Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen 13-02-2002

Datum nieuwsfeit: 13-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Vindplaats 3
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen


---

13 februari 2002

Inhoud


* Ambtenaren luisteren naar politiek èn burgers *
* Gemeentelijk woordenboek *

* Vergadering commissie *

* Geen spreekuur *

* Traber Big Foot Show *

* Subsidie voor bibliotheek *

* Oud papier *

* Burgemeester houdt digitaal spreekuur *
* Informatieavond over noorden industrieterrein Buitenvaart II *
* Praat mee over toekomst Hoogeveen *

* Graag aanmelden *

* Politiek Hoogeveen in digitaal debat met kiezers *
* Hoogeveense Lente zoekt vele talenten *
* Mededelingen *


* Invalidenparkeerplaatsen Helios *

* Intrekking invalidenparkeerplaatsen Priestwijk *
* Eenrichtingsverkeer Willem de Zwijgerlaan *
* Vaststelling bestemmingsplan "Het Drentsche Land" *
* Vastgesteld bestemmingsplan WoonZorgComplex Pesse *
* Wet milieubeheer *

* Kapvergunningen *

* Ingekomen sloopaanvragen, bouwaanvragen en bouwmeldingen *
* Verleende bouwvergunningen *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

6 maart verkiezingen gemeenteraad

Ambtenaren luisteren naar politiek èn burgers

Op 6 maart aanstaande worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks mogen plaatsnemen in de raadzaal van het gemeentehuis, hoeveel zetels elke partij krijgt toegewezen en hoe het college van burgemeester en wethouders wordt samengesteld. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. Met het oog op de verkiezingen van 6 maart plaatsen we de komende weken een serie artikelen over het werk en het belang van de gemeente. Deze aandacht voor de gemeenteambtenaren.

Als u een nieuw paspoort nodig heeft, krijgt u met een ander soort ambtenaar te maken dan als u wilt weten waarom de peuterspeelzaal van uw dochter geen subsidie meer krijgt. De gemeente heeft twee soorten ambtenaren in dienst: de uitvoerders en de beleidsmakers.

Uitvoerders

Als u het woord 'gemeenteambtenaar' hoort, zult u al gauw denken aan iemand die zijn hele werkdag achter een bureau zit. Maar veel gemeenteambtenaren hebben niet eens een bureau. Iedereen die in dienst is van de gemeente, is gemeenteambtenaar: de vuilnisman, de plantsoenwerker, de leerkrachten in het openbare onderwijs, de leidster van de peuterspeelzaal, of de medewerker van de afdeling burgerzaken. Het zijn allemaal uitvoerende gemeenteambtenaren

Beleidsmakers

Er moeten ook plannen voor de toekomst worden gemaakt. Dat is de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad, maar ambtenaren spelen daarbij ook een belangrijke rol. Zij leveren de noodzakelijke informatie en ideeën aan, vaak in de vorm van nota's.

Voordat zo'n nota naar de raadscommissie en de gemeenteraad gaat, wordt deze besproken met de wethouder die 'portefeuillehouder' is van het beleidsterrein waarop de nota betrekking heeft. Want uiteindelijk is de wethouder verantwoordelijk. Het komt dan ook geregeld voor dat ambtenaren hun nota fors moeten veranderen nadat de wethouder haar heeft gelezen.

Luisteren

De politiek luistert niet alleen naar haar ambtenaren, de ambtenaren luisteren ook naar de politiek. Stel, de wethouder Welzijn wil de subsidie voor de peuterspeelzaal van uw dochter verlagen. De ambtenaar die zich met dit onderwerp bezighoudt, vindt dat geen goed idee. Maar de wethouder moet bezuinigen. Natuurlijk praten de ambtenaar en wethouder over hun verschil van opvatting, maar als de wethouder voet bij stuk houdt zal de ambtenaar het voorstel in een nota moeten uitwerken zodat de gemeenteraad hierover kan beslissen. De politiek heeft nu eenmaal het laatste woord, en niet de gemeenteambtenaren.

Als u ideeën heeft over wat er in de gemeente veranderd of verbeterd zou moeten worden, wordt daar op het gemeentehuis steeds beter naar geluisterd. Gemeenteambtenaren, maar uiteraard ook de gemeentelijke politici, gebruiken uw ideeën en die van andere inwoners om veranderingen en verbeteringen door te voeren. Dat is nogal een verschil met een aantal jaren geleden. Toen was het nog minder vanzelfsprekend om naar de burgers te luisteren.

Gemeentesecretaris

Als u naar een gemeenteraadsvergadering gaat, ziet u naast de burgemeester nog iemand zitten. Dat is de gemeentesecretaris. Hij is onder anderen de manager van alle gemeenteambtenaren. De gemeentesecretaris is als het ware een 'schakelkast' tussen het college, de raad en de ambtenaren. Hij moet ervoor zorgen dat de ambtenaren de wensen van het college uitvoeren, maar hij behartigt ook de belangen van de ambtenaren.

Kijk op de website

Voor meer informatie over de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraadsverkiezingen surf naar www.hoogeveen.nl/verkiezingen.

Gemeentelijk woordenboek

Elk vak heeft zo z'n eigen jargon, 'taal'. In de politiek en bij de overheid is dat niet anders. Daarom treft u de komende weken op deze pagina delen uit een speciaal woordenboekje aan. Deze week de betekenis van enkele woorden die met het werk van gemeenteambtenaren hebben te maken.

Beleid:
Het voornemen van de gemeente om binnen een afgesproken periode een bepaald doel, bijvoorbeeld het autoluw maken van de binnenstad, te realiseren via bepaalde maatregelen.

Beleidsambtenaar:
Iemand in dienst van een overheid (in dit geval de gemeente) die het beleid van die overheid voorbereidt. Beleidsambtenaren bij een gemeente bereiden collegevoorstellen voor en gaan na wat de gevolgen daarvan zijn. Ook ondersteunen ze het college van B en W met adviezen.

Gemeentesecretaris:
Hoofd van alle gemeenteambtenaren. Hij is ook adviseur van het college van B en W en van de gemeenteraad en zit daarom bij alle college- en raadsvergaderingen.

Nota:
Plan waarin staat hoe de gemeente een bepaalde zaak wil aanpakken, bijvoorbeeld de subsidiëring van peuterspeelzalen.

Uitvoerend ambtenaar:
Iemand in dienst van een overheid die uitvoerend werk doet. Voorbeelden zijn de vuilnisman of de plantsoenwerker.

Verordening:
Een document met gemeentelijke regels voor bepaalde kwesties, zoals voor de bijzondere bijstand. Ook kan in een verordening staan hoe de gemeente een landelijke wet zal uitvoeren.

Vergadering commissie

Volgende week maandag, 18 februari 2002, vergadert de commissie Financiën, Personeel en Organisatie vergadert volgende week maandag 18 februari in Commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:
* Notitie centrale inkoop

* Notitie personeelskosten

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Geen spreekuur

Het spreekuur van wethouder Holtrop op maandag 18 februari vervalt.

Traber Big Foot Show

Burgemeester & Wethouders hebben op 30 januari een vergunning verleend aan de Traber Big Foot Show voor het houden van stuntshows op 5 en 6 oktober 2002 op het Beukemaplein. Nadere informatie hierover is te krijgen bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, (tel. 291243).

Subsidie voor bibliotheek

In het kader van ontwikkelingssamenwerking heeft het college van Burgemeester en Wethouders een subsidiebedrag van 450,- beschikbaar gesteld aan de Openbare Bibliotheek Hoogeveen ten behoeve van het organiseren van educatieve multiculturele activiteiten. De activiteiten zijn er op gericht de betrokkenheid van de Hoogeveense bevolking bij ontwikkelingssamenwerking te vergroten. Nadere informatie over subsidiemogelijkheden is te verkrijgen bij de afdeling Algemeen, Bestuurlijke en Juridische Zaken, telefoonnummer 291 244.

