Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 15-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Geldermalsen


* Dualisme in het gemeentebestuur

* Verkeersbesluit

* Werkzaamheden in het buitengebied

* Kledinginzameling

* Werkzaamheden langs de Kennedylaan te Geldermalsen.
* Wet Openluchtrecreatie

* Kruising Willem de Zwijgerweg/Randweg tijdelijk afgesloten
* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Enquête over veiligheid op en rond NS-stations Spoorlijn Geldermalsen - Dordrecht

* Vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied
* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

* Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Provincialeweg / 't Oosteneind

* Commissie ROVV

* Wie wil bouwen

* Verzoek om een ontgrondingsvergunning aan Betuweroute/NS Railinfrabeheer B.V

* Bekendmaking eindverslag inspraak ontwerp-bestemmingsplan "regeling prostitutie Geldermalsen"

Dualisme in het gemeentebestuur

Begin 2002 is de wet Dualisering gemeentebestuur aangenomen. Dualisering betekent dat de rollen van bestuurders (wethouders) en volksvertegenwoordigers (leden van de raad) uit elkaar worden getrokken. Bedoeling is het er na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart heel anders aan toe gaat in de lokale politiek. Wat zijn de belangrijkste nieuwe regels?

Gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen

In de taken en bevoegdheden van de gemeente als bestuurlijke organisatie verandert er niets. Maar daarbinnen zien ze er voor de raad en het college anders uit dan voorheen. De raad bestuurt niet meer samen met het college de gemeente; hij 'regeert' dus niet. De raad stelt de kaders voor het beleid, controleert het college en treedt op als vertegenwoordiger van de burgers. Het college bestuurt de gemeente. Kortom: het college regeert; de raad controleert.

Gemeenteraad krijgt extra bevoegdheden

De gemeenteraad krijgt wettelijk vastgelegde bevoegdheden van het soort dat de Tweede Kamer nu ook heeft om te kunnen controleren en grote lijnen vast te leggen. Dat zijn: het recht van initiatief en amendement, het recht om de begroting goed of af te keuren, het recht om het college vragen te stellen en het recht om onderzoek te doen. Daarnaast krijgt elk raadslid recht op ambtelijke ondersteuning en de raad als geheel moet ter eigen ondersteuning een griffier aanstellen. Het is niet allemaal nieuw maar het wordt wel nadrukkelijker in beeld gebracht en raadsleden worden aangespoord hier nadrukkelijk gebruik van te gaan maken.

Wethouder is niet langer raadslid

Als iemand in de raad gekozen wordt en na de collegeonderhandelingen tot wethouder wordt benoemd, dan moet hij of zij de raadszetel opgeven. Net als in de Haagse politiek: een minister mag geen kamerlid zijn. Wethouders maken ook geen deel meer uit van raadscommissies en ze zitten die ook niet meer voor. Natuurlijk kunnen raadscommissies wel wethouders uitnodigen om zaken toe te lichten of hun beleid te verdedigen.

Wethouder kan van buiten de raad benoemd

Een politieke partij die aan het college meedoet, hoeft een wethouder niet langer uit de voor de partij gekozen gemeenteraadsleden te benoemen. Een wethouder kan, net als een minister in de regering, voortaan ook van buiten de raad worden gehaald. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. De gedachte daarachter is dat bestuurders niet zichzelf moeten controleren.

Centrale rol burgemeester

De burgemeester krijgt een centralere rol in het college. De burgemeester treedt op als beleidscoördinator, dat wil zeggen is verantwoordelijk voor de eenheid in het collegebeleid, ziet toe op een tijdige voorbereiding, vatstelling en uitvoering van het beleid en de genomen besluiten. Ook moet de burgermeester de kwaliteit in de verhouding tussen bestuur en burgers bewaken. In een burgerjaarverslag wordt hierover jaarlijks verantwoording aan de raad afgelegd. Verder is de burgemeester de spil bij samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. Als de burgemeester de raad niet kan voorzitten dan wordt die vervangen door een raadslid, niet meer door de wethouder die ook loco-burgemeester is.

Nieuwe procedure benoeming burgemeester

De aanstelling van de burgemeester is al jarenlang onderwerp van debat. In de nieuwe procedure krijgen gemeenteraden een zwaardere stem in de vorm van het recht van aanbeveling waar de minister slechts in uitzonderingsgevallen vanaf mag wijken. Deze aanbeveling bestaat uit in principe twee personen en wordt openbaar gemaakt. Voorafgaand aan de aanbeveling kunnen gemeenten een zogenaamd burgemeestersreferendum organiseren. Alle kiesgerechtigde inwoners mogen daarbij een voorkeur uitspreken voor een van de twee door de raad geselecteerde kandidaten.

Politieke keuzes

De wet schrijft het nodige verplicht voor maar biedt op verschillende onderdelen ook keuzemogelijkheden. Zo kan de gemeenteraad bijvoorbeeld zelf bepalen of wordt gekozen voor wethouders van binnen of van buiten de raad en of er een aparte griffier moet worden benoemd of dat er sprake moet zijn van een combinatiefunctie gemeentesecretaris/ griffier. Allerlei reglementen en instructies moeten worden gewijzigd. Binnen 'politiek Geldermalsen' vinden hierover op dit moment de nodige oriënterende discussies plaats. De uitkomsten uit deze discussies vormen de basis voor uiteindelijke definitieve besluitvorming op 14 maart a.s. wanneer de nieuwe gekozen gemeenteraad voor het eerst bijeen komt.

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Prinsenhof te Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 6 februari 2002 aan de Prinsenhof te Geldermalsen ter hoogte van het perceel nummer 74 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 februari 2002 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Werkzaamheden in het buitengebied

Langs veel wegen in ons buitengebied staan bomen, veel bomen. De gemeente is bezig met een inventarisatie daarvan. Naast de hoeveelheid bomen wordt daarbij ook gekeken naar de onderhoudstoestand en de soorten. Momenteel worden door de medewerkers van de buitendienst met de hoogwerker aan oudere bomen allerlei snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, tegelijkertijd worden de pas geplante bomen bijgewerkt. Naast de bekende soorten als essen en populieren staan er in onze gemeente in de bermen ruim 400 gemeentelijke hoogstamfruitbomen. Bij veel van deze bomen is er sprake van een grote snoeiachterstand. Nog dit voorjaar wordt deze achterstand weggewerkt. Naast de hoogstamfruitbomen worden 350 knotwilgen, verspreid over de hele gemeente, geknot waar al meerdere jaren geen onderhoud aan gepleegd was. Aan de Hennisdijk en Nieuwe Graafsteeg worden op korte termijn wilgenbomen verwijderd omdat deze bomen door veel dood hout in de kronen een direct gevaar opleveren. Verder worden alle nog aanwezige boomstobben uit de bermen gefreesd. Het is de bedoeling dat nog dit najaar nieuwe bomen herplant worden op de locaties waar in het verleden bomen verwijderd zijn. Het streven is om aan het eind van 2002 alle achterstandswerkzaamheden uitgevoerd te hebben. Omdat veel snoeihout wordt versnipperd, bestaat de mogelijkheid voor inwoners van Geldermalsen om houtsnippers te krijgen. Informatie over het (gratis)ophalen en (tegen betaling) thuisbezorgen van houtsnippers kunt u verkrijgen bij onze opzichters, de heer J. van den Berge 0345-586743 en de heer G. Mimpen 0345-586789.

Kledinginzameling

Op vrijdag 22 februari 2002 is door de AVRI vergunning verleend voor de huis-aan-huis inzameling van de Stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik.

Werkzaamheden langs de Kennedylaan te Geldermalsen.

Binnenkort start de afdeling Gemeentewerken met de werkzaamheden aan en langs de Kennedylaan. Het gaat om het:

1. uitbaggeren van de sloten;

2. rooien van een aantal bomen en alle heesterbeplanting rondom de sloten;

3. vergroten van de sloten tot waterpartijen;
4. planten van nieuwe bomen in de berm van de Kennedylaan;
5. inzaaien van de bermen met een bloemenmengsel.
In de huidige situatie is door de hoge heesterbeplanting en rietbegroeiing langs en in de sloten vrijwel nergens geen water meer te zien. Ook ontstaat er na hevige regenval vaak wateroverlast langs de wandelpaden. De gemeente heeft een plan ontwikkeld waarin het openbaar groen en de daarin liggende sloten weer aanzien krijgen. Deze plannen zijn tijdens een informatieavond aan bewoners en andere belangstellenden gepresenteerd.

Allereerst wordt de rietbegroeiing verwijderd en worden de sloten uitgebaggerd. Op een aantal plaatsen wordt de sloot royaal verbreed, zo ontstaan er een echte waterpartijen. Door die verbreding moeten een aantal bomen plaats maken. De waterpartijen worden voorzien van zeer flauwe (kindvriendelijke) taluds. Op twee plaatsen komt er een vissteiger. Ook de wandelpaden krijgen een opknapbeurt en hier en daar komt er een extra lantaarnpaal. In de berm van de Kennedylaan worden nieuwe eikenbomen geplant zodat er een laanbeplanting ontstaat. De grond die vrijkomt met het vergroten van de waterpartijen wordt gebruikt bij de Lange Akker. De oeverbeschoeiing langs de waterpartij daar is grotendeels verdwenen en wordt nu hersteld. Hebt u nog vragen over dit werk, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Pijl van de afdeling Gemeentewerken 0345-586741.

Wet Openluchtrecreatie

Op basis van artikel 8 lid 3 van de Wet op de Openluchtrecreatie heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid jaarlijks korte perioden vast te stellen waarin het aantal kampeermiddelen dat op basis van artikel 8 lid 2a (het kamperen bij de boer) van 10 mag worden uitgebreid naar 15 kampeermiddelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 5 februari jl. voor het jaar 2002 de volgende perioden vastgesteld:

* 29 maart t/m 2 april 2002 (Pasen)

* 27 april 2002 tot en met 12 mei 2002 (Mei/Hemelvaartvakantie)
* 17 mei 2002 tot en met 20 mei 2002 (Pinksteren)
* 1 juli 2002 tot en met 1 september 2002 (Zomer 2002)
Houders van een ontheffing op basis van artikel 8 lid 2a zal binnenkort een aanvraagformulier worden toegestuurd. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bontan, sector Samenleving, tel. 0345-586730.

Kruising Willem de Zwijgerweg/Randweg tijdelijk afgesloten

In de periode van maandag 25 t/m donderdag 28 februari a.s. wordt het de kruising Willem de Zwijgerweg/Randweg te Geldermalsen opnieuw ingericht en geasfalteerd. In verband daarmee wordt de kruising tijdelijk voor alle verkeer afgesloten, met uitzondering van fietsers en voetgangers. Omleidingsroutes zullen ter plaatse worden aangegeven. Inlichtingen: gemeentelijk opzichter dhr. W. van de Werken, tel.
06-20612802

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen

* M.D. van Zandwijk, Provincialeweg West 3 te Gellicum
* Heli Motors, Poppenbouwing 11 te Geldermalsen
Besluit opslag propaan

* A.W. van der Zeijden, Katijdeweg 12 a te Beesd
* NS Railinfrabeheer B.V., Kunstwerk 55 b, Achtersteweg te Meteren
Besluit akkerbouwbedrijven

Mts. Van de Water, Rhenoyseweg 22 Rhenoy

Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 14 februari 2002

Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 14 februari 2002 ligt ter inzage:

Melding verandering inrichting art. 8.19 Wet milieubeheer

De volgende veranderingen van (de werking van) bedrijven zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen gemeld:

Het wijzigen van de (aan)bouw van een compressorruimte bij Volkers Bronsgieterij gevestigd aan de Panoven 13 te Geldermalsen.

De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. De melding is aangemerkt als een melding op grond van artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer, omdat de voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De voorgenomen veranderingen geven geen aanleiding tot wijziging van de voorschriften of intrekking van de vergunning op grond van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen gedurende zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen (een deel van) het genoemde besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

De verklaring van acceptatie van de melding treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, tenzij gedurende deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, tel. 070-3624871. De verklaring treedt dan pas in werking als het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¤ 109,=.

Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 14 februari 2002.

Enquête over veiligheid op en rond NS-stations Spoorlijn Geldermalsen
- Dordrecht

Al enige tijd bereiken verschillende instanties signalen over een gevoel van onveiligheid op en rond de stations/halteplaatsen langs het spoortraject Geldermalsen - Dordrecht. De gezamenlijke gemeenten langs dit traject, de politie en Nederlandse Spoorwegen willen de problematiek graag goed in beeld krijgen, vandaar dat zij hebben besloten onder de reizigers een enquête te gaan houden. Deze enquête bevat vragen over het veiligheidsgevoel, de wijze van vervoer van en naar het station, de interesse in een fietskluis dan wel een bewaakte fietsenstalling en nog allerlei andere vragen.

In de periode van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari a.s. zullen studenten van de Hoge School Utrecht en stadswachten de reizigers op de stations/halteplaatsen Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Arkel, Leerdam, Beesd en Geldermalsen vragen aan dit onderzoek medewerking te verlenen. Zij zullen zich daarbij duidelijk legitimeren. In Gorinchem is al eerder een onderzoek verricht.

De gezamenlijke gemeenten, NS, politie Zuid-Holland-Zuid en Gelderland-Zuid en het Korps Landelijke Politiediensten (spoorwegpolitie) zijn van plan een project te starten wat moet leiden tot verbetering van de veiligheid op en rond de stations. Voor toekomstige (her)inrichtingsplannen zal de uitslag van dit onderzoek mede bepalend zijn.

Vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied

* Bekendmaking : artikel 19a, lid 3, Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : verzoek met bijbehorende stukken Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie

* Toelichting : de activiteiten waarop de voorgenomen vrijstelling betrekking heeft, betreffen de uitbreiding van een bestaand tuinbouwbedrijf met kassen aan de Provincialeweg Oost 7b in Deil. Genoemd(e) activiteiten zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1984, maar in overeenstemming met het bestemmingsplan Buitengebied .

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 13 februari 2002

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 26 februari 2002 de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

19.30 uur bezwaarschrift d.d.17 december 2001 en 27 december 2001 ingediend door Bierman Alofs Waiboer Advocaten en Notarissen namens de heer Th. van Roden, gericht tegen de besluiten van de burgemeester d.d. 13 december 2001 en 24 december 2001 om respectievelijk een vergunning te weigeren voor het optreden van de formatie 'Rockbitch' op 28 december 2001 c.q. de vergunning voor dit optreden te verlenen onder voorschriften en beperkingen.

20.15 uur bezwaarschrift d.d. 22 januari 2002 ingediend door mevrouw J.C. van Mourik-Jansen, gericht tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 november 2001 om geen planschade toe te kennen met betrekking tot het bestemmingsplan "Lange Akker 1994".

20.45 uur bezwaarschrift d.d. 18 december 2001 ingediend door Langhout & Wiarda Juristen namens cliënten mevrouw G.W.M.J. Burgers, de familie D.A. Hol en de familie J. Rijneveld, gericht tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2001 om geen planschade toe te kennen met betrekking tot het bestemmingsplan "Beesd Midden"

.21.20 uur bezwaarschrift d.d. 22 januari 2002 ingediend door Fruitteeltbedrijf "De Geus", gericht tegen het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad voor de rotonde op de kruising Hooiweg - Krugerstraat - N327.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

Mr W.J. Wierda,

Voorzitter.

Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Provincialeweg / 't Oosteneind

* Bekendmaking : artikel 11 lid 5 en hoofdstuk IXA van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht.

* Ter inzage : een door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurd wijzigingsplan met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag van publicatie.
* Toelichting : het wijzigingsplan heeft tot doel het vestigen van een nieuw agrarisch bouwperceel aan Provincialeweg / 't Oosteneind op verzoek van de heer ing. M.M. van Gellicum, ten behoeve van een kersenteeltbedrijf.

* Beroep : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn (van 20 februari 2002 tot en met 3 april 2002), schriftelijk in te brengen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen ook aan de Voorzitter van deze Afdeling vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen.
* Datum publicatie : 19 februari 2002.

Commissie ROVV

* Datum : donderdag 21 februari 2002

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vergadering van 17 januari 2002
2. Voorontwerp bestemmingsplan vestiging supermarkt van Walderveen op perceel Prinses Marijkeweg te Geldermalsen.
3. Beleid m.b.t. oude bewoningsplaatsen (vaststelling toetsingscriteria)

4. Visie "Een lijn voor kwaliteit, experiment Ruimtelijk beleid Rivierenland".

5. Realisering 7e fase Randweg (2e Lingebrug), eindverslag inspraakprocedure en raadsvoorstel.

6. Uitbreiden van de St. Antoniusschool aan de Jeugdlaan te Beesd.
7. Procedure voor onttrekking van overwegen Zeekade en Meersteeg aan de openbaarheid.

8. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit en het starten van een zelfstandige projectprocedure art 19 wro t.b.v. uitbreiding van het glastuinbedrijf aan de Provincialeweg Oost 7b te Deil (Gebr. Den Hollander) .

9. Ingekomen stukken en mededelingen

10. Rondvraag
Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. A.G. van 't Geijn, Homburg 14 te Beesd, vergroten woning (5 februari 2002);

2. Dhr. M. Verhagen, Laan 1940-1945 88 te Meteren, vergroten woning (5 februari 2002);

3. A.A. Faay, Pr. W. Alexandersingel 70 te Beesd, oprichten prieeltje (5 februari 2002);

4. Fam. Kruit, A.H.H. Tolhuisenstraat 37 te Meteren, vergroten woning (5 februari 2002);

5. A.W.C. Verhoeve, Dr. A. Kuyperweg 65 te Beesd, vergroten/veranderen woning (5 februari 2002);
6. Mts. Verploeg, Kruisweg 1 te Buurmalsen, oprichten mestsilo (5 februari 2002);

7. L. van Straten, Bantamlaan 7 te Tricht, vergroten dakkapel (6 februari 2002);

8. M.J. van Tussenbroek, Mr. W.M. Kolffstraat 20A te Deil, vergroten garage (6 februari 2002);

9. Van Houwlingen BV, Emmalaan/Regentessestraat (ong.) te Geldermalsen (7 februari 2002);

10. G. Nijhoff, Boomkamp 27 te Geldermalsen, vergroten woning (7 februari 2002);

11. O. Schoots, Joh. Wigeliusstraat 24 te Tricht, plaatsen dakkapel (7 februari 2002);

12. G.J. Kaandorp, Vuurdoornstraat 1 te Geldermalsen, vergroten woning (4 februari 2002);

13. Dhr. A.J. Visscher, Langstraat 21 te Tricht, oprichten carport (11 februari 2002);

14. A.B. Wesselo, Lingedijk 61 te Tricht, verplaatsen kasje (11 februari 2002);

* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 14 februari 2002.

1. R.P. van Welie, G.H.C.F. Siebrandstraat 1 te Meteren, oprichten woning met garage (14 februari 2002);

2. Mts. J.J. den Hartog, Rijksstraatweg (ong.) te Buurmalsen, oprichten loods (14 februari 2002);

3. W. v/d Meulen, Lage huis 77 te Beesd, vergroten woning (14
4. T.A. v/d Berg, Laageinde 8 te Meteren, oprichten berging (14
5. M. Stolp, Dijkmanszoet 13 te Geldermalsen, vergroten woning en oprichten dakkapel (14 februari 2002);

6. N. van Wijk, Stationsweg 10 te Geldermalsen, vergroten woning (14
7. NS Railinfrabeheer BV, A15/spoorlijn Utrecht-Den Bosch te Meteren, oprichten tijdelijke stortpomp en brug (14 februari 2002);
* Datum publicatie: 14 februari 2002.
Verzoek om een ontgrondingsvergunning aan Betuweroute/NS Railinfrabeheer B.V.
Burgemeester en wethouders vestigen er de aandacht op dat van 8 februari 2002 tot en met 7 maart 2002 in het gemeentehuis van Geldermalsen en in het provinciehuis in Arnhem (centrale bibliotheek) ter inzage ligt het ontwerp van een door gedeputeerde staten van Gelderland te verlenen ontgrondingsvergunning aan Betuweroute / NS Railinfrabeheer B.V. voor de uitvoering van een ontgronding in de uitwaarden van de rivier De Linge nabij Beesd. Deze ontgronding heeft betrekking op de uitvoering van een natuurontwikkelingsplan ter compensatie van waterbergend vermogen dat elders verloren gaat tengevolge van de aanleg van de Betuweroute.

Datum publicatie: 12 februari 2002.

Bekendmaking eindverslag inspraak ontwerp-bestemmingsplan "regeling prostitutie Geldermalsen"

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 22 januari 2002 het eindverslag van de inspraak met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan "regeling prostitutie Geldermalsen" hebben vastgesteld. Dit eindverslag ligt met ingang van 14 februari 2002 tot en met 28 februari 2002 voor eenieder ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen (tel. 0345 - 5866611). Degene die vindt dat de inspraakprocedure niet naar behoren is uitgevoerd, kan daarover volgens de "inspraakverordening Geldermalsen 2000" binnen zes weken na deze bekendmaking (14 februari 2002 tot en met 27 maart 2002) schriftelijk een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Geldermalsen, 13 februari 2002.
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...