Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Europese Landbouwraad

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ/IC/2002.257
datum
05-02-2002

onderwerp
Agenda van de Landbouwraad van 18 februari 2002

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op maandag 18 februari aanstaande in Brussel een vergadering zal plaatsvinden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat een vijftal onderwerpen. Zo zal de Commissie een presentatie geven over het nieuwe voorstel voor de marktordening tabak. Het nieuwe discussie-paper van de Commissie over de uitbreiding wordt eveneens gepresenteerd. De Italiaanse minister zal een uiteenzetting geven over de hernieuwde Italiaanse visie op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Frankrijk zal aandacht vragen voor de crisis in de wijnsector. Afsluitend zal een presentatie gegeven worden over het nieuwe Commissievoorstel inzake bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

datum
05-02-2002

kenmerk
IZ/IC/2002.257

bijlage

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van de lijst met A-punten

3. Tabak

Met dit wijzigingsvoorstel beoogt de Commissie een verdere omschakeling van de tabaksproductie te realiseren. Daartoe stelt de Commissie een verlaging van de tabakspremies en een verlaging van de garantiehoeveelheid voor. Daarmee wordt een netto besparing van EUR 31,4 miljoen per jaar gerealiseerd. De verlaging van de premies komt ten goede aan het tabaksfonds dat projecten in het kader van voorlichting over de risico's van roken financiert en tevens bedrijven stimuleert in het zoeken naar alternatieve werkgelegenheid (bijvoorbeeld omschakeling naar milieuvriendelijker teelten).

Nederland is van mening dat het voorstel een stap in de goede richting is. Ik kan het doel om de premies en de garantiedrempels te verlagen, ondersteunen. Wat Nederland betreft, mag de afbouw van de premies daarbij wel in een sneller tempo dan de Commissie nu voorstelt. De logica om de vergoedingen op de premies ten goede te laten komen aan het tabaksfonds, vind ik in principe verdedigbaar.

Ik heb echter wel mijn bedenkingen over de effectiviteit en slagvaardigheid van het tabaksfonds. Tot nu toe slaagt de Commissie er namelijk niet in daarover voldoende duidelijkheid te verschaffen. Een herziening van het fonds vind ik dan ook wenselijk. Verder betreur ik het dat de Commissie er niet in zal slagen de geplande evaluatie van de marktordening af te ronden voor aanvang van de mid-term review. Dit was wel toegezegd.

4. Discussie-paper over de Uitbreiding

Tijdens de Raad zal de Commissie een presentatie geven over het onlangs gepubliceerde document genaamd: 'Uitbreiding en landbouw: Succesvolle integratie van de Kandidaat-lidstaten in het GLB'. Dit document vormt de integratiestrategie van de Commissie voor de kandidaat-lidstaten. De Commissie wil directe inkomenssteun voor de nieuwe lidstaten in twee stappen invoeren. In de eerste stap wordt directe inkomenssteun ingevoerd voor 25% in 2004; 30% in 2005 en 35% in 2006. De steun zou ook aangevuld mogen worden met nationale steun, maar dit mag samen met de EU-steun nooit meer zijn dan de totale communautaire steun van de EU-15. Na 2006 worden de rechtstreekse betalingen gefaseerd opgevoerd zodat de nieuwe lidstaten in 2013 een gelijk niveau als de huidige lidstaten van de EU hebben bereikt. Daarbij geeft de Commissie overigens duidelijk aan dat ze hiermee geen uitspraak doet over hoe het beleid er in de toekomst uit zal zien. Daarnaast stelt de Commissie voor om de herstructurering van de landbouw in de nieuwe lidstaten te stimuleren door de financiële steun via een versterkt plattelandsbeleid te verhogen.

De Commissie is voorts voornemens de gelden bestemd voor structuur-maatregelen evenwichtiger te verdelen zodat deze structuurgelden ook in de periode na 2006 daarvoor aangewend kunnen worden. Structuurmaatregelen zijn immers beperkt tot drie jaar (2004 - 2006). De Commissie is voornemens hogere bedragen via het cohesiefonds beschikbaar te stellen; dat betreft met name uitgaven voor milieu en infrastructuur.

U bent inmiddels per brief over het Commissiedocument inzake de financiering van de EU-uitbreiding en bovengenoemd discussiedocument geïnformeerd. Ik doel hiermee op brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 4 februari jongstleden. Voor wat betreft de Nederlandse inzet is op woensdag 6 februari een overleg met uw Kamer voorzien.

5. Visie Italië op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Tijdens de Raad zal de Italiaanse minister van landbouw, de heer Allemano, de Italiaanse visie op het GLB voor de komende jaren presenteren. Het discussiestuk van de Italianen is nog niet beschikbaar, maar uit een toelichting gegeven in Rome bleek dat Italië zich wil positioneren als een 'spelverdeler' tussen de landen die het huidige GLB sterk willen hervormen en de meer behoudende landen die van weinig verandering willen weten. Verbetering van het milieu en ondersteuning van streekproducten zijn belangrijke criteria voor het geven van steun. Italië wil echter geen communautaire verplichting tot het stellen van voorwaarden aan subsidies. De besteding van subsidies moet meer overgelaten worden aan de lidstaten zelf.

Het nieuwe beleid dat Italië voorstaat stelt drie thema's centraal: kwaliteit, milieu en werkgelegenheid. De landbouw van de toekomst zal zich niet meer moeten beperken tot produceren van landbouwproducten maar zal ook 'andere' diensten aan moeten bieden (gecertificeerde kwaliteitsproducten, bescherming milieu en behoud platteland).

Verder worden als uitgangspunten van het Italiaanse beleid genoemd: * geen renationalisering van het GLB;
* geen volledige ontkoppeling van steun en landbouwproductie; * geen degressiviteit van inkomenssteun;
* meer mogelijkheden voor het toepassen van co-financiering; * uitbreiding van innovatieve steunmaatregelen.

6. Additionele nationale steun voor crisisdistillatie (Frankrijk)

De heer Glavany zal de Raad een verzoek voorleggen tot toekennen van additionele nationale steun voor crisisdistillatie van circa 4,5 miljoen hectoliter tafel- en landwijn, voornamelijk uit het gebied Languedoc-Roussillion. Dit is het derde verzoek van Frankrijk voor additionele steun voor crisisdistillatie in 14 maanden. De marktsituatie voor wijn is slecht te noemen en de heer Glavany staat in eigen land onder grote druk.

Het instrument van crisisdistillatie is bedoeld om in uitzonderlijke situaties aangewend te worden, maar dreigt inmiddels te verworden tot een regulier marktmechanisme voor het wegzetten van overschotten wijn. Dit blijkt inmiddels structureel te zijn. De herziening van de marktordening wijn heeft dan ook nog niet de beoogde herstructurering van de sector wijn in gang gezet. Frankrijk heeft recentelijk plannen ontwikkeld om de komende drie jaar de herstructurering van de wijnsector serieus aan te pakken. Hieronder vallen steun voor jonge boeren en rooi- en herbeplantingsmaatregelen.

Nederland is ten algemene geen voorstander van toekenning van nationale steun. Dit staat haaks op de doeleinden van de marktordening. Daarbij moet aangetekend worden dat in de huidige marktordening duidelijke criteria voor het toepassen van het instrument crisisdistillatie ontbreken.

7. Richtlijn voor de aanpak van Afrikaanse Varkenspest

De Commissie zal een presentatie geven van het nieuwe voorstel voor de controle van Afrikaanse Varkenspest en de aanpassingen aan de Richtlijn ten aanzien van de bestrijding van de ziekte van Teschen en Afrikaanse Varkenspest. De maatregelen die de Commissie voorstelt, komen overeen met de maatregelen tegen de verspreiding van blaasjesziekten en klassieke Varkenspest.
Afrikaanse Varkenspest is een ziekte die gekenmerkt wordt door ernstige klinische symptomen en heeft een hoog sterftepercentage. Een vaccin is niet beschikbaar. Afrikaanse Varkenspest is de enige ziekte die op de OIE A-lijst staat, waar nog geen specifieke Europese controlemaatregelen voor vast liggen.
Deze controlemaatregelen worden in dit voorstel beschreven met als doel:
* uitbanning van Afrikaanse Varkenspest in de gehele Europese Unie; * garantie voor een snelle controle indien er een uitbraak is in een deel van de Europese Unie.

De bestrijding van de Afrikaanse varkenspest was tot nu toe geregeld via een meer algemene bestrijdingsrichtlijn. Deze richtlijn moet dus ook aangepast worden. De Commissie maakt van deze gelegenheid gebruik om de ziekte van Teschen, in navolging van de OIE, van de lijst van te bestrijden ziekten te halen. De ziekten van Teschen is weliswaar een besmettelijke, maar zeer langzaam verspreidende 'varkensverlamming', met een laag sterftecijfer. De ziekte van Teschen is in Nederland nooit gevonden. De OIE heeft de ziekte van Teschen al eerder van de lijst A gehaald.

Ik ben verheugd met het initiatief dat de Commissie neemt met dit voorstel.
Ik zal aangeven dat Nederland mee zal werken aan een zo spoedig mogelijke goedkeuring van deze richtlijn.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...