Oud papier

De Prof. Titus Brandsmaschool houdt vanaf vandaag woensdag 13 februari, tot en met vrijdag 15 februari een oud-papierinzameling. U kunt het oud papier brengen naar de containers achter de school op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.

De basisscholen 't Rastholt en De Regenboog zamelen donderdag 14 februari oud papier in. De containers staan op het parkeerterrein aan de Tilber (bij de sporthal) in Hoogeveen.

Basisschool De Weidebloem zamelt eveneens donderdag 14 februari oud papier in. De containers staan naast de school aan de Schweitzerstraat,.

Burgemeester houdt digitaal spreekuur

Vanavond, woensdag 13 februari, houdt burgemeester Urlings weer een digitaal spreekuur. Het gaat dit keer over de gemeentelijke communicatie. Het spreekuur is van 18.15 tot 19.15 uur.

Het digitaal spreekuur is te vinden op de startpagina van www.hoogeveen.nl.

De laatste tijd komen van diverse kanten geluiden dat er 'ruis op de lijn' tussen gemeente en burgers is. Ligt dit altijd aan de gemeentelijke communicatie? Zo ja, wat moet de gemeente anders doen? Spelen ook tegengestelde belangen, dus niet de communicatie, een rol?

Informatieavond over noorden industrieterrein Buitenvaart II

De gemeente Hoogeveen houdt maandag 18 februari een informatieavond over de ontwikkelingen rond het noordelijke blok van het toekomstige industrieterrein Buitenvaart II. De bijeenkomst, die bestemd is betrokkenen, wordt gehouden in zaal Mol in Hollandscheveld, aanvang 20.00 uur.

Het gebied waar het om gaat wordt begrensd door de Mr. Cramerweg/Hollandscheveldse Opgaande/Riegshoogtendijk en de Krakeelsedijk. Er wordt uitleg gegeven over de economische belangen, de plannen van kaasfabriek DOC en de invulling van de Krakeelse Wijken.

Op deze bijeenkomst geven burgemeester Urlings, wethouder Leistra, de heer Willigenburg van DOC Kaas en projectleider De Zeeuw van Buitenvaart II een toelichting. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bijeenkomst structuurvisie 2015-2030

Praat mee over toekomst Hoogeveen

Waar zullen wij en onze kinderen straks wonen, werken en recreëren in onze gemeente? Wilt u meepraten over afspraken die hierover moeten komen, kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 27 februari over een nieuwe structuurvisie. U bent van harte welkom in het raadhuis om 19.30 uur.

De te maken structuurvisie wordt het startpunt voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoogeveen. Tijdens de bijeenkomst kunt u voorstellen doen over wat aandacht moet krijgen.

Programma 27 februari

De avond begint met een toelichting op de structuurvisie door projectleider Gert Bolkesteijn. Vervolgens gaat u in groepen uit elkaar aan de hand van de thema's wonen, werken, voorzieningen en platteland. Elke groep maakt een lijstje met onderwerpen met de motivatie waarom juist deze onderwerpen van belang zijn voor een structuurvisie. Daarna bespreken we gezamenlijk de uitkomsten van de groepen.

De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. De afsluiting is om ongeveer 21.30 uur.

Toekomstige ontwikkeling

Onze gemeente is voortdurend in ontwikkeling. Vraag is nu hoe we in de nabije toekomst met onze ruimte moeten omgaan. Hebben we na Erflanden nieuwe woonwijken nodig? Zo ja, waar? En hoe zit het met nieuwe bedrijventerreinen? En moet het vliegveld blijven of verhuizen naar een andere plek? Hoe gaan we om met het platteland?

Om niet telkens toekomstige aanspraken op onze ruimte afzonderlijk te hoeven beoordelen, wil het gemeentebestuur een structuurvisie maken voor de periode tot 2015, met een doorkijk tot 2030. U kunt daar aan meewerken. Allereerst door op 27 februari aan te geven wat volgens u aandacht moet krijgen in de visie.

Vervolg

Het resultaat van de avond is een lijst met onderwerpen. Een gemeentelijke projectgroep zal na 27 februari die lijst vergelijken met informatie uit andere bronnen. Vervolgens zal veel onderzoek plaatsvinden naar de aangedragen onderwerpen.

Eind 2002 is er een tweede bijeenkomst voor de inwoners van Hoogeveen. U kunt dan zien wat er met uw voorstellen tijdens de eerste bijeenkomst is gebeurd. En u kunt advies geven over de uitgangspunten voor een aantal te maken keuzemodellen. Een keuzemodel is een soort landkaart met in vlekken aangegeven wat waar zou kunnen gebeuren.

Zijn de modellen klaar, in 2003, dan nodigt de gemeenteraad u uit er op te reageren. U krijgt de kans advies te geven, waarna de raad een definitieve keuze zal bepalen.

Reactieformulier

Overigens, als u niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomsten, kunt u ook t.z.t. via een reactieformulier meedoen. Deze zijn rond de bijeenkomsten beschikbaar via www.hoogeveen.nl/structuurvisie en het voorlichtingscentrum in het raadhuis.

Meer informatie vindt u op de genoemde website. Heeft u vragen, belt u dan met de projectleiding via 291389.

Graag aanmelden

De gemeente hoopt dat u op woensdag 27 februari mee wilt praten over de toekomst van Hoogeveen. Graag vooraf even aanmelden via telefoonnummer 291387. Wilt u dan ook doorgeven welke werkgroep (wonen, werken, platteland en voorzieningen) uw voorkeur heeft?

Aanmelden via www.hoogeveen.nl/structuurvisie kan ook.

Voel ze aan de tand op zaterdag 23 februari!

Politiek Hoogeveen in digitaal debat met kiezers

Voel ze aan de tand! Zaterdag 23 februari heeft ook u de kans uw vragen te stellen aan de Hoogeveense politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen in maart. Die zaterdag houdt de gemeente tussen 11.00 en 13.00 uur een digitaal debat via de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl. U kunt onderwerpen aansnijden en om een reactie van de politici vragen.

De lokale politieke partijen zitten tijdens 'Voel ze aan de tand!' bij elkaar in het raadhuis, elk achter een eigen computer. Iedereen is welkom er bij te zijn. Wie thuis geen internet-aansluiting heeft, kan toch meedoen aan het debat door van achter een 'bezoekerscomputer' in de Burgerzaal vragen en stellingen te lanceren.

Breng uw stelling in en win een biosbon

Burgemeester Urlings opent het evenement om 11.00 uur. Vanaf deze week kunt u stellingen indienen bij de gemeente voor het debat. Zie daarvoor de bon in dit Torentje en www.hoogeveen.nl/verkiezingen. Urlings zal als openingshandeling de drie beste stellingen bekendmaken en de indieners belonen met een bioscoopbon voor twee personen. De politici zullen vervolgens digitaal reageren op de winnende stellingen. Uw bijdrage moet in ieder geval beginnen met 'Ik vind dat de Hoogeveense politici de komende jaren'

Verkiezingen 6 maart

Het internetdebat staat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 6 maart. Die avond sluiten de stembureaus om 21.00 uur. Aansluitend is er een verkiezingencafé in het raadhuis. De lokale politici zullen hier aanwezig zijn en ook de vrijwilligers die de stembureaus hebben bemand. Daarnaast is iedereen welkom om de uitslagen tijdens het café binnen te zien druppelen. Via de gemeentelijke website kunnen ook mensen elders het verloop van de stemresultaten volgen.

Hoogeveense instellingen bieden artiesten een podium

Hoogeveense Lente zoekt vele talenten

Hoogeveen krijgt een jaarlijks terugkerend festival: de Hoogeveense Lente. Daarvoor zoekt de organisatie 'talenten'. Inwoners van Hoogeveen en omstreken krijgen de kans om een keer op een echt podium te staan en voor een grote zaal met publiek hun kunstje te laten zien.

Of het nu gaat om grappen vertellen, een lied zingen, gedichten voordragen, met een orkest spelen, of wat je maar kunt bedenken. Inschrijven is mogelijk voor iedereen. Of zoals het al in de /theaterbrochure van De Tamboer stond aangekondigd: "voor dansers, muzikanten, toneelspelers en kleinkunstenaars in de dop. En voor iedereen die de dop is ontgroeid en een echt podium wil. Alle leeftijden. Alle genres. Alle remmen los!"

Inschrijven

Het festival wordt 25 mei gehouden in De Tamboer. Inschrijving staat open voor iedereen en kan tot vrijdag 8 maart. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij De Tamboer, Het Podium, Muziekschool en Openbare Bibliotheek (centrale en filialen in en buiten Hoogeveen).

Uit alle inschrijvingen wordt een programma voor 25 mei in De Tamboer geselecteerd. Een optreden mag maximaal 20 minuten duren.

Informatie

Meer informatie over de Hoogeveense Lente kunt u krijgen bij Femmy Benjamins/Giel Pastoor 0528 -280180

Mededelingen

Invalidenparkeerplaatsen Helios

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om bij het wooncomplex de Helios nummer 5 tot en met 147 te Hoogeveen het aantal algemene invalidenparkeerplaatsen met twee uit te breiden.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Intrekking invalidenparkeerplaatsen Priestwijk

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om de verkeersbesluiten 14/1998 en 19/1996, waarin invalidenparkeerplaatsen op kenteken werden aangewezen aan de Prieswijk te Elim, in te trekken.

Tegen deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Eenrichtingsverkeer Willem de Zwijgerlaan

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om in de Willem de Zwijgerstraat te Hoogeveen eenrichtingsverkeer (in noordelijke richting) in te stellen uitsluitend voor het gemotoriseerd verkeer.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (tel. 291646).

Vaststelling bestemmingsplan "Het Drentsche Land"

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op

31 januari 2002 het bestemmingsplan "Het Drentsche Land" gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door bos, aan de oostzijde door agrarische gronden, aan de zuidzijde door bos, en aan de westzijde door de Marten Kuilerweg (nabij het dagrecreatiegebied Schoonhoven).

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een kleinschalig recreatiepark met maximaal 30 vrijstaande recreatiewoningen.
* In het plan dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

* Binnen het park wordt aan de randen een beplantingsstrook van 8 tot 10 meter breed aangelegd.

* De toeristische kampeerplaatsen en het toiletgebouw komen te vervallen.

* De vrijgekomen ruimte biedt plaats voor 7 extra recreatiewoningen tot een maximum van 30 woningen.

* De ingang van het park wordt aan de zuidzijde gerealiseerd.
* De voorschriften van dit plan sluiten nu aan bij het voorontwerp bestemmingsplan "Landelijk Gebied Zuid".

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 februari 2002 voor een periode van vier weken voor een ieder op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de publieksbalie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de onderstaande personen schriftelijk bedenkingen indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC te Assen:

1. degenen die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt. 2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid waren tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
3. Tevens kan een ieder bedenkingen indienen tegen de door de gemeenteraad aangebrachte planwijzigingen.

Vastgesteld bestemmingsplan WoonZorgComplex Pesse

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op

31 januari 2002 het bestemmingsplan "WoonZorgComplex Pesse" gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied aan de zuidzijde van het dorp Pesse ligt ten oosten van de Dorpsstraat en ten zuiden van de openbare basisschool De Posthoorn.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een woonzorgcomplex voor 30 senioren.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging aangebracht met betrekking tot de bouwgrens. De bouwgrens aan de zijde van de Dorpsstraat is namelijk gelijk gelegd met de voorgevelrooilijn van de naastgelegen woning aan de Dorpsstraat en de bouwgrens tegen de O.B.S. De Posthoorn is in overeenstemming gebracht met het concrete bouwplan voor het zorgcentrum.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 14 februari 2002 voor een periode van vier weken voor een ieder op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de onderstaande personen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC te Assen: 1. degenen die in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar hebben gemaakt. 2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest in het kader van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tevens kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijziging.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:31 juncto 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de volgende verzoeken voornemens zijn over te gaan tot het intrekken van de verleende milieuvergunningen: 1. Verzoek van R.B.M. Plastics B.V. om tot intrekking over te gaan van de op 28 december 1987 aan Hoogstaal B.V. (voorheen Spijkstaal Hoogeveen B.V.) verleende revisievergunning voor een chassis- en carrosseriefabriek, gelegen aan de Industrieweg 45 te Hoogeveen, de op 3 januari 1991 verleende uitbreiding/wijzigingsvergunning, de op 22 september 1992 ambtshalve wijziging op de eerder verleende revisievergunning, de op 24 februari 1993 verleende uitbreiding/wijzigingsvergunning en de op 12 maart 1998 ontvangen melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.
2. Verzoek van Doplast B.V. om tot intrekking over te gaan van de op 31 mei 1999 aan Decocore B.V. verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor de fabricage van polyesterbetonproducten, gelegen aan de Smirnoffstraat 5a te Hoogeveen.
3. Verzoek van Concordia B.V. om tot intrekking over te gaan van de op 13 maart 1996 aan Doldersum B.V. verleende milieuvergunning voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een distributiecentrum voor groente en fruit, gelegen aan de Stephensonstraat 39 te Hoogeveen.
4. Verzoek van Heijs Food Products om tot intrekking over te gaan van de op 31 mei 1999 aan Zwiers Bakkerijen verleende milieuvergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een banketbakkerij, gelegen aan de Parmentierstraat 12-14 te Hoogeveen.

De reden van de verzoeken zijn gelegen in het feit dat: 1. Door R.B.M. Plastics B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting zullen worden verricht dan waarvoor de vergunningen aan Hoogstaal B.V. zijn verleend.
2. Door Decocore B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting worden verricht dan waarvoor de vergunning van 31 mei 1999 is verleend.
3. Door Concordia B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting worden verricht dan waarvoor de vergunning van 13 maart 1996 is verleend.
4. Door Heijs Food Products geheel andersoortige activiteiten in de inrichting worden verricht dan waarvoor de vergunning van 31 mei 1999 is verleend.

In bovengenoemde situaties dienen de geldende milieuvergunningen te worden ingetrokken alvorens een nieuwe vergunning kan worden verleend c.q. een melding op grond van algemene maatregel van bestuur kan worden geaccepteerd.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

De ontwerp-besluiten en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf

14 februari 2002 tot en met 28 februari 2002 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).
Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens de kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de verzoeken.
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 28 februari 2002 bij ons worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons worden ingediend.
Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluiten, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.
Kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Moes Projectontwikkeling, Stationslocatie noord, Hoogeveen, voor 23 bomen;

* Sector MOW, omgeving Krakeel en Centrum-oost, Hoogeveen, voor 45 bomen;

* Sector MOW, De Plevier, Hoogeveen, voor 11 bomen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Ingekomen sloopaanvragen, bouwaanvragen en bouwmeldingen
Bouwaanvragen:

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), verbouwen van een onderkomen t.b.v. de afdeling Groenvoorzieningen, Bentincksdijk 19
* Jeu de Boulesvereniging Boules Doar, plaatsen van een tijdelijke stacaravan, Meester Kosterweg

* V.V. Hodo, verbouwen van een voetbalkantine (toiletten), Kerkhoflaan 2

* Ruiter de A., bouwen van een kap op een garage, Zuideropgaande 24g
* Boer M., vervangen van een pannendak door riet, Zwarte Water 4
* Venings J., uitbreiden van twee woningen en verbouwen van twee schuren en het bouwen van twee garages/bergingen, Warreveen 6-8
* De Witte Assurantien B.V., plaatsen van een reclamemast, Griendtsveenweg 3

* Wolters J., uitbreiden van een woonwagen, Sellerstraat 1
* Aannemersbedrijf Dons & Troost, bouwen van een dubbele woning, Elrits 6-8

* ERA Makelaardij Hoogeveen, plaatsen van een reklame tuinpaal en het aanbrengen van vier vitrines ten behoeve van woningpresentatie, Schutstraat 128

* Wanink G.B.J., uitbreiden van een woning, Raadhuisstraat 31
* Benjamins A., wijzigen van de voorgevel van een woning, Hazelaarstraat 74

* Abbing J., uitbreiden van een woning, Tapuitlaan 32
* Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V., bouwen van een dubbele woning met bijgebouwen, Elrits 5-7

* Kloezen R., plaatsen van een dakkapel, Lindenlaan 6
* Vos G.J., wijzigen van de voorgevel, Industrieweg 78
* Fictorie J.A., plaatsen van een tijdelijke woonunit, Buitenvaart I, kavel W5

* Fictorie J.A., bouwen van een bedrijfshal en een woning, Buitenvaart I, kavel W5

* Unitli D.L., uitbreiden van een hal en verplaatsen van het toilet, Pollux 8

* Prins Y., bouwen van een bijkeuken, Zuiderkruis 74
* Bouw- en aannemersbedrijf H. Veld, uitbreiden van een bedrijfshal, Dieselstraat 18

* Hup & Fidom garantiemakelaars, tijdelijk plaatsen van twee units, Het Haagje 147

Bouwmeldingen:

* Geers R.J., uitbreiden van een woning, De Sikkel 2
* Liemburg F., bouwen van een tuinhuisje, De Zende 5
* Schreurs J.J., bouwen van een tuinhuisje, Pauwoog 14
* Koopman T., bouwen van een tuinhuisje, Dotterbloem 47
* Medendorp J.M., bouwen van een tuinhuisje, Veldbrake 3
* Bosch G., bouwen van een schuur, Helios 14
* J.W. Schultink B.V., wijzigen van de zuidgevel, Griendtsveenweg 11
* Annen J.H., bouwen van een dakkapel en renoveren van de gevels, Carstensdijk 9

Sloopaanvragen:

* Westerink J., slopen van gevelbeplating met asbest, Industrieweg 86

* Stichting Woonconcept, slopen van een woning, Emmastraat 16
* Stichting Het Drentse Landschap, slopen van een schuur en een loods, Boereveldweg 9

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouwvergunningen


* Blanken van D., tijdelijk van een woonwagen, Gosem Engelsstraat 9a
* Marissen K.A., vergroten van de woning (kap op een bijgebouw), Johannes Poststraat 25

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een dubbele woning, De Genestetlaan 6 en 8

* Benning M., bouwen van een dubbele woning met garage, Bieslook 18 en 20

* Auto Brink B.V., uitbreiden van een bedrijfspand, Edisonstraat 30
* Diphoorn H.D., bouwen van een balkon, Zuideropgaande 33d
* Sleen van der H., bouwen van een paardenstal, Brugstraat 134
* Dalery Polyester B.V., bouwen van een opslagruimte, Morsestraat 6
Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan Hollandscheveld-Oost vrijstelling te verlenen aan:
* Bouwbedrijf Fieko, voor het bouwen van de dubbele woning De Boeten 33 en 35 te Hollandscheveld.

Het bouwplan ligt met ingang van 14 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen Schoonvelde West, Schoonvelde West 12e uitwerking, Schoonhoven, Wolfsbos, Stadscentrum,Trasselt 2e Uitwerking en Landelijk Gebeid ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* W.P. van Eijk, voor het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 120 te Hoogeveen;

* G. Pel, voor uitbreiden van de woning en het bouwen van een bergingbij de woning Zanderhof 68 te Hoogeveen;
* T. van der Smit, voor het bouwen van een berging bij de recreatiewoning Meerboomweg 61 te Hollandscheveld;
* A. de Bruin, voor het uitbreiden van de woning Tapuitlaan 85 te Hoogeveen;

* P. ten Zijthoff, voor het uitbreiden van de woning Van Limburg Stirumstraat 61 te Hoogeveen;

* Bouwbedrijf Fieko, voor het uitbreiden van de woning De Beugel 21 te Hoogeveen;

* E. Drenthen, bouwen van een berging bij de woning Ritmeesterweg 5 te Hollandscheveld.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 14 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie