Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Europese Landbouwraad

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ/IC/2002.257
datum
05-02-2002

onderwerp
Agenda van de Landbouwraad van 18 februari 2002

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op maandag 18 februari aanstaande in Brussel een vergadering zal plaatsvinden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat een vijftal onderwerpen. Zo zal de Commissie een presentatie geven over het nieuwe voorstel voor de marktordening tabak. Het nieuwe discussie-paper van de Commissie over de uitbreiding wordt eveneens gepresenteerd. De Italiaanse minister zal een uiteenzetting geven over de hernieuwde Italiaanse visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Frankrijk zal aandacht vragen voor de crisis in de wijnsector. Afsluitend zal een presentatie gegeven worden over het nieuwe Commissievoorstel inzake bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

datum
05-02-2002

kenmerk
IZ/IC/2002.257

bijlage

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van de lijst met A-punten

3. Tabak

Met dit wijzigingsvoorstel beoogt de Commissie een verdere omschakeling van de tabaksproductie te realiseren. Daartoe stelt de Commissie een verlaging van de tabakspremies en een verlaging van de garantiehoeveelheid voor. Daarmee wordt een netto besparing van EUR 31,4 miljoen per jaar gerealiseerd. De verlaging van de premies komt ten goede aan het tabaksfonds dat projecten in het kader van voorlichting over de risico's van roken financiert en tevens bedrijven stimuleert in het zoeken naar alternatieve werkgelegenheid (bijvoorbeeld omschakeling naar milieuvriendelijker teelten).

Nederland is van mening dat het voorstel een stap in de goede richting is. Ik kan het doel om de premies en de garantiedrempels te verlagen, ondersteunen. Wat Nederland betreft, mag de afbouw van de premies daarbij wel in een sneller tempo dan de Commissie nu voorstelt. De logica om de vergoedingen op de premies ten goede te laten komen aan het tabaksfonds, vind ik in principe verdedigbaar.

Ik heb echter wel mijn bedenkingen over de effectiviteit en slagvaardigheid van het tabaksfonds. Tot nu toe slaagt de Commissie er namelijk niet in daarover voldoende duidelijkheid te verschaffen. Een herziening van het fonds vind ik dan ook wenselijk. Verder betreur ik het dat de Commissie er niet in zal slagen de geplande evaluatie van de marktordening af te ronden voor aanvang van de mid-term review. Dit was wel toegezegd.

4. Discussie-paper over de Uitbreiding

Tijdens de Raad zal de Commissie een presentatie geven over het onlangs gepubliceerde document genaamd: 'Uitbreiding en landbouw: Succesvolle integratie van de Kandidaat-lidstaten in het GLB'. Dit document vormt de integratiestrategie van de Commissie voor de kandidaat-lidstaten. De Commissie wil directe inkomenssteun voor de nieuwe lidstaten in twee stappen invoeren. In de eerste stap wordt directe inkomenssteun ingevoerd voor 25% in 2004; 30% in 2005 en 35% in 2006. De steun zou ook aangevuld mogen worden met nationale steun, maar dit mag samen met de EU-steun nooit meer zijn dan de totale communautaire steun van de EU-15. Na 2006 worden de rechtstreekse betalingen gefaseerd opgevoerd zodat de nieuwe lidstaten in 2013 een gelijk niveau als de huidige lidstaten van de EU hebben bereikt. Daarbij geeft de Commissie overigens duidelijk aan dat ze hiermee geen uitspraak doet over hoe het beleid er in de toekomst uit zal zien. Daarnaast stelt de Commissie voor om de herstructurering van de landbouw in de nieuwe lidstaten te stimuleren door de financiële steun via een versterkt plattelandsbeleid te verhogen.

De Commissie is voorts voornemens de gelden bestemd voor structuur-maatregelen evenwichtiger te verdelen zodat deze structuurgelden ook in de periode na 2006 daarvoor aangewend kunnen worden. Structuurmaatregelen zijn immers beperkt tot drie jaar (2004 - 2006). De Commissie is voornemens hogere bedragen via het cohesiefonds beschikbaar te stellen; dat betreft met name uitgaven voor milieu en infrastructuur.

U bent inmiddels per brief over het Commissiedocument inzake de financiering van de EU-uitbreiding en bovengenoemd discussiedocument geïnformeerd. Ik doel hiermee op brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 4 februari jongstleden. Voor wat betreft de Nederlandse inzet is op woensdag 6 februari een overleg met uw Kamer voorzien.

5. Visie Italië op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Tijdens de Raad zal de Italiaanse minister van landbouw, de heer Allemano, de Italiaanse visie op het GLB voor de komende jaren presenteren. Het discussiestuk van de Italianen is nog niet beschikbaar, maar uit een toelichting gegeven in Rome bleek dat Italië zich wil positioneren als een 'spelverdeler' tussen de landen die het huidige GLB sterk willen hervormen en de meer behoudende landen die van weinig verandering willen weten. Verbetering van het milieu en ondersteuning van streekproducten zijn belangrijke criteria voor het geven van steun. Italië wil echter geen communautaire verplichting tot het stellen van voorwaarden aan subsidies. De besteding van subsidies moet meer overgelaten worden aan de lidstaten zelf.

Het nieuwe beleid dat Italië voorstaat stelt drie thema's centraal: kwaliteit, milieu en werkgelegenheid. De landbouw van de toekomst zal zich niet meer moeten beperken tot produceren van landbouwproducten maar zal ook 'andere' diensten aan moeten bieden (gecertificeerde kwaliteitsproducten, bescherming milieu en behoud platteland).

Verder worden als uitgangspunten van het Italiaanse beleid genoemd: * geen renationalisering van het GLB;
* geen volledige ontkoppeling van steun en landbouwproductie; * geen degressiviteit van inkomenssteun;
* meer mogelijkheden voor het toepassen van co-financiering; * uitbreiding van innovatieve steunmaatregelen.

6. Additionele nationale steun voor crisisdistillatie (Frankrijk)

De heer Glavany zal de Raad een verzoek voorleggen tot toekennen van additionele nationale steun voor crisisdistillatie van circa 4,5 miljoen hectoliter tafel- en landwijn, voornamelijk uit het gebied Languedoc-Roussillion. Dit is het derde verzoek van Frankrijk voor additionele steun voor crisisdistillatie in 14 maanden. De marktsituatie voor wijn is slecht te noemen en de heer Glavany staat in eigen land onder grote druk.

Het instrument van crisisdistillatie is bedoeld om in uitzonderlijke situaties aangewend te worden, maar dreigt inmiddels te verworden tot een regulier marktmechanisme voor het wegzetten van overschotten wijn. Dit blijkt inmiddels structureel te zijn. De herziening van de marktordening wijn heeft dan ook nog niet de beoogde herstructurering van de sector wijn in gang gezet. Frankrijk heeft recentelijk plannen ontwikkeld om de komende drie jaar de herstructurering van de wijnsector serieus aan te pakken. Hieronder vallen steun voor jonge boeren en rooi- en herbeplantingsmaatregelen.

Nederland is ten algemene geen voorstander van toekenning van nationale steun. Dit staat haaks op de doeleinden van de marktordening. Daarbij moet aangetekend worden dat in de huidige marktordening duidelijke criteria voor het toepassen van het instrument crisisdistillatie ontbreken.

7. Richtlijn voor de aanpak van Afrikaanse Varkenspest

De Commissie zal een presentatie geven van het nieuwe voorstel voor de controle van Afrikaanse Varkenspest en de aanpassingen aan de Richtlijn ten aanzien van de bestrijding van de ziekte van Teschen en Afrikaanse Varkenspest. De maatregelen die de Commissie voorstelt, komen overeen met de maatregelen tegen de verspreiding van blaasjesziekten en klassieke Varkenspest.
Afrikaanse Varkenspest is een ziekte die gekenmerkt wordt door ernstige klinische symptomen en heeft een hoog sterftepercentage. Een vaccin is niet beschikbaar. Afrikaanse Varkenspest is de enige ziekte die op de OIE A-lijst staat, waar nog geen specifieke Europese controlemaatregelen voor vast liggen.
Deze controlemaatregelen worden in dit voorstel beschreven met als doel:
* uitbanning van Afrikaanse Varkenspest in de gehele Europese Unie; * garantie voor een snelle controle indien er een uitbraak is in een deel van de Europese Unie.

De bestrijding van de Afrikaanse varkenspest was tot nu toe geregeld via een meer algemene bestrijdingsrichtlijn. Deze richtlijn moet dus ook aangepast worden. De Commissie maakt van deze gelegenheid gebruik om de ziekte van Teschen, in navolging van de OIE, van de lijst van te bestrijden ziekten te halen. De ziekten van Teschen is weliswaar een besmettelijke, maar zeer langzaam verspreidende 'varkensverlamming', met een laag sterftecijfer. De ziekte van Teschen is in Nederland nooit gevonden. De OIE heeft de ziekte van Teschen al eerder van de lijst A gehaald.

Ik ben verheugd met het initiatief dat de Commissie neemt met dit voorstel.
Ik zal aangeven dat Nederland mee zal werken aan een zo spoedig mogelijke goedkeuring van deze richtlijn.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie