Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 19 februari 2002

Aanwezig:

E. Helder, B.E. Dop, J.H.A. Goudt, M.P. Swart en R.W. Bleker

Afwezig:
J.H.H. Mans, M.G. Althof, G.J. Kok en A.H.P van Gils

Vaststellen besluitenlijst van 12 februari 2002

Besluit:

Cf.

A E 1

DMO

nota Arbeidsmarktoffensief 2002 gemeente Enschede

Voorstel:
De Raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het "Arbeidsmarktoffensief 2002" van de gemeente Enschede en de uitgaven in het kader van dit offensief te verhogen met 2.411.522,- te dekken uit:

+ het saldo van de toename van de bijdrage van het Rijk, de afrekening 2001 en een afname van de subsidies Europees Sociaal fonds ( 1.594.090,-;

+ een onttrekking aan de reserves arbeidsmarktparticipatie ( 817.432,-)

2. De gemeentebegroting 2002 conform de begrotingswijziging aan te passen.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat wethouder Helder beziet of in het raadsvoorstel wat meer informatie over investeringswijken is te geven.

A 2

DMO

bekostiging studiereis

Voorstel:

1. In te stemmen met deelname aan een studiereis naar Canada in het kader van het onderwijskansenbeleid door maximaal 5 personen.

Besluit:

Cf.

A 3

DMO/prog

vervolgprocedure GOA-plan 2002-2006

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het werkdocument gemeentelijk (onderwijs) achterstandenbeleid 2002-2006.

2. Kennis te nemen van de nota aan Burgemeester en Wethouders en in te stemmen met de daarin beschreven vervolgprocedure.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat:
a. de herziening van de netwerkstructuur zo tijdig gereed is dat deze in het OOGO kan worden meegenomen
b. deze ook wordt meegestuurd naar de conferenties over 0-6-jarigen en over jeugdbeleid;
c. de grondslag van de Verordening lokaal (onderwijs) beleidsoverleg nader wordt herzien in het licht van de Wet dualisering gemeentebestuur.

A/B 4

DMO/prog

besteding overschot budget Fwi 2001

Voorstel:

De Raad voor te stellen:


1 Ermee instemmen het overschot 2001 in het Fonds Werk en Inkomen (FWI) ter hoogte van 2.555.049,- te besteden aan de versterking van het administratieve proces binnen de WSAs alsmede aan gerichte projecten om de instroom in de bijstand te verminderen en de uitstroom uit de Abw te maximeren.


2 Binnen dat kader het overschot als volgt te bestemmen:

a 453.780,- voor de ontbrekende financiering 2002 voor de stichting Arbeidstoeleidingcentrum (ATC);

b 1.320.226,- voor initiatieven, intensiveringen en aanpassingen van dat deel van de organisatie van de afdeling A&I dat zich bezig houdt met uitvoering van reïntegratietaken naar de arbeidsmarkt.


3 In te stemmen met het oprichten van een reserve refunding FWI budgetten en deze reserve te voeden met:

a 289.740,- zijnde het resterende onbelegde overschot FWI-budget 2001;

b 491.302,- zijnde de reeds aangegane verplichting overschot FWI-budget 2001, te weten financiering ATC 2003 en financiering uitstroomcoördinator over 2003;

c 1.312.725,- zijnde de gelden die in het kader van de lokale Agenda voor de Toekomst door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn maximaal beschikbaar worden gesteld bij de overeengekomen instroom in trajecten over 2001 en 2002;

d de gelden die in het kader van de lokale Agenda voor de Toekomst door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn maximaal beschikbaar worden gesteld bij uitstroom uit de bijstand als gevolg van de ingezette trajecten; ( 575,- per gerealiseerde uitstroom).


4 Vanuit deze reserve de komende jaren te financieren:
a nieuwe projecten en beleidsintensiveringen ter bevordering van de uitstroomgerichte taakstelling alsmede de ambtelijke ondersteuning hiervan;

b nieuwe projecten en beleidsintensiveringen armoedebestrijding en fraudebestrijding alsmede de ambtelijke ondersteuning hiervan;

c voor zover toereikend, de implementatie van het casemanagement bij de afdeling A&I.
De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat:
a. in het raadsvoorstel nader wordt toegelicht waarom het overschot 2001 in FWI zo groot is;
b. in het voorstel aan de Raad wordt toegevoegd een nieuw punt 5, luidende:

5: Om de hoogte van deze reserve te onderbouwen bij de behandeling van de begroting 2003 een besluit te nemen over een uitgewerkt plan voor de bestedingen uit deze reserve en bij de voorbereiding hiervan tevens na te gaan of en tot welke hoogte de instelling van een egalisatiereserve wenselijk is. (huidige punt 5 wordt 6; een en ander onder overwegingen toelichten).

A/B 5

DMO/A&I

beleidsplan 2002 Algemene bijstandswet (Abw)

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het beleidsplan 2002 Algemene bijstandswet (Abw) vast te stellen als uitgangspunt voor beleid.

Besluit:

Cf.

B 1

CS/cs

oprichting Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp

Voorstel:

1. Het ontwerpbesluit vast te stellen om over te gaan tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp.

2. De Raad in de gelegenheid te stellen zijn eventuele wensen en bedenkingen naar aanleiding van dit ontwerpbesluit aan Burgemeester en Wethouders kenbaar te maken.
3. Na de Raad deze gelegenheid te hebben gegeven te besluiten tot oprichting van de stichting, rekening houdend met de eventuele wensen en bedenkingen die de Raad kenbaar heeft gemaakt.

Besluit:

Cf.

B 2

DMO

overdracht uitvoering ROA/ex-VVTV aan COA

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. De uitvoering van de taken ROA/ex-VVTV te mandateren aan COA, uitgezonderd het vaststellen van het beleid inzake de sociaal-culturele activiteiten, maatschappelijke begeleiding en juridische begeleiding en het laten uitvoeren daarvan door de Stichting Vluchtelingenwerk Enschede ten behoeve van deze doelgroep.

2. De Verordening bezwaar en beroep dienovereenkomstig aan te passen.


Besluit:


1 en 2: Beginselbesluit van Burgemeester en Wethouders.
3: De Raad in de gelegenheid te stellen zijn eventuele wensen en bedenkingen naar aanleiding van dit beginselbesluit aan Burgemeester en Wethouders kenbaar te maken. 4: Na de Raad deze gelegenheid te hebben geven het beginselbesluit om te zetten in een definitief besluit.

C 1

PBW

vaststelling stedenbouwkundige structuurvisie Roombeek

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De stedenbouwkundige structuurvisie wederopbouw ongewijzigd vast te stellen.

2. De indieners van de zienswijzen mee te delen dat de door hen ingebrachte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de stedenbouwkundige structuurvisie.

Besluit:

Cf.

C 2

BMD/ro/vh

aangaan achtervangovereenkomst met WSW

Voorstel:

1. Met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) achtervangovereenkomsten, die deel uitmaken van de standaardovereenkomsten tot geldlening met
standaardborgtochtovereenkomsten, aan te gaan voor geldlening(en) tot een maximumbedrag van 9.000.000,- ten behoeve van de woningstichting Domijn

Besluit:

Cf.

C 4

BMD/ro/vh

aangaan achtervangovereenkomst met WSW

Voorstel:

1. Met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) achtervangovereenkomsten, die deel uitmaken van de standaardovereenkomsten tot geldlening met
standaardborgtochtovereenkomsten, aan te gaan voor geldlening(en) tot een maximumbedrag van 4.800.000,- ten behoeve van de woningstichting Ons Huis

Besluit:

Cf.

D 1

DMO

uitvoeringsbudget nota beeldende kunst

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Voor de uitvoering van de nota beeldende kunst (vastgesteld februari 2001) een bedrag ter beschikking te stellen van 45.378,-.
2. Deze verhoging van het budget te dekken uit de in de perspectiefnota 2002-2005 opgenomen middelen.
3. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Besluit:

Cf.

D 2

DMO/sidw

vaststelling nota Sterk in de wijk 3

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De nota 'Sterk in de wijk 3' vast te stellen conform het concept.
2. De beleidsvoorstellen, zoals deze op bijlage 1 staan vermeld, vast te stellen met de volgende aanpassing naar aanleiding van de inspraakreacties:

+ Voorstel 6: Waarborg bestuurlijk toezicht op directies wijkwelzijnswerk: over de voorwaarden waaraan de kandidaten dienen te voldoen zal met de instellingen nader worden overlegd

Besluit:

Cf.

E 2

CS

kosten onderzoek Van Heekplein, rekeningencommissie

Voorstel:

1. De kosten van Ernst & Young accountants ad 52.263,31 te dekken uit onvoorzien en de financiële gevolgen te regelen bij de 1e concernrapportage 2002

Besluit:

Cf.

E 3

BMD/gb

rechtshandelingen

Voorstel:


1 Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Roomweg 2 B en Walhofstraat 8.


3 Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Renbaanstraat 72.


4 Wijzigingsbesluit en verkoop van een perceel grond gelegen aan de Spölminkkamp 15.


5 Verkoop perceel openbaar groen gelegen naast de Hanenberglanden 198.

6. Verkoop een kavel grond (14) in het plan Oikos.


Besluit:

Cf.

E 4

BMD/vrom

bezwaarschrift weigeren bouwvergunning Vliegveldweg 225

Voorstel:
Het bezwaarschrift van mevrouw I.C. Dunhof-Lampe namens J.G. Kosters, G.M. Kosters en D.A. Peters tegen de weigering van een bouwvergunning voor het verbouwen van het woonhuis Vliegveldweg 225 te Enschede tot twee woningen, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 1

BMD/rvh

bestemmingsplan distributiecentrum, fase III

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan "distributiecentrum, fase III" vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 60202), toelichting en voorschriften.
2. De Vereniging Behoud Twekkelo, de familie Swidde, Damsté-advocaten en Cms Derks Star Busmann Hanotiau Advocaten mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven veranderingen in het plan aan te brengen.

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijzigingen.

G 1

BAZ/pbz

straatnaamgeving

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen de volgende straatnamen vast te stellen: a. Bleekweidestraat; lopend van de Blekerstraat eerst in zuidelijke richting en vervolgens in oostelijke richting doodlopend.
b. Horsterhof: lopend van de Knalhutteweg in oostelijke richting doodlopend met 2 zijtakken in zuidoostelijke richting doodlopend.
c. Bultsbosweg: lopend van de Kerkstraat in westelijke richting doodlopend.
d. Wermersveldstraat: lopend van de Bultsbosweg eerst in zuidelijke richting, vervolgens in westelijke richting met 3 zijtakken in noordelijke richting tot de Bultsbosweg.

Besluit:

Cf.

G 2

CS

regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2002

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2002 vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijziging.

G 3

CS

RvO vergaderingen en andere werkzaamheden Gemeenteraad

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief diverse wijzigingen.

G 4

CS

Verordening op de raadscommissies

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De Verordening op de raadscommissies vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief diverse wijzigingen.

Rondvraag:

R C 1

BMD/nw

Aanvullend krediet tunnel Auke Vleerstraat

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Voor de aanleg van de tunnel met bijkomende werken onder de Auke Vleerstraat een aanvullend krediet te verlenen van 363.025,- ten laste van de begroting 2002 van de Bouw- en Milieudienst

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijzigingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie