Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 19 februari 2002

Aanwezig:

E. Helder, B.E. Dop, J.H.A. Goudt, M.P. Swart en R.W. Bleker

Afwezig:
J.H.H. Mans, M.G. Althof, G.J. Kok en A.H.P van Gils

Vaststellen besluitenlijst van 12 februari 2002

Besluit:

Cf.

A E 1

DMO

nota Arbeidsmarktoffensief 2002 gemeente Enschede

Voorstel:
De Raad voor te stellen:

1. In te stemmen met het "Arbeidsmarktoffensief 2002" van de gemeente Enschede en de uitgaven in het kader van dit offensief te verhogen met 2.411.522,- te dekken uit:

+ het saldo van de toename van de bijdrage van het Rijk, de afrekening 2001 en een afname van de subsidies Europees Sociaal fonds ( 1.594.090,-;

+ een onttrekking aan de reserves arbeidsmarktparticipatie ( 817.432,-)

2. De gemeentebegroting 2002 conform de begrotingswijziging aan te passen.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat wethouder Helder beziet of in het raadsvoorstel wat meer informatie over investeringswijken is te geven.

A 2

DMO

bekostiging studiereis

Voorstel:

1. In te stemmen met deelname aan een studiereis naar Canada in het kader van het onderwijskansenbeleid door maximaal 5 personen.

Besluit:

Cf.

A 3

DMO/prog

vervolgprocedure GOA-plan 2002-2006

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het werkdocument gemeentelijk (onderwijs) achterstandenbeleid 2002-2006.

2. Kennis te nemen van de nota aan Burgemeester en Wethouders en in te stemmen met de daarin beschreven vervolgprocedure.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat:
a. de herziening van de netwerkstructuur zo tijdig gereed is dat deze in het OOGO kan worden meegenomen
b. deze ook wordt meegestuurd naar de conferenties over 0-6-jarigen en over jeugdbeleid;
c. de grondslag van de Verordening lokaal (onderwijs) beleidsoverleg nader wordt herzien in het licht van de Wet dualisering gemeentebestuur.

A/B 4

DMO/prog

besteding overschot budget Fwi 2001

Voorstel:

De Raad voor te stellen:


1 Ermee instemmen het overschot 2001 in het Fonds Werk en Inkomen (FWI) ter hoogte van 2.555.049,- te besteden aan de versterking van het administratieve proces binnen de WSAs alsmede aan gerichte projecten om de instroom in de bijstand te verminderen en de uitstroom uit de Abw te maximeren.


2 Binnen dat kader het overschot als volgt te bestemmen:

a 453.780,- voor de ontbrekende financiering 2002 voor de stichting Arbeidstoeleidingcentrum (ATC);

b 1.320.226,- voor initiatieven, intensiveringen en aanpassingen van dat deel van de organisatie van de afdeling A&I dat zich bezig houdt met uitvoering van reïntegratietaken naar de arbeidsmarkt.


3 In te stemmen met het oprichten van een reserve refunding FWI budgetten en deze reserve te voeden met:

a 289.740,- zijnde het resterende onbelegde overschot FWI-budget 2001;

b 491.302,- zijnde de reeds aangegane verplichting overschot FWI-budget 2001, te weten financiering ATC 2003 en financiering uitstroomcoördinator over 2003;

c 1.312.725,- zijnde de gelden die in het kader van de lokale Agenda voor de Toekomst door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn maximaal beschikbaar worden gesteld bij de overeengekomen instroom in trajecten over 2001 en 2002;

d de gelden die in het kader van de lokale Agenda voor de Toekomst door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn maximaal beschikbaar worden gesteld bij uitstroom uit de bijstand als gevolg van de ingezette trajecten; ( 575,- per gerealiseerde uitstroom).


4 Vanuit deze reserve de komende jaren te financieren:
a nieuwe projecten en beleidsintensiveringen ter bevordering van de uitstroomgerichte taakstelling alsmede de ambtelijke ondersteuning hiervan;

b nieuwe projecten en beleidsintensiveringen armoedebestrijding en fraudebestrijding alsmede de ambtelijke ondersteuning hiervan;

c voor zover toereikend, de implementatie van het casemanagement bij de afdeling A&I.
De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Besluit:

Cf., met dien verstande dat:
a. in het raadsvoorstel nader wordt toegelicht waarom het overschot 2001 in FWI zo groot is;
b. in het voorstel aan de Raad wordt toegevoegd een nieuw punt 5, luidende:

5: Om de hoogte van deze reserve te onderbouwen bij de behandeling van de begroting 2003 een besluit te nemen over een uitgewerkt plan voor de bestedingen uit deze reserve en bij de voorbereiding hiervan tevens na te gaan of en tot welke hoogte de instelling van een egalisatiereserve wenselijk is. (huidige punt 5 wordt 6; een en ander onder overwegingen toelichten).

A/B 5

DMO/A&I

beleidsplan 2002 Algemene bijstandswet (Abw)

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het beleidsplan 2002 Algemene bijstandswet (Abw) vast te stellen als uitgangspunt voor beleid.

Besluit:

Cf.

B 1

CS/cs

oprichting Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp

Voorstel:

1. Het ontwerpbesluit vast te stellen om over te gaan tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp.

2. De Raad in de gelegenheid te stellen zijn eventuele wensen en bedenkingen naar aanleiding van dit ontwerpbesluit aan Burgemeester en Wethouders kenbaar te maken.
3. Na de Raad deze gelegenheid te hebben gegeven te besluiten tot oprichting van de stichting, rekening houdend met de eventuele wensen en bedenkingen die de Raad kenbaar heeft gemaakt.

Besluit:

Cf.

B 2

DMO

overdracht uitvoering ROA/ex-VVTV aan COA

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. De uitvoering van de taken ROA/ex-VVTV te mandateren aan COA, uitgezonderd het vaststellen van het beleid inzake de sociaal-culturele activiteiten, maatschappelijke begeleiding en juridische begeleiding en het laten uitvoeren daarvan door de Stichting Vluchtelingenwerk Enschede ten behoeve van deze doelgroep.

2. De Verordening bezwaar en beroep dienovereenkomstig aan te passen.


Besluit:


1 en 2: Beginselbesluit van Burgemeester en Wethouders.
3: De Raad in de gelegenheid te stellen zijn eventuele wensen en bedenkingen naar aanleiding van dit beginselbesluit aan Burgemeester en Wethouders kenbaar te maken. 4: Na de Raad deze gelegenheid te hebben geven het beginselbesluit om te zetten in een definitief besluit.

C 1

PBW

vaststelling stedenbouwkundige structuurvisie Roombeek

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De stedenbouwkundige structuurvisie wederopbouw ongewijzigd vast te stellen.

2. De indieners van de zienswijzen mee te delen dat de door hen ingebrachte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de stedenbouwkundige structuurvisie.

Besluit:

Cf.

C 2

BMD/ro/vh

aangaan achtervangovereenkomst met WSW

Voorstel:

1. Met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) achtervangovereenkomsten, die deel uitmaken van de standaardovereenkomsten tot geldlening met
standaardborgtochtovereenkomsten, aan te gaan voor geldlening(en) tot een maximumbedrag van 9.000.000,- ten behoeve van de woningstichting Domijn

Besluit:

Cf.

C 4

BMD/ro/vh

aangaan achtervangovereenkomst met WSW

Voorstel:

1. Met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) achtervangovereenkomsten, die deel uitmaken van de standaardovereenkomsten tot geldlening met
standaardborgtochtovereenkomsten, aan te gaan voor geldlening(en) tot een maximumbedrag van 4.800.000,- ten behoeve van de woningstichting Ons Huis

Besluit:

Cf.

D 1

DMO

uitvoeringsbudget nota beeldende kunst

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Voor de uitvoering van de nota beeldende kunst (vastgesteld februari 2001) een bedrag ter beschikking te stellen van 45.378,-.
2. Deze verhoging van het budget te dekken uit de in de perspectiefnota 2002-2005 opgenomen middelen.
3. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Besluit:

Cf.

D 2

DMO/sidw

vaststelling nota Sterk in de wijk 3

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De nota 'Sterk in de wijk 3' vast te stellen conform het concept.
2. De beleidsvoorstellen, zoals deze op bijlage 1 staan vermeld, vast te stellen met de volgende aanpassing naar aanleiding van de inspraakreacties:

+ Voorstel 6: Waarborg bestuurlijk toezicht op directies wijkwelzijnswerk: over de voorwaarden waaraan de kandidaten dienen te voldoen zal met de instellingen nader worden overlegd

Besluit:

Cf.

E 2

CS

kosten onderzoek Van Heekplein, rekeningencommissie

Voorstel:

1. De kosten van Ernst & Young accountants ad 52.263,31 te dekken uit onvoorzien en de financiële gevolgen te regelen bij de 1e concernrapportage 2002

Besluit:

Cf.

E 3

BMD/gb

rechtshandelingen

Voorstel:


1 Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Roomweg 2 B en Walhofstraat 8.


3 Aankoop een perceel grond met opstallen gelegen aan de Renbaanstraat 72.


4 Wijzigingsbesluit en verkoop van een perceel grond gelegen aan de Spölminkkamp 15.


5 Verkoop perceel openbaar groen gelegen naast de Hanenberglanden 198.

6. Verkoop een kavel grond (14) in het plan Oikos.


Besluit:

Cf.

E 4

BMD/vrom

bezwaarschrift weigeren bouwvergunning Vliegveldweg 225

Voorstel:
Het bezwaarschrift van mevrouw I.C. Dunhof-Lampe namens J.G. Kosters, G.M. Kosters en D.A. Peters tegen de weigering van een bouwvergunning voor het verbouwen van het woonhuis Vliegveldweg 225 te Enschede tot twee woningen, conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 1

BMD/rvh

bestemmingsplan distributiecentrum, fase III

Voorstel:
De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan "distributiecentrum, fase III" vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende plankaart (nummer 60202), toelichting en voorschriften.
2. De Vereniging Behoud Twekkelo, de familie Swidde, Damsté-advocaten en Cms Derks Star Busmann Hanotiau Advocaten mee te delen dat de door hen kenbaar gemaakte zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven veranderingen in het plan aan te brengen.

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijzigingen.

G 1

BAZ/pbz

straatnaamgeving

Voorstel:

1. De Raad voor te stellen de volgende straatnamen vast te stellen: a. Bleekweidestraat; lopend van de Blekerstraat eerst in zuidelijke richting en vervolgens in oostelijke richting doodlopend.
b. Horsterhof: lopend van de Knalhutteweg in oostelijke richting doodlopend met 2 zijtakken in zuidoostelijke richting doodlopend.
c. Bultsbosweg: lopend van de Kerkstraat in westelijke richting doodlopend.
d. Wermersveldstraat: lopend van de Bultsbosweg eerst in zuidelijke richting, vervolgens in westelijke richting met 3 zijtakken in noordelijke richting tot de Bultsbosweg.

Besluit:

Cf.

G 2

CS

regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2002

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2002 vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijziging.

G 3

CS

RvO vergaderingen en andere werkzaamheden Gemeenteraad

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief diverse wijzigingen.

G 4

CS

Verordening op de raadscommissies

Voorstel:

De Gemeenteraad voor te stellen:

1. De Verordening op de raadscommissies vast te stellen.

Besluit:

Cf., inclusief diverse wijzigingen.

Rondvraag:

R C 1

BMD/nw

Aanvullend krediet tunnel Auke Vleerstraat

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Voor de aanleg van de tunnel met bijkomende werken onder de Auke Vleerstraat een aanvullend krediet te verlenen van 363.025,- ten laste van de begroting 2002 van de Bouw- en Milieudienst

Besluit:

Cf., inclusief redactionele wijzigingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...