidatiekring), wat positief afsteekt tegen de markttrend in 2001 en een bewijs vormt van het bestaande potentieel bij de cliënteel van Dexia Bank. Wat de totale jaarlijkse productie betreft, heeft 147,7 miljoen EUR betrekking op producten die enkel door de Groep worden verkocht en afkomstig zijn van derden-verzekeraars.

Premie-incasso op kwartaalbasis

(In miljoenen EUR)
T1 01
T2 01
T3 01
T4 01
Totaal jaar 01

Leven

Dexia
356
289
203
227
1 075

Artesia
198
154
109
120
581

Totaal Leven
554
443
312
347
1 656

Niet-Leven

Dexia
27
23
24
20
94

Artesia
43
45
42
47
177

Totaal Niet-Leven
70
68
66
67
271

Totaal
624
511
378
414
1 927

In de activiteit Leven, die 86% van de nieuwe productie in de activiteit verzekeringsbankieren vertegenwoordigt, was de productie bijzonder dynamisch wat de producten van tak 23 betreft (unit-linked), die op zich alleen 1 224,5 miljoen EUR van de in 2001 geïnde premies vertegenwoordigt.


3. Beheer van financiële activa (private banking, vermogensbeheer en administratief fondsenbeheer)


In 2001 beleefden de beursmarkten een radicale ommekeer ten opzichte van 2000, en vnl. tijdens het derde kwartaal, met een aanzienlijke impact op de diverse activiteitssegmenten van Dexia, net zoals voor de sector in zijn geheel. De Groep verwezenlijkte overigens talrijke externe groeitransacties, die we apart behandelen om een idee te krijgen van de tendensen tijdens het jaar.

Inzake Private Banking bedroegen de cliëntentegoeden (zonder de « share leasing »-producten van Labouchere, die verder aan bod komen) op 31 december 2001 37,5 miljard EUR, d.i. een stijging met 22,2% ten opzichte van het vorige jaar (30,7 miljard EUR). Deze groei is voor 8,0 miljard EUR afkomstig van de gewijzigde consolidatiekring (hoofdzakelijk 2,8 miljard EUR van Kempen, 3,8 miljard EUR van Artesia en 1,2 miljard EUR van Dexia Nordic Private Bank Lux). Wanneer we geen rekening houden met de uitbreiding van de consolidatiekring, namen de uitstaande bedragen over een periode van 12 maanden af met 3,8% tot 29,5 miljard EUR. Deze afname is in hoofdzaak te wijten aan de lagere waardering van de activa (- 1,2 miljard EUR), aangezien de nettokapitaalstromen over de volledige 12 maanden vrijwel nihil waren. Als we het voorbije jaar grondiger analyseren, stellen we vast dat de trend tijdens het vierde kwartaal 2001 wijzigde.

Uitstaande activa op 31 12 2000 30,7 miljard EUR

Nettostromen van de eerste 9 maanden 2001 - 0,3 miljard EUR

Markteffect van de eerste 9 maanden 2001 - 2,3 miljard EUR

Uitstaande activa op 30 09 2001 28,1 miljard EUR

Nettostromen tijdens het vierde kwartaal 2001 + 0,3 miljard EUR

Markteffect tijdens het vierde kwartaal 2001 + 1,1 miljard EUR

Uitstaande activa op 31 12 2001 29,5 miljard EUR

Een analyse op basis van de producten toont aan dat het beheer onder discretionair mandaat de gevolgen moest dragen van de slecht presterende beursmarkten (-15,3% terugval van de uitstaande bedragen over 12 maanden, maar een opleving van + 3,8% tijdens het vierde kwartaal). Het kapitaal met mandaat inzake adviesbeheer nam af met 5,0% op jaarbasis, maar steeg tijdens het laatste kwartaal opnieuw met + 1,9%. Het kapitaal dat niet onder mandaat wordt beheerd ten slotte, nam toe met + 2,9% op jaarbasis, en met + 8,3% tijdens het laatste kwartaal.

Op het vlak van de Share leasing-producten van Labouchere, dat voortaan Dexia Bank Nederland heet, zette de daling van de uitstaande bedragen die tijdens de eerste 9 maanden werd vastgesteld, zich tijdens het laatste kwartaal voort (4,1 miljard EUR, tegen 4,3 miljard EUR op 30 september 2001). Over het hele jaar gezien kan deze terugloop worden verklaard zowel door de waardering van de belegde activa - integraal in aandelen - als door een negatieve nettokapitaalstroom, aangezien de op vervaldag gekomen contracten slechts gedeeltelijk werden herbelegd in dezelfde productcategorie, gelet op de slechte beursconjunctuur.

Inzake vermogensbeheer steeg het beheerde uitstaande bedrag van 82,8 miljard EUR (vóór eliminatie van dubbeltellingen, aangezien de beheerde rekeningen ook betrekking kunnen hebben op ICBE's van de Groep) met 48,1% op 1 jaar tijd. De uitstaande bedragen beliepen einde 2000 55,9 miljard EUR. Deze evolutie was enerzijds het gevolg van de integratie van de uitstaande bedragen van Artesia/Cordius (20,7 miljard EUR) en van die van Kempen en Ely Fund Managers (7,8 miljard EUR), en anderzijds van de interne nettodaling met 1,6 miljard EUR. Deze daling is niet het gevolg van nettokapitaalopvragingen en heeft, net zoals bij private banking, enkel plaatsgehad tijdens het eerste deel van het jaar en is tijdens het vierde kwartaal omgekeerd als gevolg van de opleving op de beursmarkten.

Uitstaande activa op 31 12 2000 55,9 miljard EUR

Nettostromen van de eerste 9 maanden 2001 + 0,5 miljard EUR

Markteffect van de eerste 9 maanden 2001 - 5,2 miljard EUR

Uitstaande activa op 30 09 2001 51,2 miljard EUR

Nettostromen van het vierde kwartaal 2001 0,8 miljard EUR

Markteffect van het vierde kwartaal 2001 + 2,3 miljard EUR

Uitstaande activa op 31 12 2001 54,3 miljard EUR

Met de gewijzigde consolidatiekring en de evolutie van de beursmarkten in 2001 is de structuur van het beheerde kapitaal ten belope van 82,8 miljard EUR enigszins gewijzigd ten opzichte van einde 2000. Voortaan vertegenwoordigt het collectief beheer 49,6% van het totaal (45,9% einde 2000), neemt het adviesbeheer 12,7% van het totaal voor zijn rekening (19,4% einde 2000), het discretionair beheer 12,7% van het totaal (16,8% einde 2000) en, ten slotte, het institutioneel beheer 25,0 % van het totaal (17,8% einde 2000).

Het administratief fondsenbeheer werd eveneens beïnvloed door de daling van de financiële markten in 2001, aangezien de waarderingen een duikvlucht hadden genomen, de individuele beleggers een meer afwachtende houding aannamen dan in het verleden en de fondsenpromotors vaak hun projecten hebben uitgesteld of hun plannen hebben gewijzigd. Ondanks deze ongunstige context is deze sector van Dexia BIL blijven groeien in de diverse activiteitssegmenten, en liet ook in dit geval het laatste kwartaal een trendverbetering zien. Voor de functie van depothoudende bank beliep het uitstaand bedrag eind december 2001 99,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 1,8% ten opzichte van het einde van het jaar 2000 en een toename met + 11,5% ten opzichte van eind september 2001. Het aantal transacties van zijn kant is toegenomen met 17,9% op 1 jaar tijd, terwijl tijdens het laatste kwartaal 2001 het aantal transacties ten opzichte van het derde kwartaal 2001 was toegenomen met 6,9%. De activiteit inzake centrale administratie liet een afname optekenen van - 10,9% gemeten naar het beheerd kapitaal op jaarbasis, waarbij de beheerde fondsen betrekking hadden op in totaal 92,2 miljard EUR i.p.v. 103,5 miljard EUR einde 2000. In vergelijking met de uitstaande bedragen van eind september 2001, stellen we evenwel op het einde van het jaar een toename vast met + 12,3%. Het aantal beheerde portefeuilles nam toe met + 13% op 1 jaar tijd en met + 7,1% voor het laatste kwartaal alleen. Het aantal berekeningen van de inventariswaarde nam toe met 15,4% op jaarbasis en met 9,7% voor het laatste kwartaal alleen. De activiteit van transferagent groeide met 15,1% op jaarbasis gemeten naar de beheerde uitstaande bedragen (213,8 miljard EUR tegen 185,8 miljard EUR einde 2000). Dexia blijft in deze sector de grootste actor op de Luxemburgse markt (zelf de grootste Europese markt voor fondsen). Het aantal rekeningen nam toe met 15,3% op 1 jaar tijd en met + 2,9% tijdens het laatste kwartaal alleen. Het aantal transacties (inschrijvingen/terugkoopverrichtingen) steeg met 16,9% op 1 jaar tijd en met + 3,6% tijdens het laatste kwartaal. Het aantal registers steeg met + 21,5% op 1 jaar tijd en met + 9,6% tijdens het laatste kwartaal van 2001 alleen.


4. De thesaurie-activiteit en de herfinanciering van de Groep


De omzet in deze activiteitssector was net als in het verleden groot. Zo bedroeg tijdens het jaar 2001 het volume aan langetermijnherfinancieringen 23,8 miljard EUR (17,3 miljard EUR in 2000), waarvan 13,3 miljard EUR aan obligaties met een AAA-rating.

Pierre RICHARD, voorzitter van het uitvoerend comité, zei :

« Dexia heeft zijn activiteitsbasis in 2001 aanzienlijk uitgebreid en beschikt voortaan over een substantiële interne ontwikkelingsbasis waarmee het zijn groeistrategie zal kunnen voortzetten. De Groep kan bogen op een bijzonder bevredigend activiteitsniveau, waarbij ze vooruitgang boekt in de meeste van haar kernactiviteiten, en voor sommige daarvan zelfs uitzonderlijk goede prestaties kan voorleggen. Het vierde kwartaal geeft een bijzonder bemoedigende trend te zien voor de toekomst ».

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...