Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente 's-Gravenzande 13-02-2002

Datum nieuwsfeit: 13-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Gravenzande
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 13 februari 2002

De gemeentefinanciën

Net als in een huishouden probeert de gemeente niet meer geld uit te geven dan zij binnen krijgt. De inkomsten van de gemeente komen grotendeels uit 'Den Haag'. Maar ook u draagt bij aan de inkomsten van de gemeente door de gemeentelijke rekeningen te betalen die af en toe bij u in de bus vallen. De uitgaven van de gemeente liggen voor een deel vast. Over het andere deel mag de gemeente zelf beslissen.

Gemeentelijk huishoudboekje
Uw kinderen willen meer zakgeld of u ziet een paar schoenen die mooi zijn, maar duur. 'Het geld groeit me niet op de rug', zeggen ouders dan tegen hun kinderen of tegen zichzelf. In de gemeente gaat het net zo. Hoeveel we kunnen uitgeven en waaraan, daar wordt in een gemeentehuis veel over nagedacht en gepraat. Dat gaat het hele jaar door.

In het najaar staat echt alles in het gemeentehuis in het teken van het gemeentelijke huishoudboekje. Dan praat de gemeenteraad over de jaarlijkse begroting. In de begroting staat wat het college van Burgemeester en Wethouders het komende jaar - en ook in grote lijnen in de jaren daarna - wil uitgeven en waaraan. Ook de verwachte inkomsten staan erin. De raadsleden beslissen waar ze het wel en niet mee eens zijn. Juist in de financiële keuzes die een gemeentebestuur maakt, spelen politieke afwegingen een grote rol. Wordt bijvoorbeeld volgend jaar de onroerende-zaakbelasting (ozb) verhoogd of niet: bij het beslissen daarover kunnen de partijen en hun wethouders flink van mening verschillen. Elke fractie in de gemeenteraad maakt hierbij een politieke keuze, afhankelijk van de 'kleur' van haar partij.

Wikken en wegen
Wikken en wegen, daar komt het maken van een gemeentebegroting op neer. Al in het voorjaar gaan het gemeentebestuur en de ambtenaren de begroting voor het jaar daarop voorbereiden. Alle afdelingen van de gemeente dienen hun wensen in en de financiële experts bekijken wat de gemeente aan inkomsten kan verwachten. Vervolgens wordt over deze cijfers veel nagedacht en gepraat. Een keuze waaraan het geld wordt uitgegeven, is, zoals gezegd, uiteindelijk een politieke keuze.

De jaarlijkse begroting is weliswaar het financiële hoogtepunt, maar in juni begint het al met het Beleidsplan. Daarin geeft het college informatie over de financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar en er wordt een beleidsaanzet gegeven voor de komende begroting.

Sommige uitgaven liggen vast
Gas en licht, huur of hypotheek: u heeft een aantal uitgaven waar u niet onderuit komt. Ook het gemeentebestuur kan lang niet alle gemeentelijke uitgaven zelf bepalen. Er zijn nu eenmaal nogal wat landelijke regelingen die de gemeente moet uitvoeren. Een voorbeeld is de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). De gemeente is wettelijk verplicht om die wet uit te voeren. Zij moet elke gehandicapte die dat nodig heeft, een rolstoel bieden, aangepast vervoer of aanpassingen in huis. De gemeente krijgt daarvoor geld uit 'Den Haag'. Maar de gemeente kan natuurlijk wel geld besparen door een zo efficiënt mogelijke vervoersregeling te maken.

Drie soorten inkomsten
U krijgt een salaris, een uitkering of een pensioen, maar meestal één van de drie. De gemeente echter, heeft drie soorten inkomsten. De Rijksoverheid zorgt voor een groot deel van de gemeentelijke inkomsten, onder andere via een speciaal fonds voor gemeenten, het Gemeentefonds. Een deel van de gemeentelijke inkomsten komt uit wat de gemeente aan de inwoners vraagt voor de diensten die zij biedt. Zo betaalt u voor het ophalen van het huisvuil, maar ook voor het schoonhouden van de omgeving, het onderhoud van wegen en parkeerterreinen, en voor het onderhoud en het schoonhouden van de riolering. De rekening krijgt u gepresenteerd in de vorm van enkele gemeentelijke heffingen en belastingen. De belangrijkste is de onroerendezaakbelasting. Ook als u een hond heeft moet u een belasting betalen. Verder betaalt u voor de persoonlijke dienstverlening die u van de gemeente vraagt in de vorm van leges.

Stijgende lasten
De laatste jaren zijn de gemeentelijke heffingen nogal gestegen. Dat komt vooral doordat de gemeente meer kosten heeft gekregen en dat aan u doorberekent. Zo is bijvoorbeeld het verwerken van afval veel duurder geworden. Een andere reden is dat de rijksoverheid het geld voor de gemeenten anders is gaan verdelen. Veel gemeenten krijgen daardoor minder geld uit 'Den Haag'.

Een gemeentelijke belasting waar iedereen mee te maken krijgt die in een huis woont of een bedrijfspand heeft, is de onroerendezaakbelasting (ozb). U betaalt ozb over de getaxeerde waarde van het pand. Als uw woning of bedrijfspand meer waard is dan het perceel van uw buurman, of u het nu huurt of in eigendom heeft, betaalt u dus ook meer onroerendezaakbelasting.

Documenten
Als u een rijbewijs nodig heeft moet u daarvoor een bepaald bedrag aan de gemeente betalen: de leges. De leges voor een rijbewijs bestaan uit een vast bedrag dat in 'Den Haag' wordt vastgesteld en een gemeentelijk deel. Dat laatste kan per gemeente variëren. Ook voor veel vergunningen moeten leges worden betaald, en niet te vergeten voor een uittreksel uit het bevolkingsregister.
Dit artikel is het derde in een reeks voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart a.s.


Verkiezingsnieuws


* Twee dagen voor de gemeenteraadverkiezingen, op maandag 4 maart, vindt in het stadhuis een debatavond plaats. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. In de komende weken leest u op deze pagina er meer over.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21 en maandag 25 februari zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 19 februari, 19.30 uur)

* Grond aan- en verkoop t.b.v. ontsluitingsweg nabij Teylingen
* Aankoop objecten aan de Woutersweg

* Krediet vervanging riolering in de Monsterseweg
* Krediet renovatie dierenwei bij De Kreek
* Krediet reconstructie parkeerterrein Wattstraat
* Krediet vervangend onderkomen voor beheerders Julianasportpark
Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 20 februari, 19.30 uur)

* Vaststellen nota Optimaliseren wonen, zorg en welzijn voor ouderen in 's-Gravenzande

* Krediet ICT-faciliteiten raad

* Krediet renovatie dierenwei bij De Kreek
* Wijziging voorzieningen huisvesting onderwijs 2001
Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 21 februari, 19.30 uur)

* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Wijziging verordening Marktgeld 2002

* Krediet inhuur menskracht voor handhaving in het kader van de ruimtelijke ordening

* Begrotingswijzigingen

Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (maandag 25 februari, 19.30 uur)

* Wijziging regeling Stadsgewest Haaglanden 1995
* Vaststellen referendumverordening

* Voorstel m.b.t. ontwerp herdenkingsmonument en herinrichting gebied achter de Dorpskerk

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.
Openbare hoorzitting

Commissie bezwaar -en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 27 februari 2002 in het stadhuis van s-Gravenzande in vergadering zal bijeenkomen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.20 uur
Vervolg openbare behandeling bezwaarschrift van de familie Van der Lans-Duk inzake het besluit van het college om een dwangsom op te leggen wegens het gebruik van de woning Maasdijk 22 in strijd met het bestemmingsplan.

19.35 uur
Vervolg openbare behandeling bezwaarschrift van de heer Verjaal inzake het besluit van het college om hem een dwangsom op te leggen wegens het gebruik van de woning Galgeweg 22c in strijd met het bestemmingsplan.

19.50 uur
Gesloten hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw Van der Wulp-Blonk tegen het besluit van het college om een invalidenparkeerkaart en plaats te weigeren.

20.10 uur
Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van Tankstation de Rotonde B.V. tegen het besluit van het college om vergunning te verlenen voor het bouwen van een technische ruimte, het maken van een pompeiland en het plaatsen van een prijzenbord aan de Woutersweg 10 te s-Gravenzande.

20.30 uur
Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de firma P.W. van der Drift & zn. tegen het besluit van het college om vergunning te verlenen voor het verbreden van de watergang van het Zwethkanaal nabij Groeneweg 179 in s-Gravenzande.

20.50 uur
Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer Zeestraten tegen het besluit van het college om een dwangsom op te leggen wegens het gebruik van de woning Maasdijk 26 in strijd met het bestemmingsplan.

Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. M. van Gils, tel. 0174-430124.
Koopzondagen in 2002

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande hebben de volgende zon- en feestdagen voor het jaar 2002 aangewezen waarop de winkels voor het publiek geopend mogen zijn:

1. zondag 17 februari

2. zondag 17 maart

3. maandag 1 april (2e Paasdag)

4. donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)

5. maandag 20 mei (2e Pinksterdag)

6. zondag 7 juli

7. zondag 8 september

8. zondag 1 december

9. zondag 8 december

10. zondag 15 december

11. zondag 22 december

12. zondag 29 december.

Referendabele besluiten raadsvergadering 5 februari 2002
Uitvoeringsorganisatie IOPW v.w.b. oprichten NV en BV. Het besluit van de raad op 5 februari 2002 tot het oprichten van de naamloze vennootschap Holding IOPW NV en het besluit tot oprichting van een besloten vennootschap zijn referendabele besluiten op grond van artikel 8 Tijdelijke referendumwet. Derhalve is hierop de voorgeschreven referendumprocedure, volledig uitgeschreven in de Tijdelijke referendumwet (www.referendumwet.nl), van toepassing. Deze besluiten kunnen dientengevolge pas van kracht worden na afloop van de voorgeschreven 6-wekentermijn indien er geen voor inwilliging vatbaar referendumverzoek is ingediend.

Aanpassen legesverordening.

De raad heeft op 5 februari 2002 de volgende wijzigingsverordening vastgesteld:

* Wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2002.

Deze verordening heeft betrekking op tariefswijzigingen.
Genoemde verordening valt onder de werkingssfeer van artikel 8 van de Tijdelijke referendumwet (Trw). Derhalve is hierop de voorgeschreven referendumprocedure van toepassing. De verordening wordt pas van kracht na afloop van de voorgeschreven termijn van 6 weken indien er geen voor inwilliging vatbaar referendumverzoek is ingediend.

De verordening ligt vanaf heden gedurende veertien dagen tijdens kantooruren voor eenieder in het stadhuis ter inzage. Tegen betaling zijn hiervan afschriften beschikbaar.

Gewijzigde verordening voorziening gehandicapten Het besluit van de raad op 5 februari 2002 tot wijzigen van de verordening voorzieningen gehandicapten gemeente s-Gravenzande 2002 is een referendabel besluit op grond van artikel 8 Tijdelijke referendumwet. Derhalve is hierop de voorgeschreven referendumprocedure, volledig uitgeschreven in de Tijdelijke referendumwet (www.referendumwet.nl) van toepassing. Deze verordening kan dientengevolge pas van kracht worden na afloop van de voorgeschreven 6-wekentermijn, indien er geen voor inwilliging vatbaar referendumverzoek is ingediend.

4e wijziging Regeling Centrale Antenne Inrichting Westland Het besluit van de raad op 5 februari 2002 tot wijziging van de Regeling Centrale Antenne Inrichting Westland is een referendabel besluit op grond van artikel 8 Tijdelijke referendumwet. Derhalve is hierop een voorgeschreven referendumprocedure, volledig uitgeschreven in de de Tijdelijke referendumwet (www.referendumwet.nl) van toepassing.. Nu bij het nemen van het besluit een tijdstip van inwerkingtreding is vastgesteld, treedt het op dat tijdstip in werking, indien er geen geldig inleidend verzoek voor het houden van een referendum tot stand is gekomen. Wanneer een dergelijk verzoek wel onherroepelijk is toegelaten, vervalt het vastgestelde tijdstip van inwerkingtreding van rechtswege.

Bouwplannen

I. De gemeente s-Gravenzande heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van 4 ondergrondse glasbakken op de percelen kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 5457, sectie I, nummer 5291 en sectie L, nummers 1606, 2256 en 4535, plaatselijk bekend Leeuweriklaan t.o.v. nr. 20/22, Sand-Ambachtstraat op parkeerterrein Hoogvliet, Marnixlaan en Blamanstraat en Kastanjestraat parkeerterrein Albert Heijn. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen 'Dorp Oost', 'Dorp', 'Zandevelt-Zuid' en 'Het Oude Land 1985', omdat op de gronden met de bestemmingen 'Groenvoorziening', 'Woondoeleinden', 'Groenvoorziening' met de nadere aanduiding speelvoorzieningen en 'Verkeer', het bouwen van ondergrondse glasbakken niet is toegestaan. II. De Gemeente s-Gravenzande heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van 5 ondergrondse glasbakken op de percelen kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 6517, sectie I, nummer 2422, sectie K, 3154, sectie K, nummer 4232 en sectie K, 5237 plaatselijk bekend Obrechtlaan t/o kerkgebouw, Pr. Beatrixstraat/Kon. Julianaweg, Dingemans v.d. Kasteeleplein, Topaas nabij nummer 1 en Pompe van Meerdervoortstraat nabij A&P.
De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen 'Zandevelt-Noord', 'Dorp Oost', 'Dorp', en 'Het Oude Land 1985', omdat op de gronden met de bestemmingen 'Verblijfsgebied' en 'Verkeersdoeleinden' met de nadere aanduiding verblijfsgebied, het bouwen van ondergrondse glasbakken niet is toegestaan.
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee de bouwplannen in strijd zijn. Voordat het college beslist, ligt de verzoeken vanaf donderdag 14 februari 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstellingen.
III. Bio Jo Logische groenten, Woutersweg 22, 2691 PR te s-Gravenzande heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een warmteopslagtank op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummer 3607, plaatselijk bekend als Woutersweg 22.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een warmteopslagtank met een hoogte van 8,50 meter, circa 5 meter van de erfgrens en 10 meter uit de zijkant van de weg niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 14 februari 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

B.W. Schulte

Schuur

Maasdijk 183

A. van Oosten

Dakkapel

Obrechtlaan 30

P. Kuijvenhoven

Serre

Sand-Ambachtstraat 55

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

R. du Chatenier

Bedrijfsunit

Teylingen, Edisonstraat nr. 132

Fa. G. van Staalduinen

Bedrijfsruimte en watersilos

Heenweg 1

J.H. Blankert

Vergroten woonhuis

Naaldwijkseweg 318

P.J. Schouten

Uitbreiden dakopbouw

Hoflaan 69

K.L.R. Schellevis

Dakkapel

Bordewijkstraat 7

Brabander Bouw & Adviesbureau

Verbouwen woning

Maasdijk 87

C.W.L. van Koppen

Vernieuwen gevels bedrijfsgebouw

Poelkade 32 A

A.N. de Haas

Dakkapel

Naaldwijkseweg 157

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P.J.N. Enthoven

Brugwegdek

Rusthovenlaan 20-22

West Select BV

Astbesthoudende afvoerpijp

Papedijk 1 A

Aangevraagde reclamevergunning

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Rabobank Westlan Zuid-West

(licht)reclame

Marktplein 3-4

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Maatschap Vedder

Kas

Zanddijk 98

M. van den Burg

Plastic tunnels

Maasdijk 71

Alcomij Beheer BV

Bedrijfshal 5

Hoflaan 175

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. Smit-Pannekoek

Bloembakken

Lugtigheidstraat 5

G. van Leeuwen

afvoerpijp

Papedijk 1 A

Geweigerde vergunning

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Storm & Zoon BV

Tijdelijke opslagruimte

Edisonstraat 44

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende melding hebben ontvangen.

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (voorheen Besluit opslag propaan milieubeheer)

Vereniging Kampeer- en Zomerverblijf 'Zeerust', Nieuwlandsedijk 22
Bovengenoemde inrichting is ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moet voldoen aan de algemene regels van genoemd Besluit.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande hebben een ontwerp-beschikking opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:
* P.J. van Velden C.V. i.o., revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf Groeneweg achter 10/12 te s-Gravenzande.
Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage
De aanvraag en ontwerp-beschikking liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 14 februari tot en met woensdag 13 maart 2002, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen
Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting
Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling Bouwen en Milieu, tel.nr. 0174-430184.

Verdere procedure
Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3 Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28 Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (18 tot en met 22 februari) worden de groene minicontainers geleegd.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 34. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 11.30 per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28 op zaterdag 16 februari van 11.00 tot 12.00 uur;

* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 19 februari van 15.30 tot 18.00 uur;
* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1 van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie