Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 12-02-2002

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van dinsdag 12 februari 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Juridische Zaken en Veiligheid (2002/906)
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd op basis van de Wet Dualisering gemeentebestuur en de gewijzigde Gemeentewet. Op grond hiervan worden onder meer wijzigingen doorgevoerd op het terrein van taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college. Ook dienen het Reglement van Orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies gewijzigd te worden. Tijdens de laatste werkconferentie van de raad over dit onderwerp op 23 januari zijn afspraken gemaakt over het uitwerken van voorstellen door een werkgroep uit de raad.
Het college heeft kennis genomen van de voorstellen van deze werkgroep en legt dit stuk, samen met een overzicht van wat er in het kader van de nieuwe wetgeving zoal gaat veranderen, voor ter bespreking aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari. De nieuwe gemeenteraad zal op haar eerste vergadering op 14 maart over dit onderwerp besluiten nemen.

Strategie en Bestuur (2002/1172)
Iedere twee jaar wordt er in de gemeente Nieuwegein een Omnibusenquête uitgevoerd onder de bevolking. Hierin worden vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen gesteld. Zo zijn in de laatste Omnibusenquête (van 2001) onder meer vragen gesteld aangaande de (on)tevredenheid van burgers over hun contacten met de gemeente, over de gemeentelijke communicatie, over de communicatie rondom de herontwikkelingsplannen voor de binnenstad, het Wijkgericht Samenwerken enzovoort. De gemeente neemt de uitkomsten van deze Omnibusenquête serieus en gebruikt de resultaten voor de evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk beleid.
Het college heeft een notitie vastgesteld met daarin verwoord haar standpunten op de verschillende onderzoeksresultaten. De notitie wordt ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijnszaken/Welzijn (2002/1175)
De gemeente heeft in september 2001 voor de tweede maal een onderzoek gehouden onder 2.250 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 24 jaar.
1.146 jongeren hebben voor deze Jeugdomnibus een vragenlijsten ingevuld teruggestuurd. De respons was 52%. De resultaten van de Jeugdomnibus 2001 komen aardig overeen met de resultaten van de vorige Jeugdomnibus uit 1997. Positief is dat een groot aantal jongeren aangeeft (circa 40%) mee te willen praten en beslissen over het beleid binnen de gemeente en op school. In maart 2002 zullen er nog paneldiscussies plaatsvinden met jongeren en maatschappelijk middenveld, waarin dieper wordt ingegaan op de resultaten. Naar aanleiding van deze vervolggesprekken en de resultaten van de Jeugdomnibus zullen in het tweede kwartaal 2002 aanbevelingen worden gedaan voor het jeugdbeleid.

Welzijnszaken (2002/1170)
Sinds 15 november 2001 is de functie van voorzitter van de Seniorenraad vacant. In goed overleg met de Seniorenraad heeft het college mevrouw C.A. Buursema-Kassel benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Seniorenraad. Mevrouw Buursema is een ter zake kundig persoon; zij is ondermeer lid van Provinciale staten Utrecht, secretaris van Humanitas Nieuwegein en was van 1986 tot 1990 wethouder in Nieuwegein. De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur over de positie van senioren in het gemeentelijk beleid.

Stadsbeheer (2002/915)
Het college heeft het voorlopige besluit genomen om 45 populieren te kappen op het terrein van Blokhoeve. Voor het bouwrijp maken van de grond voor de bouwplannen in Blokhoeve, moeten in totaal 1380 bomen worden gekapt. De aanvraag hiervoor is op 24 januari gepubliceerd in de Molenkruier. Deze 45 populieren zijn in het Bomenbeleidsplan aangemerkt als toekomstboom. Daarom is hier nu apart toestemming voor gevraagd aan het college. Nadat de bomen zijn gekapt starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het plandeel de Lamellen, de eerste fase van het plan Blokhoeve. De gemeente streeft ernaar om de bomen vóór het vogelbroedseizoen te kappen. In dat broedseizoen mag namelijk niet worden gekapt. Als het kappen vóór het broedseizoen niet lukt, loopt de ontwikkeling van Blokhoeve vertraging op. Als Blokhoeve wordt opgeleverd, worden deze bomen ruimschoots gecompenseerd.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer/Planvorming (2001/11238)
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft het college gevraagd wensen kenbaar te maken voor de openbaar vervoerdienstregeling 2003. Het college heeft in een brief onder andere de volgende wensen kenbaar gemaakt:

lijn 48: verhoging van de frequentie;

lijn 117: route via de busbaan Galecop-Centrum en doortrekking naar Utrecht CS 's avonds en op zondag;

lijn 285: meer ritten in de spitsuren.

Stadsontwikkeling/Milieu (2002/588)
Het college legt de ontwerp-milieuvergunning voor Autoschade Vreeswijk aan de Montageweg 20 te Nieuwegein vanaf 21 februari 2002 ter inzage in de Stadswinkel. Tot 21 maart 2002 kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingebracht. Het inbrengen van mondelinge bedenkingen kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Milieu tot en met 14 maart 2002. Na deze periode (en het verwerken van ingebrachte bedenkingen), wordt besloten of de vergunning definitief wordt. Het betreft een vergunning voor een autoschadeherstelbedrijf. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de voorbereiding van het spuiten (uitdeuken, schuren en slijpen van auto's en auto-onderdelen) en het spuiten en drogen van auto's en auto-onderdelen.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/354) Het college verleent de heer J. Romo standplaatsvergunningen voor de verkoop van Surinaamse broodjes en diverse snacks op maandag bij winkelcentrum de Batau, op dinsdag en woensdag bij winkelcentrum Galecop en op donderdag bij winkelcentrum Hoog Zandveld. Het college acht de binnengekomen bedenkingen tegen het verlenen van deze standplaatsvergunningen ongegrond. De indieners worden op de hoogte gesteld van het collegebesluit en van de mogelijkheid hiertegen bezwaar en beroep aan te tekenen.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1177)

Het college heeft het evaluatieverslag van het Parkdagen/Geinbeat festival - opgesteld door de organisatie van het festival ter kennisgeving aangenomen. Dit festival vond plaats op 30 juni en 1 juli 2001 in het stadspark Oudegein.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/ Personeel Organisatie en Informatie (2002/1174)
Het college heeft de gewijzigde regeling Beeldschermbril vastgesteld. De regeling geeft aan wanneer medewerkers van de gemeente recht hebben op een bril die de ogen beschermt bij beeldschermwerk.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/ Personeel Organisatie en Informatie (2002/1400)
Het college heeft besloten in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Nieuwegein een bepaling op te nemen die rechtspositioneel bescherming biedt voor het personeel dat een misstand binnen de organisatie vermoedt (zogenaamde ´klokkenluiders´). Ook heeft het college een regeling Klokkenluiders gemeente Nieuwegein vastgesteld die procedures bevat hoe om te gaan met dit soort situaties. Deze wordt voor instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Deze regeling bevat een meldpunt: een externe commissie of persoon die door de gemeenteraad is aangewezen en die de taak heeft de door de ambtenaar gemelde misstand te onderzoeken. Het college besluit de door werkgevers en werknemers ingestelde commissie ´Klokkenluiders gemeentelijke overheid´ aan te wijzen als meldpunt.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht (2002/1171) Binnenkort wordt de woningwet gewijzigd. Vanaf dat moment moet de gemeenteraad onder andere een welstandsnota vaststellen. Een welstandsnota bevat de criteria die de gemeente toepast bij het toetsen van een aanvraag voor een bouwvergunning, wat betreft esthetiek van het ingediende plan.
Het is goedkoper om de welstandsnota samen met andere gemeenten te (laten) maken. Het college heeft nu de intentie uitgesproken om de welstandsnota samen met 15 andere gemeenten in de regio op te stellen.

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/1167) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/1173)

Het college heeft kennisgenomen van het gespreksverslag dat op 10 december 2001 heeft plaatsgevonden tussen het Rijk (staatssecretaris Remkes), het Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht, in het kader van de tweede ronde verstedelijkingsgesprekken. Het gaat hier om de ambities van het Rijk voor wat betreft de verstedelijking (wonen, werken, recreatie, verkeer) in de regio Utrecht. De gespreksresultaten worden binnenkort door het Rijk in een intentiedocument verwoord.

Stadsontwikkeling/Projectubreau Binnenstad (2002/1218) Het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (lOB) is in oktober jl. vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat aan verdere planontwikkeling kan worden gewerkt. In het Operationeel Plan 2002-2004 "Ontwerp Deelgebieden" worden het vervolgtraject en de te hanteren werkwijze beschreven. Voor deze nieuwe fase is een communicatieplan geschreven.
Het Communicatieplan Binnenstad 2002-2004 "Ontwerp Deelgebieden" beschrijft de strategie, de aanpak, de doelen, doelgroepen en middelen voor interne en externe communicatie, de organisatie, en evaluatie. In de gekozen aanpak wordt veel nadruk gelegd op optimale informatie en participatie van de samenleving. Bij elk deelgebied zal overlegd worden met omwonenden en andere direct betrokkenen. Nieuw in voorliggend communicatieplan is de aandacht voor promotie. Nu het lOB is vastgesteld door de raad, is het tijd ook aandacht te besteden aan de regionale en landelijke promotie van het project Binnenstad. Het communicatieplan Binnenstad 2002-2004 wordt 26 februari besproken door de raadscommissie Binnenstad.


---

Invoerdatum 14-2-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...