Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen week 07 Den Helder

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Den Helder

12-02-2002
Openbare kennisgevingen week 07
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het veranderen van de entree van de woning Karveelstraat 13 (ontvangen 1 februari 2002);


-het bouwen van een opslagruimte bij het clubhuis aan de Guldemondweg (ontvangen 1 februari 2002);


-het plaatsen van noodlokalen t.b.v. tijdelijke huisvesting voor de duur van 2 jaar aan de Langevliet 103 (ontvangen 1 februari 2002);


-het bouwen van een tijdelijke woonunit aan de woning Wethouder W. de Boerstraat 20 (ontvangen 31 januari 2002);


-het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Kruiszwin 5534 (ontvangen 4 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Loodsgracht 68 (ontvangen 4 februari 2002);


-het aanpassen van het gebouw van de Milieudienst aan de Nijverheidsweg 5 (ontvangen 4 februari 2002);


-het plaatsen van een brandtrap aan de achterzijde van het pand Spoorstraat 7 (ontvangen 5 februari 2002);


-het aanbrengen van diverse bouwkundige aanpassingen aan het zwembad op het recreatiewoningenpark Ooghduyne (ontvangen 5 februari 2002);


-het maken van een gasopslagruimte aan de Handelskade 10 (ontvangen 5 februari 2002);


-het veranderen van de voorgevel van de horecagelegenheid aan de Koningstraat 20 (ontvangen 5 februari 2002);


-het bouwen van een berging achter de woning Hagedoornstraat 21 (ontvangen 5 februari 2002);


-het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Doggersvaart 27D (ontvangen 5 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Reigerstraat 56 (ontvangen 6 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Marsdiepstraat 532 (ontvangen 6 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van het kantoorgebouw aan de Breeuwersweg 5 (ontvangen 6 februari 2002);


-het herindelen van het bedrijfspand aan de Handelsweg 10 (ontvangen 7 februari 2002);


-het bouwen van een bedrijfswoning met garage aan de Zanddijk 7a (ontvangen 7 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 1201 (ontvangen 7 februari 2002);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Emmastraat 99 (ontvangen 7 februari 2002).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2611 (verzenddatum 6 februari 2002);


-het bouwen van een berging achter de woning Malzwin 1129 (verzenddatum 6 februari 2002);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Galjoenstraat 103 (verzenddatum 6 februari 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een berging op het perceel Middelzand 3501 (4 februari 2002);


-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Wierbalg 2823 (verzenddatum 4 februari 2002);


-het bouwen van een ketelruimte ten behoeve van de centrale verwarming in schouwburg De Kampanje op het Bernhardplein 10 (verzenddatum 30 januari 2002);


-het herbouwen/uitbreiden van de berging aan de woning Borneolaan 18 (verzenddatum 4 februari 2002);


-het uitbreiden van de recreatiewoning en het plaatsen van een losstaande berging bij de recreatiewoning Gentiaan 16 (ontvangen 4 februari 2002);


-het vervangen van de bestaande oeverconstructie aan Het Nieuwe Diep (Koopvaardersbinnenhaven) (verzenddatum 1 februari 2002);


-het uitbreiden van de snackbar aan de Torplaan 24 (verzenddatum 1 februari 2002);


-het uitbreiden van de kantoorruimte van het aannemersbedrijf aan de Ambachtsweg 15 (verzenddatum 4 februari 2002);


-het uitbreiden van de woning Malzwin 1502 (verzenddatum 5 februari 2002).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning respectievelijk melding bouwvoornemen ontvangen:


-het bouwen van 13 waterwoningen en 19 duinpanwoningen als onderdeel van het Duinpark fase 1 aan de Marsdiepstraat/Jan Verfailleweg;


-het uitbreiden van de woning A.T. Jongkeesstraat 9;

-het maken van een erker aan de woning Graaf Willem II - straat 73;

-het plaatsen van een tuinhuisje naast de recreatiewoning Watermunt 19
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in respectievelijk artikel 19, lid 1 (eerste bouwplan) resp. lid 3 (tweede en derde bouwplan) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, resp. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 1, tweede lid van de voorschriften van het bestemmingsplan De Zandloper 1985, 1e herziening (laatste bouwplan). Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 15 februari 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders het volgende verzoek om vrijstelling ontvangen:


-het aanleggen en gebruiken van een parkeerterrein aan de Schoolweg 14-16-18 en achterliggende percelen (betreft voor een gedeelte legalisatie).

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 15 februari 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het verzoek ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Monumentenwet 1988 tot het vernieuwen van de leien op het dak, het herstellen van scheuren en gaten in de gevels en het herstellen van de fundering van gebouw 29 op de Oude Rijkswerf Willemsoord aan de Weststraat 1.

Voorbereidingsbesluiten

De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 januari 2002, no. 13/S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan de Marsdiepstraat/Jan Verfailleweg, de Schoolweg en de Beatrixstraat. Het besluit is in werking getreden op 31 januari 2002. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, en op donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur bij het Centraal Informatie Punt in de hal van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien u van mening bent dat spoed, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist, kunt u deze voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 AG Alkmaar.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd nabij de woningen: Julianaplein 89, Middelzand 3444 en Heiligharn 342.

De gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 28 maart 2002 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken kunt u inzien tot 28 maart 2002 bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een laad- en loshaven wordt aangelegd voor het perceel Reigerstraat 1 t/m 5. De laad- en loshaven heeft een lengte van ca. 15 meter.

De laad- en loshaven wordt aangegeven met bord E7 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst: van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 28 maart 2002 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 28 maart 2002 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgevingen

Langs de openbare weg staan voertuigen en wrakken die daar niet horen.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren op grond van artikel, 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen een week van de openbare weg te verwijderen.

Het gaat om:


-het wrak van het polyester bootje en twee karretjes erachter, die gedurende lange tijd staat op de openbare weg in de Dahliastraat tegenover nummer 65;


-een tandemasser aanhangwagen met afval met kenteken YB-03-YF, die gedurende langere tijd staat op de openbare weg aan de Martinus van der Hamstraat, achter bij de garageboxen;


-de caravan, type Shadow 3.00, die gedurende langere tijd staat op de openbare weg aan de Texelstroomlaan hoek Eemstraat op de parkeerplaats;

Bij niet nakoming van deze lastgevingen laten burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende 3 maanden opgeslagen en kunnen dan door de eigenaren worden afgehaald.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Woningstichting Den Helder, tbv Klipperstraat 9, voor het kappen van
1 nog onbekende boom, voor de woning;- Woningstichting Den Helder, tbv Waalstraat 52, voor het kappen van 1 den, voor de woning;


- Woningstichting Den Helder, tbv Klaas Duitstraat 25, voor het kappen van 5 populieren, achter de woning;


- Milieudienst, tbv Nijverheidsweg 5, voor het kappen van 1 populier, naast het gebouw.


- Milieudienst, tbv Hengstenpad, voor het kappen van 1 windsingel, i.v.m. natuuraanleg sportveld Hermes.

Zienswijzen over de vergunning(en) kunt u schriftelijk vóór donderdag 21 februari 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- Milieudienst, tbv Brakkeveldweg, voor het kappen van 8 linden langs de openbare weg, met een herplantverplichting van 15 nieuwe bomen;


- Mw. M. Wirth, PWA-Singel 135, voor het kappen van 1 den, achter de woning.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning(en) kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 14 februari 2002.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie