Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 12-02-2002

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van dinsdag 12 februari 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Juridische Zaken en Veiligheid (2002/906)
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd op basis van de Wet Dualisering gemeentebestuur en de gewijzigde Gemeentewet. Op grond hiervan worden onder meer wijzigingen doorgevoerd op het terrein van taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college. Ook dienen het Reglement van Orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies gewijzigd te worden. Tijdens de laatste werkconferentie van de raad over dit onderwerp op 23 januari zijn afspraken gemaakt over het uitwerken van voorstellen door een werkgroep uit de raad.
Het college heeft kennis genomen van de voorstellen van deze werkgroep en legt dit stuk, samen met een overzicht van wat er in het kader van de nieuwe wetgeving zoal gaat veranderen, voor ter bespreking aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari. De nieuwe gemeenteraad zal op haar eerste vergadering op 14 maart over dit onderwerp besluiten nemen.

Strategie en Bestuur (2002/1172)
Iedere twee jaar wordt er in de gemeente Nieuwegein een Omnibusenquête uitgevoerd onder de bevolking. Hierin worden vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen gesteld. Zo zijn in de laatste Omnibusenquête (van 2001) onder meer vragen gesteld aangaande de (on)tevredenheid van burgers over hun contacten met de gemeente, over de gemeentelijke communicatie, over de communicatie rondom de herontwikkelingsplannen voor de binnenstad, het Wijkgericht Samenwerken enzovoort. De gemeente neemt de uitkomsten van deze Omnibusenquête serieus en gebruikt de resultaten voor de evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk beleid.
Het college heeft een notitie vastgesteld met daarin verwoord haar standpunten op de verschillende onderzoeksresultaten. De notitie wordt ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijnszaken/Welzijn (2002/1175)
De gemeente heeft in september 2001 voor de tweede maal een onderzoek gehouden onder 2.250 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 24 jaar.
1.146 jongeren hebben voor deze Jeugdomnibus een vragenlijsten ingevuld teruggestuurd. De respons was 52%. De resultaten van de Jeugdomnibus 2001 komen aardig overeen met de resultaten van de vorige Jeugdomnibus uit 1997. Positief is dat een groot aantal jongeren aangeeft (circa 40%) mee te willen praten en beslissen over het beleid binnen de gemeente en op school. In maart 2002 zullen er nog paneldiscussies plaatsvinden met jongeren en maatschappelijk middenveld, waarin dieper wordt ingegaan op de resultaten. Naar aanleiding van deze vervolggesprekken en de resultaten van de Jeugdomnibus zullen in het tweede kwartaal 2002 aanbevelingen worden gedaan voor het jeugdbeleid.

Welzijnszaken (2002/1170)
Sinds 15 november 2001 is de functie van voorzitter van de Seniorenraad vacant. In goed overleg met de Seniorenraad heeft het college mevrouw C.A. Buursema-Kassel benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Seniorenraad. Mevrouw Buursema is een ter zake kundig persoon; zij is ondermeer lid van Provinciale staten Utrecht, secretaris van Humanitas Nieuwegein en was van 1986 tot 1990 wethouder in Nieuwegein. De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur over de positie van senioren in het gemeentelijk beleid.

Stadsbeheer (2002/915)
Het college heeft het voorlopige besluit genomen om 45 populieren te kappen op het terrein van Blokhoeve. Voor het bouwrijp maken van de grond voor de bouwplannen in Blokhoeve, moeten in totaal 1380 bomen worden gekapt. De aanvraag hiervoor is op 24 januari gepubliceerd in de Molenkruier. Deze 45 populieren zijn in het Bomenbeleidsplan aangemerkt als toekomstboom. Daarom is hier nu apart toestemming voor gevraagd aan het college. Nadat de bomen zijn gekapt starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het plandeel de Lamellen, de eerste fase van het plan Blokhoeve. De gemeente streeft ernaar om de bomen vóór het vogelbroedseizoen te kappen. In dat broedseizoen mag namelijk niet worden gekapt. Als het kappen vóór het broedseizoen niet lukt, loopt de ontwikkeling van Blokhoeve vertraging op. Als Blokhoeve wordt opgeleverd, worden deze bomen ruimschoots gecompenseerd.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer/Planvorming (2001/11238)
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft het college gevraagd wensen kenbaar te maken voor de openbaar vervoerdienstregeling 2003. Het college heeft in een brief onder andere de volgende wensen kenbaar gemaakt:

lijn 48: verhoging van de frequentie;

lijn 117: route via de busbaan Galecop-Centrum en doortrekking naar Utrecht CS 's avonds en op zondag;

lijn 285: meer ritten in de spitsuren.

Stadsontwikkeling/Milieu (2002/588)
Het college legt de ontwerp-milieuvergunning voor Autoschade Vreeswijk aan de Montageweg 20 te Nieuwegein vanaf 21 februari 2002 ter inzage in de Stadswinkel. Tot 21 maart 2002 kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingebracht. Het inbrengen van mondelinge bedenkingen kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Milieu tot en met 14 maart 2002. Na deze periode (en het verwerken van ingebrachte bedenkingen), wordt besloten of de vergunning definitief wordt. Het betreft een vergunning voor een autoschadeherstelbedrijf. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de voorbereiding van het spuiten (uitdeuken, schuren en slijpen van auto's en auto-onderdelen) en het spuiten en drogen van auto's en auto-onderdelen.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/354) Het college verleent de heer J. Romo standplaatsvergunningen voor de verkoop van Surinaamse broodjes en diverse snacks op maandag bij winkelcentrum de Batau, op dinsdag en woensdag bij winkelcentrum Galecop en op donderdag bij winkelcentrum Hoog Zandveld. Het college acht de binnengekomen bedenkingen tegen het verlenen van deze standplaatsvergunningen ongegrond. De indieners worden op de hoogte gesteld van het collegebesluit en van de mogelijkheid hiertegen bezwaar en beroep aan te tekenen.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1177)

Het college heeft het evaluatieverslag van het Parkdagen/Geinbeat festival - opgesteld door de organisatie van het festival ter kennisgeving aangenomen. Dit festival vond plaats op 30 juni en 1 juli 2001 in het stadspark Oudegein.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/ Personeel Organisatie en Informatie (2002/1174)
Het college heeft de gewijzigde regeling Beeldschermbril vastgesteld. De regeling geeft aan wanneer medewerkers van de gemeente recht hebben op een bril die de ogen beschermt bij beeldschermwerk.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/ Personeel Organisatie en Informatie (2002/1400)
Het college heeft besloten in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Nieuwegein een bepaling op te nemen die rechtspositioneel bescherming biedt voor het personeel dat een misstand binnen de organisatie vermoedt (zogenaamde ´klokkenluiders´). Ook heeft het college een regeling Klokkenluiders gemeente Nieuwegein vastgesteld die procedures bevat hoe om te gaan met dit soort situaties. Deze wordt voor instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Deze regeling bevat een meldpunt: een externe commissie of persoon die door de gemeenteraad is aangewezen en die de taak heeft de door de ambtenaar gemelde misstand te onderzoeken. Het college besluit de door werkgevers en werknemers ingestelde commissie ´Klokkenluiders gemeentelijke overheid´ aan te wijzen als meldpunt.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht (2002/1171) Binnenkort wordt de woningwet gewijzigd. Vanaf dat moment moet de gemeenteraad onder andere een welstandsnota vaststellen. Een welstandsnota bevat de criteria die de gemeente toepast bij het toetsen van een aanvraag voor een bouwvergunning, wat betreft esthetiek van het ingediende plan.
Het is goedkoper om de welstandsnota samen met andere gemeenten te (laten) maken. Het college heeft nu de intentie uitgesproken om de welstandsnota samen met 15 andere gemeenten in de regio op te stellen.

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/1167) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1173)

Het college heeft kennisgenomen van het gespreksverslag dat op 10 december 2001 heeft plaatsgevonden tussen het Rijk (staatssecretaris Remkes), het Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht, in het kader van de tweede ronde verstedelijkingsgesprekken. Het gaat hier om de ambities van het Rijk voor wat betreft de verstedelijking (wonen, werken, recreatie, verkeer) in de regio Utrecht. De gespreksresultaten worden binnenkort door het Rijk in een intentiedocument verwoord.

Stadsontwikkeling/Projectubreau Binnenstad (2002/1218) Het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (lOB) is in oktober jl. vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat aan verdere planontwikkeling kan worden gewerkt. In het Operationeel Plan 2002-2004 "Ontwerp Deelgebieden" worden het vervolgtraject en de te hanteren werkwijze beschreven. Voor deze nieuwe fase is een communicatieplan geschreven.
Het Communicatieplan Binnenstad 2002-2004 "Ontwerp Deelgebieden" beschrijft de strategie, de aanpak, de doelen, doelgroepen en middelen voor interne en externe communicatie, de organisatie, en evaluatie. In de gekozen aanpak wordt veel nadruk gelegd op optimale informatie en participatie van de samenleving. Bij elk deelgebied zal overlegd worden met omwonenden en andere direct betrokkenen. Nieuw in voorliggend communicatieplan is de aandacht voor promotie. Nu het lOB is vastgesteld door de raad, is het tijd ook aandacht te besteden aan de regionale en landelijke promotie van het project Binnenstad. Het communicatieplan Binnenstad 2002-2004 wordt 26 februari besproken door de raadscommissie Binnenstad.


---

Invoerdatum 14-2-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie