Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hijken mag woningaanbod en bedrijventerrein uitbreiden

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 12 februari 2002

Assen, 12 februari 2002
Persberichtnummer 02-011Hijken mag woningaanbod en bedrijventerrein uitbreiden

Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan Hijken grotendeels goedgekeurd. Dit plan omschrijft de bestemming van de gehele kern van het dorp Hijken. Het richt zich, naast het behouden van de bestaande functies, op uitbreiding van een locatie voor bedrijfsvesting. In het bestemmingsplan wordt verder aangegeven dat de gemeente Midden-Drenthe in Hijken een flink aantal nieuwbouwwoningen wil plaatsen. Op dit laatste punt zijn GS gedeeltelijk niet akkoord gegaan met het bestemmingsplan. De gemeente wil graag 30 woningen bouwen in de periode tot 2009, maar in het provinciaal omgevingsplan is de maximale capaciteit op 23 woningen bepaald. Op basis hiervan verleent het college van GS geen toestemming voor de bouw van de resterende 7 woningen.

Bestemmingsplan Schoonoord centrum goedgekeurd
GS hebben op hoofdlijnen ingestemd met het bestemmingsplan Schoonoord centrum. Alleen aan de in de planvoorschriften opgenomen wijzigingsbevoegdheid wordt goedkeuring onthouden. Het is de bedoeling om door middel van het bestemmingsplan diverse bouwplannen in het dorpscentrum van Schoonoord met de daarmee gepaard gaande functieveranderingen te legaliseren. De wijziging van twee percelen met de bestemming Detailhandel (1 aan de Kerkweg en 1 aan de Tramstraat) in de bestemming Wonen leveren bezwaren tegen de wijzigingsbevoegdheid op, omdat toetsingscriteria ontbreken en niet is aangegeven welke voorwaarden kunnen worden gesteld. Een functieverandering ten behoeve van het gebruik als woning hoeft op zich niet als bezwaar te worden gezien. Wel wanneer er, zoals hier de bedoeling is, nieuwbouw plaatsvindt en het om de bouw van meer dan een woning kan gaan. Gelet op het karakteristieke nederzettingspatroon, bestaat er bezwaar tegen de bouw van meerdere woningen op het perceel. De wijzigingsbevoegdheid is bovendien met onvoldoende waarborgen omringd en onvoldoende door regels onderbouwd.

Bestemmingsplannen bedrijventerreinen Coevorden: Leeuwerikenveld II goedgekeurd, De Watering niet GS hebben goedkeuring verleend aan de gemeente Coevorden voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leeuwerikenveld II . In totaal zal het bedrijventerrein Leeuwerikenveld II 100 hectare groot worden met kavels van maximaal 5 hectare. Het terrein is bedoeld voor lichtere tot middelzware vormen van bedrijvigheid. Op Leeuwerikenveld II is al veertig hectare ingericht met bedrijven. De aanleg past binnen het Provinciaal Omgevingsplan, waar uitgegaan wordt van concentratie van bedrijvigheid bij de grote kernen. GS geven geen toestemming voor het verhogen van de maximaal toegestane bouwhoogte. Aan de rand van het plangebied staan GS 8 meter toe, in het overige deel 15 meter. GS hebben het bestemmingsplan Bedrijventerrein De Watering niet goedgekeurd. Dit terrein zou ten westen van de N34 komen in het tot nu toe nog onbebouwde agrarisch gebied. De 35 hectare zou plaats bieden aan bedrijfskavels met een beperkte omvang en lichtere vorm van bedrijvigheid. GS zien geen dringende redenen om hier een bedrijventerrein aan te leggen, dat een claim zou leggen op het landelijk gebied

Drentse Encyclopedie in zee met Van Gorcum
GS hebben Drents Plateau (voormalig Erfgoedhuis van Drenthe) gevraagd aan Uitgeverij Van Gorcum in Assen het recht te verlenen om de Drentse Encyclopedie uit te geven. Wel verbinden GS hieraan een aantal voorwaarden: een oplage van minimaal 3.000 exemplaren, geen extra kosten voor beeldrecht en bij verschijning in 2003 een verkoopprijs van maximaal 100 euro.
Gedeputeerde staten hebben gekozen voor Uitgeverij Van Gorcum omdat deze uitgever veel ervaring heeft met het uitgeven van grote naslagwerken. De Drentse Encyclopedie verschijnt in oktober 2003 ter gelegenheid van het dan 400-jarig provinciaal bestuur. Drents Plateau verzorgt de samenstelling en redactie van dit naslagwerk. De onderwerpen die in de Drentse Encyclopedie worden beschreven zullen van maatschappelijk en cultuurhistorisch belang zijn. In dat verband moet worden gedacht aan zaken als politiek, economie, geestelijk leven, stedenbouw, landschap, archeologie en sport. Het provinciebestuur heeft aan Drents Plateau 140.672 euro beschikbaar gesteld voor de uitgave.

Meerjarenprogramma Wet bodembescherming vastgesteld GS hebben het eerste Meerjarenprogramma Wet bodembescherming vastgesteld. Het programma is nodig voor het verkrijgen van een Rijksbudget voor de periode 2002-2004 en vormt de basis voor de uitvoering van bodemsanering in het landelijk gebied in de provincie Drenthe. De provincie is bevoegd gezag op het gebied van de aanpak van bodemverontreiniging.
Het meerjarenprogramma geeft de wijze aan waarop de provincie de bodemverontreiniging in de zeven niet-stedelijke gemeenten gaat aanpakken. Uitgangspunt van het provinciale beleid is dat verontreinigingen in de bodem zoveel als mogelijk moeten worden verwijderd. Ook de relatie met de functie speelt een belangrijke rol bij de aanpak. Dijks: 'We willen het goede van de Drentse bodem behouden. Drenthe heeft een unieke zandbodem. Dat willen we in stand houden'.
Het meerjarenprogramma biedt een overzicht van alle bekende verontreinigingen in de provincie. Het totaaloverzicht van alle verontreinigingen in Drenthe moet voor 2005 in kaart zijn gebracht. Dit is een afspraak tussen rijk en provincies in het Nationaal Milieuplan 3.
De aanpak in het meerjarenprogramma richt zich in eerste instantie op ernstige en urgente verontreinigingen die schade opleveren voor de omgeving. Daarnaast spelen ontwikkelingen in het landelijk gebied een belangrijke rol. Dijks: 'Er lopen diverse programma's in het landelijk gebied. Als je een weg aanlegt of bezig bent met de uitvoering van een landinrichtingsproject, dan is het toch logisch om gelijktijdig ook de bodemsanering uit te voeren. Dat scheelt tijd en geld. Bovendien levert deze aanpak minder overlast voor de omgeving op.' Het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2002-2004 is het tweede programma waarover GS een besluit hebben genomen. Eerder nam GS een positief besluit over het ISV-programma, het meerjarenprogramma voor de stedelijke gemeenten Coevorden, Meppel, Hoogeveen en Assen. Een aparte regeling voor bedrijventerreinen laat voorlopig nog op zich wachten. Met het meerjarenprogramma is een bedrag van 11 miljoen euro gemoeid. Naast de inzet van middelen financiert de provincie 250.000 euro uit de eigen begroting. De drentse gemeenten betalen gezamenlijk 750.000 euro mee.
De gemeente Emmen is met ingang van 1 januari 2003 bevoegd gezag voor de bodemsanering binnen de gemeentegrenzen. Het programma laat de Emmer projecten na 2003 daarom buiten beschouwing. De gemeente Emmen zal zelf een meerjarenprogramma opstellen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie