Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering commissie voor Welzijn van Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 11-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Gemeenteraad ¦ Raadsadviescommissie voor Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen
Gemeenteraad

Openbare vergadering op 11 februari 2002 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Installatie nieuw benoemd raadslid de heer H. Stinis.
2. Vragenhalfuurtje voor burgers.
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
4. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 12 november 2001.

5. Mededelingen.

6. Benoeming bestuursleden in Gemeenschappelijke Regeling Fryslân ten behoeve van uitvoering van de Wet sociale Werkvoorziening.
7. Benoeming leden UPC Programmaraad.
Hamerstukken

8. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
9. Krediet t.b.v. de aanleg van een kortsluitende vervangende verbindingsweg tussen de Greunsweg en de Tjalkstraat, achter het buurthuis langs, alleen bestemd voor personenauto's.
10. Vaststellen grondexploitatie "Blitsaerd" en een krediet ad 683.393 / 1.506.000 verstrekken ten behoeve van diverse werkzaamheden.
11. Aanvullend kredietaanvraag ten behoeve van het verder ontwikkelen van het plangebied Zuiderburen.

12. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Partiële herziening van het bestemmingsplan Sint Bonifatiuskerk-Turfmark (dagopvang Tuinen 32)'.

13. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Businesspark en FEC e.o.'.
14. Verzoek om nadeelcompensatie betreffende het pand Zuidvliet 202a te Leeuwarden in verband met de herinrichting van het Vliet.
15. Intentiebesluit verzelfstandiging en fusie "Dr.Van Voorthuijsenschool" (ZMLK-afdeling van openbare Speciale School voor Basisonderwijs "De Trilker").
16. Aanschaf Documentair Informatie- en Workflowmanagementsysteem (DIS & WFM-systeem).

17. Vaststellen van het beleid inzake de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkloze werkzoekenden en van werkzoekenden met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Bespreekpunten

18. Bonifatiushospitaal.

19. Windmolenbeleid gemeente Leeuwarden.
20. Verzoeken om planschade van negen adressen aan de Goutumerdyk en omgeving te Goutum.

21. Lokale Agenda voor de Toekomst en Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002.

22. Voorstel tot verlengde openstelling zwembad Kalverdijkje.
23. Abri-overeenkomst.

24. Wijziging van de concernbegroting voor het dienstjaar 2002.
25. Afscheid J. de Beer.

De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Raadsadviescommissie voor Welzijn

Openbare vergadering op donderdag 14 februari 2002, om 19.30 uur in kamer 32 van het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening.

2. Vaststellen van de Lijst van toezeggingen.
3. Adviesaanvraag inzake Burgerinitiatief met betrekking tot de teraardestelling door Sociale Zaken.
4. Adviesaanvraag inzake Uitvoering reïntegratieactiviteiten 2002.
5. Bespreken Visitatierapport "Op de goede weg" Zelfanalyse GSB 2001.
6. Adviesaanvraag inzake raadsvoorstel om een principe-besluit tot opschaling Regionale indicatiecommissie in Fryslân te nemen.
7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Vergaderingen gemeenteraad en raadsadviescommissies 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie