Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 11-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hengelo

Felicitatie-album bruidspaar Wet Bodembescherming Collecte Wet milieubeheer
Raadscommissies Kapvergunningen
Centrum Werk & Inkomen Midden Twente Verkeersbesluiten Bestemmingsplannen Controle groene containers
Bouwplannen
Mededelingen 12 februari 2002
Collecte


Tot en met 23 februari 2002 wordt er niet gecollecteerd. Raadscommissies


Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn
De commissie SPOW vergadert op dinsdag 12 februari 2002 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Vaststellen van het Leerplichtverslag 2000 - 2001. Kennisnemen van de Effectrapportage van het Regionaal Meld en coördinatiecentrum voor voortijdig schoolverlaters (RMC)

* Subsidieprogramma emancipatie activiteiten 2002
* Krediet aanvraag maatregelen t.a.v. problematiek ontstaan door bodemverontreiniging Sportpark Vikkerhoek

* Evaluatie ondersteuning FBK-Games in relatie tot personele situatie sector Sport en Recreatie.

* Stadsrecreatiekaart

* Verzoek Speeltuinvereniging t Lansink inzake gemeentelijke geldlening ten behoeve van herinrichting terrein.
* Plan preventiebeleid 2001 - 2004

* Toekomst Internationaal Vrouwencentrum Hengelo (onder voorbehoud behandeling in college)

* Kadernota "De voor-, vroeg- en schoolse periode: Benutten van kansen in een samenhangend aanbod"

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De commissie ABZ vergadert op woensdag 13 februari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Uitgaansoverlast en sluitingstijdenbeleid (rapport Cammaert)
* Invoering Wet dualisering gemeentebestuur
* Wijziging reglement van orde vergadering gemeenteraad per 7 maart 2002

* Visitatierapport Grote Stedenbeleid

Financiën en Cultuur

De commissie FICU vergadert op donderdag 14 februari vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Onteigeningsplan "Het Broek Noord"

* Vaststelling Stedelijk programma Cultuurbereik 2001-2004
* Structureel subsidie nieuwe Culturele Amateurverenigingen
* Europees programma voor plattelandsontwikkeling Leader+
* Verzoek speeltuin t Lansink gemeentelijke geldlening ten behoeve van herinrichting terrein

* Kredietaanvraag maatregelen t.a.v. problematiek ontstaan door bodemverontreiniging
Sportpark Vikkerhoek

* Evaluatie ondersteuning FBK-games in relatie tot personele situatie sector Sport en Recreatie

* Kredietaanvraag constructie Bornsestraat gedeelte Beukweg tot Weideweg

* Kredietaanvraag aanpassingen Bornsestraat
* Vragen SP m.b.t. bibliotheek Hasseler Es
Centrum Werk & Inkomen Midden Twente


Wilt u zich inschrijven als werkzoekende of een uitkering aanvragen, dan kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen, Oldenzaalsestraat 15 (voormalige arbeidsbureau) in Hengelo. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 tot 15.00 uur. Bestemmingsplannen


Masterplan Stadspark t Weusthag
Momenteel zijn plannen in voorbereiding om het waterwingebied Hasselo, gelegen aan weerszijden van de Rijksweg A1, om te vormen tot een stadspark. Dit voornemen is vertaald in het Masterplan Stadspark t Weusthag. Het is de bedoeling dat de uitwerking van het Masterplan in samenspraak met verschillende belanghebbenden zal plaatsvinden.

Inspraak en Informatie

In verband hiermee heeft het College van B en W het plan vrijgegeven voor inspraak. Van 13 februari tot 12 maart 2002 kunt u het plan inzien bij de Gemeentewinkel (van 08.30 tot 16.00 uur) en bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115 (van 08.30 tot 13.00 uur).

Gedurende de inspraakperiode zijn tevens een aantal inloopmogelijkheden georganiseerd op 14 en 28 februari en 7 maart 2002, van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in de Gemeentewinkel van het stadhuis. Tijdens de inloopmomenten zijn er projectmedewerkers aanwezig voor een nadere toelichting.

Gedurende bovengenoemde periode kunt u zowel mondeling als schriftelijk uw reacties kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bibliotheek

Er is een plan opgesteld voor de bouw van een nieuwe bibliotheek op de plaats van het huidige PTT gebouw aan de Beursstraat. Op de hoek van de Beursstraat en de Enschedesestraat zal het gebouw waarin een makelaar is gevestigd plaats maken voor kantoorruimte met een woontoren.

Informatie en Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bibliotheek ligt van 13 februari tot 13 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R-115. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

* Breemarsweg 85, veranderen en vergroten woonhuis
* Fien de la Marstraat 23, oprichten tuinhuisje
* Landsteinerstraat 30, plaatsen dakkapel
* Ploegstraat 2, oprichten tuinhuisje

* Pruisische Veldweg 29, oprichten tuinhuisje
* Spiegelstraat 58, oprichten schuur

* Twekkelerweg 252, veranderen en vergroten woonhuis
* Bellinckhof 15, plaatsen dakkapel

* Boekeloseweg 112, oprichten opslagruimte
* Breemarsweg 196, veranderen en vergroten woonhuis
* Deurningerstraat 91, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 276 - 278, veranderen verblijfsruimte in woonruimte (intern)

* Hammerfeststraat 36, veranderen en vergroten woonhuis
* Hammerfeststraat 38, veranderen en vergroten woning
* Landsteinerstraat 30, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Langelermaatweg 69 - 71, oprichten serre, tuinhuisje, carport en een brug

* Rijnstraat 40, veranderen een gevel woonhuis
* Veluwestraat 3, oprichten berging
Instemming meldingen

In de week van 25 januari tot en met 1 februari is ingestemd met:
* Breemarsweg 73, plaatsen dakkapel

* Else Mauhsstraat 124, plaatsen dakkapel
* Koolzaadstraat 16, oprichten van een schuur
* Oude Grensweg 113, plaatsen dakkapel

* Paulinastraat 16, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een serre (achtergevel)

* Sloetsweg 146, veranderen en vergroten woonhuis
* Vondelstraat 29, veranderen en vergroten woonhuis
In de week van 25 januari tot en met 1 februari is vergunning verleend voor:

* Antillenstraat 58, veranderen en vergroten woonhuis
* Ir M Schefferlaan 58 - 60, veranderen 2 woningen in een woonhuis
* Vechtlaan 62, veranderen en vergroten woonhuis In de week van 25 januari tot en met 1 februari is vergunning verleend voor:

* Deldenerstraat 71 t/m 87, vervangen dakbedekking en goten De instemming meldingen, verleende bouw- en monumentenvergunningen de De besluiten zijn genomen in de week van 25 januari tot en met 1 februari 2002. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Willy Albertistraat 8, veranderen en vergroten woning
* Arturo Toscaninistraat 8, veranderen en vergroten woning
* Geerdinksweg 141, oprichten fietsenstalling
* Klaas de Rookstraat 53, uitbreiden schoolgebouw
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 13 februari tot 13 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 13 maart 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 WW

Bouwplannen zijn ingediend voor:

* W. van Otterloostraat 10 +12, veranderen van woning met praktijkruimte in woongebouw

* Prof. Lorentzstraat 4, oprichten dakkapel
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin deze percelen liggen een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is dan wel een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan, dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid, kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen. Zij zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan deze bouwplannen.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen van 13 februari tot 13 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u tot 13 maart 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Tijdelijke vrijstelling artikel 17 WRO
kantoorunit op het perceel Geerdinksweg 185.
bestemmingsplan en wel voor een periode van maximaal 2 jaar, gerekend Het verzoek voor tijdelijke vrijstelling ligt van 13 tot 27 februari 2002 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de gevraagde tijdelijke vrijstelling kunt u tot 27 februari 2002 indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV) na verlening vrijstelling Bouwverordening

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV en verlening van vrijstelling van de bepalingen uit de Bouwverordening ten behoeve van:
* het veranderen en vergroten van een woon-praktijkruimte, Deldenerstraat 47-49

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen. Zij zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen
Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 13 tot 27 februari 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 13 tot 27 januari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstelling artikel 15 WRO

Een verzoek is ingediend om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen ten behoeve van het veranderen en vergroten van een woning, Drilscholtenstraat 41.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Noord, deelplan Old Ruitenborgh" bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Ter inzage en bedenkingen
Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 13 februari tot 27 februari 2002 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 27 februari 2002 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Bodembescherming


Verordening Bodembescherming

De gemeenteraad van Hengelo heeft in haar vergadering van 29 januari 2002 de Verordening Bodembescherming Hengelo vastgesteld.

Per 1 januari 2002 heeft de gemeente het bevoegd gezag Wet bodembescherming binnen haar gemeentegrenzen (taken met betrekking tot bodemsanering). Daarom moet de gemeenteraad van de gemeente Hengelo een eigen verordening opstellen. In deze verordening zijn een aantal zaken geregeld. De belangrijkste zijn:

* Regels over de betrokkenheid van derden bij het uitvoeren van bodemonderzoek en sanering

* Nadere regels over de gegevens die in een saneringsplan moeten staan

* Nadere eisen over de melding van het tijdstip van feitelijke aanvang van de sanering

* Nadere regels over het in te dienen evaluatierapport
De verordening kunt u inzien bij de afdeling Bodem, Markt 305 (3e etage, Telgenflat) op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. De verordening ligt tevens in de Gemeentewinkel van het stadhuis en de bibliotheek Hengelo. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Bodem, telefoon 2459107.
Wet milieubeheer


Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ontvangen van:

* Rodeko, in verband met het oprichten van een inrichting voor het maken van o.a. decoraties, displays, zeefdrukken, lichtbakken, folders en het verrichten van andere daaraan verwante werkzaamheden voor derden aan de Turbinestraat 18 (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer)
* Sanders Supermarkt, in verband met het veranderen van een supermarkt aan de Mozartlaan 1 (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer)

* Sanders Supermarkt, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de supermarkt aan de P. Steenbergenstraat 5

* Sama projekten BV Delden, in verband met het oprichten van een kantoorgebouw, Mosweg 22 (Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer)

* Bistro De Pepperpot aan de Pastoriestraat 23, The Club aan de Langestraat 16 en Nul-74 aan de Beekstraat 2, in verband met het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer

* Tennis Squash en Fitness Centrum Hengelo aan de Esrein 25, New York Pizza Delivery aan de Oldenzaalsestraat 182 en Muziekvereniging Armonia aan de Weusthagstraat 1, in verband met het oprichten van deze inrichtingen (Besluit horeca-, sport- en recreatie- inrichtingen milieubeheer)

* Mts. Snuverink, in verband met de het veranderen van de inrichting, Morshoekweg 31 (Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer)

* Autobedrijf Nijkrake Hengelo BV in verband met het veranderen van een automobielbedrijf, Beitelstraat 6 (Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer)
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u inzien van 13 februari tot en met 27 maart 2002 bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Hengelo zijn van plan om een vergunning te verlenen aan:

* Structon Systems BV, voor het oprichten en in werking hebben van een werkplaats en kantoor, Vosboerweg 3
De vergunning bevat voorschriften, die ten doel hebben om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
Ter inzage, bedenkingen en openbare zitting
De ontwerpbeschikking, de daarbijbehorende aanvraag en andere ingebrachte stukken liggen van 13 februari tot en met 13 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 13 maart 2002 schriftelijk bedenkingen inbrengen. De gemotiveerde bedenkingen richt u aan burgmeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Gedurende de inzagetermijn kunt u verzoeken om een openbare zitting, waar u mondeling bedenkingen kunt inbrengen en waar tevens gelegenheid is voor een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in beginsel alleen beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht. Bij de bekendmaking van de definitieve beschikking wordt hierover nadere informatie verstrekt.

Stellen nadere geluidseisen

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben, ter voorkoming of beperking van geluidshinder, besloten om een nadere geluidseisen te stellen aan:

* Horecabedrijf Toeters en Bellen, op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, Pruisische Veldweg 72. De nadere eis houdt in dat het bedrijf vrijdag- en zaterdagavond niet langer dan tot 01.00 uur en zondag tot en met donderdagavond niet langer dan tot 00.30 uur geopend en in werking mag zijn.

* Speeltuinvereniging De Jeugd, op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, Anthoniusstraat 52. De nadere eis houdt in dat ter plaatse van de nabijgelegen woningen lagere geluidsgrenswaarden gelden dan regulier in het besluit zijn opgenomen.

* Wegter B.V., op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, Platinastraat 100. De nadere eis houdt in dat in verband met het beheer van de geluidszone van het industrieterrein waarop het bedrijf is gelegen lagere geluidsgrenswaarden gelden dan regulier in het besluit zijn opgenomen.

* Unimeta Nederland B.V., op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, Twekkelerweg 263. De nadere eis houdt in dat in verband met het beheer van de geluidszone van het industrieterrein waarop het bedrijf is gelegen lagere geluidsgrenswaarden gelden dan regulier in het besluit zijn opgenomen.

* Merjenburgh BV, op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, Stroweg 1. De nadere eis houdt in dat laad- en loswerkzaamheden alleen plaats mogen vinden aan de Parallelweg SS en dat lagere geluidsgrenswaarden gelden dan regulier in het besluit zijn opgenomen.

Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening

De besluiten tot het stellen van nadere eisen liggen vanaf woensdag 13 februari 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu.

Als uw belang rechtstreeks bij een van deze besluiten is betrokken, kunt u tot donderdag 28 maart schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo en moet tenminste bevatten: naam en adres, dagtekening en ondertekening, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar.
Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang een verzoek doen om het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag. Het verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als genoemd bij het bezwaarschrift en bovendien moet een afschrift van het bezwaarschrift worden meegezonden. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffiegeld geheven: 109,- voor een natuurlijk persoon en 218,- voor een rechtspersoon.

Besluit ex artikel 8.23 tot ambtshalve wijziging en aanvulling vergunningvoorschriften

In het belang van de bescherming van het milieu is besloten tot wijziging en aanvulling van enkele voorschriften verbonden aan de oprichtingsvergunning die eerder op 18 junuari 1995 is verleend aan:
* de heer P.M. van Marle, h.o.d.n. Drukkerij van Marle, Pasmaatweg 20

De te wijzigen voorschriften hebben betrekking op het lozen van afvalwater ter bescherming van de gemeentelijke riolering en de daarop aangesloten rioolwaterzuivering, terwijl de aanvullende voorschriften het gebruik reguleren van de elektrische stapelaars aanwezig binnen de drukkerij.

Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Het besluit tot ambtshalve wijziging en aanvulling van de vergunningvoorschriften ligt vanaf woensdag 13 februari 2002 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Daags daarna treedt het besluit in werking.

Aangezien er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit en het nu genomen besluit naar de inhoud niet afwijkt van het ontwerp daarvan, staat hiertegen geen beroep meer open, behalve voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om in beroep te gaan stuurt u uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag, p/a Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval naam en adres van de indiener, dag - en handtekening en de gronden van uw beroep, en zomogelijk ook een afschrift van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Een beroepschrift kunt u, ingeval van een spoedeisend belang, desgewenst vergezeld doen gaan van een bij de Voorzitter van de hiervoor genoemde afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing). In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat door de Voorzitter een beslissing is genomen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Kapvergunningen


In de week van 29 januari tot en met 4 februari 2002 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 2 iepen in de Enschedesestraat 177, 185. Bij totale vervanging minimaal 2 bomen herplanten.

* 2 eiken in de Laurastraat nabij huisnummer 33. Er worden 2 eiken in de maat 14/16 herplant.

* 2 eiken en 1 beuk bij recreatiepark de Waarbeek. Er worden 3 bomen in de maat 16/18 herplant.

* 1 eik in de Berfloweg tegenover huisnummer 50. Er wordt 1 rode beuk in de maat 16/18 herplant.
Ter inzage en bezwaar
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 29 januari tot en met 4 februari 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Verkeersbesluiten


Tijdelijke afsluiting Prins Bernhardplantsoen

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de veiligheid, besloten om het Prins Bernhardplantsoen gedurende de bouwwerkzaamheden tijdelijk af te sluiten voor al het verkeer, inclusief voetgangers. Dit vanwege de bouw van de "Heren van Twente". De afsluiting vindt plaats door het plaatsen van hekken en waarschuwingsborden tussen het busstation en de Wolter ten Catestraat.

Tijdelijke afsluiting busbaan traject Belgradostraat en Knokkestraat

Tijdelijke gedeeltelijke openstelling van het traject voor al het verkeer

Burgemeester en wethouders hebben besloten de HOV-doorstroomas, traject tussen Belgradostraat en Knokkestraat, gedeeltelijk open te stellen voor al het verkeer in verband met de bereikbaarheid van de wijk Vossenbelt. Er ontstaat een tijdelijke verbinding tussen de bouwstraten van Broek-Zuid en de Ardennerstraat met de Beneluxlaan en de Deurningerstraat. De gedeelten van de busbaan tussen Brusselstraat en Bastenakenstraat en vanaf de Bronforelstraat langs Slangenbeek worden voor een periode van ongeveer 3 jaar afgesloten. Ter inzage
De bovengenoemde besluiten met bijbehorende tekeningen liggen van 13 februari tot 27 maart 2002 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer R 115, Reitzstraat 15.

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Controle groene containers


Bij de verwerking van het groente-, fruit- en tuinafval uit de groene containers blijkt regelmatig dat de inhoud vervuild is met ander afval. Het gft-afval kan daardoor niet worden gecomposteerd of pas nadat het afval dat er niet in hoort is verwijderd. Dit veroorzaakt onnodige kosten.
Extra controle Vossenbelt
Op donderdag 31 januari jl. is het gft uit Vossenbelt afgekeurd. Op donderdag 14 februari 2002 wordt in deze wijk opnieuw gft ingezameld. Daarbij zal extra worden gelet op de inhoud van de groene container. Containers met vervuild gft worden niet geleegd. februari 5

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie