Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede 19-02-2002

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 07

Collegevergadering van dinsdag 19 februari 2002

Structuurvisie Roombeek naar gemeenteraad
In lijn met het uitgebreide planvormingsproces zal het college van B en W de structuurvisie op Roombeek in ongewijzigde vorm aan de gemeenteraad aanbieden. De structuurvisie vormt de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan en voor deelplannen voor het wederopbouwgebied.
Eind vorig jaar heeft de visie vier weken ter inzage gelegen. Mede door het zorgvuldige participatieproces dat hier aan vooraf is gegaan zijn er slechts tien zienswijzen op het zeer omvangrijke plan in die periode ingediend . Over het collegevoorstel zal worden beslist in de raadsvergadering van 11 maart aanstaande.
Eén van de ingediende zienswijzen is afkomstig van de gedupeerde ondernemers uit het rampgebied samen met de Twentse Kamer van Koophandel en MKB Nederland. De ondernemers vinden dat in de structuurvisie nadrukkelijk is gekozen voor een woonwijk met daarin te weinig ruimte voor bedrijvigheid. Het college stelt echter dat 35% van de uitgeefbare ruimte in Roombeek beschikbaar is voor bedrijvigheid en voor voorzieningen. Dat het aantal hectares voor bedrijven minder is dan voor de vuurwerkramp, is volgens het college een vertekend beeld, aangezien in de oude situatie ook het aantal hectares van Grolsch en van leegstaande textielfabrieken werd meegerekend. Gemeten naar het aantal banen neemt de bedrijvigheid in Roombeek juist toe: van 1.200 tot 1.340 arbeidsplaatsen.

---

Bestemmingsplan maakt bouwvergunning Hartman onherroepelijk Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Distributiecentrum, fase III' vast te stellen. Het plan geeft een degelijke planologische onderbouwing voor de eerder afgegeven bouwvergunning voor de firma Hartman. De rechter heeft naar aanleiding van bezwaren van omwonenden geconstateerd dat die onderbouwing nog niet toereikend was. Het door omwonenden omstreden distributiecentrum van Hartman kent een lange voorgeschiedenis. Die begint al in de jaren zeventig, als in Enschede her en der in de stad transportcentra zijn te vinden. De gemeente besluit om die te bundelen op één plaats, dichtbij een goede uitvalsweg. De overlast zou zo beperkt kunnen blijven, terwijl bedrijven op de bewuste locatie ("Transportcentrum Twente") zaken als bewaking en groenvoorziening gezamenlijk kunnen inkopen. In 1980 wordt het bedrijventerrein uitgebreid tot 36 hectare. In 1999 krijgt tuinmeubelfabrikant Hartman krachtens artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening (een versnelde procedure) vergunning voor de bouw van een distributiecentrum. Omwonenden hebben steeds bezwaar gemaakt, onder meer vanwege geluidhinder, visuele hinder en lichthinder. De eigenaar van het distributiecentrum vindt juist dat hem te veel beperkingen worden opgelegd. Afgesproken is dat eigenaar en omwonenden met elkaar in overleg zullen treden om te kijken hoe aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Het college is van mening dat de hinder beperkt is en niet opweegt tegen het algemeen belang. Onderzocht zal worden in hoeverre omwonenden waardevermindering ondervinden van hun onroerend goed. Mocht dat het geval zijn, dan wordt compensatie overwogen. Voorts stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen, zodat de vergunning voor Hartman alsnog onherroepelijk wordt. De verwachting is dat de rechter het bestemmingsplan als voldoende planologische onderbouwing zal aanmerken. De gemeenteraad beslist op 11 maart over het bestemmingsplan.

---

Aanvullend krediet voor tunnel Auke Vleerstraat Na een in het najaar van 2001 al gemelde overschrijding stelt het college van B en W de gemeenteraad op 22 april a.s. voor om voor de aanleg van een tunnel met bijhorende werken onder de Auke Vleerstraat een aanvullend krediet te verlenen van 363.025, ten laste van de begroting 2002 van de Bouw- en Milieudienst (reserve verbetering stad).Op 15 juni 1998 heeft de gemeenteraad voor de aanleg van deze tunnel plus bijkomende werken een krediet verleend van ruim 8 miljoen. De werkzaamheden zijn klaar, en daarmee komt een einde aan een van de grootste knelpunten in de hoofdverbinding tussen de woongebieden en bedrijventerreinen aan de westkant van de stad, de Universiteit Twente en Rijksweg 35. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen.
Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat was het nodig om het plan op onderdelen aan te passen en te bezuinigen. Resultaat was een vereenvoudigd plan dat op het moment van gunnen binnen het beschikbare budget kon worden gerealiseerd, zij dat het wel alle budgetreserves voor de post onvoorzien moesten worden ingezet. Van het begin af aan was duidelijk dat vanwege het complexe karakter van het project - met hoofdaders voor het (trein)verkeer en het riool - het bij voorbaat moeten opnemen van de budgettaire reserves risico's met zich meebracht.Dankzij de strakke bewaking van het project door de beide partijen NS en gemeente Enschede kan het project nu met een beperkt financieel tekort worden afgesloten van 363.025. Het tekort wordt o.a. veroorzaakt door het overschrijden van de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen bij de rotonde Auke Fleerstraat/Jupiterstraat, meerwerk op verschillende onderdelen als gevolg van bestekswijzigingen, hogere honorariumkosten bij de directievoering na de tegenvallende aanbesteding (waarbij een aantal werkzaamheden opnieuw moesten worden gedaan) en hogere apparaatskosten voor de BMD i.v.m. extra projectleiding.

---

Afwikkeling personenschade Vuurwerkramp
Het college van B en W heeft op dinsdag 19 februari besloten dat er een Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp Enschede kan worden opgericht. Na behandeling van het B en W-voorstel in de Raadscommissie Zorg en Maatschappelijke Zaken van 5 maart 2002 en de Raad van 11 maart 2002 kunnen voorbereidingen worden getroffen voor de oprichting van de Stichting. Het streven is dat de Stichting, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op 25 maart a.s. met haar werkzaamheden kan beginnen. Hiervoor dient de oprichting van de Stichting juridisch te zijn geregeld.
De werkzaamheden van de Stichting betreffen de afhandeling van materiële letselschade als direct gevolg van de vuurwerkramp. Daarbij gaat het om tegemoetkoming in de kosten bij ziekte, loon- en inkomensderving en blijvend lichamelijk dan wel psychisch letsel. Voor onderdelen van de regelingen (blijvend lichamelijk en/of psychisch letsel) is het niet van belang of getroffenen op grond van enige andere regeling al voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
---

College kiest nieuwe straatnamen
De nieuwe straat in het nieuwbouwplan tussen de Blekerstraat en de Haaksbergerstraat (voormalig TAD-terrein) krijgt de naam Bleekweidestraat. Het college van B en W heeft gekozen voor een naam die aansluit bij de Blekerstraat, ter bevordering van de vindbaarheid.
De nieuwe straat in het nieuwbouwplan ter hoogte van de Knalhutteweg / Hanenberglanden krijgt de naam Horsterhof. De tien te realiseren woningen komen elk aan een hofje te liggen, reden voor het college om te kiezen voor een naam van een vroeger aldaar gelegen boerderij, met als achtervoegsel 'hof'.
Voor het nieuwbouwplan gelegen tussen de Kerkstraat-Bultsweg en de spoorlijn Enschede-Gronau zijn twee straatnamen nodig. Het college heeft gekozen voor de namen Bultsbosstraat en Wermersveldstraat, naar aldaar gelegen gebieden.
De voorgestelde namen worden besproken in de Raadscommissie Bestuurszaken van 5 maart 2002 en in de Raad van 11 maart 2002.
---

Klik hier voor de officiële besluitenlijst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie