Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbeteren van het aanbestedingsproces bij bouwprojecten

Datum nieuwsfeit: 09-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centrum voor Kennis Communicatie
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Kennis Communicatie (BR>

VERBETEREN VAN HET AANBESTEDINGSPROCES BIJ BOUWPROJECTEN

Dinsdag 19 februari 2002
't Spant te Bussum
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---


* Beoordelen van integriteit van aannemers
* Instrumenten bij fraude- en corruptiebestrijding in de bouw
* Een voorstel voor een nieuw aanbestedingsmodel belicht
Uw dagvoorzitter:
Prof.mr. W.G.Ph.E. Wedekind
Hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Of Counsel bij Landwell, advocaten en notarissen te Amsterdam

Voor dit congres zijn 4 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.

---

Het aanbesteden van bouwprojecten
De laatste tijd is het aanbestedingsproces bij bouwprojecten veelvuldig in het nieuws geweest. Er wordt gesproken over schaduwboekhoudingen, illegale prijsafspraken, de staat voor honderden miljoenen opgelicht en corrupte ambtenaren. De zaak heeft zich ontwikkeld tot een heuse affaire die 'bouwfraude' is gaan heten. Een parlementaire enquete is gestart en de tijd is nu aangebroken om het proces van aanbesteding van bouwprojecten eens onder de loep te nemen en concrete oplossingen te zoeken. De problematiek van de overheidsopdrachten heeft in de laatste jaren al veel aandacht gekregen op verschillende niveaus, maar wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden waar álle partijen tevreden mee kunnen zijn?

Instrumenten bij corruptiebestrijding
Het wetsontwerp BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) werd eind 1999 ingediend bij de Tweede Kamer, waarbij het onderzoeken van de integriteit van (rechts-)personen centraal staat. Het gaat dus om het zoeken naar aanwijzingen voor het bestaan van - risico's voor - criminaliteit in bepaalde maatschappelijke sectoren. Een dergelijk onderzoek kan uitmonden in een advies dat erop is gericht besluitvorming door de overheid met integere partijen te bevorderen.
De gemeente Amsterdam is al jaren aan de slag met de bestrijding van de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met de bouwsector. Het bureau SBA (Screenings- en Bewakingsaanpak) screent ondernemingen op financieel economische stabiliteit en integriteit voordat zij in aanmerking komen voor een opdracht ten gevolge van een (Europese) aanbesteding. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan voordat een screening kan plaatsvinden en voordat er bewakingsactiviteiten in een contract kunnen worden opgenomen. Het SBA brengt uiteindelijk een advies uit aan de verantwoordelijke bestuurder en de aanbestedende dienst.

Voorstel voor nieuw aanbestedingsmodel
Met name grote infrastructurele bouwprojecten staan op dit moment negatief in het nieuws. Er verwezenlijken zich tal van kostbare risico's waarmee geen rekening is gehouden tijdens de contracteerfase. Dat leidt tot aanzienlijke kostenoverschrijdingen, juridisering van het realisatieproces en negatieve politieke aandacht. Oorzaak van deze problemen is de bestaande aanbestedingsmethodiek. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat met een andere manier van aanbesteden risico's in een veel eerder stadium dan nu vaak het geval is, aan het licht kunnen worden gebracht. Die nieuwe aanbestedingsmethode gaat tevens uit van de premisse dat aannemers zelf in hun aanbieding een risicoverdeling opnemen. Het nieuwe aanbestedingsmodel bevat voldoende prikkels om de aannemer 'scherp' te houden en biedt zowel aanbesteders als aannemers een aantal voordelen ten opzichte van de huidige situatie. Indirect draagt het nieuwe model ertoe bij dat problemen worden voorkomen en opgelost in de verticale verhouding tussen aanbesteder en aannemers. Eventuele horizontale bouwkartels tussen aannemers onderling worden daarmee voorkomen.

Het congres
Tijdens het congres staat het aanbestedingsproces bij bouwprojecten centraal. In het ochtendprogramma zal worden ingegaan op het wetsontwerp BIBOB, de aanpak van de screening van georganiseerde criminaliteit bij aanbestedingen in de gemeente Amsterdam en de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de in acht te nemen spelregels bij het doorlichten van potentiele zakenpartners. In het middagprogramma komt een nieuwe methode van aanbesteden aan de orde alsook de visie vanuit de bouwwereld.

Voor wie is het congres van belang?

* Advocaten;

* Leden van de Rechterlijke Macht;

* Directeuren, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs van bouwbedrijven, projectontwikkelaars, adviesbureaus in de bouw, architecten- en ingenieursbureaus;

* Hoofden inkoop en aanbesteding, hoofden juridische zaken en (juridische) beleidsmedewerkers van de afdelingen bouwzaken, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, stedenbouw en volkshuisvesting, van ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen.

---

PROGRAMMA
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Prof.mr. W.G.Ph.E. Wedekind, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Of Counsel bij Landwell, advocaten en notarissen te Amsterdam

10.15 Het wetsontwerp BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) belicht
Mr. P.P. Reimer, plv. juridisch adviseur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

* Uitleg van het wetsontwerp in grote lijnen
* BIBOB in Europa: artikel 46 van het wetgevend pakket
* Criminaliteitsbestrijding bij aanbestedingen
10.55 Koffie-/theepauze

11.15 De aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij (Europese) aanbestedingen in Amsterdam
L. van der Wielen, Manager Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) te Amsterdam

* Stand van zaken

* Wat is de taak van het bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA)
11.55 Screening op betrouwbaarheid van (integere) zakenpartners Mr. J. de Zeeuw, senior juridisch beleidsmedewerker, College Bescherming Persoonsgegevens

* (On)mogelijkheden tot het doorlichten van toekomstige relaties
* Privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een integere aanpak van de georganiseerde criminaliteit
* Rechtswaarborgen van de betrokkenen

12.35 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

13.00 Lunch

14.15 Efficiënter aanbesteden van infrastructurele projecten Mr.dr. C.E.C. Jansen, universitair hoofddocent privaatrecht en Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, KU Brabant, alsmede part-time bedrijfsjurist Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
* Informatiegebreken op het moment van contracteren als oorzaak van de huidige problemen (kostenoverschrijdingen, claims, ongeoorloofde afspraken)

* Ideaalmodel voor een efficiëntere manier van aanbesteden
* Positieve prikkels voor bouwers, voordelen voor aanbesteders
14.55 Kofie-/theepauze

15.15 Visie van de AVBB
E. Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB)
* Wat is het optimale proces voor openbare aanbestedingen bij grote bouwprojecten?

15.55 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

16.30 Afsluiting van het seminar en uitnodiging voor de borrel
---

Datum en plaats
Dinsdag 19 februari 2002 in 't Spant te Bussum.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen. Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen EUR. 450,- (Hfl. 991,67) excl. BTW per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide congresdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Als u zich reeds heeft ingeschreven en u bent door omstandigheden alsnog verhinderd, dan is uw eventuele vervanger van harte welkom. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen: U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres, berekenen wij u 50,- (Hfl. 110,20) excl. BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige bedrag verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Aukje Bovend'eerdt
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040-212 94 99
Fax 040-212 94 07
E-mail aukje@ckc-seminars.nl

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie