Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deventer wil synergie van stad en land

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Deventer

College stelt voorontwerp structuurplan vast

Deventer wil synergie van stad en land

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer heeft afgelopen week het voorontwerp structuurplan Deventer 2025 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. In het structuurplan wordt op hoofdlijnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Deventer geschetst: waar wordt in de toekomst gewoond, gewerkt en gerecreëerd en waar is ruimte voor natuur, water en landbouw. De titel van het structuurplan is 'Synergie van stad en land' en dat is ook het doel dat de gemeente zichzelf stelt. Het stedelijk en het landelijk gebied komen op gelijkwaardige wijze aan bod. Dit maakt het Deventer structuurplan uniek in zijn soort.

Het stedelijk en het landelijk gebied worden samen ontwikkeld, zodat ze elkaar kunnen versterken. Daarbij heeft Deventer gekozen voor het model van de compacte vingerstad, waarbij stad en land als handen in elkaar grijpen. Zo wisselen bebouwing en landschap elkaar steeds af. Doordat de vingers zich spreiden, zullen de groene ruimtes naarmate ze verder van het centrum zijn verwijderd, breder worden. Schalkhaar, Diepenveen en de toe te voegen uitbreidingen komen daardoor als herkenbare eenheden in het landschap te staan en groeien niet aan Deventer vast.

Woningbouw en bedrijvigheid

Deventer zal ook in de toekomst blijven groeien. De woningvoorraad neemt met ongeveer vier- tot vijfhonderd woningen per jaar toe, zowel voor de eigen behoefte als voor de opvangtaak die Deventer voor de regio heeft. Deze woningen worden gebouwd op inbreidingslocaties (locaties in de bestaande stad, zoals de vrijkomende ziekenhuisterreinen, de voormalige ijsbaanlocatie en op de plaats van een aantal scholen en sportvelden) en op uitbreidingslocaties. Tot en met omstreeks 2006 kunnen in de Vijfhoek nog tweeduizend woningen worden gebouwd. De volgende grotere nieuwbouwlocatie is Steenbrugge. Er is daar capaciteit voor ten minste vijftienhonderd woningen. Daarnaast heeft de komende jaren op kleinere schaal woningbouw plaats in het gebied Eikendal bij Diepenveen (circa honderd woningen) en rond Schalkhaar (circa tweehonderd woningen). Naar verwachting kunnen daarna op zoeklocaties in het noordoosten van de gemeente nog bouwmogelijkheden voor circa duizend woningen worden gevonden. Door de aanwezigheid van de Ecologische Hoofdstructuur en waterwingebieden zijn de groeimogelijkheden aan deze kant van Deventer eindig. Voor stadsuitbreiding op de lange termijn zal ruimte aan de westkant van de rivier worden gezocht. Dat sluit aan bij de ruimtelijke visievorming in de Stedendriehoek, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer zich in de toekomst niet van elkaar af, maar meer naar elkaar toe ontwikkelen. Daarnaast worden de komende jaren grote delen van de Rivierenwijk, Voorstad-Oost en Keizerslanden/Zandweerd geherstructureerd. Een deel van de bestaande bebouwing maakt daar plaats voor woningen die beter aan de hedendaagse eisen voldoen. Ook worden woningen opgeknapt en verkocht.

Voor bedrijven is er tot circa 2017 ruimte op de nieuwe bedrijventerreinen Linderveld in Colmschate-Noord en het bedrijvenpark A1. De ruimte na 2017 zal gezocht worden in Stedendriehoekverband.

Inspraak

De inspraaktermijn is van 1 maart tot en met 30 april. Tijdens de inspraakperiode organiseert de gemeente twee inspraakavonden. De eerste is op maandag 18 maart van 19.30 tot 22 uur in het Stadhuis (Burgerzaal), Grote Kerkhof 4. De tweede inspraakbijeenkomst is op dinsdag 26 maart van 19.30 tot 22 uur in restaurant de Lindeboom, Lindeboomsweg 1 in Schalkhaar. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd bij een van de inspraakbijeenkomsten aanwezig te zijn.

Totstandkoming

Zo'n tweeëneenhalf jaar geleden is de gemeente Deventer van start gegaan met het opstellen van het nieuwe structuurplan. Vanaf het allereerste stadium zijn bewoners, organisaties, politiek, bedrijven en instellingen betrokken bij het maken van het plan. Er zijn de afgelopen jaren diverse discussiebijeenkomsten georganiseerd, er is een website geopend en verschillende structuurplanrapportages zagen het licht. De inbreng van bewoners is duidelijk in het structuurplan terug te vinden. Zo is gekozen voor een lager groeiscenario en heeft het structuurplan als uitgangspunt dat de dorpen Diepenveen en Schalkhaar elk hun eigen karakter behouden en niet vastgroeien aan Deventer.

Verdere procedure

Het voorontwerp wordt tijdens de inspraakperiode voorgelegd aan alle belangstellenden en er is vooroverleg met de provincie, rijksinspecties, de waterschappen en buurgemeenten. Deze instanties moeten hun mening over het voorontwerp structuurplan geven. Burgemeester en wethouders reageren op het vooroverleg en de inspraakreacties en stellen vervolgens het ontwerp structuurplan op. Nadat het ontwerp structuurplan ter visie heeft gelegen, stelt de gemeenteraad het definitieve structuurplan (al dan niet gewijzigd) vast. Ten slotte wordt het ter kennisname toegestuurd aan Gedeputeerde Staten en de Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening.

Meer informatie

Meer informatie over het voorontwerp structuurplan staat op de website van de gemeente, onder de knop plannen. Geïnteresseerden kunnen de volledige tekst van het voorontwerp structuurplan, inclusief kaarten, downloaden. Het voorontwerp is tegen kostprijs (vijftien euro) verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening, telefoon 0570 - 69 31 78. Bestellen kan ook per fax 0570 - 69 32 89 of per e-mail: (i.stegeman@deventer.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie