Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oud-Beijerland

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 18 februari 2002 vergadert volgende week een aantal commissies. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. U kunt tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht.

Donderdag 31 januari vergadert de commissie Onderwijs, Sport en Recreatie onder voorzitterschap van wethouder A.M.C. van Hemert. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt.
1. Opening;

2. Verslag van de vorige vergadering;
Notulen van de vergadering d.d. 6 december 2001.
3. Ter advisering;
Rapportage over projecten en eenmalige klussen; Regionale recreatieve visie Hoeksche Waard; Uitbreiding kinderopvang 2002-2004;
Definitieve vaststelling subsidiebeleid;
Afhandeling subsidie-aanvraag PSZ 't Drempeltje voor 2001 en 2002; Vaststellen A-stuk of B-stuk.

4. Gedachtewisseling;

5. Ter informatie;
Nieuwsbrief nr. 7; bestuurlijke krachtenbundeling openbaar primair onderwijs HW;
Beroepsprocedure Traas - gemeente Oud-Beijerland; Notitie Uitgangspunten en locatie brede school; Overdrachtsformulier voor het overdragen van informatie van voorschoolse voorzieningen naar basisscholen; Beleidsadvies cultuureducatie in het primair onderwijs; Activiteiten natuur- en milieu-educatie.

6. Lopende zaken;
Uitbreiding BSO door aanbouwen lokaal aan De Tandem in Zoomwijck b. Stand van zaken OSV.

7. Rondvraag en sluiting.

De commissie Openbare Werken en Volkshuisvesting en Milieu vergadert op dinsdag 29 januari 2002 om 20.00 uur in het gemeentehuis onder voorzitterschap van wethouder A. Admiraal. De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Verslagen;
verslag gecombineerde vergadering OW/REZ d.d. 4 december 2001; verslag openbare vergadering commissie OW d.d. 8 januari 2001.
3. Stukken ter gedachtewisseling;
Ondernemingsplan milieudienst ZHZ 2002 2006 ; b. Voortgang Lokale Agenda 21.

4. Stukken voor advies;
capaciteitsuitbreiding begraafplaats d.m.v. ophoging vak 2b.
5. Stukken ter informatie;
Beantwoording vraag uit commissie OW d.d. 8-1-02 over schade bij baggerwerkzaamheden;
Verzoek aan de provincie inzake het verlenen van ontheffing voor het aansluiten van 45 adressen op de riolering; Klankbordgroep Havenkwartier d.d. 21-11-01; Vergadering ambtelijke werkgroep volkshuisvestingschap d.d. 27-1-02;
Partiele statutenwijziging (uitbreiding werkgebied ) van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam);
Wijziging tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling per 15-10-2001; Evaluatie baggerbeleid provincie Zuid-Holland; (voorgenomen) fusie tussen de woonstichtingen Korendijk, Cromstrijen en Volksbelang;
Ministerie van VROM; besluit beheer sociale-huursector (BBSH) (brief nov. 2001);
Water in beweging nr. 2001/3;
Informatie inrichting openbaar gebied Poortwijk 2; Meerjarenprogramma investeringen provinciale infrastructuur 2002-2006 c.a.;
Verslag bestuurlijk overleg HW d.d. 1-10-01 inzake reconstructie N217 / busbaan;
Verslag van de informatie-avond Stougjesdijk gehouden op 12 november 2001;
Stand van zaken rapport Europese kaderrichtlijn Water; Initiatief van kinderdagverblijf m.b.t. inzameling van luierafval.
6. Rondvraag en sluiting.

Tot slot vergadert de commissie Welzijn op woensdag 30 januari 2002 onder voorzitterschap van wethouder J.H. Stuurman. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Notulen;
Notulen van de openbare vergadering gehouden op 9 januari 2002;
3. Mededelingen;
fusie GGD;
verhuizing Scouting/Speeltuin;
stand van zaken Ouderenbeleid.

4. Gedachtewisseling;

5. Adviesaanvragen;
Nota Subsidiebeleid (ter inzage), Algemene Subsidieverordening Oud-Beijerland 2003 en Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Oud-Beijerland 2003;
Herhuisvesting Algemene Bibliotheek Oud-Beijerland; Startnotitie uitgangspunten en locatie Brede School.
6. Projecten;

7. Ingekomen stukken;
Op verzoek van de voorzitter;
Op verzoek van de leden;

8. Rondvraag;

9. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie