Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beslissing op bezwaar KPN Transittarieven

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

OPTA

Beslissing op bezwaar KPN Transittarieven
Kenmerk: OPTA/JUZ/2001/203624
Datum: 12 februari 2002

Bij brief van 13 september 2001 heeft u, namens Koninklijke KPN N.V. en KPN Telecom B.V. (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk: KPN), bezwaar gemaakt tegen de brieven van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) van 22 maart 2001 (kenmerk: OPTA/IBT/2001/200599), van 23 mei 2001 (kenmerk: OPTA/IBT/2001/201398) en 10 augustus 2001 (kenmerk: OPTA/IBT/2001/202281), over het in rekening brengen van transittarieven door KPN. Hierbij ontvangt u, als gemachtigde van KPN, de beslissing van het college op het bezwaarschrift. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij deze beslissing gevoegd.


1. Verloop van de procedure
Op 22 maart 2001 heeft het college naar aanleiding van informatie uit de markt KPN schriftelijk medegedeeld dat het in rekening brengen van transittarieven door de Business Unit Carrier Services van KPN Telecom voor (c(p)s) verkeer met bestemming netwerkaansluitpunten die worden aangeduid met geografische nummers van KPN en die worden bereikt via datanetwerken van KPN onrechtmatig is. Bij brief van 20 april 2001 (kenmerk: CS&R/01/u/335) heeft KPN het oordeel in de brief van het college van 22 maart 2001 bestreden.

Bij schrijven van 23 mei 2001 met bovenstaand kenmerk heeft het college naar aanleiding van de brief van KPN van 20 april jl. zijn standpunt nader toegelicht. Hierop heeft KPN bij schrijven van 1 juni jl. (kenmerk: CS&R/01/u/354) haar reactie gegeven.

Bij schrijven van 10 augustus 2001 met bovenstaand kenmerk heeft het college naar aanleiding van de brief van KPN van 1 juni 2001 zijn standpunt opnieuw verduidelijkt. Naar aanleiding van deze brief heeft KPN bij schrijven van 21 augustus 2001 aan het college gevraagd of het college onderhavige procedure zal voortzetten op grond van artikel 6.3, tweede lid van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), dan wel op grond van hoofdstuk 15 Tw.

Bij brief van 13 september 2001 heeft u, namens KPN tegen de in voormelde brieven van het college neergelegde mededelingen bezwaar gemaakt. Het college heeft bij schrijven van 24 september jl. (kenmerk: OPTA/JUZ/2001/202814) de ontvangst van dit bezwaarschrift bevestigd.

Op 25 oktober 2001 is KPN terzake van haar bezwaar gehoord.


2. Mededelingen van 22 maart 2001, 23 mei 2001 en 10 augustus 2001 Hierna volgt -kort weergegeven- de inhoud van de bestreden brieven.

2.1 Brief van 22 maart 2001
Het college heeft bij bovenvermelde brief KPN het volgende medegedeeld. De Business Unit Carrier Services heeft namens KPN geen op kostengeoriënteerde terminating accesstarieven in rekening gebracht aan telecommunicatieaanbieders (hierna tevens: Telco's) die verkeer op het vaste netwerk van KPN Telecom termineren met bestemming Internet Service Providers (hierna: ISP's) die verbonden zijn met het netwerk van KPN IND of het netwerk van KPN UDS, maar ten onrechte transittarieven. Dit is onjuist, aangezien de netwerken van KPN IND en KPN UDS niet als de netwerken van een derde partij zijn aan te merken. Zowel KPN IND als KPN UDS zijn namelijk bedrijfsonderdelen van KPN, die niet onder eigen naam, voor eigen risico en op eigen titel activiteiten verrichten als aanbieder van een telecommunicatienetwerk. KPN handelt verder in strijd met de non-discriminatieplicht van artikel 6.5, sub b, Tw, aangezien verkeer afkomstig van aansluitingen zonder c(p)s instelling en verkeer afkomstigvan aansluiting met c(p)s instelling, in beide gevallen met bestemming geografische nummers van ISP`s, verschillend wordt gefactureerd.

2.2 Brief van 23 mei 2001
In deze brief wordt KPN er onder meer op gewezen dat een aanbieder een afzonderlijke rechtspersoon is die onder eigen naam en onder eigen titel en voor eigen risico een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst exploiteert. Het college deelt KPN mede dat KPN IND en KPN UDS niet als zodanig zijn aan te merken.

Tevens deelt het college mede te overwegen om de geconstateerde overtreding te handhaven door middel van een last onder dwangsom.

2.3 Brief van 10 augustus 2001
Het college deelt mede thans voorbereidingen te treffen om KPN een last onder dwangsom op te leggen, teneinde daarmee te bereiken dat KPN het in rekening brengen van transittarieven staakt.


3. Argumenten van bezwaar
KPN heeft een aantal gronden van bezwaar naar voren gebracht, waarvan ­ om redenen waarvan hierna zal blijken- alleen de grond die zich richt tegen het standpunt van het college dat de voormelde brieven geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb zijn, zodat het bezwaar niet ontvankelijk is, wordt weergegeven.

3.1 Ontvankelijkheid
KPN stelt, onder verwijzing naar jurisprudentie, allereerst dat de bestreden brieven dienen te worden aangemerkt als bestuurlijke rechtsoordelen, die voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. Vervolgens stelt KPN dat haar reacties op de brieven van 22 maart 2001 en 23 mei 2001 die binnen zes weken na dato bij het college zijn ingediend, dienen te worden beschouwd als bezwaarschriften. Onderhavig bezwaarschrift richt zich tegen het oordeel van 10 augustus 2001 en is een aanvulling op die reacties.

Mocht het college de reacties niet als bezwaarschriften aanmerken, dan is er sprake van verschoonbare termijnoverschrijding, zeker nu KPN op het moment dat haar eind augustus duidelijk werd dat de brieven van het college appellabele rechtsoordelen waren, zij zo spoedig mogelijk het onderhavige bezwaarschrift heeft ingediend.


4. Ontvankelijkheid
Alvorens in te gaan op de bezwaren van KPN, dient te worden bepaald of KPN ontvankelijk moet worden geacht in haar bezwaar. Daartoe dient allereerst te worden bepaald of de brieven van het college van 22 maart 2001, 23 mei 2001 en 10 augustus 2001 moeten worden beschouwd als een op rechtsgevolg gericht besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Het standpunt van KPN dat onderhavige brieven van het college een als definitief bedoeld rechtsoordeel, omtrent de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften waarvan het college is belast, bevatten en daarom, gelet op de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en die van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, als een rechtshandeling moeten worden aangemerkt, is onjuist. Het college overweegt daartoe het volgende.

Aan KPN moet worden toegegeven dat de onderhavige brieven - en zeker die van 23 mei 2001 en van 10 augustus 2001, waarin het college kennis heeft gegeven van zijn voornemen de geconstateerde overtredingen door middel van het opleggen van een last onder dwangsom tegen te gaan - een alsdefinitief bedoeld rechtsoordeel bevatten. De door KPN in dit verband vermelde jurisprudentie stelt echter in gevallen als hier aan de orde voor het aanmerken van zodanige rechtsoordelen als rechtshandelingen de voorwaarde dat het voor de betrokkene als onevenredig bezwarend moet worden beschouwd om een handhavingsbesluit af te wachten. Naar het oordeel van het college bevindt KPN - die, zoals uit het vorenstaande genoegzaam is gebleken, de met de Telecommunicatiewet strijdige activiteiten al geruime tijd verricht - zich niet in deze situatie. KPN heeft ook geen feiten en omstandigheden gesteld, laat staan aangetoond, die nopen tot het oordeel dat het afwachten van een handhavingsbesluit onevenredig bezwarend zou zijn voor haar. In dit verband is niet van belang dat KPN, zoals zij stelt, geen verwijt gemaakt kan worden van deze overtreding.

Het door KPN ingediende bezwaar dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.


5. Besluit
Het college verklaart het door u, namens KPN ingediende, bezwaar tegen de in de brieven van het college van 22 maart 2001, 23 mei 2001 en 10 augustus 2001, neergelegde mededelingen niet- ontvankelijk.

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken

mr P.J. Schnezler

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden, die zich met de bijgaande beslissing niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop de beslissing is bekendgemaakt, daartegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, te Rotterdam. Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden van het beroep te bevatten. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een afschrift van het besluit, waarop het beroepschrift betrekking heeft, te worden meegezonden. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de griffie van de rechtbank.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...