Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barendrecht

Raadscommissies vergaderen

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Vanavond komt de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:


-Advisering m.b.t. het in de overleg- en inspraakprocedure brengen van het voorontwerp-bestemmingsplan 1e herziening Carnisselande-zuid


-Bespreking nota van uitgangspunten Gaatkensplaat

-Bespreking voorlopig ontwerp bedrijventerrein Vaanpark IV

-Bespreking eindrapport onderzoek Inspectie Ruimtelijke Ordening m.b.t. naleving en handhaving RO-wet- en regelgeving in de gemeente Barendrecht


-Advisering m.b.t. vaststelling voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Ziedewij

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Grondgebied, de heer P. Timmer, tel. 698 320.

Sport en Cultuur c.a.

Op dinsdag 4 februari vergadert de commissie Sport en Cultuur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Behandeling van de notitie gevelaanduiding op Het Kruispunt

-Behandeling van de notitie "Privatisering sportpark Smitshoek"

-Behandeling van het advies "Fietsenstalling Gebroken Meeldijk"

-Behandeling van de notitie "Extra kosten nevenvestiging bibliotheek"
De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Samenlevingszaken, de heer G.J. Bravenboer, tel. 698 240.

Openbare Werken en Sociale Zaken c.a.

De commissie Openbare Werken en Sociale Zaken vergadert op maandag 11 februari in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:


-Legalisering software kantoorautomatisering
bespreekstuk betreffende het aantal benodigde licenties op het vlak van kantoorautomatisering.


-Voortgang I&A plan

Eind 2000 heeft de raad het I&A plan voor de gemeente Barendrecht vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de status van diverse projecten bekeken en wordt vooruit gekeken naar 2002.


-Wijziging verordening kinderopvang

De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van de verordening kinderopvang.


-Concept gemeentelijk duurzaamheidsplan 2002
De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde hoofdstukindeling van het gemeentelijk duurzaamheidsplan. Tevens wordt gevraagd per thema aan te geven op welk ambitieniveau de komende jaren ingezet moet worden en wordt gevraagd aan te geven of er nog thema's ingevoegd dienen te worden.

De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Openbare Werken Beheer, de heer J. van der Linden, tel. 698 360.

Extra commissie: Openbare Werken en Sociale Zaken c.a.

De extra commissie Openbare Werken en Sociale Zaken vergadert op donderdag 14 februari in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De commissie staat geheel in het teken van de discussie rondom de eventuele openstelling van de onderdoorgang onder de A29. De eerder genoemde datum 21 februari komt hiermee te vervallen.

De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Openbare Werken Beheer, de heer J. van der Linden, tel. 698 360.

Ter inzage

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. U kunt een set opvragen bij de secretaris van de commissie.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Achterom 1 (BA 2002-023), voor het veranderen van een winkel (23-01-2002);


-Aubadestraat 6 (BA 2002-017), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (22-01-2002);


-Bakkersdijk 2 (BA 2002-022), voor het oprichten van een consultatiebureau (23-01-2002);


-Binnenlandse Baan 82 (BA 2002-020), voor het vergroten van de woning (22-01-2002);


-Van Bronkhorstvliet 9 (MB 2002-011), voor het plaatsen van een dakkapel (24-01-2002);


-Chopinstraat 49 (BA 2002-021), voor het wijzigen van de voorgevel (22-01-2002);


-Gaffelaar 22 (BA 2002-024), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (24-01-2002);


-Gaspelwede 3 (MB 2002-008), voor het plaatsen van een schuur met overkapping (22-01-2002);


-Meerwedesingel 88 (MB 2002-010), voor het plaatsen van een blokhut (23-01-2002);


-Schouw 26 (BA 2002-018), voor het vergroten van de woning (22-01-2002);


-Torenmolen 147 (BA 2002-019), voor het wijzigen van de voorgevel (22-01-2002);


-Van der Vlugtveld 8 (MB 2002-009), voor het plaatsen van een dakkapel (23-01-2002).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E 007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het oprichten van speelvoorzieningen op het eiland in de Meerwedesingel ter hoogte van het Alkmaardermeer (BA2001-459);


-het oprichten van speelvoorzieningen aan het Alkmaardermeer en het Leekstermeer (BA 2001-461);


-het oprichten van speelvoorzieningen aan de Sleedoornwede en de Olmenwede (BA 2001-460).

De bouwplannen zijn strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-het realiseren van een serre achter de woning Middeldijk 52a (MB 2002- 004 ).


-het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning gelegen aan Standerdmolen 18 te Barendrecht (BA 2001-433).

De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan "Molenvliet" .


-het vergroten van de woning Maasstraat 12 (BA 2001-424).
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Centrum Noord".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van deze bestemmingsplannen te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 1 februari 2002 tot en met donderdag 28 februari 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu (ingang aan de Rijnstraat). Het loket van de afdeling Bouwen en Milieu is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 28 februari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het oprichten van een fiets- en voetgangersbrug ter plaatse van de kruising Voordijk - Carnisserbaan.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt van vrijdag 1 februari tot en met donderdag 28 februari voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Zienswijzen

Een ieder kan tegen het verlenen van de vrijstelling tot en met donderdag 28 februari 2002 schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Eerder heeft al inspraak op het plan plaatsgevonden. Inprekers hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. Ook zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om thans zienswijzen in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het bouwen van een woning op kavel 16 aan de Noordersingel in Carnisselande (BA2001-401).


- het bouwen van een woning op kavel 18 aan de Noordersingel in Carnisselande (BA2001-340).


- het bouwen van een woning op kavel 23 aan de Noordersingel in Carnisselande (BA2001-373).

De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4 van de Woningwet (anticipatie).

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 1 februari 2002 tot en met donderdag 28 februari 2002, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis ingang zijde Rijnstraat, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E 007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 28 februari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht artikel 50, lid 4 van de Woningwet

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-
het realiseren van een aanbouw achter de woning Mozartstraat 18 (BA 2001- 440)


- het realiseren van uitbouwen achter de woningen Verdistraat 84, 86, 88 (BA 2001-441)


- het realiseren van uitbouwen achter de woningen Verdistraat 92, 94, 96 (BA 2001-442)

De bouwplannen zijn in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland" .

Omdat de aanvragen binnen het gebied liggen waarvoor het ontwerpbestemmingsplan te inzage is gelegd of: het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet wordt opgeheven. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50. Lid 4, van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 1 tot en met donderdag 28 februari 2002 voor een ieder gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 28 februari 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoeken

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek inzake:


- het bouwen van een woning op kavel 1 aan de Noordersingel (BA2001-444).

Door de heer W.J. Kuppens is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een woning gelegen Noordersingel, kavel 1. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Voordijk-Zuid".


-de aanleg van een tramlijn, genoemd TramPluslijn Carnisselande. Dit verzoek is namens de Stadsregio Rotterdam ingediend door het gemeentelijk vervoerbedrijf RET. De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1986' maar past binnen het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde.


-de aanleg van een gedeelte van de Carnissebaan t.p.v. Voordijk / Vaanpark IV. Door de afdeling Openbare Werken/Nieuwe Werken is een verzoek om vrijstelling ingediend voor de aanleg van een gedeelte van de Carnissebaan t.p.v. Voordijk / Vaanpark IV. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de bovengenoemde werkzaamheden. Voordat deze procedures worden gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 1 februari 2002 tot en met donderdag 28 februari 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007 -ingang Rijnstraat. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting door de wethouder Ruimtelijke Ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Inspraak bestemmingsplan Ter Leede

Kort geleden heeft de gemeente Barendrecht toestemming gekregen van de provincie en het rijk om de woningbouwlocatie Ter Leede verder te ontwikkelen. De reden hiervan is dat andere woningbouwlocaties in de regio stagneren en Barendrecht nog beschikte over de locatie Ter Leede, waarvoor het voornemen bestond om deze al in 1997 te realiseren. Voorlopig is toestemming ontvangen voor de bouw van 219 woningen, naast de 37 woningen die als herhuisvestingslocatie al gebouwd zijn. De wens bestaat dan ook om zo spoedig mogelijk tot de realisatie van de bouwplannen over te gaan.

Als eerste stap zullen wij een bestemmingsplanherziening in procedure brengen. Het bestemmingsplan heeft zowel betrekking op de uitbreiding met 219 woningen als de reeds gebouwde 37 woningen. De procedure vangt aan met het verlenen van inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan Ter Leede.

Het voorontwerp-bestemmingsplan Ter Leede ligt hiertoe vanaf maandag 4 februari 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, ingang Rijnstraat, balie ruimtelijke ordening (E007). Tevens kunt u het voorontwerp-bestemmingsplan inzien op maandagavond 4 februari 2002 van 19.30 tot 21.30 uur in Theater Het Kruispunt, Middenbaan 111. Hier zijn medewerkers van de gemeente en projectontwikkelaar Kanters aanwezig om het plan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. De informatie richt zich met name op het bestemmingsplan. Als u informatie wenst over het kopen van een woning in Ter Leede kunt u contact opnemen met de makelaar, Veldhoen en Oversier, telefoon 0186-621300.

Met vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de behandelend medewerker, de heer C. de Kreek. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 698 343.

Zolang het bestemmingsplan ter inzage ligt kunt u schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Uw reactie zal betrokken worden bij de verdere voortgang van de bestemmingsplanprocedure. U ontvangt altijd een antwoord op uw inspraakreactie. Ook zult u in de gelegenheid gesteld worden uw reactie mondeling toe te lichten bij de raadscommissie.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Brucknerstraat 4 tot en met 12 (BA 2001-383), voor het vergroten van 5 woningen (22-01-2002);


-Doormanplein 3c (BA 2001-387), voor het vergroten van de berging (22-01-2002);


-Händelstraat 6 (BA 2001-436), voor het plaatsen van een dakkapel (22-01-2002);


-Londen 6 (BA 2001-447), voor het plaatsen van een gevelreclame (onverlicht) (23-01-2002);


-Meije 4 (BA 2001-428), voor het vergroten van de woning (22-01-2002);

-Riederhoek (BA 2001-298), voor het oprichten van 23 woningen (22-01-2002);


-Schrijnwerkerij 28 (BA 2001-408), voor het plaatsen van 2 dakkapellen (22-01-2002).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om intrekken van de vergunning ontvangen van:


-P. van der Velden Zuid BV, voor het intrekken van de op 2 juni 1992 verleende vergunning voor een inrichting voor het vervaardigen van zonwering aan het Zweth 30 te Barendrecht.

Inzage

U kunt alle stukken van donderdag 7 februari tot en met woensdag 20 februari 2002 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468402, gemeentehuis (0180) 698 398.

Bedenkingen

Bedenkingen kunt u schriftelijk tot en met woensdag 20 februari 2002 kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, postbus 843, 3100 AV Schiedam. Indien u daarom in een aparte brief verzoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens geheim worden gehouden. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen indien u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het kenbaar maken van bedenkingen in staat bent geweest.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501 (de heer N.A. de Waal). Voor vragen over de vergunningprocedure, terinzagelegging en verzoeken om copieën (tegen betaling) kunt u contact opnemen met Bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468402.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Bustunnel A29 wordt besproken in extra commissie op 14 februari

In de Barendrechtse raadsvergadering van 28 januari was de mogelijke openstelling van de bustunnel onder de A29 (Harmonielaan) voor autoverkeer opnieuw onderwerp van gesprek. Hoewel het onderwerp oorspronkelijk niet op de agenda stond, werd het door een interpellatieverzoek van D66 toch onder de aandacht gebracht. De conclusie van de discussie die daarop volgde is dat de commissievergadering over de eventuele (tijdelijke) openstelling van de bustunnel met een week wordt vervroegd van 21 februari naar donderdag 14 februari. Plaats van handeling is dan het gemeentehuis, en niet zoals eerder vermeld theater Het Kruispunt. De commissie begint om 20.00 uur.

Volgende week informeren we u uitgebreider over deze extra commissievergadering.

U kunt tijdens de commissievergadering inspreken. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot inspreken dient uiterlijk voor 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, de heer J. van der Linden (0180) 698 360.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Carnisselande wordt op woensdag 6 februari het spreekuur gehouden in de personeelsruimte van Waterpoort, te bereiken via de zij-ingang van het gebouw. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 4 februari bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 5 februari krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail:
(gemeente@barendrecht.nl) o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleende vergunning uitrit

Op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunning verleend voor:


-het aanleggen van een uitrit bij Walmolen 54.
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

Herstraatwerkzaamheden

Op woensdag 30 januari zal gestart worden met het hertegelen van diverse voetpaden in de wijk Paddewei. Het betreft hier de voetpaden aan de Boterbloem, voetpad aan de Paddeweg (gedeelte vanaf de Zilverschoon tot de Hoefslag), voetpaden en rijbaan aan de Paddeweg (gedeelte vanaf de Hoefslag tot de Klaproos). De werkzaamheden zullen fasegewijs worden uitgevoerd en afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 4 à 5 weken duren.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer A. Bendeler (0180-698426) van de afdeling Openbare Werken.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-(Gemeente Barendrecht) Sportpark de Bongerd ter hoogte van voetbalvereninging BVV Barendrecht:

5 Acer (esdoorn)

2 Alnus (els)

4 Fraxinus (es)

3 Quercus (eik)

2 Populus (populier)

en diverse houtopstanden

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Afvalaanbiedstation gesloten

Op zaterdag 2 februari a.s. is het afvalaanbiedstation gesloten!

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za):
23/2,30/3,27/4,25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12

Oud ijzer (wo):
27/2,27/3,24/4,29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur

zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur

woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-WijkWinkel (tel. 654 949):

maandag/dinsdag 13.30-16.30 uur

woensdag 14.00-17.00 uur

donderdag/vrijdag 09.30-12.30 uur

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag gaan we in op de handhaving van verkeersregels en over twee weken stellen we de rotondes aan de orde. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

Handhaving van verkeersregels

Je kan geen blad opslaan of radio aanzetten of er wordt gediscussieerd over de verloedering van de maatschappij: burgers houden zich niet meer aan allerlei regels, de samenleving is doorgeschoten, er moet meer aandacht komen voor het handhaven van regels..............In het verkeer hebben niet alleen de deelnemers een verantwoordelijkheid. Ook de wegbeheerder heeft een belangrijke taak. Hij is immers verantwoordelijk voor alle infrastructurele maatregelen en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. De infrastructuur werkt door in de uiteindelijke handhaving door de politie. Vandaar dat wij gebruik maken van de adviezen van de politie. De afgelopen tijd is wel gebleken dat zowel burgemeesters, burgers en politie willen dat verkeersregels beter worden nageleefd. Dat kan onder andere door de controle op naleving te versterken. De komende tijd krijgt deze politieverkeerstaak daarom weer extra aandacht. Rijden door rood licht is al lange tijd een aandachtspunt, maar de overlast door scooters en het rijden zonder deugdelijke verlichting zullen ook beter worden aangepakt.

Het doel van de handhaving is niet om zoveel mogelijk bekeuringen uit te delen. Het gaat om bewustwording en gedragsbeïnvloeding die ten goede moet komen aan de verkeersveiligheid.

Denk aan uzelf en aan uw portemonnee. Houd uzelf in het verkeer onder controle.

We hopen als gemeente Barendrecht dat de verkeershandhaving in de toekomst steeds minder nodig zal zijn omdat we het voor elkaar kunnen krijgen dat u als weggebruiker veiliger zal gaan rijden.

In opdracht van de gemeente Barendrecht, naar aanleiding van klachten van bewoners, of op eigen initiatief door politie in Barendrecht wordt op de ontsluitingswegen (50km/uur) regelmatig op snelheid gecontroleerd. Ook worden door de wijkagenten van Barendrecht regelmatig controles uitgevoerd op de z.g. speerpunten: overlast scooters, door rood licht rijden, bromfietsen op het fietspad, fout parkeren en fietsverlichting. De controle van de snelheid in de 30km/uur-zone wordt door de politie niet met prioriteit gehandhaafd. Gedachte hierachter is dat de inrichting van de 30km/uur-zone de snelheid zodanig doet afnemen dat handhaving overbodig wordt. Echter is dit, zonder verstrekkende maatregelen, moeilijk te bereiken. Het op alle plaatsen fysiek afdwingen van gewenste rijsnelheid zal het acceptatieniveau van de verkeersmaatregelen laten afnemen, hetgeen niet ten gunste komt van het rijgedrag van de weggebruiker en de verkeersveiligheid. Wij doen daarom een sterk beroep op uw verantwoordelijkheid als weggebruiker om de leefbaarheid in de wijken hoog te houden. Past uw rijgedrag aan de omgeving aan.

U kunt als inwoner van de gemeente Barendrecht de handhaving van verkeersregels in uw straat of in uw wijk ook onder de aandacht brengen! Sinds november 2001 wordt tweemaal per maand een spreekuur Openbare Ruimte gehouden. Dit spreekuur geeft u de mogelijkheid om ook handhavingzaken bij de gemeente aan te kaarten. Iedere eerste woensdag van de maand wordt het spreekuur speciaal voor bewoners van Carnisselande gehouden. Iedere derde woensdag van de maand voor de bewoners van bestaand Barendrecht (oostzijde A-29) Tijdens het spreekuur zijn medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie aanwezig om u te woord te staan. De spreekuren worden via de informatiepagina in de Schakel aangekondigd.

Voor informatie over de handhaving van verkeersregels kunt u zich wenden tot de heer M.M.A. Boer en de heer J.L.Dijker van de afdeling Openbare Werken, tel 698 385/ 698 364.

Kijk met betrekking tot de handhaving van verkeersregels ook eens op www.politie.nl of www.openbaarministerie.nl/boetebase

Informatieavond inrichting 30 km/uur-zone op busroute 184 door de wijk Nieuweland

aanhefIn het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan is door de afdeling openbare werken beheer een voorlopig ontwerp gemaakt om de busroute van lijn 184 door de wijk Nieuweland in te richten als 30km/uur-zone. Om tot een goed definitief ontwerp te komen is het belangrijk dat iedere bewoner en belanghebbende invloed kan uitoefenen op dit ontwerp. Hiertoe ligt het voorlopig ontwerp vanaf vandaag ter inzage op het gemeentehuis bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Daarnaast wordt op 13 februari een inloopavond georganiseerd voor alle belangstellenden in de vergaderruimte van theater "Het Kruispunt" tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om u vragen te beantwoorden. Er zijn ook overzichtstekeningen opgehangen. Tevens wordt u de gelegenheid gegeven om vragen en suggesties aan te dragen door middel van reactieformulieren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.M.A. Boer van de afdeling openbare werken beheer, bereikbaar onder telefoonnummer 0180 - 698 385.

Werkzaamheden Dive Under

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft besloten de aannemerscombinatie Dive Under Barendrecht ontheffing te verlenen op de Algemene Plaatselijke verordening voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nachten van 16 en 17 februari 2002. De werkzaamheden bestaan uit het inbrengen van funderingspalen door middel van draaien. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de kunstwerken van de HSL ten noorden van Rijksweg A15. De werkzaamheden veroorzaken geen overschrijding van de normen zoals gesteld in de van toepassing zijnde circulaire bouwlawaai.

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de heer J.H. Mooij, telefoon 0180 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

Postbus 501

2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Werkzaamheden in de omgeving van NS station Barendrecht

De combinatie Drechtrail heeft bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht een verzoek ingediend voor het verlenen van een ontheffing op de Algemene Plaatselijke verordening. De ontheffing wordt aangevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nachten van 16 en 17 februari 2002. De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van bestaande sporen en het aanbrengen van nieuwe sporen ter plaatse van NS station Barendrecht.

De werkzaamheden veroorzaken een overschrijding van de normen zoals gesteld in de van toepassing zijnde circulaire bouwlawaai. De overschrijding vindt plaats bij een beperkt aantal woningen in de omgeving van het NS station.

Het besluit over het verlenen van ontheffing op de APV wordt in de vergadering van 29 januari 2002 door het college van burgemeester en wethouders genomen.

U kunt uw zienswijze op voorhand schriftelijk bij het college kenbaar maken.

Indien het college besluit tot het verlenen van ontheffing op de APV kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de heer J.H. Mooij, telefoon 0180 698 454.

Eventuele zienswijzen en bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

Postbus 501

2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Met het oog op de verkiezingen van 6 maart plaatsen we de komende weken een serie artikelen over de gemeente: over het werk en het belang van het gemeentelijke bestuur. Deze week: drie inwoners over hun beweegredenen om te gaan stemmen op 6 maart.

"Stemmen is een beetje invloed uitoefenen"

"Als jij niet stemt en iemand anders wel, maar op een andere partij, heb je een kans gemist. Stemmen is een beetje invloed uitoefenen. Daarom ben ik altijd blijven stemmen, ook toen de stemplicht werd afgeschaft. Stemmen, dat doe je gewoon, simpel zat."

Wim (64 jaar) gaat wel stemmen, maar met de gemeentepolitiek heeft hij zich nooit bemoeid. Ook heeft hij nooit een brief aan de gemeente geschreven of een wethouder opgebeld. Maar als hij in zijn wijk ziet dat een lantaarnpaal stuk is of er een gat in de weg zit, belt hij meteen naar de afdeling Openbare Werken. "En dan is dat binnen een paar dagen gemaakt", constateert hij.

Wim is één keer naar een gemeenteraadsvergadering gegaan. "Ik kreeg toen de indruk dat men zich veel voornam, maar dat daar in de praktijk weinig van terecht kwam. Er zijn veel veranderingen in de gemeente doorgevoerd, waarvan ik het nut niet inzie. Dat word je ook niet goed uitgelegd, vind ik. Het is voor mij echter nooit een reden geweest om bijvoorbeeld een brief aan de wethouder te schrijven. Ik ga in ieder geval stemmen op woensdag 6 maart. Als ik dat niet zou doen, vind ik dat ik de gemeente en de politiek ook niet kan aanspreken op zaken die niet goed gaan."

"Als mijn ouders gingen stemmen was dat een hele gebeurtenis"

"Als mijn ouders gingen stemmen, was dat een hele gebeurtenis. Toen ik zelf voor het eerst mocht stemmen, liet ik dat dus ook echt niet voorbijgaan. Gaan stemmen betekent dat je in een democratie leeft en dat je daarvoor je waardering uitspreekt. Dat je mag stemmen is hier iets vanzelfsprekends, maar er zijn heel wat landen waar dat niet zo is. Dat besef je dan weer."

Olga (45 jaar), alleenstaand met twee kinderen, van zeven en vijf, stemt altijd op een linkse partij. Dat doet ze al sinds haar studietijd. "Eigenlijk ben ik linkser geworden sinds ik kinderen heb. Ik let nu veel meer op wat een partij voor het milieu doet. Ik probeer mijn kinderen bewust te maken van de omgeving en van de natuur."

Als Olga stemt bij de Tweede-Kamerverkiezingen, let ze op welke partij een kans maakt om in de regering te komen. "Ik stem dan veel pragmatischer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ben ik principiëler. Ik kijk wat de partij waarop ik wil stemmen, doet voor zaken die ik belangrijk vind zoals het milieu en het onderwijs. Ik stem trouwens niet automatisch op de lijsttrekker. Ik kies altijd een vrouw. Die ene stem van mij telt toch weer, denk ik dan."

"De eerste keer dat ik mocht stemmen wist ik er niks van"

'Ik woon al meer dan zeventien jaar in Barendrecht en nu wil ik invloed krijgen op de politiek. De eerste keer dat ik mocht stemmen, vier jaar geleden, heb ik daar geen gebruik van gemaakt. Ik wist er veel te weinig van. Ik wist niet hoe het politieke systeem hier werkt en ik wist al helemaal niet op wie ik moest stemmen."

Bülent (22 jaar), van Turkse afkomst, is ervan overtuigd dat veel allochtone Nederlanders graag willen stemmen, maar dat niet doen omdat ze niets weten van de gemeentelijke organisatie en van de gemeentepolitiek. "Ze krijgen een oproepingskaart waar op staat waar het stembureau is", aldus Bülent, "maar verder krijgen ze helemaal geen informatie over wat dat stemmen nu eigenlijk inhoudt. Ik heb gehoord dat je met een stemmachine moet stemmen. Ik zou echt niet weten hoe dat moet."

Bülent volgt een opleiding tot jongerenwerker. Tijdens zijn opleiding heeft hij al meerdere malen kennis gemaakt met gemeenten. Als jongerenwerker zit je relatief dicht bij het gemeentelijke vuur en daardoor krijg je makkelijker informatie over bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de gemeente informeert inwoners ook actief via bijvoorbeeld de wekelijkse informatiepagina in de Schakel. Als je geïnteresseerd bent in wat er in de gemeente gebeurt zijn er meerdere kanalen waarlangs de gemeente je informeert of uitnodigt om mee te praten en te denken over het gemeentelijk beleid. Helaas maken in de regel maar weinig mensen hiervan actief gebruik. Bülent: "Als ik ga stemmen, doe ik dat in elk geval samen met mijn ouders. Die hebben hier, sinds ze in 1990 de Nederlandse nationaliteit kregen, nog nooit gestemd. En dat is een gemiste kans."

Volgende week besteden we aandacht aan: de taken van de gemeente

Noteer nu vast in uw agenda: woensdag 6 maart stemmen voor de gemeenteraad. Bent u 18 jaar of ouder, dan valt binnenkort de oproepingskaart voor de gemeenteraadsverkiezingen bij u in de bus. Bewaar deze goed en maak op 6 maart gebruik van uw stemrecht!

Lijsten voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

Over krap zes weken, op woensdag 6 maart, zijn op veel plaatsen in Nederland gemeenteraadsverkiezingen en ook de inwoners van Barendrecht kunnen op die dag naar de stembus. Vorige week zijn de kandidatenlijsten na een grondige controle vastgesteld door het Barendrechtse Bureau Verkiezingen.

Momenteel telt de Barendrechtse gemeenteraad 19 leden. Omdat Barendrecht de afgelopen jaren is gegroeid tot een gemeente met meer dan 30.000 inwoners (per 31-12-2001 in totaal 33.747) mogen er na de verkiezingen 23 leden in de nieuwe raad zitting nemen. Bovendien behoren de wethouders volgens het nieuwe duale stelsel dat dan zijn intrede doet niet meer tot de raad, hetgeen betekent dat er voortaan (afgezien van de burgemeester) 27 mensen in de raadzaal zitting hebben: 23 als raadslid en 4 als wethouder.

Opkomstpercentage en stemrecht

Vier jaar geleden lag het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de Barendrechtse gemeenteraad op 65 %. De VVD, behaalde toen 35,2% van de stemmen, CDA 21.6%, PvdA 20.4%, SGP/ChristenUnie 16.4% en D66 9.1%. Het opkomstpercentage behoorde in 1998 regionaal gezien bij de hoogste vier. Ook dit jaar hoopt het gemeentebestuur wederom op een hoge opkomst. Dus maak op 6 maart gebruik van uw stemrecht!

Oproep

Alle Barendrechtse kiesgerechtigden ontvangen in de week van 4 februari hun oproepingskaart. In Barendrecht zijn bij de komende verkiezingen 17 stembureaus. Deze stembureaus zijn dit keer langer open dan bij voorgaande verkiezingen; namelijk van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds. Na de sluiting van de stembureaus wordt direct begonnen met het tellen van de stemmen. Dat gaat per computer, dus de officieuze uitslag zal tegen het eind van de avond bekend zijn. Op de oproepingskaart staat het adres van uw stembureau. De stembureau's zijn: brandweerkazerne, sporthal De Driesprong, zaal De Ontmoeting, Rehobothkerk, basisschool De Draaimolen, basisschool De Dubbeldekker, basisschool Groen van Prinsterer, woonzorgcentrum Borgstede, basisschool Het Kompas, gebouw De Baerne, basisschool De Tweemaster, basisschool De Ark, sporthal Aksent, Eben Haezerkerk (achterzijde), noodschool De Trinoom, voorzieningencluster Waterpoort, portocabin winkelcentrum.

Politieke partijen op internet

De Barendrechtse politieke fracties hebben allemaal een eigen internetsite. Hierop vindt u onder andere meer informatie over de verkiezingsprogramma's en kandidaten. De sites zijn onderling sterk verschillend. Zo kunt u op de ene discussiëren via een forum en biedt een andere site vooral veel informatie. De webadressen zijn:

www.vvd-barendrecht.nl,
www.cda.nl/barendrecht,
www.barendrecht.pvda.nl,
www.d66barendrecht.nl,
www.lingam.nl/grnlinks/barendrecht.htm,
www.sgp-christenunie.freeservers.com.

De vastgestelde lijsten.

LIJST 1: VVD

LIJST 2: CDA

LIJST 3: PvdA

S.N. Zuurbier
G.A.C. Schoehuizen
W.S. Batenburg-van Veen
K.J. Orsel
W.B. van der Hoek
S.D. Kelder
S.J.A. ter Borg
F. Meeuwissen
J.J. van Tol
J. Boeve
C.W. den Otter
J. Corino
C.D. Schaap
R. Veldwijk
R. Mijnlieff-Melis
W.H. van der Stek
W. de Jonge
S. Overdijk
J. Zwaal

Marianne van Wilgenburg-Beernink
Kees Silvis
Corrie Righolt-Dam
Bas Nootenboom
Jan de Jager
Adrie Luijendijk
Frans van Bodegraven
Leo van Gelder
Joop Hilkmann
Aart Los
Co van Hengel
Walter Mulder
Ad van Dijk
Frans van Heest
Jan Hogeweg
Femma Tol
Ad Vijfvinkel
Rien Lindhout
Mieke van der Ven-Heere
Piet Boekhoud
Thea Broertjes-Everaars
Marry Buurman
Frans Bevort
Janny Tinke-van der Linden
Ton Langerak
Herman Roekx
Willy Verhulst-Oostenbrink

Dirk Vermaat
Marinus de Graaf
Anneke Feenstra-Keijzer
Arie de Jong
Dirk de Vos
Diny Koen-Diehle
Pim Albers
Wim Krommenhoek
Ria de Vos
Elianne Vermaat-Aben
Roos van
Gruijthuijsen-Hendriks
Joop Schäeffer
Jelle Feenstra
Dick Heijboer
Marjolijn de Jong
Ruud Kappetijn

LIJST 4: D66

LIJST 5: GROENLINKS

LIJST 6: SGP/Christen Unie

Jan IJzerman
Ingeborg Monhemius-van
der Veen
Ab de Lange
Jopie de Fijter-van den
Engel
Harry Heeke
Ben Huitink
Tanja IJzerman
Kees Walstra
Theo Vogelaar

Michiel van Kruijsbergen
Aad Aarsen
Ada Dekker
Yvette van Veen
Arie Kooijman
George Papathanasiou
Eva Sinke-Vlaander
Peter Oosterom
Martina Vreriks
Piet van der Steen
Vera Dekker-Boortman
Frans Geraedts
Chantal Krouwel

P.J. Kleinjan
C. Versendaal
A. van Wingerden
J. van Harten
C. van den Berg
J.W. Dirkse
P. Bosman
J. Altena
L. van Lagen
J. Broersma
T. Brand
H. Groen
B. Verweij
B. Quist
J. van Heteren
E.J.M. Bosker
H.M. van Beek
W.H. Klos
G.J. Kraaijeveld
H. Visser
A. Dekkers
P. van der Stoep
R.C. van den Bosch
C. van den Heuvel
J. de Bruin
J. Both
P.G. Barendregt
B.J. Eikelboom

Huwelijk Kroonprins en Maxima blijft ook in Barendrecht niet onopgemerkt ()vet()

`Oranje receptie op 2 februari' ()groot corps en vet()

Het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem Alexander en Maxima Zorreguieta op 2 februari zal ook in Barendrecht niet onopgemerkt blijven. Hoewel er geen grote feesten gepland staan, is er vanuit de gemeente wel degelijk aandacht voor het huwelijk. Zo is iedereen op 2 februari van harte welkom op een speciale `Oranje receptie' in de foyer van Theater Het Kruispunt en bovendien ontvangen alle Barendrechtse basisschoolkinderen een speciaal aandenken in de vorm van een medaille.

Felicitatieregister

De `Oranje receptie' in Het Kruispunt (Middenbaan 111) is een initiatief van het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders. Alle inwoners zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 17.30 uur onder het genot van een toepasselijk hapje en drankje een toast uit te brengen op het Koninklijk huwelijk, dat dan net achter de rug is. Tijdens de `Oranje receptie' worden ook beelden van de bruiloft vertoond en tevens bestaat de mogelijkheid om een speciaal felicitatieregister te tekenen. De Barendrechtse burgemeester M. Th. van de Wouw zal rond 16.00 uur als eerste zijn handtekening in het felicitatieregister plaatsen. Overigens is het ook nog mogelijk om in de week na het huwelijk het felicitatieregister te tekenen. Dat kan van 4 tot en met 8 februari in de hal van het gemeentehuis.

Vlaggen

In verband met de festiviteiten ter gelegenheid van het Koninklijk huwelijk zal op zaterdag 2 februari 2002 op alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag met oranje wimpel worden gevoerd. Net als op Koninginnedag staat het iedereen vrij om van zonsopgang tot zonsondergang

mee te vlaggen.

Stickers NEE/NEE en NEE/JA zijn weer verkrijgbaar!

De stickers NEE/JA (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk/wel huis-aan-huis-bladen) en NEE/NEE (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huis-bladen) zijn weer verkrijgbaar bij de receptiebalies in het gemeentehuis.

31 januari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie